หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-utt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกานดา วรรณแฉล้มครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีประธานกรรมการ
2. นางทองเพียร ทาแก้วครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์รองประธานกรรมการ
3. นางกฤตยวรรณ มาอยู่ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางกรรณิกา เสือน้อยครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งระพี คัชมาตย์ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสุจินดา จารุชาตครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เชื้อเอี่ยมพันธ์ครูโรงเรียนแสนตอวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณกนก เลื่อนลอยครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวประทุม ใสสีสูบครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
5. นางอิ่มฤทัย สาหร่ายครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุกานดา อ่วมศรีครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ กิตติวัฒน์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา วัยวุฒิครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายสรศักดิ์ บุญทารมณ์ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
5. นางโสภิต ผดุงโภชน์ครูโรงเรียนนำ้ริดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางจันทร สุวรรณชื่นครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา คงทองครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์รองประธานกรรมการ
3. นางสัญญักษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางบังอร ก้อนเครือครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวเยาวนาถ จิสัณทนนท์ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร ศรีสว่างครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญสุวรรณครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาต แสงพานิชครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นางธันยพร ณ บุญหลงครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา นนทิตบุตรครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวชมัยพร ฉางปูนทองครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ศรีภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิภา บุรีรักษ์ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นางปุณณัฏฐา ถมยาครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวฐปนีย์ พันธชาติครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสันทะเสริด อุทโทครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนาลัย ใบม่วงครูโรงเรียนอุตรดิตถ์รองประธานกรรมการ
3. นางอุษา เสริมศรีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสุพรรณี ยาท้วมครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสุปรีดา ภูฆังครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศิริ มีปิ่นครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางภัคภิญญา กิตติคุณธาดาครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางเพลินพิศ เอี่ยมบุรีครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญส่ง นาคสุขมูลครูโรงเรียนพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางคุณากร ทิพย์มนตรีครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สีสืบวงษ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี เลียงกลกิจครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางลักขณา สาริกภูติครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ทิพย์พรมครูโรงเรียนนำ้ริดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายกิติศักดิ์ ก้อนกลีบครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพสร จันทร์สุภาเสนครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางมาลี เกิดมั่นครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา วิรัชชัยครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชรี วรินทรีย์ครูโรงเรียนพิชัยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต จารุชาตครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางธนพร จูมทองครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสายใจ เกรททิครูโรงเรียตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นางอารี ฉัตรแก้วครูโรงเรียพิชัยกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ศรีเทพครูโรงเรียเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอัชรี อุ่นมากครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวธนิษฐา เพ็ชรช้างครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายนุกูล บัวเผื่อนครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นายบุญเกลื้อ บุญเสือครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จันจัดครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจงครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางฐาปนันท์ สอนอินทร์ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นางสาวลำยงค์ ทองตีปครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. นายนิยม เกตุกอครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา บุตรแก้วครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเพียงฤทัย แก้วหล้าครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางทัดดาว สุวิมลครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ธัญน้อมครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางจันทร์แรม บุญส่งครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจงครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางฐาปนันท์ สอนอินทร์ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นางสาวลำยงค์ ทองตีปครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. นายนิยม เกตุกอครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา บุตรแก้วครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเพียงฤทัย แก้วหล้าครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางทัดดาว สุวิมลครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางรัศมี ธัญน้อมครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางจันทร์แรม บุญส่งครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้าครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวอุษาพร หัดทำมาครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายจิรภัทร ทองสุทธิ์ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
4. นางปริญดา สอนอุทัยครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ด้วงรักษาครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางวาสนา สุวรรณบูลย์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวพชรพรรณ อมรนพรัตนกุลครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางเพียงใจ นครศรีครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ลาเบ้าครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ ดอนท้วมครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายบรรจบ มะโนครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสุธารัตน์ จุลญาติครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายประทวน บัวจันทร์ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณา พิมละมาศครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวคุณากร คำทองครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
