รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เกงเขตร์
 
1. นางจิราภรณ์  จงเกษกรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัชชา  คงห้วยรอบ
 
1. นางมาลีวัลย์  พงศ์เสาวภาคย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวบุษกร  เดชสงค์
 
1. นางมาลีวัลย์  พงศ์เสาวภาคย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวจารุมน  จิตตานันท์
 
1. นางสาวลาวรรณ  ทัยคุปต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทวิริยาภรณ์
 
1. นางกัลญารัตน์  สถิรสุขสมบูรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สายทอง
 
1. นางสมกิจ  บุญมี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  มาลัยมาตย์
 
1. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  สะอาด
 
1. นางปวีณา  ประสพสิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  น้อมนิล
 
1. นางผานิต  ประชุมชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงนภาภิรมย์  สุระมาตย์
 
1. นางเรณู  พิศดาร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวสกุลรัตน์  หว่างรัศมี
 
1. นางผานิต  ประชุมชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวอรนภา  แก้ววงศ์มา
 
1. นางสาวงามตา  ยิ้มยัง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงอำไพพร  เฉยดี
 
1. นางสาวอรลักษณ์  บุรัญบุญดา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กหญิงรติมา  สุขอยู่
 
1. นางสาวนิภา  เจนกสิสาท
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวปัญสกานต์  อนิวรรตน์
 
1. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  บุตรไสย์
 
1. นางสาวกชกร  ช้อนคราม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ชินไธสง
2. เด็กหญิงอิชษา  วงษ์นาค
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
2. นางสาวอาทิตยา  ดัชถุยาวัตร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงพชร  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิงห์ประยูร
 
1. นางบังอร  แป้นน้อย
2. นางเมตตา  ควัธน์กุล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวภคพร  เขียวพุ่มพวง
2. นางสาวสิริวรรณ  แพทย์จตุรัส
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
2. นางสาวปัทมาวดี  ประทุมศรี
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวสุนิตรา  รอสุขพูล
2. นางสาวเจนจิรา  คำทอง
 
1. นางชมภูนุช  กิจแก้ว
2. นางสาววันเพ็ญ  แดงสิงห์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายปิยพนธ์  มหาชัยวงษ์
 
1. นางกาญจนา  นนท์นิรัตศัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายญาณันธร  พันธุ์ดิษฐ์
 
1. นายนิคม  สะอาด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายวีรพล  ยอดจิ๋ว
 
1. นางสาวสมสุข  ทองพลาย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวพุทธิตา  แย้มสรวล
 
1. นายนิคม  สะอาด
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หนูทอง
2. เด็กหญิงรนิดา  วัฒนพานิช
3. เด็กหญิงเปรมสุภา  น้อมนิล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อ้นโทน
2. นางอัญชัญ  เรียนมงคล
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรณ  จันทวาส
2. เด็กชายณัฐวัตร  พรรคพวก
3. เด็กหญิงนฤทัย  บุญช่วย
 
1. นางสาววาสนา  บางแบ่ง
2. นางศิริวรรณ  นพรัตน์
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  วิเลปะนะ
2. นางสาวศศิธร  วิเลปะนะ
3. นายสรวิชญ์  สาททอง
 
1. นางวัฒนา  ดิษฐ์เจริญ
2. นางสาวสมสุข  ทองพลาย
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ตัง
2. นางสาวนันทวัน  ป้อมคำ
3. นางสาวอุทัยวรรณ  สุวรรณคำภู
 
1. นางพัณณ์ชิตา  เชยชม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญจันทร์
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงรสรินทร์  ครสุวรรณ์
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อนุบาลผล
3. เด็กหญิงอริกา  ดีเทียน
 
1. นางสาววันดี  ยอดอ่วม
2. นายเชาวลิต  พันธุ์พฤกษา
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  จุ้ยดอนกลอย
2. เด็กหญิงปริฉัตร  อินทร์ทอง
3. เด็กหญิงมลธิชา  มณีฤทธิ์
 
1. นางประกายดาว  แก้วถิ่นดง
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ศิริ  แสงสว่าง
2. นางสาววีณา  สุพรรณ
3. นางสาวเบญจวรรณ  แคนสีลา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  อ่ำสุพรรณ
2. นายวิทยา  ดวงมี
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกาญจนาพร  พิมขาว
2. นางสาวฐิติมา  โพธื์ประดิษฐ์
3. นางสาวสุนิสา  ศุภเกษี
 
1. นายณัฐพันธุ์  ศรีพุทธ
2. นายสมศักดิ์  พระศุกร์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพันพล  เจียรนันทนา
2. เด็กหญิงอภิสรา  แผ่วัฒนากุล
 
1. นางญาณี  แก้วจัง
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐนันท์  พุฒซ้อน
2. นายสิทธิชัย  พันโสรี
 
1. นางสาวญาณินี  สอาด
2. นางสาวณัฐกานต์  บิณฑวิหค
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกวิน  บุญนิล
2. นางสาวทิพย์สุดา  นุ่นงาม
 
1. นางญาณี  แก้วจัง
2. นางสมสุข  โชติพิเชฐ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนุชจรินทร์  เนียมจำนงค์
2. นางสาววรกานต์  บุญขันธ์
 
1. นางสาวลัดดา  คฤหปาน
2. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายไตรภพ  ยอดดี
 
1. นางสาวชลปวีร์  เทพเภา
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายประสิทธิ์  มุทุตา
 
1. นายไชยโพธิ์  ร่มโพธิ์
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายอภิชาติ  พิลึก
 
1. นายไชยโพธิ์  ร่มโพธิ์
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนัชพร  สีคาวี
 
1. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ไวสาริกรรม
2. เด็กหญิงทัศน์ศัรณย์  ยวนแหล
3. เด็กชายศรัญยพงศ์  พัวพัฒนกุล
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ขวัญไกรศิริ
2. นางผานิต  เทศนา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ดำดล
2. เด็กชายลภัส  อาสะโภ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  พุมมา
 
1. นางพัชรา  ณัฐวงศ์ศิริ
2. นางรัชดา  พรมชาติ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  ฉ่ำคำ
2. นายนฤชัย   ดำรงค์ยศ
3. นายเตชินท์  จรุงธนะกิจ
 
1. นางนภาพันธ์  พลหาร
2. นางสาวสุชาดา  ภูวนาถ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธนัท  อนุนาทรวัฒนกุล
2. นางสาวผัลย์ศุภา  แสงศิริฉาย
3. นายศุภณัฐ  ศรีจันทร์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  นพคุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  สระทองหน
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เนียมจำนงค์
2. เด็กหญิงพรรณศิริพร  แทนรอด
3. เด็กหญิงมณฑิตา  บุตรสิงห์
 
1. นางสาวสุนันทา  เเสงเเก้ว
2. นางสาวเสาวณี  ทองอ่อน
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทนา  เกลี้ยงล่ำ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ฉันทวิทย์
3. เด็กหญิงเพชรี  อินทชัย
 
1. นางรัตนา  ฉัตรตรีรัตน์
2. นางสุภรรณี  ดีเจริญ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายจิรายุส  อะทิยศ
2. นางสาวมนัสชนก  สีชื่น
3. นายไกศร  บุญคำ
 
1. นายธนวัฒน์  พันธ์วิชัย
2. นางสาวอรุณรัตน์  โพธิ์อ่อง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. นางสาวทิพย์วรรณ  นิจสาธร
2. นายบุลากร  เกิดสุวรรณ
3. นางสาวศศิวิมล  ทัพศิริ
 
1. นางภัทราภรณ์  พูนวัฒนานุกูล
2. นางสาวโสภา  ธุมา
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  คุณพิพัฒน์
2. เด็กชายมงคล  พฤษสุภี
3. เด็กชายวีระพงศ์  นพรัตน์
 
1. นางสาวพนัชกร  ปานศิริ
2. นางสาววราภรณ์  มณีกระจ่างวงศ์
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  บุญมี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณเจริญ
3. เด็กชายณัฐพล  จิตสุข
 
1. นายประดับชัย  อินมณี
2. นางพัชรา  จิตรเพ็ชร
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกิตติธัช  กำจร
2. นายภัทรพล  ทัศจันทร์
3. นายวรพล  นาจันทอง
 
1. นางสาวพนัชกร  ปานศิริ
2. นางสาววราภรณ์  มณีกระจ่างวงศ์
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณรงค์  จรัสศรี
2. นางสาวธนัชชา  ศักดิ์แสง
3. นายธเนศพล  กิจพานิชวิเศษ
 
1. นายชัยเรศน์  ฉลาดธัญญกิจ
2. นางสาวศยามล  เอี่ยมบัวหลวง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สังขวิสุทธิ์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  แก้วเกษ
3. เด็กหญิงนารีกานต์  บุญสรรค์
 
1. นายจรัญ  พัสสาริกรณ์
2. นายอนุชา  ตู้แก้ว
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายปราโมทย์  พูลพันธ์
2. เด็กหญิงวนิชา  สายเพ็ชร์
3. เด็กหญิงสุปรียา  ส่องแสงจันทร์
 
1. นางจันทร์จิรา  ศรีสนอง
2. นางมนัสยา  คูรัมย์
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นางสาวกิ่งนัดดา  พึ่งเดช
2. นางสาวณัฐณิชา  วงษา
3. นางสาวนารีรัตน์  ประภาสวัสดิ์
 
1. นางชนิดาภา  ม่วงมี
2. นางสาวสุดาพร  ยอดดำเนิน
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณัฏฐลักษณ์  พรมสอน
2. นางสาวปดิวรดา  แป้นสุข
3. นายอภิวัฒน์  อังกาบ
 
1. นางจันทร์จิรา  ศรีสนอง
2. นางมนัสยา  คูรัมย์
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพัชร์  สว่างอารมณ์
2. เด็กชายสุนทร  อินทปัต
 
1. นางสาวศิขรินทร์  เกษสุวรรณ
2. นางสาวสุดาพร  ยอดดำเนิน
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายวรากร  ขันธเวทย์
2. เด็กชายศรันย์  บัวห่อ
 
1. นางรัชดา  พรมชาติ
2. นางสาวเจริญรัตน์  หัสแดงดำรงค์กุล
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นายกฤษฎาธร  จันทร์หอม
2. นายทวีศักดิ์  พูลเขตการณ์
 
1. นางชนิดาภา  ม่วงมี
2. นายมนัส  ปัญญาฤทธิ์
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  เพ็ชรโรจน์
2. นายวรุฒ   ปรากริม
 
