หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-uti42

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางบุศรินทร์ หาญเมธาคุณโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตร อุทานโรงเรียนหนองเต่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรลักษณ์ บุรัญบุญดาโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ เกิดศรีโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสำลี เหลาทอง โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา หนูเถื่อนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ เลี้ยงบุตรโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุวิไล สุวาทโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ แดงสิงห์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาวงามตา ยิ้มยัง โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางปิยนุช วิราวรรณ์โรงเรียนทุ่งโพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมกิจ บุญมี โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุชาดา เดชอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตรโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา วงษ์พานิชโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ จินตกสิกรรมโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอังคณา เกตุจันทร์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ทวีโชค โรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพากร สิทธิวีรธรรมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร เหมะสถลโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางเมตตา ควัธน์กุล โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
4. นางพัชรี คุณสิน โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นางเกศศิริ คะนึงคิด โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางสุจิรา สงสุวรรณโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ กรรมการ
7. นางสุทิศา พะวา โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ มุสิกมาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ
2. นางชุมสิน แสงแก้วโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางรวีวรรณ พิลาใหม่โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. นายปิยะ อ่ำสุพรรณโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา บุญชาญโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวกชกร ช้อนครามโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา กุมภาพันธ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเรณู พิสดารโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ภักดีรอดโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
4. นางชมพูนุช กิลแก้วโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎา มาลี โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสินีนาฏ คำหลาบโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
7. นางนภสร วรรณครองโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางกฤตชญา สุขเพ็ญโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสายใจ โชคอุทัยกุลโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวแชมพู เพ็งอุ่นโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุวรรณา เครือษาโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวจงรักษ์ คงสุน โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นางสาวปัทมาวดี ประทุมศรีโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวเวธนี พัฒโนทัยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ จงเกษกรณ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอาภา พัฒนาภรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ รองประธานกรรมการ
3. นางผานิต ประชุมชัยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายธราธร ชูศรี โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางปวีณา ประสพสินโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ สุวิมลโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ พรหมมาโรงเรียนบ่อยางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบังอร แป้นน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
4. นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุลโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ทองวิชิตโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ดิษฐ์เจริญโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฐานิศร์ สาทนรัมย์โรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจริญพร ชัยฤกษ์สุขสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางน้ำอ้อย อิสภาโรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นายณัฐพันธุ์ ศรีพุทธโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
6. นางดาววิภา ยี่สาครโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิคม สะอาดโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ทัศนบุตรโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวภา อนุเพชรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพนารัตน์ รอดภัยโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุขโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นายธรรมสรณ์ สุศิริโรงเรียนหนอกจอกประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางศรัญญา บุญวรรณ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร กิจธัญญปรีดาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ อ้นโทนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันยาภัทร์ มีเนนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นางประกายดาว แก้วถิ่นดงโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางรพีพรรณ ท้วมทองดีโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางธมกร ธรรมศิริโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์ พิลึกโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปิยะธิดา ทาเหล็กโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
9. นางสาวฐิติรัตน์ มณีเสวตร์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสายธาร จีรดิษฐโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
11. นางสุภัทรา เหมพิจิตรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางถาวร ลักษณะโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสุข ทองพลายโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ เผ่าชวดโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญรวม เหลี่ยมสุทธิพันธ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ ฤทธิ์ฤาชัยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
7. นางเต็มดวง เพชรสัมฤทธิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นางสาววาสนา บางแบ่งโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสมบัวคำ ชุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
10. นายณัฐกฤษ จันทร์ตะโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
11. นายวงศกร อำภาโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร กิจธัญญปรีดาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ อ้นโทนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันยาภัทร์ มีเนนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นางประกายดาว แก้วถิ่นดงโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางรพีพรรณ ท้วมทองดีโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางธมกร ธรรมศิริโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์ พิลึกโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปิยะธิดา ทาเหล็กโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
9. นางสาวธิติรัตน์ มณีเสวตร์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสายธาร จีรดิษฐ (ประสานงาน)โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
11. นางสุภัทรา เหมพิจิตรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางถาวร ลักษณะโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสุข ทองพลายโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ เผ่าชวดโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญวม เหลี่ยมสุทธิพันธ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ ฤทธิ์ฤาชัยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