7. นายอเนก ดีมีครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
8. นางกฤติกา กาวินครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
9. นางสุจิตรา รอดทองดีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
10. นางสาวจันทร์จิราภรณ์ คำบุญเรืองเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
11. นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
12. นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้นครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
13. นางกนกวรรณ ทองสุทธิ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
14. นางสาวธิดาวัลย์ ปิ่นนาคโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางวิไลรัตน์ รอดมณีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ อินมาครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ไกรตะโม่ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นายลำจวน เขียวพุ่มพวงครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายประยูร ทิพย์ลุ้ยครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวบุญญารัตน์ เจียมกลิ่นครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิไลลักษณ์ เกตุนิ่มครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
8. นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรองครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
9. นายปัญญา สอนอินทร์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
10. นายดิเรก ดาสีโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
11. นางสาวดาราวดี พุ่มจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
12. นางสาวเด่นนภา เพ็งดีโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
13. นางสาวนวรัตน์ เกตุศรีโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทศพร เพียสามารถครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อยู่สืบครูโรงเรียนอุตรดิตุ์ดรุณีกรรมการ
3. นางธัญญลักษณ์ ปาด้วงครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นายคมสัน อุ่นทองครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา จับจ่ายครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
6. นางเบญญาดา สิทธิธรณ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
7. นายวุฒิลินทร์ เพ็ชรมีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
8. นางสาวลัดดา เป็งใจครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอัฐสัณห์ นครศรีครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
2. นายคมสัน พฤกษ์ไพศาลครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสุพร ฉวีศักดิ์ครูโรงเรียนอุตรดิตุ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวคะนึงนิตย์ เอกาครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. นางบุพพัณห์ พันธุ์เลิสเมธีครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
6. นางเรณู มาย้ายครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
7. นางสาววิลาสินี สุดแดนครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
8. นายชลธี เมืองมาครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุจินดา มีรอดครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสุดใจ มีจันทร์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอรชร จันทร์ผ่องครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ กิจไพศาลครูโรงเรียนอุตรดิตุ์ดรุณีกรรมการ
5. นายอุดม บุญเกตุครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสุจินดา มีรอดครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสุดใจ มีจันทร์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอรชร จันทร์ผ่องครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ กิจไพศาลครูโรงเรียนอุตรดิตุ์ดรุณีกรรมการ
5. นายอุดม บุญเกตุครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ มีทองครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุชัญสินี สีหะวงษ์ครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายอำนาจ เวียงชัยครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางดวงพร อารียะครูโรงเรียนอุตรดิตุ์ดรุณีกรรมการ
5. นายมนูญ มาย้ายครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสุนันท์ มีทองครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุชัญสินี สีหะวงษ์ครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายอำนาจ เวียงชัยครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางดวงพร อารียะครูโรงเรียนอุตรดิตุ์ดรุณีกรรมการ
5. นายมนูญ มาย้ายครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่องครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวราภรณ์ สีนาคครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
3. นายธีระ โอ่งวัลย์ครูโรงเรียนอุตรดิตุ์ดรุณีกรรมการ
4. นายรณชัย โปร่งแสงครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางสาวพรธนา จักรน้ำอ่างครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่องครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวราภรณ์ สีนาคครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
3. นายธีระ โอ่งวัลย์ครูโรงเรียนอุตรดิตุ์ดรุณีกรรมการ
4. นายรณชัย โปร่งแสงครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางสาวพรธนา จักรน้ำอ่างครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภาดร พิมพ์โพธิ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางดวงฤทัย ปันนาวินครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางภาวนา มีรอดครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
4. นายสงัด คำน้อยครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
5. นายบุญเพ็ชร์ คำแก้วครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายภาดร พิมพ์โพธิ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางดวงฤทัย ปันนาวินครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางภาวนา มีรอดครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
4. นายสงัด คำน้อยครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
5. นายบุญเพ็ชร์ คำแก้วครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโคครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายณัฐพล แสงซิวครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ โรจนศิรเกียรติครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นายปรานี เสียงดังครูโรงเรียนน้ำริดวิทยายกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ อินอิวครูโรงเรียนอุตรดิตุ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโคครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายณัฐพล แสงซิวครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ โรจนศิรเกียรติครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นายปรานี เสียงดังครูโรงเรียนน้ำริดวิทยายกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ อินอิวครูโรงเรียนอุตรดิตุ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายวงกต จุลรังษีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายสมชาย ปาณธูปครูโรงเรียนอุตรดิตุ์ดรุณีกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลิ่นเชตุครูโรงเรียนอุตรดิตุ์ดรุณีกรรมการ
