สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 74 16 13 103 89 14 2 4 105
2 หนองฉางวิทยา 57 25 13 95 82 14 10 5 106
3 ห้วยคตพิทยาคม 25 10 15 50 46 17 10 16 73
4 ตลุกดู่วิทยาคม 24 32 14 70 46 23 9 14 78
5 การุ้งวิทยาคม 23 20 17 60 54 15 9 18 78
6 บ้านไร่วิทยา 22 30 18 70 52 17 11 12 80
7 ทัพทันอนุสรณ์ 22 23 17 62 45 8 7 12 60
8 ลานสักวิทยา 17 14 12 43 43 8 10 13 61
9 บ้านทุ่งนาวิทยา 14 13 14 41 45 17 7 11 69
10 หนองขาหย่างวิทยา 12 13 13 38 27 17 10 12 54
11 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 12 5 9 26 26 7 8 6 41
12 ทุ่งโพวิทยา 11 10 2 23 26 13 6 8 45
13 ทองหลางวิทยาคม 11 5 7 23 23 13 7 17 43
14 สว่างอารมณ์วิทยาคม 10 19 13 42 23 22 9 11 54
15 พุทธมงคลวิทยา 6 8 10 24 16 7 7 5 30
16 ร่องตาทีวิทยา 5 11 5 21 19 12 6 12 37
17 วังหินวิทยาคม 4 8 6 18 24 6 7 9 37
18 อุทัยธรรมานุวัตร์วิทยา 4 6 2 12 16 2 2 0 20
19 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 4 3 3 10 10 1 1 0 12
20 บ่อยางวิทยา 3 5 2 10 11 6 4 10 21
21 หนองจอกประชานุสรณ์ 2 2 5 9 8 4 7 12 19
22 หนองเต่าวิทยา 1 3 5 9 6 7 5 8 18
23 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 1 1 5 7 10 2 6 9 18
รวม 364 282 220 866 747 252 160 224 1,159