1. นางสาวพนัชกร   ปานศิริ
2. นางสาววราภรณ์   มณีกระจ่างวงศ์
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  ไผ่พงษ์
2. เด็กชายอนุรักษ์  คูณหาร
 
1. นายสมพร  หมั่นเจียก
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายชนเนษฏ์  ชัยกรณ์
2. เด็กชายอาทิตย์  ชังชั่ว
 
1. นางสาวสุดาพร  ยอดดำเนิน
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตร์วิทยา 1. เด็กชายอนวัช  เกลี้ยงล่ำ
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชาวน้ำปาด
 
1. นายพงศ์ธร  ศรีวัฒนานุพันธุ์
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายธนรัตน์  อุตคุณที
2. เด็กชายพงศ์พีระ  กิ่งภูเขา
 
1. นางสาวสุดาพร  ยอดดำเนิน
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายจีรวุฒิ  ภักดี
2. นายปรัตถกร  องค์ศิริมงคล
3. นายอรรถพล  วงษ์วิกิจการ
 
1. นายยุระนันท์  คณฑา
2. นายฤทธิพันธ์   พรมชาติ
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นายนิลัมพร  ไกรภาค
2. นายปองพล  ชูมา
3. นายวีระพล  หลำชัย
 
1. นายพงศกร  บัวเทศ
2. นางเพชรา  บัวเทศ
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายวิษณุ  สิงห์วี
2. นายสุรพงศ์  ธิระมาน
3. นายสุรศักดิ์  แรงกสิวิทย์
 
1. นายนพดล  โชติกะคาม
2. นายศรัณย์  สาเขตรการณ์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษกร  นะวะมะวัฒน์
2. เด็กชายกวินทร์  เอเว่น
3. เด็กชายณัฐดนัย  มงคลไทย
4. เด็กหญิงบุณยานุช  หงษ์สกุล
5. เด็กชายสหรัฐ  ศรีกรด
 
1. นางสาววันวิสา  วิเชียรรัตน์
2. นายเพทาย  วิเชียรรัตน์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  โสฬส
2. เด็กหญิงนภัสกร  เริงเขตกรณ์
3. เด็กหญิงบุษยมาส  หาญธัญญการ
4. เด็กหญิงสิรินาถ  โยธารักษ์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาวเรือง
 
1. นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์
2. นางบุหงา  สัมพันธ์อภัย
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  โลหะกาลก
2. นางสาววิภาพร  จันทรภักดี
3. นางสาวสาวิตรี  การวงษ์
4. นางสาวสุกัญญา  เที่ยงธรรม
5. นางสาวอินธุอร  เกิดสุวรรณ
 
1. นางจุไรรัตน์  เกษศิลป์
2. นางบังอร  สุคนธากรณ์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองอำพร
2. นางสาวจุฑารัตน์  ไทยเจริญ
3. นางสาวทิพวรรณ  ละมูลนอก
4. นางสาวรัตนา  ศรีวิชัยวงศ์
5. นางสาวศิริพร  ปูนทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  เปี่ยมเนตร
2. นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ทองดี
2. เด็กหญิงจิฑาภรณ์  คณฑา
3. เด็กหญิงนัทวรรณ  มั่นคง
4. เด็กหญิงมุกดา  ทองดี
5. เด็กหญิงสุพัชชา  บุญศรี
 
1. นายวศิน  เพ็ชรโก
2. นางสาววิไลวรรณ  รัตนไพบูลย์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฤทัย  สงวนเผ่า
2. เด็กชายชีวิน  เหล่าเขตรกิจ
3. เด็กหญิงปัณฑา  ดุลยาธิการ
4. เด็กหญิงสรัลชนา  เกิดแก้ว
5. เด็กหญิงสุฑามาศ  ทวีงาม
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศิริรักษ์
2. นางนภาภรณ์  กล้าวิกย์กรรม
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวกนกรัตน์   ว่องวิการณ์
2. นางสาวกนธิชา   บุญรอด
3. นางสาวกาญจนา   ไพรสิงห์
4. นายศุภกิตต์   ทัดกุดเรือ
5. นางสาวสุรินธร   วงษ์ล้อม
 
1. นายประจักร์   เอี้ยงเถื่อน
2. นางสาวรษิดา  คชเดช
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวกัลญา  พะคะนวน
2. นางสาวชนกสุดา  อิ่มเงิน
3. นางสาวธนาพร  ไทยอ่อน
4. นางสาวพรรณิสา  แสนจันทร์
5. นางสาวสุนิตา  โพธิ์หล้า
 
1. นายวสันต์  สรรพสุข
2. นายอนุสิษฐ์  ปรีชาจารย์
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายชนะพล  จินตชิน
2. นายณัฐนนท์  คำกลึง
3. นางสาวณัฐรีญา  บุญอาจ
4. นางสาวธรารัตน์  หัสแดง
5. นางสาวนรารัตน์  บัวสาย
 
1. นายนพพล  สุขภิรมย์
2. นางพัชริน  หมายแพทย์จิตร
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายกฤษดา  ธงชัย
2. นางสาวพิมลพรรณ  สิงห์สม
3. นายวิสิทธิ์  แป้นห้วย
4. นางสาวศิริยากร  ทิพย์แสงทอง
5. นายเฉลิมชัย  แป้นห้วย
 
1. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์
2. นายอิสรพงษ์  อินสว่าง
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจิติมา  เก็งวินิจ
2. นางสาวจิรภิญญา  มะลิต้น
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทร
4. นายดนัย  จันทิสา
5. นางสาวดุจดาว  กลิ้งกลม
6. นางสาวดุจเดือน  กลิ้งกลม
7. นางสาวทัศนีย์  บานศรี
8. นางสาวนันทิกา  แป้นห้วย
9. นางสาวปัฐมาวดี  แดงสิงห์
10. นางสาวฝนทิพย์  คำมี
11. นางสาวมณีวรรณ  สีโห่
12. นายรุ่งสี่ทิศ  เพ็งสวย
13. นายวรเชษฐ์  ทิพกวีย์
14. นางสาววิชุตา  ทินวงษ์ปาน
15. นางสาวสุภัทราวดี  มีมาก
16. นางสาวสุรตา  น้ำใจดี
17. นางสาวหทัยชนก  บริสุทธิ์
18. นางสาวอนุธิดา  ปัญญา
19. นางสาวออนเทพินทิพย์  แสนธิ
20. นายอาทิตย์  สีทอง
 
1. นายจรัญ  กะวะระพฤษ
2. นางสาวพรทิพย์  เลี่ยมใจดี
3. นายภานุพันธ์  ภักดี
4. นางสุมณฑา  คงเอียง
5. นายอภิชาติ  ยะไข่
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีแจ่ม
2. นายจิรเดช  อุนวิจิตร
3. นางสาวณัชชา  พุทธรักษา
4. นางสาวณัฐมล  โดดสู้
5. นางสาวณัฐวดี  ชาติไธสง
6. นายณัฐวัตร  รัตนรวีวงค์
7. นางสาวตรีรัตน์  สิงหา
8. นายนราวิชญ์  ทัศกุล
9. นายพลภัทร์   สกลรัตน์
10. นายพิสิฐ  ทิกิ๊ว
11. นางสาวรัชดา  รัดทุง
12. นางสาววสุนันท์  สำเภาศรี
13. นางสาววันเพ็ญ  โสภณศักดิ์
14. นางสาวศศิวิมล  จิตฤทธิ์
15. นายศิระสิทธิ์  สอาด
16. นายสัมพันธ์  กั้วนามน
17. นางสาวสุกัญญา  มากรัตน์
18. นางสาวสุภาวิตา  สามัญเขตกิจ
19. นางสาวอารีญา  รักภู่
20. นายเอกพจน์  กุจนา
 
1. นางสาวกฤตยชญา  แรงเขตกิจ
2. นางนันทนา  อินทร์นา
3. นางนิดดา  นาเมืองรักษ์
4. นายอนันท์  ศรีจันทร์
5. นางสาวเรณู  พันธุ์นุเรณู
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวกวีณา  รักซ้อน
2. นางสาวกาญจนา  กลิ่นวัฒนาสกุล
3. นางสาวกานติมา  เทพรักษ์
4. นางสาวชนนิกานต์  ศรีเถื่อน
5. นางสาวณัฐกานต์  ผลเอก
6. นายณัฐวุฒิ   บัวกุล
7. นายทัศนัย  เหล่าสี
8. นางสาวธณกร  เรือนไสว
9. นางสาวปนัดดา  โคสอน
10. นางสาวปาริฉัตร  จงเกษกรรม
11. นางสาวปาริชาติ  จงเกษกรรม
12. นายลัทธพล  รูปดี
13. นายวทัญญู  ฑาบ้านฆ้อง
14. นายศาสตราวุฒิ  วงศ์มา
15. นายสราวุธ  สินชัย
16. นายสิทธิพล  เสาทอง
17. นางสาวสุมาลิน  มายา
18. นายสุรชัย  ผดุงผล
19. นายเกียรติ์ศักดิ์  ม่วงยา
20. นางสาวเมตตา  ปู่คง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ฉายแสง
2. นายพิษณุวัตร   พงษ์มา
3. นางรุ่งนภา  ชื่นพยอม
4. นางสาวแพรนภา  มากมี
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญวราภรณ์  คำมูล
 
1. นางนภาภรณ์  กล้าวิกย์กรรม
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายเจนณรงค์  แกล้วกสิกรรม
 
1. นายทศพร  เตชะนา
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายพิชิต  อินทสะอาด
 
1. นางสาวเกศรินทร์  แสนอุลัย
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวปฏิมากรณ์  พรมเสน
 
1. นางจุไรรัตน์  เกษศิลป์
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกรวีร์  นาวีระ
2. เด็กหญิงมะลิ  สุขรื่น
 
1. นางมณีรัตน์  กาญจนกูล
2. นางอาภากร  นาวีระ
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ตั้งวิบูลย์ชัย
2. เด็กหญิงอัญชลี  ทองสุริยะ
 
1. นายมาโนช  โตล่ำ
2. นางสาวศศิมาภรณ์  หายทุกข์
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวรัตนวัลย์  สิริปิยานนท์
2. นายศิรวิชญ์  เจริญวุฒิ
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีโมรา
2. นางสาวแก้วตา  อินทรจักร
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายทรงพล  เกิดศรี
2. นางสาวบุญสิตา  อินทร์นา
 