4. นายระวีพันธ์ เปรมวิชิตครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นายชัยชาญ พรวนหาญครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายวงกต จุลรังสีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายสมชาย ปาณธูปครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลิ่นเชตุครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายระวีพันธ์ เปรมวิชิตครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นายชัยชาญ พรวนหาญครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสาทร มาต้นครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ เหลือศรีจันทร์ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางสาวเฉลย วันจิ๋วครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นางนุชรินทร์ ภูมราดีครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. นายธงศักดิ์ บุญธนาธรรมครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสาทร มาต้นครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ เหลือศรีจันทร์ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางสาวเฉลย วันจิ๋วครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นางนุชรินทร์ ภูมราดีครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. นายธงศักดิ์ บุญธนาธรรมครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ผกานนท์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายเกษม วิพลชัยครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณฑา ทิมเที่ยงครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวยนาด ทิมให้ผลครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล ดิษฐสุวรรณครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ผกานนท์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายเกษม วิพลชัยครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณฑา ทิมเที่ยงครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวยนาด ทิมให้ผลครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล ดิษฐสุวรรณครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายผจญ ห่อทองครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ปันปวงครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นายสุทธิพล รัตนทรงธรรมครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายพงศธร กวางวิเศษครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ทันเจริญครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสายปัญญา สุธีรภิญโญครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวอุทิศ มาดบังอ่อนครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางธนีรัตน์ ศุภบูรณ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายทิวัตถ์ โศจิธาดาเจริญครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. นายนิรพันธ์ กระจงครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ อันจิตต์แจ่มครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายมิตร จิ๋วภู่ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายฉลองรัตน์ ทิพย์สุวรรณครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางเอนก สุขมูลครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมศรี แสงซิวครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นางสาวคมคาย ชมภูน้อยครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หว่าเกตุครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางกัลยกร เปลี่ยนอำรุงครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ สังขภรณ์ครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมศรี แสงซิวครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นางสาวคมคาย ชมภูน้อยครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หว่าเกตุครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางกัลยกร เปลี่ยนอำรุงครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ สังขภรณ์ครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนวลนิภา นิลกัณหะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางชวลี กัลยาณมิตรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิดาภา อัศวินิกุลครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางเฉลิมเนตร จันนครครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นายชาตรี ศุภบูรณ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนวลนิภา นิลกัณหะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางชวลี กัลยาณมิตรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิดาภา อัศวินิกุลครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นางเฉลิมเนตร จันนครครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นายชาตรี ศุภบูรณ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางวัฒนา เจริญผลครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
2. นายไฉน มั่งคล้ายครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางเปล่งศรี จันคุ้มครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายปริยดนัย จันทร์มีครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นางจำลอง สุอรุณครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายบรรเจต เลียงกลกิจครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปานคะเชนทร์ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ก้อนเครือครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
4. นายสามารถ โกฎแสงครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นายรามณรงค์ มณีศรีครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล โล่พานิชครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ ทองมาครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายนิคม มังคละครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอุบล เชียงส่งครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แว่นวิชัยครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นายบุญเริ่ม ทัพครุฑครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีเจตพล ยลธรรม์ธรรมครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตติยา สนโตครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางจิตติมา ศิวาดำรงค์ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอุดม มีทองครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ์ สุดใจครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พันธ์พิชัยครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางชมพูนุท มีทองครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
2. นายชนินทร์ ยะอนันต์ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางมัณฑนา พุ่มไสวครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางชมพูนุท มีทองครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
