สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุตรดิตถ์ดรุณี 100 13 5 0 118
2 อุตรดิตถ์ 96 18 7 3 121
3 พิชัย 89 17 6 3 112
4 ตรอนตรีสินธุ์ 48 25 10 5 83
5 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 44 10 11 6 65
6 น้ำริดวิทยา 36 16 14 9 66
7 เจริญวิทยา 32 15 7 4 54
8 ทองแสนขันวิทยา 29 22 19 7 70
9 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 26 10 14 2 50
10 บ้านโคนพิทยา 19 9 8 5 36
11 ลับแลพิทยาคม 19 8 6 2 33
12 วังกะพี้พิทยาคม 17 6 8 3 31
13 ทุ่งกะโล่วิทยา 16 10 3 6 29
14 ลับแลศรีวิทยา 14 10 16 7 40
15 ภราดานุสรณ์ 13 7 5 4 25
16 ดาราพิทยาคม 10 2 8 2 20
17 นาอินวิทยาคม 8 0 1 2 9
18 แสนตอวิทยา 6 5 8 4 19
รวม 622 203 156 74 1,055