1. นายถวิล  พึ่งสุข
2. นางมณีรัตน์  กาญจนกูล
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวจิราภา   จำปาทอง
2. นางสาวธนิดา   คงเฉลิม
3. นางสาวยุพาวดี   วงษ์อามาตย์
4. นางสาวยุพิน  เกษกิจ
5. นางสาวสมศรี   รื่นรวย
6. นางสาวสุดาทิพย์  มั่นพรม
7. นางสาวสุดารัตน์  แย้มเกตุ
8. นางสาวสุนทรี   บุญโฉม
9. นางสาวอฐิติญา   จันตะบูลย์
10. นางสาวเบญจมาศ  กรึงสำโรง
 
1. นายประจักร์   เอี้ยงเถื่อน
2. นางวรรณา   วรพงศ์ไชย
3. นางสาววิไล  ระงับภัย
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  ทะสอน
2. นางสาวณัชกวิตา  แดงสว่าง
3. นางสาวณัฏฐาพร  พยัคโฆ
4. นางสาวณิชากร  หอมขจร
5. นางสาวนลินทิพย์  บูรณพันธ์
6. นางสาวปวัชราภรณ์  แดงดีมาก
7. นางสาวพิมพ์มาดา  สถิตย์พงษ์
8. นางสาวยูร่า  เช
9. นางสาวศศิญาพร  เรียงสันเทียะ
10. นางสาวอุษา  มุกดาลอย
 
1. นางฉวีวรรณ  ทัพไทย
2. นางวัชรา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวจริยา  อโนวนา
2. นางสาวจิรนุช  สุกรณ์
3. เด็กชายจิรายุทธ  งอยภูธร
4. นางสาวชมพูนุท   ผดุงฉัตร
5. นางสาวดุษฎี  หม่ันเขตรกิจ
6. นางสาวตันหยง  ศรีจันทร์
7. นางสาวธัญจิรา  จำปาพร้อม
8. นางสาวนลัทพร  ว่องวิการ
9. เด็กหญิงนุชจรี  เพียรธัญการ
10. นางสาวบุษราคัม  ภูฆัง
11. เด็กหญิงปรายฟ้า   มหึมา
12. นางสาวปุณฑริก  อัญญโพธิ์
13. เด็กหญิงพัชรี  ยอดแก้ว
14. เด็กหญิงศิริพร  สุวรรณ์พยัคฆ์
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สีทอง
 
1. นายชาตรี   อนันต์เพ็ชร์
2. นางวัชรินทร  เหมะสถล
3. นางศรีสุดา  อนันต์เพ็ชรฺ์
4. นางสาวสุรัตน์  เพ็ญเสวี
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายคุณาธิป  อ้นศรี
2. เด็กชายจินวัฒน์  พุ่มพงษ์
3. นายณรงค์ศักดิ์  สิทธิสมาน
4. นายธนิสร์ภาส  จันทร์ธนฉัตร์
5. นายธีรเมธ  บัวสำลี
6. นายปวิช  ตันมา
7. นายภูดิส  จัตุรัส
8. นางสาววรรณนิภา  ชาญปรีชา
9. เด็กชายวสุธร  ธรรมธุระ
10. นายสถาปัตน์  เชิดวงศ์สูง
11. นายอนุพงศ์  สัมฤทธิ์
12. นายอภิพัฒน์  ษมาวิมล
13. นายเมธา  ดีนาน
14. เด็กชายเศรษฐศิลป์  สุปันนุช
15. นายโชคชัย  จวงอินทร์
 
1. นายกฤษฎา  ประสิทธิ์
2. นายธราธร  ชูศรี
3. นายศัลย์  สุขเสือ
4. นางสาวเจริญรัตน์  หัสแดงดำรงค์กุล
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.97 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ภมรคล
2. เด็กหญิงปภัทรศร  สุวาท
3. เด็กหญิงรวงทอง  ศิริลักษ์
 
1. นางสาวพิชญา  เสียวกสิกรณ์
2. นายสุนัย  คำสิทธิ์
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิตา  สุขเอม
2. เด็กหญิงปวีณา  จ้อยจาด
3. เด็กหญิงมีนา  แสงจันทร์
 
1. นายณัฐพงศ์  ดีวัน
2. นางสาวแพรวขวัญ  โพธิ์พ่วง
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวณิชากร  เชิดชูพันธ์
2. นางสาวปัทมา  แดงผา
3. นางสาวสุพรรษา  ขุนอยู่
 
1. นางวิไล  คำสิทธิ์
2. นายสุนัย  คำสิทธิ์
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  นวลวิจิตร
2. นางสาวสุชาดา  เรืองชัย
3. นางสาวอัจฉราวดี  ชูบัว
 
1. นายณัฐพงศ์  ดีวัน
2. นางสาวแพรวขวัญ  โพธิ์ทองธนพร
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ธนีเพียร
2. เด็กชายสุรพศ   ไกรภาค
 
1. นายชาตรี   อนันต์เพ็ชร์
2. นางศรีสุดา  อนันต์เพ็ชรฺ์
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เฉลิมบรรจง
2. เด็กหญิงอัญชลี  เที่ยงทอง
 
1. นายประหยัด  เพ็ชรกลับ
2. นายไพรัช  มณีโชติ
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวอรทัย  เล่าเรื่อง
2. นางสาวอารีย์  บุญอาจ
 
1. นางสุภาวดี  อินทรเกษตร
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวรจนา  คณฑา
2. นางสาวไพรินทร์  คำบุญมา
 
1. นายบุญส่ง  เหล่าเปีย
2. นายศราวุฒิ  จำรัสภูมิ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  นราจันทร์
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  สมัญกสิวิทย์
 
1. นายโรจนัสถ์  สุจริต
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายสมรักษ์  รุททองจันทร์
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวขวัญนภา  อินทจร
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
105 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  พันธมาศ
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
106 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วรรณ์เจริญ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
107 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  พรมสูตร
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
108 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  กมลคร
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน.
 
109 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายอัครเดช  สมศรี
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
110 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุญเรือน  พูลพันธ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
111 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  สมบัติวงศ์
 
1. นายไพบูรณ์  โสภาบุตร
 
112 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายนิรุตติ์  ลีลา
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
113 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณ  แสงสว่าง
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  สดุดี
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
115 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นางสาวสสิพร  โพธิ์ขวาง
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
116 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวพรรณทิพย์  บุญยงค์
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
117 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายขวัญจิรา  ธงกางกรณ์
2. เด็กหญิงทับทิม  ไวกสิการ
 
1. นายประทาน  จินา
2. นายโรจนัสถ์  สุจริต
 
118 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ผลดี
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ห่างทุกข์หมด
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
119 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนุชรี  สืบอินทร์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
120 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงธิณัฐดามาศ  สาระสุวรรณ
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
121 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสืบพงศ์  ทิพย์ศิริ
 
1. นายธนรัตน  นิลประภา
 
122 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายวุฒิชัย  เมืองอินทร์
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
123 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  พรมสูตร
2. เด็กชายธนพล  วอเพชร
3. เด็กชายภูรินทร์  แสงสวรรค์
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
124 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายก่อเกียรติ  แยบเกษตรกรณ์
2. เด็กชายศรชัย  แรงเขตรวิทย์
3. เด็กชายสิทธินันท์  กองช้าง
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
2. นายเทพรักษ์  แกล้วกสิกรรม
 
125 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายภูวไนย  รักษาพันธ์
2. นายยุทธนา  นุชถาวรลักษณ์
3. นายสุธี  บุญหนุน
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
126 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  แก้วก่อง
2. นางสาวดวงดาลัด  ทิพรังสี
3. นางสาวนัชดา  ไชยโสกเชือก
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
2. นายเทพรักษ์  แกล้วกสิกรรม
 
127 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพงษ์  เทียนใหม่
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
128 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายชลธาร  ลอแท
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
129 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายรังสิมันต์  บุญลือ
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
130 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ทิพรส
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
131 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณี  ม่วงยา
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
132 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายธนารัตน์  อุทัยเก่า
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
133 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร  แกว่นกสกรณ์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
134 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายชนะพล  เพียงเสมอ
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
135 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวศราวรรณ  พิมพันธุ์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
136 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์แวง
 
1. นางสาวชญาฐณีย์  วิจิตรธรรมกุล
 
137 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ล้านทอง
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
138 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายเจนณรงค์  นาคหัสดี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
139 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นางสาวรสกร  ไทยกิม
 
1. นายชัยยศ  ชูศักดิ์
 
140 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
141 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวปวรรัตน์  นิยะนุช
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
142 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  แก้ววิเชียร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
143 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยา  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
 
144 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวฐิดาวรรณ   อยู่วงษ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
 
145 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวสุธาทิพย์  ควรพฤกษ์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
146 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิลปัทม์  แจ้งสุข
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
147 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  สัตระ
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
148 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงทาริกา  ป้อมคำ
 
1. นายอุดมศิลป์  ทองทุ่งโป่ง
 
149 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวันวิสา  สิ้นภัย
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุุลวงศ์
 
150 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
151 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  ทะสอน
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
152 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  สายทอง
2. เด็กชายจิรภาส  ดอนไพรย้อน
3. เด็กชายชลชัย  สุขยืน
4. เด็กหญิงชลธิภา  จูมโสดา
5. นางสาวฐิดาวรรณ   อยู่วงษ์
6. นางสาวณัฐวดี  ป้อมคำ
7. เด็กหญิงทาริกา  ป้อมคำ
8. นางสาวนันทรส  บุญมีมา
9. นางสาวปวรรัตน์  นิยะนุช
10. เด็กหญิงรัชนีกร  คำวิชิต
11. เด็กชายราเมศวร์  สีสวรรค์
12. นางสาวศรีสะเกษ  แก้วการไร่
13. นายสามารถ  เลขยัน
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีธนต์
15. นางสาวเสาวณีย์  กลิ่นสนิท
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
2. นางสาวณัฏฐ์ธนิน  โพธิ์พ่วง
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ยะไข่
4. นายอุดมศิลป์  ทองทุ่งโป่ง
 
