สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 89 15 2 4 106
2 หนองฉางวิทยา 83 14 10 5 107
3 การุ้งวิทยาคม 55 15 9 18 79
4 บ้านไร่วิทยา 53 17 11 12 81
5 ตลุกดู่วิทยาคม 46 24 9 14 79
6 ห้วยคตพิทยาคม 46 18 10 16 74
7 บ้านทุ่งนาวิทยา 45 17 7 11 69
8 ทัพทันอนุสรณ์ 45 8 7 12 60
9 ลานสักวิทยา 44 8 10 13 62
10 หนองขาหย่างวิทยา 27 17 10 12 54
11 ทุ่งโพวิทยา 26 14 6 8 46
12 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 26 7 8 6 41
13 วังหินวิทยาคม 25 6 7 9 38
14 สว่างอารมณ์วิทยาคม 23 23 9 11 55
15 ทองหลางวิทยาคม 23 14 7 17 44
16 ร่องตาทีวิทยา 19 12 6 12 37
17 พุทธมงคลวิทยา 17 7 7 5 31
18 อุทัยธรรมานุวัตร์วิทยา 16 2 2 0 20
19 บ่อยางวิทยา 11 6 4 10 21
20 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 10 2 6 9 18
21 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 10 1 1 0 12
22 หนองจอกประชานุสรณ์ 8 4 7 12 19
23 หนองเต่าวิทยา 6 7 5 8 18
รวม 753 258 160 224 1,395