7. นางเต็มดวง เพชรสัมฤทธิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
8. นางสาววาสนา บางแบ่งโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสมบัวคำ ชุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
10. นายณัฐกฤษ จันทร์ตะ (ประสานงาน)โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
11. นายวงศกร อำภาโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภาคิน ประสิทธิ์โชคโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย คันศรโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิติมา สงวนเผ่าโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณา พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ บิณฑวิหค โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวราณี ศรีบัวบาลโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์โรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางญาณี แก้วจังโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฤทธิ์ศิริโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นายอนันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดา คฤหปาน โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นายนิเวศน์ ทิมปรางค์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายลือชัย ทิพรังศรีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมสุข โชติพิเชฐโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ รักเกษตร์กรรมโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววธัญญา มูลจันทร์โรงเรียนตลุกดู่วิทยากรรมการ
5. นางสมลักษณ์ รักอู่โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นายวีรชล บัวศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
7. นายเชาวลิต พันธุ์พฤกษาโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
8. นายนิคม กระอ่วมแก้วโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
9. นางอารีวรรณ สุขยืนโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
10. นางฉัตรลดา จบศรีโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
11. นายศิรพัฒ สงวนหมู่โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
12. นางสาวสุวิชาดา กรรพฤษ์โรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
13. นายอาทิตย์ เทียนยวงโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
14. นางทิพาพร สุวรรณวิทย์โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
15. นางสาวณัฐภรณ์ หัสแดงโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
16. นายมนตรี ณรงค์มีโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
17. นายพัฒนพงษ์ จงเกษกรณ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
18. นางสุภัทรา โชติกะคาม โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
19. นางสาวชลปวีร์ เทพเภาโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายลือชัย ทิพรังศรีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสำรวย อุณหพิเชษฐ์พัฒนาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุรัตน์ เพ็ญเสวีโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภคพร จันทวงษ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยา ดวงมีโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
7. นายปิยะ ไผ่เทศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
8. นายสุรพล วงษ์ธัญการโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
9. นางสาวพัณณ์ชิตา เชยชมโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกัญญาณัฐ ภู่ทรัพย์โรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
11. นางศิริวรรณ นพรัตน์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวกรองกาญจน์ จินาพันธ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
13. นายกรกช แจงเขตต์การโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
14. นายอภิชาต เจนสาริกิจโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
15. นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์โรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
16. นางทัศน์วรรณ วิศวชาติกุลโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
17. นายชนะชัย โลหะการกโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยากรรมการ
18. นางสาวญาณินี สอาดโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
19. นางสาวปรวีร์ บิณฑวิหคโรงเรียนสมอทองปทีปฯกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา ภูวนาถโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไล คำสิทธิ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกุลธิดา พรมสอนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ มณีกระจ่างวงศ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาววรัญธร สุวรรณมุสิทธิ์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ นาทองคำโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
7. นางสาวอาภรณ์ แสงรัศมีโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจุฬาลักษณ์ นพคุณโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ หุ่นธานีโรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน เสวกวรรณ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรองกาญจน์ ขวัญไกรศิริโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโยสิตา จุลมุสิกโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางประจุพร จ้อนแจงโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวชไมพร วิเชียรรัตน์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ นาคศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายปุณรัตน์ จันแรงโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนันทา แสงแก้วโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางโสภิศ ปิยะมงคลโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี บารมีโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา ชื่นนอกโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
4. นางสุภรรณี ดีเจริญโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายชยพล ชุรินทรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรัชดา พรมชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธันยาภรณ์ พรหมสูงยางโรงเรียนการุ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทธพงศ์ ปันต๊ะรังษีโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ปาลากันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนวัตกรณ์ พลหารโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางรวีวรรณ จันทร์ชื่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน ยิ้มจำรัสโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมารี ประพัฒน์โพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นางภัทราภรณ์ พูลวัฒนานุกูลโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางผานิต เทศนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ เลิศศุภฤกษ์กุลโรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา จิตรเพชรโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร รักสัตย์โรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุปราณี ขันทะสอนโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางมนัสยา คูรัมย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา ธุมาโรงเรียนหนองเต่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนฐ์ญภัทร์ ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวเพชรอารีย์ นาคศรีสุขโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญญรักษ์ นาคยาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย วงษ์พานิชโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุลโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิกุล คำยิ่งโรงเรียนลานนกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ วัดสิงห์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางเพชรา บัวเทศโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย รัตนศิลปพงศ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประดับชัย อินมณีโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร หอมกระแจะโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางมาลัย แถมพยัคฆ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวเจริญรัตน์ หัสแดงดำรงกุลโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธานี อ่อนบางโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ จำปาโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยุระนันท์ คณฑาโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นายพงศกร บัวเทศโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา อรุณโรจน์โรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศรัญย์ สาเขตรการณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนา ทะนะแสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสันทัศน์ ประเสริฐสังโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายฤทธิพันธ์ พรมชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายจรัญ พัสสาริกรณ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมคิด แป้นห้วยโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาพร คันศรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายจรัญ พัสสาริกรณ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด แป้นห้วยโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพร คันศรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ ศิริโสภณโรงเรียนหนองเต่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรวดี แสงภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาประธานกรรมการ
3. นางบุหงา สัมพันธ์อภัยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
4. นายเพทาย วิเชียรรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
5. นางพัชริน หมายแพทย์จิตร์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ ศักดิ์ทัศนาโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี กระแสสินธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมเจตน์ อำภาโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายมาโนช โตล่ำโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
10. นายพิษณุวัตร พงษ์มาโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววราภรณ์ ศิริโสภณโรงเรียนหนองเต่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรวดี แสงภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาประธานกรรมการ
3. นางบุหงา สัมพันธ์อภัยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
4. นายเพทาย วิเชียรรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
5. นางพัชริน หมายแพทย์จิตร์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ ศักดิ์ทัศนาโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี กระแสสินธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมเจตน์ อำภาโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายมาโนช โตล่ำโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
10. นายพิษณุวัตร พงษ์มาโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรุณี อินทร์เทียมโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายชิวากร ดีเจริญโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแดงโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายละเมียด คำรื่นโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่มโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวศศิมาภรณ์ หายทุกข์โรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
9. นางรุ่งนภา ชื่นพยอมโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
10. นายอิศรพงศ์ อินทร์สว่างโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรุณี อินทร์เทียมโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นายชิวากร ดีเจริญโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแดงโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายละเมียด คำรื่นโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่มโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวศศิมาภรณ์ หายทุกข์โรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
9. นางรุ่งนภา ชื่นพยอมโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
10. นายอิศรพงศ์ อินทร์สว่างโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายนิพนธ์ แสงเล็กโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร เตชะนาโรงเรียนทุ่งโพวิทยาประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ จันทร์เสนาโรงเรียนวังหินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางกุศลิน วัชรสรณ์โรงเรียนบ่อยางวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายมงคล หู้โลหะโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวปวีณา ชูเรืองโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อนโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
8. นายไพโรจน์ วาอุทัศน์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
9. นางสาวกนกวรรณ เกตุณรงค์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววรัญรักษ์ บุญนอกโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุธัญญา วรนัยพินิจโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ เกษศิลป์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เจนเจตวิทย์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธุ์โรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ศิริเขตรกรณ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นางอำมลา กมลมาลย์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
7. นางสาวน้องวิทู ทับทิมทองโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
8. นายจรัญ กะวะระพฤษโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
9. นางสาวอิศริยาภรณ์ โพธิ์พ่วงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
10. นายสมภพ สมบูรณ์ทวีโชคโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางนันทนา อินทร์นาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายวรุณ ทองวิทยาโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางอโนชา สวรรคโลกโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายอนุชา เชยชมโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวรษิดา คชเดชโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกฤตยชญา แรงเขตกิจโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
7. นางสาวนิโลบล พัฒนพงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
8. นายอัษฎา สุรมาศโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรกรรมการ
9. นางสาวสมบุญ สว่างศรีโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
10. นางสาวธัญลักษณ์ ป้อมคำโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิดดา นาเมืองรักษ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ภักดีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางเนตรทราย ศิริบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นางมิสสรี วิทยารัตน์โรงเรียนทุ่งโพวิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ แสนอุลัยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุนทรี ปลื้มอารมย์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิไล ระงับภัยโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา บูรณสมภพโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
9. นางบรรจง เทพสุทธิโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
10. นางสุชาดา จ๋วงพานิชโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิดดา นาเมืองรักษ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ภักดีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
3. นางเนตรทราย ศิริบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นางมิสสรี วิทยารัตน์โรงเรียนทุ่งโพวิทยารองประธานกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ แสนอุลัยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุนทรี ปลื้มอารมย์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิไล ระงับภัยโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา บูรณสมภพโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
9. นางบรรจง เทพสุทธิโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
10. นางสุชาดา จ๋วงพานิชโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายถวิล พึ่งสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสุรัตน์ โพธิ์ทองวัฒนธรรมจังหวัอุทัยธานีรองประธานกรรมการ