153 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มหาสุวรรณ
2. นายจักรวาล  นวลจันทร์
3. นายธนารัตน์  อุทัยเก่า
4. เด็กชายธวััชชัย  ทิพรส
5. เด็กหญิงธิติญาพร  ทัพกระเสพ
6. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
7. นางสาวปาริฉัตต์  ทวีทับ
8. เด็กหญิงวิลาสิณี  ร่องมะรุด
9. เด็กหญิงศิริธร  ศักดิ์ขุนทด
10. เด็กหญิงสุชาดา  ศรลัมพ์
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  วันไทย
12. เด็กชายเจษฏา  ไวธัญกิจ
13. นางสาวเสาวลักษณ์  เอี่ยมมา
14. นายเอกวิทย์  โพธิ์สร้อย
15. เด็กชายโรจนศิลป์  พิลึก
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
3. นายตระศักดิ์  แสงภักดี
 
154 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
2. นายธนภัทร  คุ้มเพื่อน
3. นายธีรพงษ์  แก้ววิเชียร
4. นายพงศกร  ราศี
5. นายรังสิมันต์  บุญลือ
6. นางสาวศราวรรณ  พิมพันธุ์
7. นายศิริพงษ  พัฒนศิริ
8. นางสาวสาริศา  พัชรไกรเวทย์
9. นางสาวสุธาทิพย์  ควรพฤกษ์
10. นายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
11. นายเจนณรงค์  นาคหัสดี
12. นางสาวโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นางรติกร  บุญคง
2. นางวรรณณา  พิมพันธุ์
3. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
4. นางสาวสุมาลี  โพธิ์พิทักษ์
 
155 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  อินพรม
2. นายธนภัทร  อิ่มรัง
3. เด็กชายธนวัฒน์  พีระพิฤกษ์
4. เด็กหญิงปราณี  ม่วงยา
5. เด็กชายปริญญา  เพ็ชรพูล
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ล้านทอง
7. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรีสุข
8. เด็กชายมนตรี  บงเรือน
9. เด็กชายสิทธานต์  อินทร์น้อย
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จีนวัง
11. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จีนวัง
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
156 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วัฒนะพันธ์
2. เด็กหญิงจันทร์แรม  จุฬมุสิก
3. เด็กหญิงณัฎฐา  มาลี
4. เด็กหญิงดาราวดี  ไพลสิงห์
5. เด็กหญิงนัทจรี  แจ่มสอน
6. เด็กชายนันทิพัฒน์  เบื้องสุวรรณ์
7. เด็กหญิงนิตยา  จำลองเพ็ง
8. เด็กหญิงพนิดา  โพธิ์มี
9. เด็กหญิงภาวิณี  ม่วงทอง
10. เด็กชายภูริทัต  ภูวนารถ
11. เด็กหญิงวริษฐา  จูมสีลา
12. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เอกคะ
13. เด็กชายวิชาญ  ธรรมชาติ
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงเพชร
15. เด็กชายศุภกฤต  เผือกเฟื่อง
16. เด็กชายสรศักดิ์  หมั่นเขตกิจ
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  แพงมี
18. เด็กชายอภิเชษฐ์  เรืองตาตะ
19. เด็กหญิงเจนจิรา  คล้ายพิมพ์
20. เด็กชายเจษฎา  ชาญกระบี่
21. เด็กหญิงแพรวพิไล  ชัยโพธิ์
 
1. นางกุศลิน  วัชรสรณ์
2. นางสาวจันทิมา  กุลศรี
3. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
4. นายสิรวิชญ์  เทพอินทร์
5. นางสาวเสาวนีย์  พุ่มอยู่
6. นางสาวแสงระวี  ตรีวิเชียร
 
157 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจาระวี  มันตะรักษ์
2. เด็กหญิงชนิดา  โพโต
3. เด็กหญิงชุติมา  ศรีวรรณา
4. เด็กหญิงดารารัตน์  ธรรมพิทักษ์
5. เด็กชายนธีธร  ปานเงิน
6. เด็กหญิงนันท์นลิน  บุญทัน
7. เด็กหญิงปริญญา  ครสุวรรณ์
8. เด็กหญิงปรีณาพร  สงล่า
9. เด็กหญิงปวีณา  คำมี
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดัดธุยะวัฒน์
11. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรีเดช
12. เด็กหญิงรัตติยากร  ทรดี
13. เด็กชายศรวิทย์  ไชยพรม
14. เด็กหญิงสินีนาฏ  บุญชื่น
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุกลอ
16. เด็กชายสุริยา  แสงสุข
17. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วัฒนา
18. เด็กหญิงอังคณา  กาฬภักดี
19. เด็กหญิงเดือนฉาย  เพียงเสมอ
20. เด็กหญิงเพราพิลาศ  สอนสาลี
21. เด็กหญิงโสรญา  แสนพงษ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทองขัน
 
158 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  บุญรอด
2. นางสาวกัณฐมณี  สุพรรณ์
3. นางสาวกันตา  รุทธการ
4. นางสาวกานดา  อนันตวงษ์
5. นายการันต์  เรียมแสน
6. นางสาวกิตติมา  รัตนสูตร์
7. เด็กหญิงจคุพร  จ้อยนิล
8. นายจักรกฤช  นิระโรค
9. เด็กหญิงชนาภรณ์  ทามาตย์
10. เด็กหญิงชุติมา  พยัคฆมาก
11. เด็กหญิงทรงพร  ตุ่นยา
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ห่วงลาว
13. เด็กหญิงธารารัตน์  ศิริเดช
14. เด็กหญิงธินัน  อุบาลี
15. เด็กชายธีรภัทร์  อนันตศิลป์
16. นางสาวนิศานาถ  เปรมจิตร
17. นายปฏิภาณ  หมีโต
18. นางสาวปัทมภรณ์  ธรรมฐิติพงษ์
19. เด็กหญิงปาลิสา  คามบุตร
20. นางสาวพนิดา  สอนจีน
21. นายยุทธนา  ทองปลิว
22. นางสาววรรณวิสา  มานพวงษ์
23. นางสาววรางคณา  อินทะโฉม
24. เด็กชายวรเมท  บัวสาย
25. นางสาววิมลวรรณ  กวางขุนทด
26. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ชูศรี
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  โสภณศิริ
28. นางสาวศุภรัตน์  อำดวนตาล
29. นางสาวสมฤดี  ไวเขตกรณ์
30. นายสิทธิชัย  พรมพรสวรรค์
31. นางสาวสุกฤตา  อนุพัฒน์
32. เด็กหญิงสุชาดา  มะยุโรวาท
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  แจ่มศรี
34. เด็กหญิงสุธาสินี  มะยุโรวาท
35. เด็กชายอนุชา  ชูอินทร์
36. นายอนุวัฒน์  คุณจีบ
37. เด็กชายอายุทัย  วิสานนิตย์
38. นางสาวเจนจิรา  แฟงเมือง
39. เด็กหญิงเนตรนภา  วิมลมุข
40. นางสาวแก้วตา  จงศิริ
 
1. นายนพพร  ตุลาพันธุ์
2. นายอภิสิทธิ์  พรหมศิริ
 
159 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายประเวช  ดีระเบียบ
 
1. นายอภิสิทธิ์  พรหมศิริ
 
160 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายไชยา  มาหัวเขา
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
161 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายอนุวัฒน์  คุณจีบ
 
1. นายอภิสิทธิ์  พรหมศิริ
 
162 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายนายสฐานิตย์  สง่าชาติ
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
163 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีเอี่ยม
 
1. นางรติกร  บุญคง
 
164 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มีรอด
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
165 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวศุภราภรณ์  จูเปีย
 
1. นางรติกร  บุญคง
 
166 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  อำภาพันธ์
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
167 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายประเวช  ดีระเบียบ
 
1. นายนพพร  ตุลาพันธุ์
 
168 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตร์วิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสมยา
 
1. นายจรินทร์  ทะนะแสง
 
169 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายชุติพนธ์  สะสีการ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
170 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายวีรวัฒน์  แกล้วการไร่
 
1. นายสันติ  ดีเทียน
 
171 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตร์วิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพียรสันเทียะ
 
1. นายจรินทร์  ทะนะแสง
 
172 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  สมัครเขตรกิจ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
 
173 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวฐาปนา  สาวะดี
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
174 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวปิยะมาศ  ตรงศูนย์ดี
 
1. นางสาวเครือวัลย์  พรมเมือง
 
175 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กชายวิชิตพงศ์  ทองแดง
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
 
176 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายนิติพล  เดชบำรุง
 
1. นางภุมรินทร์  สุขสุด
 
177 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายพงษ์สิทธิ์  แก้วกิจการ
 
1. นายวชิร  ภุมมา
 
178 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายอิศเรศ  โสดา
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
179 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  คามบุตร
 
1. นางภุมรินทร์  สุขสุด
 
180 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  คำแถลง
 
1. นางสาวชญาฐณีย์  วิจิตรธรรมกุล
 
181 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวฉัตรทริกา  หร่ายสกุล
 
1. นายนพพร  ตุลาพันธุ์
 
182 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวสุทธินันท์  มุสิกาวัน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
183 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายศาสวัต  โฉมงาน
 
1. นายสายชล  ปิ่นทอง
 
184 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  คำสอง
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
185 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  สังข์น้ำ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
 
186 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายวีรวัฒน์  แกล้วการไร่
 
1. นายจิณตวัฒน์  สิงห์โต
 
187 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  รื่นเริง
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
188 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ตุพิลา
 
1. นางสมจิตร์  ประสิทธิ์ธัญกิจ
 
189 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  อินทะจักร์
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
190 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวมุกดามาศ  อู่อรุณ
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
191 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ดาวงษ์
2. นายกรกช  เก่งเขตรวิทย์
3. นางสาวกัญญา  สมหา
4. นายกิตติศักดิ์  ดีประสิทธิ์
5. นางสาวจันทร์จิรา  พันธ์ศักดิ์
6. นางสาวจิราวดี  โตสิงห์
7. นายธนกร  กุลเกลี้ยง
8. นายธนพน  สุคะตะ
9. นายธวัชชัย  ทองสุข
10. นางสาวพรวดี  ประสาทเขตการณ์
11. นางสาวพัชรี  ถาวรวงษ์
12. นางสาวพิชชาพร  ไม้แดง
13. นางสาวพิมพ์วิมล  พงษ์เพ็ชร์
14. นางสาวภาวินี  โทบุตร
15. นายมงคล  พูลเขตรนคร
16. นางสาวมัทนี  มูลอาษา
17. นายมารุต  ภู่เพชร
18. นางสาวรัชนก  เทพคุณ
19. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีนิลสิทธิ์
20. นางสาววรรณพร  สุขแท้
21. นางสาววราภรณ์  ขวัญน้อย
22. นายวัชระ  กวางทอง
23. นายศรีวิชัย  อ่ำชุ่ม
24. นางสาวศิริมล  ภูพิลา
25. นางสาวศิริรัตน์  เทียมศิริ
26. นางสาวศิริวรรณ  เทียมศิริ
27. นายศิวกร  เอี่ยมจุฬา
28. นางสาวสมฤทัย  ภัยพยบ
29. นายสรธร  สร้อยศรี
30. นางสาวสินันทวดี  มีมุข
31. นางสาวสิริวิมล  แพงมี
32. นายสุทธิพงษ์  กุตทิม
33. นายสุนทร  ไชยชมภู
34. นางสาวสุภัสตรา  บุญกรณ์
35. นายสุเทพ  เสลารัตน์
36. นางสาวสโรชา  สมหา
37. นายอนันต์  ฤทธิ์เต็ม
38. นางสาวอำไพรัตน์  อ่อนจันทร์
39. นางสาวเกวลิน  ทัสสี
40. นายไตรภพ  แก้วเกิด
 
