หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชูชาติ สะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2 นายวิชัย ยุชังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3 นายณรงค์ เถาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
4 นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
5 นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
6 นายไพฑูรย์ นพกาศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
7 นายปัญญา วิทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานกรรมการอำนวยการ
8 นายชูชาติ สะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวรพีพรรณ กีตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
10 นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการอำนวยการ
11 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
12 นางสาวพัชรี คุณสิน ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
13 นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
14 นายปัญญา วิทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานกรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
15 นายชูชาติ สะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
16 นางสาวรพีพรรณ กีตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
17 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
18 นางลักษณาวลัย วัฒนพนิชญ์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
19 นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
20 นางวสุกาญจน์ เยาวเรศ ครู โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
21 นางเจนจิรา เทพนุรักษ์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
22 นายสันติ ดีเทียน ครู โรงเรียนทองหลางวิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
23 นางนวรัตน์ พันธุ์เขียน ครู โรงเรียนหนองเต่าวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
24 นางวาสนา บางแบ่ง ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
25 นางสาวแพรนภา มากมี ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
26 นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
27 นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์ ครู โรงเรียนทองหลางวิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
28 นางสาวรจนา สวนรัก ครูพี่เลี้ยงฯ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
29 นางสาวนิภาพร ทองอ่อน ครูพี่เลี้ยงฯ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
30 นางสาวพัชรี คุณสิน ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
31 นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน
32 นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานกรรมการ รับรายงานตัวและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
33 นางสาวรจนา สวนรัก ครูพี่เลี้ยงฯ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ รับรายงานตัวและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
34 นางสาวนิภาพร ทองอ่อน ครูพี่เลี้ยงฯ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ รับรายงานตัวและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
35 นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
36 นายทศพล ธีฆะพร ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
37 นายขรรค์ชัย นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
38 นายชูชาติ สะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉาวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
39 นางกัญญารัตน์ จำรัส ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
40 นายสมชาย ปานหลุมข้าว ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
41 นางจินดา กมลมาลย์ ครู โรงเรียนทองหลางวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
42 นางทวี เพ็ชรัตน์ ครู โรงเรียนหนองเต่าวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
43 นางทัศนีย์ ศรีสร้อย ครู โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
44 นางศรีลักษณ์ สุทธิภาพ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
45 นางธนพร สงกรุง ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
46 นายสันติ ยศสมบัติ ครู โรงเรียนทุ่งโพวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
47 นางอาภรณ์ สีแดง ครู โรงเรียนร่องตาฑีวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
48 นางพัชนี ภักดี ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
49 นางพัชนี ภักดี ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
50 นายปิยะมิตร สุริยกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา ประธานกรรมการการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
51 นางจารึก แสนพรม ครู โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
52 นางสุมาลี เดชทวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
53 นางพัฒนา สงวนหมู่ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการรับรายงานตัว
54 นางสุมาลี เดชทวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
55 นางสุชาดา บูรณะเดชาชัย ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
56 นางสาวพรทิพย์ ตระกูลโตนิยม ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
57 นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
58 นายปัญญา วิทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานกรรมการ ดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน
59 นายชูชาติ สะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการ ดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน
60 นายชูชาติ สะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการ ดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน
61 นางสาวรพีพรรณ กีตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
62 นายสุชาติ พันธ์หวยพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
63 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน
64 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน
65 นางสุนันทา ศิริเบญจา รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน
66 นางสุนันทา ศิริเบญจา รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน
67 นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
68 นายอนุกูล กรันย์เมธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
69 นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
70 นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉาวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนาการรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
