รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่ม อุตรดิตถ์ 1
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์, โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือนกันยายน พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปภาวดี  กอบกำ
 
1. นางกาญจนา  วัยวุฒิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวเนาวรัตน์  โสพันพิม
 
1. นางสาวคนึงนิจ  จันทร์กระวี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงอนินทิตา  มีจันทร์
 
1. นางจันทร  สุวรรณชื่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวประณต  ศรีวิลัย
 
1. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงชนาภา  เภารอด
 
1. นางสาวพิชาวีร์  วุฒิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชนิตา  คิ้มสิงห์
 
1. นางทิพสร  จันทร์สุภาเสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปัญจพล  กีรติปิยนันท์
 
1. นางพรรณวดี  บูรณารมย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวประภาสินี  สียวง
 
1. นายทัพไทย  ตันติอำไพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนพล  สุขคำปา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ศีริต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกพร  ศรีสมบูรณ์
2. นางเพ็ญจันทร์  กิตติวัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สนแย้ม
2. นางสาวมณีรัตน์  สุทธิศร
 
1. นางวัชรี  วรินทรีย์
2. นางอนันต์  ชื่นชม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงศุภกานต์  พรทวีวุฒิ
 
1. นายสมบัติ  ผลวัฒนา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายวัชรเกียรติ   ว่องเจริญพร
 
1. นางสาวสิืทธิรัตน์  อินมา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกิตตินันท์  จอมประเสริฐ
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วหล้า
3. เด็กชายทัตพงศ์  เดียวอรุณ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แก้วหล้า
2. นางสาวเฉลิมพร  ทองศรีอ้น
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  น้อยนามบุญ
2. นายพงศธร  แก้วเทศ
3. นายศรัณย์  ตั้วสกุล
 
1. นางสาวอรุณศรี   เตชะเรืองรอง
2. นายเกียรติศักดิ์  แก้วหล้า
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  มาก่อ
2. เด็กหญิงเอเชีย  สิงห์ขีดบุรี
3. เด็กหญิงแคทรียา  ใสนวล
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  เจียมกลิ่น
2. นางสาวศิริภรณ์  มาเภ้า
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิพรมมา
2. นายวชิรวิทย์  สุปัญญา
3. นางสาววิรชา  ถามา
 
1. นางวิไลลักษณ์  วังวลสินธุ์
2. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชูประเสริฐสุข
2. เด็กชายศักดากร  ธิปธวินกุน
 
1. นางสาวนวรัตน์  เกตุศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนันทัชพร  มั่นคง
2. นายอัครพร  เลิศพิพัฒน์สกุล
 
1. นางสาวพชรพรรณ  อมรนพรัตนกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปณิธิ  แสงพานิช
 
1. นางระวีวรรณ  ดอนท้วม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นายพิชชากร  คำแก้ว
 
1. นางวิไลวรรณ    ด้วงรักษา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดีปัญญา
2. เด็กหญิงวนัฐชพร  ทรัพย์สิน
3. เด็กหญิงอภันตรี  อินกองงาม
 
1. นางสาววิจิตรา  จิตสุภา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกรรณิกา  มีรอด
2. นายสิทธิพงษ์  คงแก้ว
3. นายสุริยะ  น้อยม่วงตาล
 
1. นายณัำฎฐชนม์  กองมา
2. นายระวีพันธ์  เปรมวิชิต
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายรณวัฒน์  แสงพานิชย์
2. เด็กชายสถาปนา  มีจันทร์
3. เด็กชายสหัสวรรษ  หลวงแสน
 
1. นางศรีสุรางค์  รังเพ็ง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวทิภากร  กันธิยะ
2. นายปราชญา  ครุฑเมือง
3. นายวิบูลย์เดชา  มานิตร์
 
1. นางสุดใจ  มีจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายรักษกร  วรรณทอง
2. เด็กชายหัสวรรษ  แก้วมา
3. เด็กหญิงโยษิตา  หลวงเรื่อง
 
1. นางกัญปณต  จันทร์ธีระกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายประฏิภาณ  ขันตี
2. นายพันธุ์ธัช  อ่อนคง
3. นายวสุพล  ชุมแสง
 
1. นางสุดใจ  มีจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงดวงพร  เมืองใจ
2. เด็กหญิงนันทภัค  ด้วงโต้ด
3. เด็กชายพงศกร  ปาลวิสุทธิ์
 
1. นางสาวลัดดา  เป็งใจ
2. นางศรีอุบล  อ่วมแจง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกิตติธัช  แดงแก้ว
2. นางสาวพิชญาพร  ใจใหญ่
3. นายสุวรรณพงศ์  วงศ์คำมา
 
