หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่ม อุตรดิตถ์ 1
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์, โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือนกันยายน พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นางสุนันทา พานิชผล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายสมทรง ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นายมงคล ล้อสินคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขัน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นายธำรงรัฐ จอมสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นายปัญญา อุปธารปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12 นายบรรชา บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นายบรรเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14 นายประสงค์ สินเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
15 นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
16 นางสุปราณี จำลองราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
17 นางสาวพิสมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
18 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
19 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
20 นายพัฒนพงษ์ สีกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศีกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
21 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
22 นายวิเชียร ปั้นม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
23 นางบุญยืน เจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
24 นายณรงค์ โภชนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภราดานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
25 นายสมยศ พันธุ์พิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์
26 นายอิศรา อันจิตต์แจ่ม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์
27 นายมณฑล วังวลสินธุ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์
28 นางศิริดาว เตชะเรืองรอง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์
29 นายสมใจ ใจวงษ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์
30 นายบรรเจต เลียงกลกิจ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์
31 นางพรพิมล เสาวภา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์
32 นางชนัฐธร วชิรพันธ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์
33 นายนิคม คล้ายชม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์
34 นางฉลองศรี กตัญญู ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์
35 นางสุจินดา จารุชาต ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์
36 นายวิวัฒน์ มาอยู่ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์
37 นางสาวปัจฉิมา วานิชสรรพ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์
38 นางสาวนิตยา แก้วทองมา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์
39 นายวงกต จุลรังสี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์
40 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์
41 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
42 นางกนกวลัย สร้อยศักดิ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
43 นางชัชวดี มีแก้ว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
44 นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
45 นางกนกอร ผาสีกาย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
46 นางสุนีย์ จักร์แสน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
47 นายณัฐพนธ์ ฟูใจ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
48 นางพรรณี ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
49 นางบุษบา วานิชสรรพ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
50 นางมาลี เสือหัน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
51 นางณัฐมน ปิ่นเวหา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
52 นายพัฒนพงษ์ สีกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
53 นายปรีชา ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
54 นายกุลชาติ โกมลการญจน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
55 นายวิทยา อยู่แจ่ม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
56 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
57 นายธีระวัฒน์ เทพสุภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
58 นายวชิรศักดิ์ แก้วดี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
59 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
60 นางจำรอง สุอรุณ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
61 นางประทุมพร สุริยากานนท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
62 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
63 นางน้ำค้าง สุขเกษม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
64 นางสาวจันทราภา จินดากุล ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
65 นางพรรณี ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
66 นายธำรงรัฐ จอมสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
67 นายบรรเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
68 นายวีระพันธ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
69 นายธนวัฒน์ คำลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
70 นางสุกัญญา จีราคม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
71 นายบรรเจต เลียงกลกิจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
72 นางอุบล เชียงส่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
73 นายสุวรรณ์ สุดใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
74 นายบัณฑิต ปาระหงษ์ นักศีกษาฝีกสอน โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
75 นายสุพัฒน์ สมโพธิ์ นักศีกษาฝีกสอน โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
76 นายสุวิทย์ ปานคะเชนทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
77 นางนิ่มนวล โล่พานิช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
78 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
79 นายบรรเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
80 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
81 นางบุษบา วานิชสรรพ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
82 นางนิวดี เอื้ออนุวงศ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
83 นายโกมุท แก้วไทรหงวน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
84 นางวันทนีย์ หรรษอุดม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
85 นายบรรเจต เลียงกลกิจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
86 นางสาวนิภาภรณ์ เมืองด่าน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
87 นางชญาน์นันน์ บินโส๊ะ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
88 นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
89 นางกิติยาพร เอื้ออรุณ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
90 นายธีระ โอ่งวัลย์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
91 นางสาวรังสินี คำผิว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
92 นางเพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
93 นางสาวนริศรา คงทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
94 นายธีระพงศ์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
95 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
96 นายปกรณ์ ทารัตน์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
97 นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
98 นายโกมุท แก้วไทรหงวน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
99 นายทรงยศ จงเจริญพร ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
100 นายสุนทร ขอนวงค์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
101 นางศิริดาว เตชะเรืองรอง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์
102 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์
103 นางระวีวรรณ เชยเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์
104 นางภาวิณี ศรีดาคำ นักวิชาการการศึกษา สพม 39 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์
105 นางสาวสรัญญา เปียจอย พนักงานธุรการ สพม 39 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์
106 นางสุภาพรรณ คำสวน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
107 นายหทัยกาญจน์ รักสัจจา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
108 นางสาวปัทมา ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
109 นางสาวพิศมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
110 นายรังสรรค์ พุ่มไสว ช่างครุภัณฑ์ สพม 39 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
111 นางอุษา เสริมศรี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
112 นางอิ่มฤทัย สาหร่าย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
113 นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์สว่าง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
114 นางสาวกนิษฐา นาพันธ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
115 นางสาวชลธิชา ธรรมลังกา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
116 นางสาวทัศวรรณ ทีฆาวงศ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