72 นายสรายุทธ ภูสำเภา ครู โรงเรียนร่องตาฑีวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
73 นายวิโรจน์ วันจันทร์ ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
74 นางสุวภาพ หวังศรี ครู โรงเรียนลานสักวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
75 นางเนตรนภา มีแสงพราว ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
76 นางสมหมาย วิทยารัตน์ ครู โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
77 นางสาวพรทิพย์ ตระกูลโตนิยม ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
78 นางทวี ขยันการนาวี ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ รองประธานกรรมการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
79 นางจันทร์จิรา บุญมี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา รองประธานกรรมการการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
80 นางสาวนารียา ศรีพันธุ์ ครู โรงเรียนวังหินวิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
81 นางสุมิตตา เจนสาริการณ์ ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
82 นางสาวนภัค ชีพพึ่งวนา ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
83 นางมาลัย แป้นห้วย ครู โรงเรียนทองหลางวิทยาคม รองประธานกรรมการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
84 นางนันทิยา วาณิชกมลนันท์ ครู โรงเรียนหนองเต่าวิทยา รองประธานกรรมการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
85 นางพัชนี ภักดี ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการรับรายงานตัว
86 นางรมย์ธีรา ภูกิ่งเงิน ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
87 นางพัชนี ภักดี ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานกรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
88 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
89 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
90 นายบรรหาญ เดชมา ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
91 นางสาวบุษรา ทองไทย ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
92 นางสาวหทัยรัตน์ วิสิทธิเขตรกรรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
93 นางสาวจันทรนีย์ มานะการณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
94 นางสาวนิภาพร ทองอ่อน ครูพี่เลี้ยงฯ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
95 นางปริศนา หู้โลหะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
96 นางสาววันดี ยอดอ่วม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
97 นายบรรหาญ เดชมา ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
98 นางสาวบุษรา ทองไทย ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
99 นางสาวหทัยรัตน์ วิสิทธิเขตรกรรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
100 นางสาวจันทรนีย์ มานะการณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
101 นางสาวนิภาพร ทองอ่อน ครูพี่เลี้ยงฯ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
102 นางปริศนา หู้โลหะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
103 นางสาววันดี ยอดอ่วม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
104 นางสุนันทา ศิริเบญจา ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
105 นางสุนันทา ศิริเบญจา ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
106 นางอโนชา สวรรคโลก ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
107 นางรจนา เสมากูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
108 นายสมจิตร นาเมืองรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
109 นางพัชรา ณัฐวงค์ศิริ หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
110 นางวรารินทร์ แก้วแดง หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
111 นางสุนีย์ เลิศศุภฤกษ์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนพุทธมลคลวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
112 นายสัมพันธ์ สุกรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
113 นางนิภา ทะนะแสง ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
114 นางจุฬาลักษณ์ นพคุณ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
115 นางรัชดา พรมชาติ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
116 นางโสภิศ ปิยะมงคล ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
117 นางกัญญารัตน์ วัดสิงห์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
118 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการและเลขาการดำเนินการจัดประการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
119 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว
120 นางสาวอโนชา ว่องเกษกิจ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว
121 นางสาววารุณี ไล้ประเสริฐ ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว
122 นางวรารารินทร์ แก้วแดง ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว
123 นางสาวณัฐวดี ไวกสิกรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว
124 นางสาวมณฑา มากมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว
125 นางสาวเสาวลักษณ์ นาทองคำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว
126 นางสุมาลี เดชทวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
127 นางสาวอัจจิมา นาควิจิตร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี กรรมการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
128 นางเกศกนก สุวรรณพยัคฆ์ ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
129 Miss Sharon Rose Dotillos ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
130 นางสุภาวิตา บุตรกฤตติกุล ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี กรรมการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
131 Mr.S Quio Patang Dupale ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
132 Mr.Shi Rong ke ครูจีน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
133 นางสาวปารีซะ รักเกื้อ ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
134 Miss Zhang Li ครูจีน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี กรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
135 Miss Li Ji ครูจีน โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
136 Miss Zhang Xu ครูจีน โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
137 Miss Joan M. Derdy ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
138 นางศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
139 นางพัชราวลัย ทางชั้น ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
140 นางมาลัย เดชด่าน ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