4. นางกัญฐนา บุญทิมวัฒนธรรมอำเภอสว่างอารมณ์รองประธานกรรมการ
5. นางอาภากร นาวีระโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววัฒนา กะวะระพฤษโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
7. นางมาลี สัมพันธ์อภัยโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
8. นายจรูญ เมืองสุวรรณโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ ฉายแสงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุวรรณ เหล่าแช่มโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายถวิล พึ่งสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ เสนาธนะศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
3. นางอาภากร นาวีระโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัฒนา กะวะระพฤษโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลี สัมพันธ์อภัยโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นายจรูญ เมืองสุวรรณโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์ ฉายแสงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุวรรณ เหล่าแช่มโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมนตรี รตนฺญาโณวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. พระมหาสังวาลย์ กตสุธฺโธวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
3. พระปิยะ ปิยวาโจโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรรองประธานกรรมการ
4. พระนราธิป อิสฺสรจิตฺโตวัดโค้งตาคลีรองประธานกรรมการ
5. นางสมคิด ตระกูลอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
6. นางธนวรรณ สอนธิราชโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายกวีพัฒน์ ขุมโมกข์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
8. นายเทพชลิศ เพ็งแตงโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
9. นางสุทธิลักษณ์ แก้ววานิชโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
10. นายเกียรติศักดิ์ เลี้ยงบุตรโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมคิด พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิสิต นิสิตหิรัญญากาศโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ สุจริตโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางรัตนา สุกรณ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลธร ถามพันธ์โรงเรียนทองหลางวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมศรี กายไธสงโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล บางหลวงโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
3. นายนิรุตต์ บ่่อพิมายโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชะอ้อน อำพคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จำรัสภูมิโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวชลิดา สุคนธ์โรงเรียนหนอกจอกประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประหยัด เพ็ชรกลับโรงเรียนห้วยคตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรขวัญ โพธิ์ทองธนพรโรงเรียนก้ารุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระเสม กมมาลย์โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง เหล่าเปียโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมลักษณ์ พิทักษ์ธำรงโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
3. นางศศิธร เลาหพรรคโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
9. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย กล้าวิกย์กรรมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนรัตน นิลประภาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรติกร บุญคงโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภา สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพจนี ทองไกรแสนโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประทาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเครือวัลย์ พรมเมืองโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล ปัทมากรโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
2. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
2. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
2. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
2. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
2. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
6. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
6. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
6. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
6. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
6. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
6. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
6. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุดเขต คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชัยยะ เสนาธนศักดิ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
6. นายกิตธวัช วรรณกิจโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
2. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
2. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
2. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
2. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนพพร ตุลาพันธ์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
2. นายสายชล ปิ่นทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
3. นายนิลรัตน์ พึ่งพาโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นายจิณตวัฒน์ สิงห์โตโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา มาลัยโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา แจ้งสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอาภา จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวขวัญเรือน ทองสังข์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอาภา จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวขวัญเรือน ทองสังข์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอาภา จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวขวัญเรือน ทองสังข์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอาภา จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวขวัญเรือน ทองสังข์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอาภา จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวขวัญเรือน ทองสังข์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอาภา จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวขวัญเรือน ทองสังข์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอาภา จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวขวัญเรือน ทองสังข์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอาภา จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวขวัญเรือน ทองสังข์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอาภา จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวขวัญเรือน ทองสังข์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอาภา จันทร์สมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ศิริวัฒนะโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางคงชนก พรศิรชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
5. นางสินีนาถ โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวขวัญเรือน ทองสังข์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศุภวิทิตพัฒนาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นายสมใจ สุวรรณประทีปโรงเรียนทุ่งนาวิทยากรรมการ
3. นายนพดล โชติกะคามโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา จัมปะโสมโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
5. นายบรรจง สีแดงโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ศุภวิทิตพัฒนาโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
2. นายนพดล โชติกะคามโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
3. นายสมใจ สุวรรณประทีปโรงเรียนทุ่งนาวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา จัมปะโสมโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
5. นายบรรจง สีแดงโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษวิทยาลัยกรรมการ
2. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรพันธิ์ เกลี้ยงล่ำโรงเรียนทุ่งนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมนัส ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษวิทยาลัยกรรมการ
2. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรพันธิ์ เกลี้ยงล่ำโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกำจัด หงษ์สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ไพรสิงขรโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นางอารีรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงเยาว์ รู้อยู่โรงเรียนกาญจนาภิเษวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ ไพรสิงขรโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นางกำจัด หงษ์สัมฤทธิ์โรงเรียนทุ่งนาวิทยากรรมการ
3. นางอารีรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงเยาว์ รู้อยู่โรงเรียนกาญจนาภิเษวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสำเนาว์ อ่อนผางโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ กสิวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจิราพร เลขยันโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวบุษกร สุภสุขโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิรมล สูนพระหัตถ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสำเนาว์ อ่อนผางโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ กสิวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจิราพร เลขยันโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวบุษกร สุภสุขโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิรมล สูนพระหัตถ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเสวก นะวะมะวัฒน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สมัครธัญกิจโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ หามทองโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. สิบเอกควร ยังช่างเขียนโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเสวก นะวะมะวัฒน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สมัครธัญกิจโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ หามทองโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. สิบเอกควร ยังช่างเขียนโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสีดา สุนทรพงศ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด เปรมจิตร์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันทา บางบุญฤทธิ์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีตินัส จันทรากานตานันท์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสีดา สุนทรพงศ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด เปรมจิตร์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันทา บางบุญฤทธิ์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีตินัส จันทรากานตานันท์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา กสิวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ภู่จำรูญโรงเรียนทุ่งนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิไลวรรณ กสิการโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี ศรีพรมมาโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา กสิวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ภู่จำรูญโรงเรียนทุ่งนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิไลวรรณ กสิการโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี ศรีพรมมาโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร หิรัญสูตรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เสมากูลโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญชู งามขำโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ อินทร์อร่ามโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางศิริพร หิรัญสูตรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เสมากูลโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญชู งามขำโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ อินทร์อร่ามโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุธาลักษณ์ จั่นศรีโรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี วงศ์ดีโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
3. นางเรวดี สุพรรณโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ ไพรสิงขรโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี วงศ์ดีโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
3. นางเรวดี สุพรรณโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา มณีรัตน์โรงเรียนลานสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธัญจิราพัชร พันธุกรโชติภัทร์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายพิน สุขสถานโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางปริศนา หู้โลหะโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถวิชย์ คล่ำคงโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรารักษ์ แซ่อึ้งโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง วรรณสูตรโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
3. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวทองเพียร เตยหอมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวบุษรา ทองไทยโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร บูรพาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการ
3. นายภูตะวัน สิงห์สมโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจิตติพร เพ็ญศรีโรงเรียนร่องตาทีวิทยากรรมการ
5. นายมงคล หู้โลหะโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ สุดสะอาดโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธรโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ประพันธ์พัฒน์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ แก้วทองโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนันทา ศิริเบญจาโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนวย เกษกิจโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชงคา บริวาทโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นายชลัมภ์ ฉายแววโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาววรางคณา กำไรโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจงดี คำแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง เพียรพานิชโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรี ทองทักษิณโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางนิพาพรรณ์ ตั้งจิตปรีดานนท์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชโลธร ศรีสดโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ นพกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลนารี แย้มสุขโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเมษา พูลสวัสดิ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพันธ์ จันทร์ทัพหลวงโรงเรียนหนองเต่าวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ทองเชื้อโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางนภาลัย เชื้อกสิการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย คันศรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
3. นางสาวปุริมปรัชญ์ พันธ์เขียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววริษา ทรัพย์สำราญโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพมาศ กลทิพย์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนวังหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย คันศรโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะ ทองเชื้อโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวราตรี เจนปัญญาวุฒิกุลโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาวชโลธร ศรีสดโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางประภาพร วงษ์ทีโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจันทนา มณีรัตน์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นางสาวทองเพียร เตยหอมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นางบุรณี สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาลี วงษ์รักษ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรหาญ เดชมาโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นายธนายุส ประสิทธิเขตรกิจโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร แป้นน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ คลังสินโรงเรียนวัดทัพหมันประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย นาคทองโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางจงรัก เทศนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ คลังสินโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกนกภัณฑ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภาลัย เชื้อกสิการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรุณา นัคราจารย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีกรรมการ
4. นายณัฐพล ตรีสุทธาชีพโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่าโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกัญญารัตน์ จำรัสโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ ภูสำเภาโรงเรียนร่องตาฑีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ฟักผลโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา บัวแก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
5. นางชุติมา เฉลียวโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. Mr.David Coulsonโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นางมาลัย เดชด่านโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
8. นางสาวณัฐกานต์ ยิ้มพะโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ปานหลุมข้าวโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ วันจันทร์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเลขา บุญเพ็ชร์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐธีรา อารีกุลโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทรนีย์ มานะการณ์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. MissGrace Wordโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
8. นางนพรัตน์ อรรคโชติโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจินดา กมลมาลย์โรงเรียนทองหลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวภาพ หวังศรีโรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุลาวัลย์ เพ็ชรสุวรรณโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายฝน บานนครโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางนวพร ศรีนิลโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
6. MissZara Brockโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
8. นางปราณี นาวิกโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางทวี เพ็ชรัตน์โรงเรียนหนองเต่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา มีแสงพราวโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุลโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชัย เชาว์โชติโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยากรรมการ
5. นางสุนิสา พุ่มวิวัฒนาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
6. Mr.David Coulsonโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นางศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์นุช ทองบุญโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ศรีสร้อยโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย วิทยารัตน์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปริชาติ รัตนประหาตโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวประมาณ บุญยังโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
5. นางอุไร ธรรมายนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
6. MissRechel Deocampoโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพัฒนา สงวนหมู่โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
8. นางสาวชิสา โตเรืองโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางศรีลักษณ์ สุทธิภาพโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Freddimer De Lunaโรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธีรดา ประทุมพรโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
5. นางภุมรินทร์ สุขสุดโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางธนพร สงกรุงโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกศกนก สุวรรณพยัคฆ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจจิมา นาควิจิตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
4. Mr.Christopher C Cabidogโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. MissSharon Rose Dotillosโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นายสุกิจ ศรีสนองโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นางสาวเสาวนีย์ พุ่มอยู่โรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ ตระกูลโตนิยมโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทวี ขยันการนาวีโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวิตา บุตรกฤตติกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
4. นางสาวเสลาลักษณ์ กรรเกษรโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.John Anthony Lanningโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวชลธิชา ปรีพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
7. นางทิวาพร ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายวชิร ภุมมาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสันติ ยศสมบัติโรงเรียนทุ่งโพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา บุญมีโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา คำโฉมโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.S Quio Patang Dupaleโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. MissJoan Capuyanโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. นางศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
7. นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์ สีแดงโรงเรียนร่องตาฑีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนารียา ศรีพันธุ์โรงเรียนวังหินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพร โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนุตชา อุบลจรโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Ryan Siosonโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Njongue Clovisโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางรมย์ธีรา ภูกิ่งเงินโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
8. นางสาวคะนึงนิจ แก้วเกษโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางศรีลักษณ์ สุทธิสุภาพโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mrs.Michelle Manuellโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
3. นายปฐกรณ์ บัวตูมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพัชนี ภักดีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมิตตา เจนสาริการณ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissZhang Xuโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. MissWu Qiuguoโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
5. Mr.Shi Rong keโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางสาวปารีซะ รักเกื้อโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. MissLi Jiโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
8. MissZhang Liโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการ
9. นางสาวผกาวัลย์ ถามดีโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางพัชราวลัย ทางชั้นโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพัชนี ภักดีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัค ชีพพึ่งวนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissZhang Xuโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. MissHuang Guomeiโรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
5. MissDu Xing Xingโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. Mr.Riu Jiaojiaoโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
7. MissZhao Yiyingโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวเทียนทอง อนันตโตโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
9. นางสาวณัฐิกา สุรชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