2. นายชนินทร์ ยะอนันต์ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางมัณฑนา พุ่มไสวครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางปัตถมา ศิริประทุมครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นางจิตราภา สุวรรณอร่ามครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางปัตถมา ศิริประทุมครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นางจิตราภา สุวรรณอร่ามครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางปัตถมา ศิริประทุมครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาวดี ขิงหอมครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางปัตถมา ศิริประทุมครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาวดี ขิงหอมครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางชมพูนุท มีทองครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
2. นายชนินทร์ ยะอนันต์ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางมัณฑนา พุ่มไสวครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางชมพูนุท มีทองครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
2. นายชนินทร์ ยะอนันต์ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางมัณฑนา พุ่มไสวครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนิลปาน บูรณารมย์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายนิธิวัฒน์ กลิ่นหอมครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางสุภาวดี ขิงหอมครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พันธ์พิชัยครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
2. นายนิธิวัฒน์ กลิ่นหอมครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสมชาย พันธ์พิชัยครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
2. นายนิธิวัฒน์ กลิ่นหอมครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ อยู่บางครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายสมชาย พันธ์พิชัยครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ โรจนอังกูรครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ อยู่บางครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายสมชาย พันธ์พิชัยครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางศิรินุช ศรีเพชรครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว โพธิ์สาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุทิน มาทำมาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ทองนาคครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายไพรัตน์ สุขโรจน์ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แซ่ไล้ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แซ่ไล้ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายวีระ ฉิมพลีครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนกร บุญเอ็มครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายวีระ ฉิมพลีครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนกร บุญเอ็มครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายวีระ ฉิมพลีครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนกร บุญเอ็มครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายวีระ ฉิมพลีครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนกร บุญเอ็มครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ สาขาครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายสายพิณ พูลจ่างครูโรงเรียนนาอินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรภัทร สอนอุทัยครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ สาขาครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายธีรภัทร สอนอุทัยครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายสายพิณ พูลจ่างครูโรงเรียนนาอินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ สาขาครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายสายพิณ พูลจ่างครูโรงเรียนนาอินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรภัทร สอนอุทัยครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ สาขาครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายธีรภัทร สอนอุทัยครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายสายพิณ พูลจ่างครูโรงเรียนนาอินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ สาขาครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายธีรภัทร สอนอุทัยครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายสายพิณ พูลจ่างครูโรงเรียนนาอินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ สาขาครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายธีรภัทร สอนอุทัยครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายสายพิณ พูลจ่างครูโรงเรียนนาอินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ สาขาครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายธีรภัทร สอนอุทัยครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายสายพิณ พูลจ่างครูโรงเรียนนาอินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ สาขาครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายธีรภัทร สอนอุทัยครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายสายพิณ พูลจ่างครูโรงเรียนนาอินพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชวน ตันแก้วครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพงศกร มั่นกันนานครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นายเริงฤทธิ์ วังราชครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางราตรีพร ชัยวรรณธรรมครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวโสรัตยา กันภัยครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายถนัดกิจ ขวัญแก้วครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางราตรีพร ชัยวรรณธรรมครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวโสรัตยา กันภัยครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายถนัดกิจ ขวัญแก้วครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางราตรีพร ชัยวรรณธรรมครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวโสรัตยา กันภัยครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นายถนัดกิจ ขวัญแก้วครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกิติยาพร เอื้ออรุณครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางอรสา ทองพันธุ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกิติยาพร เอื้ออรุณครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางอรสา ทองพันธุ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกิติยาพร เอื้ออรุณครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางอังสุดา สิงห์ใสครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางกิติยาพร เอื้ออรุณครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางอังสุดา สิงห์ใสครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจรัสโสม ดีณรงค์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางอังสุดา สิงห์ใสครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นายลำธาร ก้อนคลังครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประเทือง พรมแก้วต่อครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
2. นายสัณชัย ธานีใหญ่ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เสียงดังครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายดำรงด์ กลมผุกครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ธานีใหญ่ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายสมัคร มะโหราครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายประเทือง พรมแก้วต่อกรรมการ