141 นางสุชาดา บูรณะเดชาชัย ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
142 นางอุบล พันธุเมฆ ลูกจ้าง โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
143 นายชัยยศ ชูศักดิ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
144 นายไพฑูรย์ นพกาศ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
145 นายไพฑูรย์ นพกาศ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
146 นางดาวเรือง เพียรพานิช ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
147 นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
148 นางสาวทิพมาศ กลทิพย์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
149 นางฤทัยรัตน์ เกษการณ์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
150 นายชลัมภ์ ฉายแวว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
151 นายกฤษณะ ทองเชื้อ ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
152 นางดาวเรือง เพียรพานิช ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
153 นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
154 นางสาวทิพมาศ กลทิพย์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
155 นางฤทัยรัตน์ เกษการณ์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
156 นายชลัมภ์ ฉายแวว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
157 นายกฤษณะ ทองเชื้อ ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
158 นายบรรหาญ เดชมา ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
159 นายบรรหาญ เดชมา ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
160 นางสาวรษิดา คชเดช ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
161 นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อน ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
162 นางสาววิไล ระงับภัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
163 นางสาวน้องวิทู ทับทิมทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
164 นางนภาพันธ์ พลหาร ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
165 นางนัยนา ธูปบูชา ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
166 นายเสมอ เพชรสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
167 นางสาวอโนชา ว่องเกษกิจ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
168 นางสาวเสาวลักษณ์ นาทองคำ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
169 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
170 นางสุชาดา บูรณะเดชาชัย ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
171 นางสาวปวีณา บัวแก้ว ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
172 นางสาวเลขา บุญเพ็ชร์ ครู โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
173 Mr.David Coulson ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
174 Mr.Njongue Clovis ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
175 Miss Zhang Xu ครู จีนโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
176 Miss Wu Qiuguo ครูจีน โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
177 Miss Huang Guomei ครูจีน โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
178 Miss Du Xing Xing ครูจีน โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
179 Mr.Riu Jiaojiao ครูจีน โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
180 Miss Zhao Yying ครูจีน โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
181 นายปรีชา บุญญา ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
182 Miss Iris Mae Lamoste Aviles ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
183 Mr.Toche George Tambong ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
184 นางสาวผกาวัลย์ ถามดี ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
185 นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
186 นางสาวบุษรา ทองไทย ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
187 นางสาวบุษรา ทองไทย ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
188 นางสุนันทา ศิริเบญจา ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
189 นางสาวหทัยรัตน์ วิสิทธิเขตรกรรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
190 นางสาวจันทรนีย์ มานะการณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
191 นางสาวนิภาพร ทองอ่อน ครูพี่เลี้ยงฯ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
192 นางสาววันดี ยอดอ่วม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
193 นางสุนันทา ศิริเบญจา ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
194 นางสาวหทัยรัตน์ วิสิทธิเขตรกรรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
195 นางสาวจันทรนีย์ มานะการณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
196 นางสาวนิภาพร ทองอ่อน ครูพี่เลี้ยงฯ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
197 นางสาววันดี ยอดอ่วม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
198 นางปริศนา หู้โลหะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
199 นางปริศนา หู้โลหะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
200 นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
201 นางจิตรลดา วงษ์พานิช ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
202 นางสุชาดา บูรณะเดชาชัย ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
203 นางสมบัติ ภู่นารถ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
204 นายณัฐพันธุ์ ศรีพุทธ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
205 นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
206 นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคง ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
207 สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธ์ ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
208 นางจินดา กมลมาลย์ ครู โรงเรียนทองหลางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
209 นางชุมสิน แสงแก้ว ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
210 นายวงศกร อำภา ครู โรงเรียนทุ่งโพวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
211 นายธีรพร โพธิ ครู โรงเรียนตลกดู่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
212 นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
213 นางอาภา จันทร์สม ครู โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
214 นายนิรุตต์ บ่อพิมาย ครู โรงเรียนร่องตาทีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
215 นายอิทธิพล บางหลวง ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