10. นางสาวพิมพ์พร พรหมตระกูลโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายปิยะมิตร สุริยกานต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นางสาวอานันทิตา กระต่ายทองโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยยศ ชูศักดิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางจารึก แสนพรมโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย แป้นห้วยโรงเรียนทองหลางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกษมาภรณ์ เฮงทับทิมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
4. นายกวีพัฒน์ ขุมโมกข์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. MissJoan M. Derdyโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
6. MissKaren Hidalgo Aguilaโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นางรมย์ธีรา ภูกิ่งเงินโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
8. นางสาวสร้อยสุดา ราชอินทร์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี เดชทวิสุทธิ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา วาณิชกมลนันท์โรงเรียนหนองเต่าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทักษพร พันธุ์เขตรการณ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา บุญญาโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. MissIris Mae Lamoste Avilesโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
6. Mr.Toche George Tambongโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นางมาลัย เดชด่านโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
8. นายกิตติคุณ สัทธานนท์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทองเคลือ แสงนาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ดิษฐเจริญข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล ฉลาดธัญกิจโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นายสมพร ทิพทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางผานิต เทศนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมพิศ บัวพลับโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
8. นายนรินทร์ กสิวิทย์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทองเคลือ แสงนาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ดิษฐเจริญข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพร ทิพทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางผานิต เทศนาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศโรงเรียนร่องตาทีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ลักษณะโรงเรียนทุ่งโพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์ ปานหลุมข้าวโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางกนกนิจ จุฑาโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิรวิชญ์ เทพอินทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นางเจนจิรา จิตรสง่าโรงเรียนบ่อยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา บัวพลับโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัณณพ เสมียนหร่ายโรงเรียนทุ่งโพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวลาวรรณ์ ทัยคุปต์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิชิรตา หมวกเหล็กโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายรุ่ง รอดจากโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภักดีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลีวัลย์ พงศ์เสาวภาคย์โรงเรียนหนองฉางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุพัฒจนาธรรม จีนจรรยาโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจรินทิพย์ เทียนลำโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นายโรจนัสถ์ สุจริตโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวิชิรตา หมวกเหล็กโรงเรียนการุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง รอดจากโรงเรียนวังหินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางมาลีวัลย์ พงศ์เสาวภาคย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา บัวพลับโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา บุญมีโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุภาพ ฉัตรอุทัยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวชิระ พุมมาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววะรา จิตชอบค้าโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวประมาณ บุญยังโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายเพทาย วิเชียรรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ จ้อนแจงโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสง่า นิลคนโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางปราณี นาวิกโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยากรรมการ
5. นางสมหมาย วิทยารัตน์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
6. นางอรวรรณ รังษีวงศ์โรงเรียนลานสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางถาวร ลักษณะโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา นนท์นิรัตนศัยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนพพล สุขภิรมย์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี พลอยแดงโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางรพีพรรณ ท้วมทองดีโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางวิราศรี ศรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีสดโรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา บุญวรรณ์โรงเรียนลานสักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุขโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรัตน์ เพ็ญเสวีโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ วงษ์อำมาตย์โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ บิณฑวิหคโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางวสุกาญจน์ เยาวเรศโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา โลหะการกโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวีณา พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ พลหมั่นโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวนี ดลแววาวโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางวสุกาญจน์ เยาวเรศโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา โลหะการกโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวีณา พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ พลหมั่นโรงเรียนทุ่งโพวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวนี ดลแววาวโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสายธาร จีระดิษฐ์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จายานะโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษ แกมเงินโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
4. นายกรกช แจงเขตต์การโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวณัฐภรณ์ หัสแดงโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายพยับ ปรากริมโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ พระอัมพรโรงเรียนอุทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ เครืออ่อนโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา ลิ้มสุวรรณโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเจริญพร ชัยฤกษ์สุขสันต์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
6. นายธรรมสรณ์ สุศิริโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์โรงเรียนทองหลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติ ดีเทียนโรงเรียนทองหลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ คำพวงโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลัดดา คฤหปานโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรา กมลมาลย์โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรมโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางเจนจิรา เทพนุรักษ์โรงเรียนพุทธมงคลวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ หมายแพทย์จิตโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวแพรนภา มากมีโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางละออ ตรีสัตย์โรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บางแบ่งโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์โรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาคย์ ทองขาวโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรีโรงเรียนทุ่งนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]