สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 74 17 13 104 89 15 2 4 106
2 หนองฉางวิทยา 57 25 13 95 83 14 10 5 107
3 ตลุกดู่วิทยาคม 24 32 15 71 46 24 9 14 79
4 บ้านไร่วิทยา 22 27 17 66 50 15 11 12 76
5 ทัพทันอนุสรณ์ 22 23 17 62 45 8 7 12 60
6 การุ้งวิทยาคม 19 20 17 56 51 14 9 18 74
7 ลานสักวิทยา 17 14 12 43 44 8 10 13 62
8 ห้วยคตพิทยาคม 15 6 14 35 32 17 10 16 59
9 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 12 5 9 26 26 7 8 6 41
10 ทุ่งโพวิทยา 11 10 2 23 26 14 6 8 46
11 หนองขาหย่างวิทยา 10 13 13 36 25 17 10 12 52
12 สว่างอารมณ์วิทยาคม 8 19 13 40 21 23 9 11 53
13 พุทธมงคลวิทยา 7 8 10 25 17 7 7 5 31
14 ทองหลางวิทยาคม 7 5 7 19 19 14 7 17 40
15 บ้านทุ่งนาวิทยา 6 11 14 31 35 17 7 11 59
16 ร่องตาทีวิทยา 5 11 5 21 19 12 6 12 37
17 วังหินวิทยาคม 4 8 7 19 25 6 7 9 38
18 อุทัยธรรมานุวัตร์วิทยา 4 6 2 12 16 2 2 0 20
19 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 4 3 3 10 10 1 1 0 12
20 บ่อยางวิทยา 3 5 2 10 11 6 4 10 21
21 หนองจอกประชานุสรณ์ 2 2 5 9 8 4 7 12 19
22 หนองเต่าวิทยา 1 3 5 9 6 7 5 8 18
23 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 1 1 5 7 10 2 6 9 18
รวม 335 274 220 829 714 254 160 224 1,128