216 นายชาตรี อนันต์เพชร์ ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
217 นางทิพรัตน์ เชื้อรอด ครู โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
218 นางสาวสุกัญญา เศรษฐเสถียร ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
219 นางนวรัตน์ พันธุ์เขียน ครู โรงเรียนหนองเต่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
220 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
221 นางสาวพรรณี หล่อเงิน ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
222 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการส่งผลการแข่งขัน
223 นายพงศกร บัวเทศ ครู โรงเรียนร่องตาทีวิทยา คณะกรรมการส่งผลการแข่งขัน
224 นางสาวขวัญเรือน เสวกวรรณ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการส่งผลการแข่งขัน
225 นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการส่งผลการแข่งขัน
226 นางสาววราภรณ์ มณีกระจ่างวงศ์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการส่งผลการแข่งขัน
227 ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สระทองหน ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการส่งผลการแข่งขัน
228 นางสาวอโนชา ว่องเกษกิจ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการส่งผลการแข่งขัน
229 นางสาวสายฝน บานนคร ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
230 นางนวพร ศรีนิล ครู โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
231 นางสุนิสา พุ่มวิวัฒนา ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
232 นางสาวประมาณ บุญยัง ครู โรงเรียนทุ่งโพวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
233 Mr.Christopher C Cabidog ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
234 นางสาวเสลาลักษณ์ กรรเกษร ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
235 นางสาวชลธิชา ปรีพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
236 Miss Joan Capuyan ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
237 Mr.Ryan Sioson ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
238 นางสาวเทียนทอง อนันตโต ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
239 นายเพทาย วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
240 นายสุกิจ ศรีสนอง ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
241 นางสาวณัฐิกา สุรชาติ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
242 นายวิโรจน์ บิณฑวิหค ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
243 นางพัชราวลัย ทางชั้น ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
244 นางสาวจันทนา มณีรัตน์ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการสร้างการ์ตูน แอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
245 นายธัญจิราพัชร พันธุกรโชติภัทร์ ครู โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการตัดสิน การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
246 นางสาวสายพิน สุขสถาน ครู โรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการตัดสิน การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
247 นางปริศนา หู้โลหะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการตัดสิน การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
248 นายอรรถวิชย์ คล่ำคง ครูผู้ช่วย โรงเรียนร่องตาทีวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสิน การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
249 นายสมศักดิ์ พระศุกร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
250 นางสาวสุชาดา ภูวนาถ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
251 นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
252 นางสาวชไมพร วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
253 นางพัชรา ณัฐวงค์ศิริ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
254 นางสาวกุสาวดี หัสแดง ครู โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
255 นางสาวอาภรณ์ แสงรัศมี ครู โรงเรียนหน่องเต่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
256 นางวิไล คำสิทธิ์ ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
257 นางสาวศิริขวัญ ฟักผล ครู โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
258 นางชุติมา เฉลียว ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
259 Mr.David Coulson ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
260 นางสาวณัฐธีรา อารีกุล ครู โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
261 Miss Grace Word ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
262 นางสุลาวัลย์ เพ็ชรสุวรรณ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
263 Miss Zara Brock ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
264 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
265 นายอภิชัย เชาว์โชติ ครู โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
266 นางสาวปริชาติ รัตนประหาต ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
267 นางอุไร ธรรมายน ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
268 Miss Rechel Deocampo ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
269 Mr.Freddimer De Luna ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
270 นางสาวธีรดา ประทุมพร ครู โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ กรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
271 นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
272 Mr.John Anthony Lanning ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
273 นางสุนุตรา อุบลขจร ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
274 นางรัตนา คำโฉม ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
275 นางกษมาภรณ์ เฮงทับทิม ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
276 นายกวีพัฒน์ ขุมโมกข์ ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
277 นางทักษพร พันธุ์เขตรการณ์ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
278 นายเพทาย วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
279 นางสาวอานันทิตา กระต่ายทอง ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
280 นางสาวศรารักษ์ แซ่อึ้ง ครู โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
281 นางสมหวัง วรรณสูตร ครู โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการตัดสินการออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
282 นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการตัดสินการออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
283 นางสาวทองเพียร เตยหอม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