117 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
118 นางสุภาพรรณ คำสวน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
119 นายมิตร จิ๋วภู่ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
120 นายณัฐพนธ์ ฟูใจ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
121 นางสาวปัทมา ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
122 นางสาวดุษฏี ทองปากน้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
123 นายอดีศร ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
124 นายปราโมทย์ คงนวล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
125 นายนิติพัฒน์ เสนระศัทพ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
126 นายทศพล นามวงศ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
127 นายกุลชาติ โกมลการญจน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
128 นายวิทยา อยู่แจ่ม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
129 นางสุนันทา พานิชผล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
130 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
131 นายเจษฎา ปาณะจำนงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
132 นายสันติ ภูพืช รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
133 นางสาวพิสมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
134 นางสุจินดา จารุชาต ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
135 นางสาวเพ็ญศิริ มีปิ่น ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
136 นางวรพรรณ สุวรรณชื่น ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
137 นางวัชรี วรินทรีย์ ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
138 นางสาวพจนีย์ สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
139 นางอนงค์นาฏ เอิบบุญญา ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
140 นางวิภาวรรณ เงินเมือง ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
141 นางธนิตา แสวงลาภ ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
142 นางสาวคนึงนิจ จันทร์กระวี ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
143 นางสาวบุญส่ง นาคสุขมูล ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
144 นางสาวพิชาวีร์ วุฒิ ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
145 นายชาญณรงค์ รุ่งทอง ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
146 นางอนันต์ ชื่นชม ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
147 นางวัฒนา คำแก้ว ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
148 นางสุนันทา พานิชผล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
149 นายวีระพันธ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
150 นายเจษฎา ปาณะจำนงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
151 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
152 นางสาวพิสมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
153 นายมงคล สังคนันท์ ครู โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
154 นางกานดา วรรณแฉล้ม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
155 นางสาววัลภา มณีจร ครู โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
156 นางกฤษฎฺปิญธา กาวิชัย ครู โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
157 นางสาวสุรัตน์ ปานศักดิ์ ครู โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
158 นางวัฒนา ไตต่อผล ครู โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
159 นางสาวบุบผาชาติ บุตรตะราช ครู โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
160 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
161 นางภิมุขสุดา ไวยกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
162 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
163 นายพัฒนพงษ์ สีกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
164 นางสาวพิสมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
165 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
166 นางภัทณี วงสกุล ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
167 นางเรณู มาย้าย ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
168 นายสุนีย์ จักรแสน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
169 นางมาลี เสือหัน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
170 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
171 นายพัฒนพงษ์ สีกา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
172 นายปรีชา ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
173 นางสาวดุษฏี ทองปากน้ำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
174 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
175 นายปรีชา ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
176 นายพัฒนพงษ์ สีกา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
177 นางสาวดุษฏี ทองปากน้ำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
178 นางกนกอร ผาสีกาย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
179 นายกุลชาติ โกมลกาญจน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
180 นายมงคล ล้อสินคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
181 นายบรรชา บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
182 นางรุ่งรัตน์ วาทหงส์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
183 นายอัฐสัณห์ นครศรี ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
184 นายสุทธิชัย ปานเอี่ยม ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
185 นายชูชาติ โรจนอังกูร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
186 นายชวน ตันแก้ว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
187 นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
188 นางกิตติยาพร เอื้ออรุณ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
189 นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
190 นายถนัดกิจ ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
191 นางชมพูนุท มีทอง ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
192 นายขจรศักดิ์ สีเหลือง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
193 นายเกรียงไกร โพธารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
194 นางปัตถมา ศิริประทุม ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
195 นายลำธาร ก้อนคลัง ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
196 นายเริงฤทธ์ วังราช ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
197 นายนิธิวัฒน์ กลิ่นหอม ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
198 นายสมศักดิ์ แซ่ไล้ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
199 นายพงศกร มั่นกันนาน ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
200 นายชนินทร์ ยะอนันต์ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
201 นายสุพล นิ่มวิบูลย์สม ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
202 นางสาวอรสา ทองพันธ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
203 นายสุทิน มาทำมา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
204 นางอังสุดา สิงห์ใส ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
205 นายสมชาย พันธุ์พิชัย ครูโรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
206 นายประสบโชค บัววังโป่ง ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
207 นางศิรินุช ศรีเพชร ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
208 นางแพรววรรณ โชคมณีวรรณ ครูโรงเรียนเจริญวิทยา คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
209 นางราตรีพร ชัยวรรณธรรม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
210 นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาด ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
211 นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
212 นางสาธิยา สารเถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
213 นายรุ่ง บุญแก้ว ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
214 นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติ ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
215 นางสาวทิวารัตน์ ราชยะ ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
216 นางสาวโยสิตา มุขแก้ว ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
217 นางสาวนุชรากร นันต๊ะสุยะ ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
218 นางสาววิกันดา เชียงรส ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
219 นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์เถื่อน ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
220 นางสาวณัฐพร สิทธิเจริญ ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
221 นางสาวเบญจมาศ มีรินทร์ ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
222 นายเทพพิทักษ์ การันต์ ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
223 นายสุวัชชัย ม่วงทิม ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
224 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
225 นางสาวอาริยา ภิรมศรี ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 055-411104 ต่อ 123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]