สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุตรดิตถ์ดรุณี 55 19 23 97 100 13 5 0 118
2 อุตรดิตถ์ 41 41 17 99 96 18 7 3 121
3 พิชัย 36 35 14 85 89 17 6 3 112
4 เจริญวิทยา 9 9 8 26 32 15 7 4 54
5 ตรอนตรีสินธุ์ 7 15 15 37 48 25 10 5 83
6 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 4 13 11 28 44 10 11 6 65
7 ทองแสนขันวิทยา 4 8 17 29 29 22 19 7 70
8 น้ำริดวิทยา 4 7 10 21 36 16 14 9 66
9 บ้านโคนพิทยา 4 2 7 13 19 9 8 5 36
10 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 4 2 5 11 26 10 14 2 50
11 ทุ่งกะโล่วิทยา 3 2 6 11 16 10 3 6 29
12 ลับแลพิทยาคม 2 0 6 8 19 8 6 2 33
13 ภราดานุสรณ์ 1 3 4 8 13 7 5 4 25
14 วังกะพี้พิทยาคม 1 3 3 7 17 6 8 3 31
15 นาอินวิทยาคม 1 2 1 4 8 0 1 2 9
16 ลับแลศรีวิทยา 1 1 3 5 14 10 16 7 40
17 ดาราพิทยาคม 0 0 2 2 10 2 8 2 20
18 แสนตอวิทยา 0 0 0 0 6 5 8 4 19
รวม 177 162 152 491 622 203 156 74 981