284 นางสาวบุษรา ทองไทย ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการออกแบบ สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
285 นางจุฬาลักษณ์ นพคุณ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
286 นางลัดดาวัลย์ หุ่นธานี ครู โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
287 นางสาวขวัญเรือน เสวกวรรณ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
288 นางสาวกรองกาญจน์ ขวัญไกรศิริ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
289 นางสาวโยสิตา จุลมุสิก ครู โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
290 นางประจุพร จ้อนแจง ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
291 นางสาวชไมพร วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
292 นางสาวจิราพร แป้นน้อย ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
293 นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
294 นางสาวฐิติรัตน์ มณีเสวตร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
295 นางสาววารุณี ศรีใจ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
296 นายสันติสุข ศรชัย ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
297 นายสุพร ทองบุญ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
298 นางสาวณัฐกานต์ ยิ้มพะ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
299 นางสาวจันทรนีย์ มานะการณ์ ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
300 นางนพรัตน์ อรรคโชติ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
301 นางปราณี นาวิก ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
302 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์นุช ทองบุญ ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
303 นางสาวชิสา โตเรือง ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
304 นางภุมรินทร์ สุขสุด ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
305 นางสาวเสาวนีย์ พุ่มอยู่ ครู โรงเรียนบ่อยางวิทยา กรรมการและเลขานุการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
306 นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ่อยางวิทยา กรรมการและเลขานุการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
307 นายวชิร ภุมมา ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
308 นางสาวคะนึงนิจ แก้วเกษ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการและเลขานุการการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
309 Miss Karen Hidalgo Aguila ครู ชาวต่างชาติโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
310 นายสุกิจ ศรีสนอง ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดสถานที่และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
311 นางพัฒนา สงวนหมู่ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
312 นางศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
313 นางมาลัย เดชด่าน ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
314 นางสุรีย์ บูรพา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี ประธานกรรมการตัดสินการออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
315 นางเจนจิรา จิตรสง่า ครู โรงเรียนบ่อยางวิทยา กรรมการตัดสินการออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
316 นายภูตะวัน สิงห์สม พนักงานราชการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการตัดสินการออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
317 นางจิตติพร เพ็ญศรี ครู โรงเรียนร่องตาทีวิทยา กรรมการตัดสินการออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
318 นายมงคล หู้โลหะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการออกแบบ สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
319 นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
320 นางสาวรัชนีวรรณ นาคศิริ ครู โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
321 นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ ครู โรงเรียนสมองทองประทีปฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
322 นายปุณรัตน์ จันแรง ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
323 นางสาวสุนันทา แสงแก้ว ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
324 นางมาลัย เดชด่าน ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
325 นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
326 นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
327 นางศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
328 นางพัฒนา สงวนหมู่ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงานการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
329 นายเพทาย วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงานการประกวดเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
330 นายสุกิจ ศรีสนอง ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
331 นางทิวาพร ธาราวัชรศาสตร์ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการประสานงานการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
332 นางศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
333 นางรมย์ธีรา ภูกิ่งเงิน ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขันละครสั้นชวนหัว(Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
334 นางสาวสร้อยสุดา ราชอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการและเลขานุการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
335 นายกิตติคุณ สัทธานนท์ ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
336 นางรมย์ธีรา ภูกิ่งเงิน ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
337 นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
338 ว่าที่ ร.ต.เอกภพ สุดสะอาด ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ประธานกรรมการตัดสิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
339 นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการตัดสิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
340 นางสาวกฤติยา ประพันธ์พัฒน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการตัดสิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
341 นางสาววันทนีย์ แก้วทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
342 นางสุนันทา ศิริเบญจา ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
343 นางโสภิศ ปิยะมงคล ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
344 นางวัชรี บารมี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
345 นางวรรณภา ชื่นนอก ครู โรงเรียนทุ่งโพวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