4. นายดำรงด์ กลมพุกครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ศรีโยยอดครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
2. นายศิรวัฒน์ พระเจริญภิรมณ์ครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำทอง โศจิธาราเจริญครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นายสุนันท์ ทองอ่อนครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายกัมปนาท สังข์บัวแก้วครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายชาคริต ชิวชื่นครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
3. นางนันทิยา จันทิมาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเฉลา หล่มศรีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสมันยา มั่นถึงครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวนางขัมทอง ฝายนันทะครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
2. นางประกอบ ธนวัฒน์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาววิจิตตรี ภักดีครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกริช พุ่มเทียนครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายพัลลภ คล้ามนฤมลครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นายมีชัย ดาคำครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย ขันโทครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
2. นางสุวิมล ภูริสัตย์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายธนพล ดีสีปานครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ จันทร์แผงครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
2. นางสุรดา พรชลนิธิชัยครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวฌัฏวรรณ ศรีรักษ์ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว ผสมครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นายณัฐพนธ์ ใจ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ แก้วเปี้ยครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
4. นายสุธีร์ สัตยาภรณ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ดา คำเหม็งครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสุกัญญา ทองอิ่มครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางสาววิจิตตรี ภักดีครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสายทอง คล้ามนฤมลครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
2. นางอรชร ดรุธผาสุขครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ จักร์เสนครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางขวัญจิตร เนตรจันทร์ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางนางสุนีย์ จักร์เสนครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางขวัญจิตร เนตรจันทร์ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ย้ายตั้งครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
2. นางธนวัฒน์ รัตนพันธุ์ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางปราณี ชุมพลสุขครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ ย้ายตั้งครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
2. นางธนวัฒน์ รัตนพันธุ์ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางปราณี ชุมพลสุขครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมันยา มั่นถึงครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
2. นางอำนวย ดาคำครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นายศุภณิชา สิริคุณาลัยครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศิริดาว เตซะเรืองรองครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางมัณฑนา บุญเกตุครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางสมันยา มั่นถึงครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. นางอำนวย ดาคำครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นางศุภณิชา สิริคุณาลัยครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ ทารัตน์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวชุลีพร ปานธูปครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
3. นายวิราช น้อยศิริครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเพียงเดือน โล่ห์สุดใจครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางฑัณฑิกา บุญเกตุครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางนุสสา รัฐธรรมครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางชะนัตร์ตา ตุ้มบุตรครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นายพลวิชญ์ วัยวุฒิครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายสารัลย์ กระจงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายพิทักษ์ คล้ายชมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางขวัญมณัฐ รวดพวงครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายธีระยุทธ เกตุมีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสุพร จรัสศรีครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมล เชื้อสะอาดครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนงนุช ชัยเนตรครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางเรณู เอกกาครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นายสารัลย์ กระจงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางภัทณี วงสกุลครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางดวงเดือน สัญญะครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นายวิทยา อยู่แจ่มครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางอลิษา ติ๊บคำครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโกมุท แก้วไทรหงวนครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสมหทัย บุญมหาเกื้อกูลครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
3. นางกมลทิน พรมประไพครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาดครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
2. นายโสภณ สีหะอำไพครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิรศักดิ์ แก้วดีครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายซะเริงพจน์ พัดจันทร์หอมครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย โมสิตครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ พรหมฝายอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายสารัลย์ กระจงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัตน์ ปานศักดิ์ครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางกนกอร ผาสีกายครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ คล้ายชมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้าครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายองอาจ พรมประไพครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ พรหมฝายอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางศุภมาศ สุขวิทย์ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
2. นายปราโมทย์ คงนวลครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายตรัยมิตร รูปใสครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