1. นางกาญจนา  อรุณโรจน์
2. นางสาวฐิติมา  สุขประเสริฐ
3. นางสาวธนวรรณ  พรหมมา
4. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
5. นายวิทยา  จัมปะโสม
6. นายอนุสิทธิ์  คงคา
7. นางอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
8. นางเจนจิรา  จิตรสง่า
 
192 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำลี
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ปานศิลา
3. เด็กชายพลูชัย  เพ็ญแสง
4. เด็กชายพัชรพล  กรรเจียกจร
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  จันทร์ลอด
6. เด็กชายวรัท  ปากเกล็ด
7. เด็กหญิงวิภามล  แสนธิ
8. เด็กชายสุธินันท์  นกศักดา
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ประพันธ์ศรี
10. เด็กหญิงสุวนันท์  อาดลออ
 
1. นางดุสิตา  แข่งเพ็ญแข
2. นายพีรวิชญ์  ใบเนียม
3. นางสาวอังคณา  เกตุจันทร์
 
193 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายกันตภณ  รุททองจันทร์
2. เด็กชายขวัญชัย  พรมเนตร
3. เด็กชายชาลี  เปี่ยมเงิน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณิก
5. เด็กชายณัฐพงศ์  สะอาดศรี
6. เด็กชายทรงเดช  หวังสุข
7. เด็กหญิงนัทธมน  บุญประสพ
8. เด็กหญิงปิยวดี  จันตรานุช
9. เด็กหญิงพรวรินทร์  อินทสิทธิ์
10. เด็กหญิงพัชราภา  ฟ้าร่มขาว
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
3. นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา
 
194 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายกตัญญู  เต็งโล่ง
2. นางสาวจิตรานุช  จั่นผ่อง
3. นายจิรวัฒน์  อ่วมสุข
4. นายนภดล  ธัญญกรรม
5. นายนรภัทร  พันธุเมฆ
6. นายสิริพงษ์  สารีขาว
7. นางสาวสุนันทา  อนันตภูมิ
8. นางสาวสุพัตรา  งิ้วเพ็ง
9. นางสาวสุวิมล  พูลเขตรกิจ
10. นางสาวเกสร  ครุฑสัง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สาติยะ
2. นางบรรจง  เทพสุทธิ
3. นายพีรวิชญ์  ใบเนียม
 
195 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยารัตน์  กุลมงคล
2. นายชัยชนะ  ยาเพชรน้อย
3. นายธงชัย  คนสกุล
4. นางสาวนุสรา  มุจรินทร์
5. นางสาวศิริพร  วิเชียรปัญญา
6. นายสันติภาพ  แม่นธนู
7. นายสุุริยการณ์  อัศวภูมิ
8. นางสาวอุษา  ภมรคล
9. นายเดชาวัต  เก่งเขตรวิทย์
10. นางสาวเบญจรัตน์  สุวรรณพยัคฆ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
3. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
 
196 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีคล้าย
2. เด็กหญิงปาศิณา  เจริญสาริการ
3. เด็กหญิงมาริษา  ศาลา
4. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญทรง
5. เด็กหญิงสุกัญญา   สุมประดิษฐ์
6. เด็กหญิงสุทัตตา  ดอกกุหลาบ
7. เด็กหญิงอารยา  ม่วงยา
8. เด็กหญิงอารียา  มุสิกาวัน
 
1. นายนัฐนันท์  สารสุวรรณ์
 
197 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุขแพทย์
2. นายชำนาญ  สุวรรณชัยรบ
3. นายธนภัทร  อิ่มรัง
4. นางสาวรักสุดท้าย  มีศรี
5. นายวัชระ  เกตุสาคร
6. นายวันชัย  มหาวงศ์
7. นางสาววิชชุดา  แห้วเพ็ชร
8. นางสาวสิรีธร  เพ็งอุ่น
 
1. นางสาวสุเมตตา  ลาดสลุง
 
198 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  พูลเขตรกิจ
2. เด็กหญิงชนิตา  ปสุธรรม
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ใจหงิม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สาติยะ
2. นายพีรวิชญ์  ใบเนียม
 
199 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  ทิมทอง
2. นางสาวพิมประภา  จงเกษกรรณ์
3. นางสาวสุกัลญา  สารีขาว
 
1. นางบรรจง  เทพสุทธิ
2. นายพีรวิชญ์  ใบเนียม
 
200 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจงกลนี  คำทราย
2. เด็กหญิงชลธิชา  หมื่นแผ้ว
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตรีชัยยะ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดชีแสง
5. เด็กหญิงพรนัชชา  สุดชีแสง
6. เด็กหญิงอมลณัฐ  หุ่นธานี
7. เด็กหญิงอารยา  อิ่นคำ
8. เด็กหญิงเนตรทราย  สมพงษ์
 
1. นางสาวกรุณา  นัคราจารย์
2. นางคงชนก  พรศิรชัย
3. นางสาวศิขรินทร์  เกษสุวรรณ
4. นางสาวสุดาพร  ยอดดำเนิน
5. นางสาวอัจจิมา  นาควิจิตร
 
201 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีโพธิ์
2. เด็กชายกฤษณะศักดิ์   สาลาเลิศ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อ้นภู้
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  พฤกษา
5. เด็กชายชนะวงศ์  สุขแพทย์
6. เด็กชายธนาวุฒิ   ผึ่งด่านกลาง
7. เด็กชายธวัชชัย  บางบุญฤทธิ์
8. เด็กหญิงปนัดดา   มังษะชาติ
9. เด็กหญิงพรพิมล  แสงอื้น
10. เด็กชายภาคิน  มะโรงมืด
11. เด็กหญิงวิไลพร  จบศรี
12. เด็กชายอนุชา  กีตา
13. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เรืองสุรีย์
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  เรือนภู้
15. เด็กหญิงโสภาพรรณ  อินทปัตย์
16. เด็กชายไชยวัฒน์  พ่วงผ่อง
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
2. นางสาวนารียา  ศรีพันธุ์
3. นางสาวปวีณา  สายคำ
4. นายวุฒิชาติ  วชีระสูตร
5. นายเสริมศักดิ์  อินต๊ะอุ่นวงศ์
 
202 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  พงษ์หงษ์
2. นางสาวณัฐณิชา  จักคำมาละ
3. นางสาวณัฐธยาน์  แพงมี
4. นางสาวศยามล  เทียนงาม
5. นางสาวสิวิมล  แรงเขตกิจ
6. นางสาวอรณชา  โพธิ์พระ
7. นางสาวอัญชิสา  ศรีเมือง
8. นางสาวเมย์วี  อ่ำทุ่งพงษ์
 
1. นางสาวกรุณา  นัคราจารย์
2. นางคงชนก  พรศิรชัย
3. นางสาวศิขรินทร์  เกษสุวรรณ
4. นางสาวสุดาพร  ยอดดำเนิน
5. นางสาวอัจจิมา  นาควิจิตร
 
203 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกีรติญา  นิระภัย
2. นางสาวชไมพร  สะมะ
3. นางสาวฐิตรารัตน์  ไชยศิลา
4. นางสาวฐิติมา  โพธื์ประดิษฐ์
5. นางสาวธนัชพร  งามเพ็ชร์
6. นางสาวธันยพร  งามเพ็ชร์
7. นางสาวธิติสุดา  แสวงทรัพย์
8. นางสาวปิยวรรณ  กอบธัญกรณ์
9. นางสาวผาณิตา  อนุชิต
10. นางสาวผ่องพรรณ  กาหลง
11. นางสาวมณีรัตน์  หุนนารา
12. นางสาวรมณียา  เสาวมาลย์
13. นางสาวรุ่งทิวา  สังวร
14. นางสาวอัญชลี  อินคล้าม
15. นางสาวเกวลิน  กรุงประสงค์
 
1. นางนิภา  สุวรรณประทีป
2. นางสาวมัลลิกา  สุภบุตร
3. นายสมศักดิ์  พระศุกร์
4. นายสันติสุข  ศรชัย
5. นายอนุชา  เชยชม
 
204 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  บุญเกิด
2. เด็กชายนเรศ  ลงทอง
3. นายปราโมทย์  หรรษา
4. นายพิทักษ์  พะอวยพร
5. นายสุกฤษฏิ์  บัวสุวรรณ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นางสินีนาถ  โพธิ
 
205 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายจตุรงค์  เพ็งอุ่น
2. นายจิรายุส  อะทิยศ
3. นายชนะกิจ  หะชะยัง
4. นายพงศธร  สะมุกุ๊
5. นายพรพจน์  มงคลทอง
 
1. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
2. นายสันติ  ดีเทียน
 
206 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายติณพัชร  ไก่แก้ว
2. นายสหรัฐ  สรใชญาติ
 
1. นายกฤษฎา  แจ้งสันต์
2. นายไพบูรณ์  โสภาบุตร
 
207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 - ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร   สุวรรณโชติ
2. เด็กชายวรัญญู  อินจันทร์
3. เด็กชายไพรทูรย์  คชอินทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
 
208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 - ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายธีทัต  เจตน์กสิการณ์
2. เด็กชายวรินทร  วัสธูป
3. เด็กชายอัฐทพล  เทียนแก้ว
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายณรงค์  คูรัมย์
 
209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 - ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายธนพล  ปานศิริ
2. นางสาววราภรณ์  คล้ายธานี
3. นายวิวัฒน์  ทองโชติ
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 - ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายจิตรดิลก  เกษรมาลา
2. นายธนกิจ  อินทศักดิ์
3. นายภานุพงศ์  อินทรัญ
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นางสมหวัง  วรรณสูตร
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ใจดี
2. เด็กหญิงมาริษา  มาตรสิงห์
3. เด็กหญิงลลิตา  โห้สงวน
 