346 นางสุภรรณี ดีเจริญ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
347 นายชยพล ชุรินทร ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
348 นางพัชราวลัย ทางชั้น ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
349 นางสาวพิมพ์พร พรหมตระกูล ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
350 นางรมย์ธีรา ภูกิ่งเงิน ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงาน ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
351 นางมาลัย เดชด่าน ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงาน ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
352 นายอำนวย เกษกิจ ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ประธานกรรมการตัดสิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
353 นายชงคา บริวาท ครูผู้ช่วย โรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการตัดสิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
354 นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการตัดสิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
355 นายชลัมภ์ ฉายแวว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการตัดสิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
356 นางสาววรางคณา กำไร ครู โรงเรียนทุ่งโพวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
357 นางรัชดา พรมชาติ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
358 นางธันยาภรณ์ พรหมสูงยาง ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
359 นางสาวกาญจนา ปาลากัน ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
360 นาย นัทธพงศ์ ปันต๊ะรังษี ครู โรงเรียนหนองเต่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
361 นายนวัตกรณ์ พลหาร ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
362 นางสาวผกาวัลย์ ถามดี ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
363 นางสาวรัตนา จันทะศูณ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว
364 นางสาวณัฐิกา สุรชาติ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
365 นางจงดี คำแสน ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกรรมการตัดสิน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
366 นางดาวเรือง เพียรพานิช ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการตัดสิน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
367 นางสาวพัชรี ทองทักษิณ ครู โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการตัดสิน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
368 นางสาวนิพาพรรณ ตั้งจิตปรีดานนท์ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสิน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
369 นางสาวชโลธร ศรีสด ครู โรงเรียนทองหลางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสิน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
370 นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
371 นางน้ำฝน ยิ้มจำรัส ครู โรงเรียนสมอทองปทีปผลีผลฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
372 นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
373 นางสุมารี ประพัฒน์โพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
374 นางภัทราภรณ์ พูลวัฒนานุกูล ครู โรงเรียนหนองเต่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
375 นางสาวศรินรัตน์ ศิริจิตรวานิช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว
376 นางสาวศิริพร เกษวิทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว
377 นายไพฑูรย์ นพกาศ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
378 นางกุลนารี แย้มสุข ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
379 นางสาวเมษา พูลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
380 นายสุรพันธ์ จันทร์ทัพหลวง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองเต่าวิทยา กรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
381 นายกฤษณะ ทองเชื้อ ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
382 นางผานิต เทศนา ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น
383 นางสุนีย์ เลิศศุภฤกษ์กุล ครู โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น
384 นางพัชรา จิตรเพชร ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น
385 นางสาวชฎาพร รักสัตย์ ครู โรงเรียนทุ่งโพวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น
386 นางสาวสุปราณี ขันทะสอน ครู โรงเรียนร่องตาทีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น
387 นางนภาลัย เชื้อกสิการ ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประธานกรรมการตัดสิน การสร้างWebpage ประเภทWeb Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
388 นายวินัย คันศร ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
389 นางสาวปุริมปรัชญ์ พันธ์เขียน พนักงานราชการ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
390 นางสาววริษา ทรัพย์สำราญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
391 นางสาวทิพมาศ กลทิพย์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
392 นางมนัสยา คูรัมย์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย
393 นางสาวโสภา ธุมา ครู โรงเรียนหนองเต่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย
394 นางสาวมนฐญภัทร์ ศิริวัฒพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย
395 นางสาวเพชรอารีย์ นาคศรีสุข ครูโรงเรียนทุ่งโพวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย
396 นางสาวธัญญรักษ์ นาคยา ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย
397 นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์ ครู โรงเรียนวังหินวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสิน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
398 นายวินัย คันศร ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
399 นายกฤษณะ ทองเชื้อ ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
400 นางสาวราตรี เจนปัญญาวุฒิกุล ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
401 นางสาวชโลธร ศรีสด ครู โรงเรียนทองหลางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
402 นายสมชาย วงษ์พานิช ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
403 นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล ครู โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
404 นางสาวพิกุล คำยิ่ง ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
405 นางสาวกัญญารัตน์ วัดสิงห์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
406 นางเพชรา บัวเทศ ครู โรงเรียนร่องตาทีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