4. นางชลันดา จันทร์มลฑาครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายธีระวัฒน์ เทพสุภาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ นาคมีครูโรงเรียนบ้านโคนวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชดา ทองอ้วนครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุลิษา ฟูคำครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสุรันต์ อินทะปัญโญครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวสุภัตรา ปิ่นจันทร์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา กุตนันท์ครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายสุริยา กอบแก้วครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางธัญญ์นิชชา ท้วมทับครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายกานต์ แก้ววังสันครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวชัชชาลัย บุญทารมย์ครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ คร้ามศรีครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายธรรมนูญ กรเพ็ชรครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายอมรเทพ อิ่มดีครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวชัชชาลัย บุญทารมย์ครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายกาน แก้ววังสันครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา กุตนันท์ครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยมครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางธัญญ์นิชชา ท้วมทับครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายมานะชัย ทีกว้างครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายเกรียงไกร จันทร์ตระกูลครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ คร้ามศรีครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายธรรมนูญ กรเพ็ชรครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายอมรเทพ อิ่มดีครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวชัชชาลัย บุญทารมย์ครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายกาน แก้ววังสันครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา กุตนันท์ครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยมครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางธัญญ์นิชชา ท้วมทับครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายมานะชัย ทีกว้างครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายเกรียงไกร จันทร์ตระกูลครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันท์ นุชสงค์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางนวพัชร อรุณเพ็งครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
3. นางนพภัสสร ใจหวังครูโรงเรียนแสนตอวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ทองเดชศรีครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
5. MissStephanie Lawครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรางค์ อ้นปันส์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางชาครี บุญเกิดครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี เตชาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางรักษา ดวงอุปะครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. Mr.Wayne Rocksครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอุบล พนาลิกุลครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ จรเกตุครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสุวรรณี คำทองครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Steven Grant Hutchinsonครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. นางเตือน พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายภูวดล เกตุมงคลครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
2. นางสิปปกา สุขโรจน์ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ พรหมแก้วต่อครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสิริธร ดีรัศมีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. Mr.Jay Chambersครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา ปราบไพรีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวจงรักษ์ ธีระวรรณครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา วิจิตรกูลครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางลักขณา แก้วหนูครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
5. MissMarie Aileen Q.Racalครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางจินตนา รักดีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางทิพย์พร น้อยศิริครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา จั่นภุ่ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางสุจินดา จิตต์มั่นครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
5. Mr.Tarh Daniel Tanyiครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล เสาวภาครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางพันธนิพา พรมแก้วต่อครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสุภัตรา สาขาครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
4. นางบุศรา กันติเกตุครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
5. นายจรูญ สินาปันครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Stephen Isaccครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวปัจฉิมา วานิชสรรพ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นายอำนาจ ตัลพัฒน์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางภัคฐิกานต์ จันทาครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ห่อทองครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิลุบล กลิ่นทองครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
6. Mr.Othniel Timothy Marganครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปาลิดา กลิ่นเชตุครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ รัตนพันธ์ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการ
3. นางอรุณี ตันตราจินต์ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
4. นางสมปอง พรวญหาญครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
5. Mr.Jorgen thomsenครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญตะวัน ถายาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศีกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
2. นางสาวนิตยา แก้วทองมาครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายธนานนท์ ศรีคำครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัธยา บุญเสือครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. Mr.Revnold Erick Sizwe Bhenguครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา หมื่นเจริญครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางนิรมล ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางฑิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพรรวี เนตรวีระครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวกรกานต์ จินาเสนครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ลำไยครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐาปราณี เพ็งเปิ้นครูโรงเรียนเตีรยมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