1. นางสีดา  สุนทรพงศ์
2. นางสาวสุพิไลวรรณ  กสิการ
 
212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. เด็กชายนที  กุนา
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  คณฑา
3. เด็กชายวินัย  โนวงค์
 
1. นางตรีฉัฐ  นันทนิพัทธกุล
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
 
213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 - ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นายชัยชนะ  จันทร์ชมยง
2. นายณัฐพงษ์  พลแสน
3. นายธนวัฒน์  รัตนวงศ์
 
1. นายบรรจง  สีแดง
2. นางอาภรณ์  สีแดง
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 - ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวธนิสรา  มาตรา
2. นางสาวภาริตา  มาตราสิงห์
3. นางสาวสุดารัตน์  กระต่ายจันทร์
 
1. นางสีดา  สุนทรพงศ์
2. นางสาวสุพิไลวรรณ  กสิการ
 
215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 - ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มีโพธิ์
2. เด็กชายพัชรพล   เสนาจ
3. เด็กหญิงพัฒชา  เทพรักษ์
4. เด็กหญิงมาริษา  อ่ำยิ้ม
5. เด็กหญิงศศิประภา   คำมา
6. เด็กหญิงสุภาวดี   สอนง่าย
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  พันธ์เขียน
2. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
3. นางสาวยุพิน  มีโพธิ์
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 - ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  แก่นจันทึก
2. เด็กหญิงณัฏชา  บริวาส
3. เด็กหญิงปวรรณา  อินต๊ะขัด
4. เด็กชายวันชนะ  เดชทอง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ดุสดี
6. เด็กหญิงเนตรนภา  พลบุตร
 
1. นายนรินทร์  กสิวิทย์
2. นางรุ่งนภา  กสิวิทย์
3. นางวราภรณ์  กล้าวิกย์กรณ์
 
217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 - ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวขวัญมณี  เธียรถาวร
2. นางสาวดวงพร   อนุศรี
3. นางสาวดวงเนตร   บุญรอด
4. นายธนายุต  ศรีสงคราม
5. นางสาวสุทธิดา   อินทร์ถาวร
6. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มทรัพย์
 
1. นายชงคา  บริวาท
2. นายปรีตินัส  จันทรากานตานันท์
3. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 - ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรฎา  อ่วมดี
2. นายณัฐกานต์  จั่นหนู
3. นางสาวประภัสสร  น้องแสง
4. นางสาวพัชรีย์  แพรเขียว
5. นางสาววราภรณ์  สีสัน
6. นางสาวศิรินภา  พูลศรี
 
1. นางวัชรี  พูลศรี
2. นางสีดา  สุนทรพงศ์
3. นางสาวอรวรรณ  อินทร์อร่าม
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 - ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นรม่วง
2. เด็กชายธนัท  เล่าอู๊ด
3. เด็กชายศุภกร  สุระภี
 
1. สิบเอกพงศกร  กวีวุฒิพันธุ์
2. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรณ
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 - ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  สูติอุทัยทวีโชติ
2. เด็กหญิงนิภาพร  สังวรลิ
3. เด็กหญิงอภิศราภรณ์  พูลเขตกิจ
 
1. นายรังสรรค์  พูลศรี
2. นายวรวุฒิ  อินทสุวรรณ์
 
221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 - ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวพรวลัย  จุลพันธ์
2. นายสุรชาติ  ปิติประดิษฐ์
3. นางสาวอภิญญา  รณหงษา
 
1. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์
2. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
 
222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 - ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธนยง  กลิ่นจุ้ย
2. นายวราวุฒิ  จันทร์ครุธ
3. นายสายชล  ยิ้มแย้ม
 
1. นายรังสรรค์  พูลศรี
2. นายวรวุฒิ  อินทสุวรรณ์
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  คล้ายหัด
2. เด็กหญิงสุนิษา   เอี่ยมมา
3. เด็กหญิงอรอุมา   จีนจันทร์
 
1. นายธานี  หนูกลัด
2. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
 
224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชา  ศิลาพันธ์
2. เด็กหญิงสุชา  วังดง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ชาญตะบะ
 
1. นางกรวิภา  มากวงค์
2. นางสาวสุทิศา  ชื่นสัมพันธ์
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.89 - ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นางสาวกฤษณา  พูลพ่วง
2. เด็กหญิงทิตยา  แวทินเทียน
3. นางสาวเจนจิรา  พุฒแก้ว
 
 
226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.33 - ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายปรัชญา  ชามะรัตน์
2. นางสาววิภาวี  ดีเต่า
3. นายเกียรติศักดิ์  ไม้สนธิ์
 
1. นายมานพ  ดีเต่า
2. นายศักสิทธิ์  กัณหา
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตร์วิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  เกิดกำแหง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  โชติกะคาม
3. เด็กหญิงไอริณ  ลายเสมอ
 
1. นางสาวพรณิชา  เปรมจิตร์
2. นายอนุรักษ์  แดงประดับ
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวนันทิการ  ทรัพย์ขำ
2. นางสาวพรรณธิวา  ไชยะปะ
3. นางสาววรรณพร  โลหะกาลก
 
1. นางเรวดี  สุพรรณ
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวจันนิศา  จุลมุสิก
2. นางสาวชนาภา  ช้างเนียม
3. นางสาวสุวรรณภา  ปาระมี
 
1. นางรุ่งนภา  กสิวิทย์
2. นางศิริพร  หิรัญสูตร์
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 80 - ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ทองดี
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คล้ามบุตร
3. เด็กหญิงสุมินทรา  สมัครการไถ
 
1. นายสมศักดิ์  ศุภวิฑิตพัฒนา
2. นางสำเนาว์  อ่อนผาง
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 - ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีวรรณา
2. เด็กหญิงปวีณา  คำมี
3. เด็กหญิงสินีนาฎ  บุญชื่น
 
1. นางศิริเพ็ญ  เลี้ยงบุตร
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาววราภรณ์  คงเฉลิม
2. นางสาวศรัญญา  อินทรหนองฉาง
3. นางสาวศศินิภา  วรรณภักตร์
 
1. นางรุ่งนภา  กสิวิทย์
2. นางศิริพร  หิรัญสูตร์
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  ทรัพย์ขำ
2. นางสาวปาริชาติ  หมั่นเขตกิจ
3. นางสาวพัชรี  เย็นใจ
 
1. นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ปักแย้ม
3. เด็กหญิงศรันยพร  จงวงษ์สุข
 
1. สิบเอกควร  ยังช่างเขียน
2. นางสำเนาว์  อ่อนผาง
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณพุ่ม
2. เด็กหญิงยมลพร  หินแก้ว
3. เด็กหญิงศันศนีย์  จิตรซื่อ
 
1. นายจิระพันธุ์  เกลี้ยงล่ำ
2. นางอัญชลี  ภู่จำรูญ
 
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวนฤมล  เพียรธัญการ
2. นางสาวนันทัชพร  ต่วนเทศ
3. นางสาวบงกชกร  กิตติพงษ์
 
1. นายภาคิน  ประสิทธิ์โชค
2. นางสำเนาว์  อ่อนผาง
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  บุริภักดิ์
2. นายเกรียงไกร  ขอเพ็รช
3. นางสาวไข่มุกค์  ณะโสภิญ
 
1. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์
2. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เสร็จกิจ
2. เด็กหญิงณีรนุช  จบศรี
3. เด็กหญิงทรงพร  จบศรี
 
1. นางกำจัด  หงษ์สัมฤทธิ์
2. นางอัญชลี  ภู่จำรูญ
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวจรัญญา  เสนจันทร์ฒิไชย
2. นางสาวพิชชาภา  คงมี
3. นางสาวเจนจิรา  สมบูรณ์
 
1. นายนรินทร์  กสิวิทย์
2. นางรุ่งนภา  กสิวิทย์
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  พฤษสุภี
2. นางสาวมณิสร  ศรีจันทร์
3. นางสาวอเทติญา  อ้วนซิน
 
1. นางสาวบุษกร  สุภสุข
 
241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชัชนันท์  คำสำรวย
2. เด็กชายพรพันธ์  เรืองวงษ์งาม
 
1. นายธิติ  พรหมสูตร์
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จินตกสิกรรม
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เจนการนา
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายภูติมินทร์  ยอดหล้า
2. เด็กชายสรศักดิ์  เส็งแดง
 
1. นางดาวเรือง  เพียรพานิช
2. นายนางฤทัยรัตน์  เกษการณ์
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายวีรศักดิ์  จันทร์ศรี
2. เด็กชายอานนท์  พุ่มมะณี
 
1. นางสาวพัชรี  ทองทักษิณ
2. นางสาวศรารักษ์  แซ่อึ้ง
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นายกฤติพงษ์  บุญมา
2. นายชลกาล  เพียรการนา
 
1. นางสาวพัชรี  ทองทักษิณ
2. นางสาวศรารักษ์  แซ่อึ้ง
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายภราดร  พลอยแดง
2. นายยุทธพิชัย  พยัคมาก
 
1. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
2. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกานดา  บำรุงราษฎร์
2. เด็กหญิงรัดศิญาการณ์  สิทธิ
 
1. นางสาวกฤติยา  ประพันธ์พัฒน์
2. นางสาวนภาลัย  เชื้อกสิการ
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสวรรยา  บุษราคัม
2. เด็กหญิงอภัสรา  สิทธิสำรวย
 
1. นายพงษ์ภัทรวิชญ์  บุญศิริ
2. นางสาวราตรี  เจนปัญญาวุฒิกุล
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกิตติ  แจ่มโต
2. นายจิรายุ  หงษ์น้อย
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นายณัฐพล  ตรีสุทธาชีพ
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธนภัทร  เรืองศิลป์
2. นายภัทรดนัย  เลิศกิตติสกุล
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณกวี  เกลี้ยงกมล
2. เด็กหญิงพรพิมล  ประเทิง
 
1. นายธิติ  พรหมสูตร์
2. นางนิพาพรรณ์  ตั้งจิตปรีดานนท์
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขันทจันทร์
2. เด็กหญิงวิภาวี  สาระสุวรรณ์
 
1. นางสาววรางคณา  กำไร
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสพิชชา  สุขประสงค์
2. เด็กหญิงอุษณิษา  ยศสมบัติ
 