407 นางสาวเบญญาภา ศรีเรืองพันธ์ ครู โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ประธานกรรมการตัดสิน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
408 นางประภาพร วงษ์ที ครู โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
409 นางสาวจันทนา มณีรัตน์ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
410 นางสาวทองเพียร เตยหอม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
411 นางบุรณี สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
412 นางพิสมัย รัตนศิลปะพงศ์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
413 นายประดับชัย อินมณี ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
414 นางสาวบุษกร หอมกระแจะ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
415 นางมาลัย แถมพยัคฆ์ ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
416 นางสาวเจริญรัตน์ หัสแดงดำรงกุล ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
417 นายศรัณย์ สาเขตรการณ์ ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.ต้น
418 นายศราวุธ มีเครือ ครู โรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.ต้น
419 นายพนา ทะนะแสง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.ต้น
420 นายสันทัศน์ ประเสริฐสัง ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.ต้น
421 นายฤทธิพันธ์ พรมชาติ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.ต้น
422 นายชาลี วงษ์รักษ์ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสิน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
423 นายบรรหาญ เดชมา ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการตัดสิน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
424 นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการตัดสิน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
425 นายธนายุส ประสิทธิเขตรกิจ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการตัดสิน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
426 นางสาวจิราพร แป้นน้อย ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสิน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
427 นายธานี อ่อนบาง ครู โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.ต้น
428 นายธนวัฒน์ จำปา ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.ต้น
429 นายยุระนันท์ คณฑา ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.ต้น
430 นายพงศกร บัวเทศ ครู โรงเรียนร่องตาทีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.ต้น
431 นางกาญจนา อรุณโรจน์ ครู โรงเรียนบ่อยางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.ต้น
432 นายภานุวัฒน์ คลังสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพหมัน ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
433 นายฉัตรชัย นาคทอง ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวด โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
434 นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการตัดสินการประกวด โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
435 นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์ ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการประกวด โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
436 นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวด โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
437 นายจรัญ พัสสาริกรณ์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ม.ปลาย
438 นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ม.ปลาย
439 นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ม.ปลาย
440 นางสาววรัญธร สุวรรณมุสิทธิ์ ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ม.ปลาย
441 นางสุภาพร คันศร ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ม.ปลาย
442 นางจงรัก เทศนา ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
443 นายภานุวัฒน์ คลังสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพหมัน กรรมการตัดสินการประกวด โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
444 นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์ ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการประกวด โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
445 นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการตัดสินการประกวด โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
446 นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์ ครู โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวด โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
447 นายจรัญ พัสสาริกรณ์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.ปลาย
448 นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.ปลาย
449 นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.ปลาย
450 นางสาววรัญธร สุวรรณมุสิทธิ์ ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.ปลาย
451 นางสุภาพร คันศร ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.ปลาย
452 นายกนกภัณฑ์ สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ประธานกรรมการตัดสินการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
453 นางนภาลัย เชื้อกสิการ ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการตัดสินการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
454 นางสาวกรุณา นัคราจารย์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการตัดสินการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
455 นายณัฐพล ตรีสุทธาชีพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
456 นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสิน การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
457 นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
458 นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
459 นางสาวรพีพรรณ กีตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
460 นายณรงค์ เถาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
461 นายไพฑูรย์ นพกาศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
462 นายสุชาติ พันธ์หวยพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
463 นางทิวาพร ธาราวัชรศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
464 นายสมชาย ปานหลุมข้าว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
465 นางสมหมาย วิทยารัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
466 นางธนพร สงกรุง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
467 นางใกล้รุ่ง จัมปะโสม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