5. MissWany Ju Juครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพรรวี เนตรวีระครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวกรกานต์ จินาเสนครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ลำไยครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐาปราณี เพ็งเปิ้นครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการ
5. MissWany Ju Juครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวหทัยกาญจ์ รักสัจจาครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายมานิต วงศ์มูลครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวกิ่งสุคนธ์ ไชยวงศ์ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจาครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นายมานิต วงศ์มูลครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวกิ่งสุคนธ์ ไชยวงศ์ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวจีพร สุขสมบูรณ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวนิภาภรณ์ เตชัยครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ อำนาครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณิชารัศมิ์ รุจิพัชรศักดิ์ครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
5. นางนงนุช วงษ์กระสันครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอัมพร วัฒนฐายีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ คำวรรณครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมสุข ถีปรีครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางสำเภา เกรัมย์ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยากรรมการ
5. นางเยาวภรณ์ หรูจิตตวิวัฒน์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา ไทยผดุงครูโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ สุขโรจน์ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นายสัญชัย ธานีใหญ่ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายธวัชชัย วิชาธรครูโรงเรียนทุ่งกะโลวิทยากรรมการ
5. นายสุนันท์ อ่อนทองครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
6. นายพิศาล หงส์เงินครูโรงเรียนทุ่งกะโลวิทยากรรมการ
7. นายชาญฤทธิ์ เตชาครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
8. นายดนัย สุขกล่ำครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
9. นายบุญชัย จลวาทินครูวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
10. นายตนุภัทร สาหร่ายครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิลาศ น้อยศิริครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว ผสมครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม หนูชัยครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางเอนก สุขมูลครูโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคมกรรมการ
5. นางรสริน พิมพ์ไลยครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวัชรชัย กตัญญูครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร เจียมจันทร์คุปต์ครูโรงเรียนพิชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุรันต์ อินทะปัญโญครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายอรรถกร จีราคมครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงคล สังคนันท์ครูโรงเรียนพิชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมา ชัยลักษณานนท์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายอรรถกร จีราคมครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงคล สังคนันท์ครูโรงเรียนพิชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมา ชัยลักษณานนท์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพจนีย์ สิงโตทองครูโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงนภา นาคทองมีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณธดี คำดีครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร บางสุดครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี บุตรเพ็ชรครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางธนิตา แสวงลาภครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางสุภาพร บุญประเสริฐครูโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางยุวดี บุตรเพ็ชรครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีประธานกรรมการ
2. นางมาลี เกิดมั่นครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชดา ทองอ้วนครูโรงเรียนพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอุษณ แก้วไทรหงวนครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ พุ่มเทียนครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัท มีเหมือนครูโรงเรียนพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายภูวดล เกตุมงคลครูโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นางวจีพร สุขสมบูรณ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา จั่นภู่ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คำสุวรรณครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
5. นางปทุมทิพย์ จรเกตุครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายภูวดล เกตุมงคลครูโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นางวจีพร สุขสมบูรณ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา จั่นภู่ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ คำสุวรรณครูโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
5. นางปทุมทิพย์ จรเกตุครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์ ทิพย์บุณยาพรครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุตรีย์ พานกุหลาบครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณิการ์ แซเผือกครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายณัฎฐ์ ทิพย์บุณยาพรครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุตรีย์ พานกุหลาบครูโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณิการ์ แซเผือกครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณชนก ผางามครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวลักษณ์ รัตคธาครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ เงินเมืองครูโรงเรียนพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณชนก ผางามครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวลักษณ์ รัตคธาครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ เงินเมืองครูโรงเรียนพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายภูวาเดช ธิปธวินกุนครูโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นางปภศร ดิษบรรจงครูโรงเรียนน้ำริดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชราวุฒิ บุญเสือครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมัลลิกา อุดาการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายภูวาเดช ธิปธวินกุนครูโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นางปภศร ดิษบรรจงครูโรงเรียนน้ำริดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชราวุฒิ บุญเสือครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมัลลิกา อุดาการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 055-411104 ต่อ 123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]