1. นางกุลนารี  แย้มสุข
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายชลดรงค์  ดุจจานุทัศน์
2. เด็กชายธนพล  เเก้วป่า
 
1. นายกฤษณะ  ทองเชื้อ
2. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ชมสน
2. เด็กชายพงศภัค  จันทร์ทร
 
1. นางจงรัก  เทศนา
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กอบสาริกรณ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูมิลักษณ์
 
1. นางสาวบุษรา  ทองไทย
2. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
 
257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนันท์  ขันสัมฤทธิ์
2. นางสาวศุภรดา  สมัครเขตร์การ
 
1. นางจงรัก  เทศนา
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวประกายรุ้ง  โลหะการก
2. นายวรปรัชญื  ระบอบ
 
1. นางดาวเรือง  เพียรพานิช
2. นางสาวทิพมาศ  กลทิพย์
 
259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธนกร  คงไทย
2. นางสาวสุภาณีย์  สงัด
 
1. นางกุลนารี  แย้มสุข
2. นายฉัตรชัย  นาคทอง
 
260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวณัฐดนีย์  รอดเหลือ
2. นางสาวมานิตา  แดงสิงห์
 
1. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
2. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
 
261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายชยุต  ชื่นนิ่ม
2. นายพลพัชร  นิลวัชราภรณ์
 
1. นางกุลนารี  แย้มสุข
2. นายชาลี  วงษ์รักษ์
 
262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธนาคม  หัสแดง
2. นายพิสิษฐ์  บุญคลอด
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  มั่นสุข
2. เด็กหญิงธนวรรณ  พ่วงเจริญ
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีจรูญ
 
1. นายฉัตรชัย  นาคทอง
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิภา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงสราลี  ศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ส่งเสริม
 
1. นางสาวบุษรา  ทองไทย
2. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
 
265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นายชาตรี  อ่ำพ่วง
2. นายณัฐพล  คณฑา
3. นายปภังกร  จุ้ยดอนกลอย
 
1. นางสาวบุษรา  ทองไทย
2. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
 
266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายคเณศ  นุ่มงาม
2. นางสาวนริศรา  ผิวทอง
3. นางสาววิชญาพร  พะนอจันทร์
 
1. นางจงรัก  เทศนา
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เทียนทอง
2. นายรัตนเดช  จริยเดช
 
1. นายณัฐพล  ตรีสุทธาชีพ
2. นางนิพาพรรณ์  ตั้งจิตปรีดานนท์
 
268 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวธันย์ชนก  วิสุทธิศักดิ์
2. นางสาวธาราพร  ตั้งจิตรเจริญ
 
1. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
269 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  นพกาศ
2. นายนฤนาถ  รัตนวงษ์
3. เด็กชายปัณณธร  พวงยะ
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวชุติมา  สมสูตร
2. นางสาวตติยา  นาคสุนทร
3. นายสุรเชษฎ์  ศิริเขตรกิจ
 
1. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
2. นายวินัย  คันศร
 
271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชชัย  แสนหาญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สรประดิษฐ
3. เด็กชายเสฐียร  อ่องประเสริฐ
 
1. นายวีรชล  บัวศรี
2. นางสาวอัจจิมา  นาควิจิตร
 
272 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  มะมม
2. เด็กชายจักรกฤษ  มั่นเจียก
3. เด็กชายนิธิกร  เกษรสุริวงษ์
 
1. นางสาวธนิดาภา  ฉ่ำเลิศวัฒน์
2. นายวินัย  คันศร
 
273 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นายธนบดี  บ้านสระ
2. นายปิยะทัศน์  สนิทชาติ
3. นายวัชรพล  จันทร์หอม
 
1. นางสาวกรุณา  นัคราจารย์
2. นางสาวศิขรินทร์  เกษสุวรรณ
 
274 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายธนวัฒน์  บาระมี
2. นายบูชา  ใจดี
3. นายสุรศักดิ์  นาคบุตร
 
1. นายธนายุส  ประสิทธิ์เขตรกิจ
2. นายวินัย  คันศร
 
275 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายฐาปนพงษ์  จักร์ทอง
2. นายปรัชญา  ชามะรัตน์
3. นายพนิตศักดิ์  ปินตา
4. นายศตวรรษ  วงษ์ล้อม
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กชายธีระ  บลันชาร์ด
 
1. นายอภิชัย  เชาว์โชติ
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  วัฒนวิสุทธิ์
 
1. Mr.David  Coulson
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายชนะวงศ์  กิตติวิเศษกุล
 
1. นางนพรัตน์  อรรคโชติ
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาววิมลรัตน์  สุภรณ์
 
1. นางรัตนา  คำโฉม
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชวนพิศ  สุขยืน
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ยอดเพ็ชร
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราลดา  จงนรังสิน
 
1. นางเนตรนภา  มีแสงพราว
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวธิดา  แกว่นกสิกรณ์
 
1. นางศิริภรณ์  โพธิ์หิรัญ
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  เถวนสาริกิจ
 
1. นางเนตรนภา  มีแสงพราว
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  อ่ำจุ้ย
 
1. Mr.S-Quio  Patang Dupale
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  วุฒิเดชเกรียงไกร
 
1. นางอุไร  ธรรมายน
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวพชรกันย์  สรวยวรโรจน์
 
1. นางสุชาดา  บูรณะเดชาชัย
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวอุมาพร  ศรีเมือง
 
1. นางศรีลักษณ์  สุทธิสุภาพ
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงนวพรรษ  เขม้นเขตการ
 
1. Mr.David  Coulson
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายสิริกร  ตันศิริ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตระกูลโตนิยม
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  น่วมภุมรินทร์
 
1. นายจารุภัฒน์  ศักดิ์เพชร
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  พัวพัฒนกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตระกูลโตนิยม
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  วิจิตรพัฒนะ
2. เด็กชายภรภัทร  ว่องไวเวช
3. เด็กหญิงรศิตา  ชัยสิทธิ์
4. เด็กชายอมรพล  กลั่นสกล
5. เด็กหญิงอิสรีย์ญา  ฉิมพลี
 
1. นางทักษพร  พันธ์เขตรการ
2. นางทิวาพร  ธาราวัชรศาสตร์
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขันชะรี
2. เด็กชายขัตติยะ  ธรรมไทย
3. เด็กชายสหรัฐ  ศรีกรด
4. เด็กหญิงสุธิดา  เหมือนท่าไม้
5. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  อัสทูดิสโล
 
1. Mr.Christopher  C Cabidog
2. นายสุกิจ  ศรีสนอง
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เมารีจันทร์
2. นางสาวชุติกาญจน์  รอยศรี
3. นางสาวณัชชา  เปาริก
4. นายมานพ  แว่นแก้ว
5. นางสาวรัตนาภรณ์  ชมภู่
 
1. นางสุนุตชา  อุบลจร
2. นางสาวสุลาวัลย์  เพชรสุวรรณ
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวชัชญา  วิทยา
2. นางสาวธนพร  โพธิ
3. นายมารุต  ทับทิมเทศ
4. นางสาวศิริการจน์  เลาห์อุทัยวัฒนา
5. นางสาวสุภัคสร  ยิ้มเขียว
 
1. Mr.David  Coulson
2. Mr.Freddimer  De Luna
 
296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวทิพาวรรณ  ภาชนะปรีชา
 
1. นางศรีลักษณ์  สุทธิสุภาพ
 
297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุงจิตต์ตระกูล
 
1. นางสาวณัฐิกา  สุรชาติ
 
298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภาวิณี  เหมะสถล
 
1. MissZhao  Yiying
 
299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวเกวลี  หุ่นหล่อ
 
1. นางสาวผกาวัลย์  ถามดี
 
300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  เหล่าพรายนาค
 
1. MissZhao  Liping
 
301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกนกนิภา  จันทร์ประชุม
 
1. นางสาวอานันฑิตา  กระต่ายทอง
 
302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัสสร  อินสิงห์
2. เด็กหญิงศิริพร  ตั้งวิบูลย์ชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตระกูลโตนิยม
 
303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  สุขพล
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สัตยบุตร
 
1. นางสาวชลธิชา  ปรีพิมพ์
2. นายปรีชา  บุญญา
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวชัญญา  ว่องกสิกรรม
2. นางสาวอภิชญา  สิงห์จู
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตระกูลโตนิยม
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  ไพบูลย์วิวัฒนา
2. นางสาวธัญญา  วงษ์สาธุภาพ
 
1. นางพัชนี  ภักดี
2. นางพัชราวลัย  ทางชั้น
 
306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ปานศิลา
2. เด็กชายชวลิต  คำพระแต่ง
3. เด็กชายธวัชชัย  หมู่ขำ
4. เด็กชายนพกร  หากันดา
5. เด็กชายสรศักดิ์  พลายนาค
6. เด็กชายสุวิชา  ประสิทธิ์
7. เด็กชายอนันต์ยศ  มังทะ
8. เด็กชายไตรภพ  บุกบุญ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นายธีรพร  โพธิ
3. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายญาณวรุฒน์  ศรีทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์สาขา
3. เด็กชายปฐมพงษ์  สำราญ
4. เด็กชายสุกฤต  ศิริงาม
5. เด็กชายอภิเษก  คุ่ยสว่าง
6. เด็กชายอัครพงศ์  จันทร์จินดา
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สพประสงค์
8. เด็กชายเฉลิมพร  รักธัญการ
 
1. นายมนตรี  จันทมา
2. นายศัลย์  สุขเสือ
3. นายไพบูลย์  สงฆ์โนนเหล็ก
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายสันติ  ทวยพวก
3. นายสิรภพ  สมัญญา
4. นายเจษฎา  ประสงค์เจริญ
5. นายเนติพงษ์  ด้วงหอม
6. นายเอกพันธ์  สุขสุวานนท์
 
1. นายจักรกฤษ  แกมเงิน
2. นายวัฒนา  มาลัย
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  พึ่งพันธุ์
2. นายธนพล  ทิวาลัย
3. นายยศธร  เหล่าเขตกิจ
4. นายสราวุธ  จีนพันธ์
5. นายสหรัฐ  รงค์ทอง
6. นายโย  สุวรรณโยธี
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นายธีรพร  โพธิ
3. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัลยา  แสงแก้ว
2. นางสาวณัฎฐธิดา  วรรณสุทธะ
3. นายณัฐวุฒิ  เจริญศิริ
4. นางสาวพริญญา  คิดบา
5. เด็กหญิงรมย์ชลี  ภักดี
6. นายศตวรรษ  วงษ์ล้อม
7. นางสาวสุภาวดี  แกว่นธัญกิจ
8. นางสาวเจนจิรา  รอดรัตน์
9. นางสาวเบญญทิพย์  นุตยางกูล
10. นายเสฎฐวุฒิ  ตั้งสถิตพร
 