468 นางสาวชิสา โตเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
469 นางสาวเสลาลักษณ์ กรรเกษร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
470 นางสุภาวิตา บุตรกฤตติกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
471 นายสรายุทธ ภูสำเภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนร่องตาฑีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
472 นางสุนิสา พุ่มวิวัฒนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
473 นางทวี เพ็ชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนหนองเต่าวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
474 นางมาลัย แป้นห้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนทองหลางวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
475 นางจารึก แสนพรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
476 นางภุมรินทร์ สุขสุด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
477 นางจันทร์จิรา บุญมี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
478 นางสาวนารียา ศรีพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
479 นางนวพร ศรีนิล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
480 นายสันติ ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนทุ่งโพวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
481 นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ่อยางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
482 นางสาวปรวีร์ บิณฑวิหค หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
483 นางสาวณัฐธีรา อารีกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
484 นางกาญจนา นนท์นิรัตศัย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
485 นายภาคิน ประสิทธิ์โชค หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
486 นายนิเวศน์ ทิมปรางค์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
487 นางรพีพรรณ ท้วมทองดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
488 นายนพพล สุขภิรมย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
489 นางนวลแก้ว เกตุทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
490 นายสุรพล วงษ์ธัญการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
491 นางสาวธันยาภัทร์ มีเนน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
492 นางสุภาวดี สุมาลี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
493 นายณัฐพันธุ์ ศรีพุทธ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
494 นายวงศกร อำภา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
495 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
496 นางสาวจุฑารัตน์ พิลึก หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
497 นางสาวธิติมา สงวนเผ่า หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
498 นางทิพวัลย์ วงษ์อำมาตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
499 นายธรรมสรณ์ สุศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
500 นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
501 นางสาวจันทิมา กุลศรี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ่อยางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
502 นางฉัตรลดา จบศรี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
503 นายสมเกียรติ ฤทธิ์ศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
504 นางทัศน์วรรณ วิศวชาติกุล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
505 นางทิพาพร สุวรรณวิทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
506 นางสมบัติ ภู่นารถ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
507 นางถาวร ลักษณะ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
508 นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
509 นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
510 นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
511 นายเศวตชัย มณีเศวต ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
512 นางสาวน้ำทิพย์ ยอดเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
513 นายสมพิศ บัวพลับ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
514 นายศิวพิชญ์ เวฬุ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
515 นายนิคม ศรีพยัคฆ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
516 นางสาวพัชรา ชาญสตพัชร ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
517 นางรัตนา สุกรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
518 นางเฉลิมศรี กายไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
519 นางศรีสุดา อนันต์เพ็ชร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
520 นายสุนัย คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
521 นางวรรณวิมล สมบุญพูลพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหนองเต่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
522 นายอนุสิทธิ์ คงคา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ่อยางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
523 นางจำรูญ พูลกสิวิทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
524 นายสมชาย สุวิมล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
525 นายชะอ้อน อำพคุณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
526 นายถวัลย์ เย็นยิ้ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
527 นายนิสิต หิรัณยากาศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
528 นายสมลักษณ์ พิทักษ์ธำรงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
529 นายสังวาลย์ พงษ์จำปา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนทุ่งโพวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
530 นายอนิรุตต์ บ่อพิมาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนร่องตาทีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
531 นางสาวแพรวขวัญ โพธิ์ทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
532 นายประหยัด เพ็ชรกลับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
533 นายวีระเสม กมลมาลย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
534 นายสุวรรณ เหล่าแช่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
535 นายนพคุณ เหล่ารบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองหลางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
536 นายบุญส่ง เหล่าเปีย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
537 นายศราวุฒิ จำรัสภูมิ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
538 นายปัญญา วิทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]