1. นายณรงค์  เถาวัลย์
2. นางถาวร  ลักษณะ
3. นางสุภัทรา  เหมพิจิตร
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวชนากานต์  อูปแก้ว
2. นางสาวณัฐกมล  นิโรจน์
3. นางสาวณัฐกานต์  พันธุ์เขียน
4. นางสาวนิรมล  ว่องวิการณ์
5. นางสาวพนิดา  รักเขตรวิทย์
6. นางสาวพิมพ์ชนก  นวกุล
7. นางสาวภัทรนันท์  เชิดวงศ์สูง
8. นางสาวยุพาภรณ์  พูลเผ่า
9. นางสาวฤทัยรัตน์  บูรณพันธ์
10. นางสาวลลิตา  ชาญกิจกรรณ์
 
1. นางสาวขวัญล่า  อยู่พุ่ม
2. นายนรินทร์  กสิวิทย์
3. นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ส่งเสริมภักดี
2. เด็กหญิงปริสา  หุ่นธานี
3. เด็กหญิงสิรามล  ทับทิม
 
1. นางบุศรินทร์  หาญเมธาคุณ
2. นางสุรีย์รัตน์  ส่งเสริมภักดี
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  แร่เพชร
2. เด็กหญิงพรวิไล  แคฝอย
3. เด็กหญิงโสภิดา  ปานสิงห์
 
1. นางสาวกชกร  ช้อนคราม
2. นางสาวอังคณา  เกตุจันทร์
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวนวพร  งามขำ
2. นางสาววิรัลพัชร  อภิหพานิชย์
3. นางสาวอังคณา  แก้ววรสูตร
 
1. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
2. นางสุรีย์รัตน์  ส่งเสริมภักดี
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  พิมขาว
2. นางสาวอารียา  ภุมมา
3. นางสาวเจนจิรา  ภุมมา
 
1. นางกฤษณาวรรณ  กวีวุฒิพันธุ์
2. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงพันดาว  เพ็ชร์รักษ์
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  มูฮำหมัด
3. เด็กหญิงเรไร  ไพรเขต
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  เชยชม
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายปิยพงษ์  ดิษผล
2. เด็กชายพรสวรรค์  ชาญสาริการ
3. เด็กหญิงศศิิรัชต์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
2. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  รัตนพิบูลย์
2. นางสาวพิทยาพร  จูงเพื่อนสุข
3. นางสาวสุนิตา  สังขวิสุทธิ์
 
1. นางศรีสมบัติ  คำมะวงค์
2. นางสาวสุพิไลวรรณ  กสิการ
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวนลินี  จงเกษกรรม
2. นางสาวสุดาวัลย์  เกิดแก้ว
3. นางสาวสุนิสา  สงขำ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวแพรนภา  มากมี
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายเบญจพล  นิลคน
 
1. นายเพทาย  วิเชียรรัตน์
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุภา  กอบการนา
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ทองศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตระกูลโตนิยม
2. นายภาณุภาพ  ฉัตรอุทัย
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายปวริศ  จุลมุสิก
 
1. นายอำนาจ  จ้อนแจง
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 86.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวนิตยา  แสงวิชัย
 
1. นางสาวอรวรรณ  รังษีวงศ์
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  หริ่มสืบ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  นุ่มภักดี
 
1. นางนันทยา  สุวรรณชัยเลิศ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญจันทร์
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธพลวัฒน์  รุจินันธิรัชต์
2. เด็กชายภูมิ  ศักดิ์แสง
 
1. นางสาวกาญจนา  จายานะ
2. นางวิราศรี  ศรีสด
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นายมนตรี  คำมัน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญจันทร์
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  จัตเขตรกรรม
 
1. นางสาววธัญญา  มูลจันทร์
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  แห้วเพ็ชร
2. เด็กชายพัทธพล  อภัยนุช
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
2. นางสาวอาทิตยา  ดัชถุยาวัตร
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  ธรรมรักษา
2. เด็กหญิงเกศสุดา  พัฒนกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์ทวีโชค
2. นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  บุญยืน
 
1. นางปิยนุช  วิราวรรณ์
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวศิริประภา  เขม้นกสิกรรม
 
1. นางสุภัทรา  หนูเถื่อน
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  เนีบมทอง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญจันทร์
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศุเบญญา  ซังเจริญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  รักเกษตรกรรม
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวทรงศิริ  โสดา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญจันทร์
 
335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายสุรชาติ  รอดดงไร
 
1. นางสาววธัญญา  มูลจันทร์
 
336 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายอนุกูล  ทองดี
 
1. นางนิษฏิญา  ศรีพยัคฆ์
 
337 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นายศิริมงคล  ชัยดา
 
1. นายสุปัญญา  ทวีทรัพย์นวกุล
 
338 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พูลเขตรกิจ
 
1. นางสาวรัตนา  จันทะศูณ
 
339 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  มีชัย
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
340 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  เสนาจ
 
1. นางสาววาสนา  บางแบ่ง
 
341 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  โตอ่วมวงษ์
2. เด็กชายศิริลักษณ์  จั่นหนู
3. เด็กชายอนุพงษ์  ศรีโมรา
 
1. นางณัฐชนิกา  ทวีทรัพย์นวกุล
2. นางสาวพัชรี  คุณสิน
 
342 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายคงศักดิ์  โฉมโสธร
2. นายบัณฑิต  อินทร์น้อย
3. นายวีระยุทธ  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
2. นางสาวชลธิชา  ปรีพิมพ์
 
343 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  เก่งเขตรวิทย์
2. เด็กชายเอกชัย  อินทรานุสรณ์
 
1. นางสาวรัตนา  จันทะศูณ
2. นางสาวสุรัตน์  เพ็ญเสวี
 
344 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายนที  แซ่เฮ็ง
2. เด็กชายภัทรพงษ์  แก้วสีงาม
 
1. นางสาววาสนา  บางแบ่ง
2. นางสาวแพรนภา  มากมี
 
345 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายสุวัฒน์  เผ่าโหมด
2. นายเดชดำรงค์  นาสิงห์
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นายปรีชา  บุญญา
 
346 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงนัทธิดา  แสนรัก
2. เด็กชายมนัสชัย  สำลีเจริญ
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นายปรีชา  บุญญา
 
347 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประสงค์
2. เด็กหญิงจันทวรรณ์  จันทร์อุปลี
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คล้ายหลิม
4. เด็กหญิงบุญยานุช  คำภา
5. เด็กหญิงพัชรี  ฤทธิ์เดช
6. เด็กชายสุรพันธ์  รองทอง
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  อบเชย
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองอ่อน
2. นางสาวพัชรี  คุณสิน
3. นายไพรัช  มณีโชติ
 
348 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายยรรยง  จ่าแสง
 
1. สิบเอกพงศกร  กวีวุฒิพันธุ์
 
349 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. เด็กชายอานันท์  คณฑา
 
1. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
 
350 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัณฑนา  บุญธรรม
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
 
351 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายชาตรี  ประสพบัว
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
352 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ว่องสาริกรรม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พนมเวช
3. เด็กหญิงทักษพร  สาดฟัก
4. เด็กหญิงทิพย์ดาวรรณ  มนตรีวัน
5. เด็กหญิงนิชา  แจ้งกระจ่าง
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อนันตรักษ์
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
2. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
3. นายปรีชา  บุญญา
 
353 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายณัฐวัตน์  สุกใส
 
1. นายสันติ  ดีเทียน
 
354 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิวัฒิ
 
1. นายปรีชา  บุญญา
 
355 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บรรจง
2. เด็กหญิงพรญานี  พันปี
3. เด็กหญิงพรลิตา  ปานเกิด
4. เด็กหญิงพฤกษา  เลิศดอนสาร
5. นางสาววรานุช  จันทร์อุปลี
6. นางสาววันเพ็ญ  กอบธัญกิจ
7. นางสาวอนุธิดา  ไชยชาญ
 
1. นายธนาคิม  ดีเทียน
2. นางสาวพัชรี  คุณสิน
3. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
356 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายวีรศักดิ์  ใจนรินทร์
2. นางสาวอมรรัตน์  แสนพรม
3. นางสาวอรณิชา  พันธ์ศรี
 
1. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
2. นายสันติ  ดีเทียน
 
357 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายกษิสเถียร  เนียนเฮียน
2. เด็กหญิงธนัญญา  ยอดสุทธิ
3. นางสาวแสงรัศมี  จำเรียง
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
2. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
358 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   อินทร์พรม
2. เด็กชายสุรธัช   คำนิล
3. เด็กชายโชคทวี  ป้อมคำ
 
1. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรณ
2. นางสาวแพรนภา  มากมี
 
359 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เพ็ญพันธ์นาค
2. นายวันชัย  มูลเมือง
3. นายสยาม  ฉลูทอง
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
360 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คณฑา
2. เด็กชายมงคล  มุสิกาวัน
3. เด็กชายวรวุฒิ  สารกุมาร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เกตุณรงค์
2. นางสาวนิภาพร  ทองอ่อน
 
361 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายนนทกร  ทองทักษิณ
2. เด็กชายวิรุศ  ไพศิรินทร์
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  บุตรศิริ
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
362 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุขนุ่น
2. เด็กหญิงศดานันท์  สุวรรณโอสถ
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
2. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
363 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  วงษ์คลัง
2. นายสรชน  นาคศรี
 
1. นางสาวบุษรา  ทองไทย
2. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
 
364 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายมารุต  ภูมร
2. นางสาวสุนิษา  คูณจันทร์
 
1. นางสาวชโลธร  ศรีสด
2. นายวุฒิไกร  อุยตระกูล
 
365 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ไตรวงษา
2. เด็กชายภาคีนัย  วัสเเสง
3. เด็กชายศตวรรษ  กอบธัญกิจ
 
1. นางพัณณ์ชิตา  เชยชม
2. นางสาวสุนันทา  เเสงเเก้ว
 
366 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายกันต์ธร  คำมัน
2. เด็กชายชัยวรรณ  ขันท์ทอง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ดีเทียน
 
1. นางสาวสุนันทา  เเสงเเก้ว
2. นางสาวเสาวณี  ทองอ่อน