1. นางสาววิลาสินี  สุดแดน
2. นางสาวิตรี  เรือนจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐ  สุคนมณี
2. นายศิวะ  ศิริกุล
 
1. นายชลธี  เมืองมา
2. นายภาดร  พิมพ์โพธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายลัทธพล  ปานทอง
2. นางสาวสุรีพร  เขียวเมือง
 
1. นายรณชัย  โปร่งแสง
2. นางสาวอภิญญา  จาดศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายพีรกิตติ  อยู่ยง
2. เด็กชายวิศรุต  สังข์ขาว
 
1. นายอุดม  บุญเกตุ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายพรพจน์  บัวงาม
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เทียนมี
 
1. นายมิตรชัย  ทาบุดดา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นายชัยวัฒน์  นวลหิง
2. นายวันวิเศษ  อภิชาติ
3. นายสิทธิโชค  พวงแก้ว
 
1. นายวิทยา  อยู่แจ่ม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พวงพุฒ
2. เด็กหญิงนริศรา  บุญหวา
3. เด็กหญิงปณิดา  ตายศ
4. เด็กหญิงอริสรา  ใจสอาด
5. เด็กหญิงเธียรรวี  ชนะโรค
 
1. นางสาวพรทิพย์  คุ้มผล
2. นางสุทธิลักษณ์  สุทธิสุนทรางกูร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกนก  กันแสง
2. นางสาวมาลินี  ชูเกตุ
3. นางสาวยลฤดี  สัญจรโคกสูง
4. นายวัชรพงษ์  วังเย็น
5. นางสาววาสิฏฐี  ดีเพ็ง
 
1. นายสมเกียรติ  ชื่นชม
2. นางสาคร  ธรรมชัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกฤตพร  จินาพันธ์
2. เด็กหญิงฐาณิญา  สื่อสรรพ์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ทิพย์สุวรรณ
4. เด็กหญิงสุชาดา  สุริวงค์
5. เด็กหญิงหทัยทิพย์  วิทยาพูล
 
1. นางกนกรัตน์  จันทร์กล่ำ
2. นางฐิติรัตน์  เกษศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธนภรณ์  แก้วฟอง
2. นางสาวปาริชาติ  เถื่อนเอี่ยม
3. นางสาวพรรณรัตน์  แก้วเปี้ย
4. นางสาวสายธาร  ตันดี
5. นางสาวสาริกา  ปาลาศ
 
1. นางกนกรัตน์  จันทร์กล่ำ
2. นางพรรณี  ภวภูตานนท์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  ประทุมทิพย์
2. นางสาวอลิษา  ทองดี
3. นางสาวอัจฉรา  ชอบธรรม
4. นางสาวเปมิกา  แท่นคำ
5. นางสาวแพรวสุภางค์  มิ่งครุฑ
 
1. นางสาวนวรัตน์  เหลือศรีจันทร์
2. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  รักตลาด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกนกศักดิ์  อินชายเขา
2. เด็กชายกรกิจ  ตั้งหลักฐาน
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทโชติ
4. เด็กหญิงกัลยาณี  ผิวเขียว
5. เด็กชายกิติพัน  พันทอง
6. เด็กหญิงจิตลัดดา  มีเกษร
7. เด็กชายจีรภัทร  มีแท่ง
8. เด็กชายชเยนต์  นัยทน
9. เด็กชายธนุศักดิ์  น้ำสอาด
10. เด็กชายธีรภัทร  บุตรทอง
11. เด็กชายธีรุตม์  ชูพิมา
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษร
13. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทร์เพ็ญ
14. เด็กชายภัทรเกียรติ  แก่นกล้า
15. เด็กชายวุฒิพงษ์  พันธ์แก้ว
16. เด็กชายสิทธิชัย  บุญสีใส
17. เด็กชายสุรยา  แตกสกุล
18. เด็กหญิงอนัญญา  ใจสอน
19. เด็กหญิงฮามีด๊ะฮ์  ขันธวิธิ
20. เด็กชายเอกวุฒิ  เมาไธสง
 
1. นางสาวตรีสุคนธ์  ต่ายอ้น
2. นางบุญยืน  เจริญลาภ
3. นายปัญญกร  เชียงรอด
4. นางสุภาพร  อ่วมบุญ
5. นางแพรววรรณ  โชคมณีวรรณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษณุกูล  นวนแสง
2. เด็กชายชนาธิป  ลือโฮ้ง
3. เด็กชายชยากร  บุตรแสง
4. เด็กชายธนกฤต  เกิดมี
5. เด็กชายธนพล  คุชิตา
6. เด็กชายพงศกร  อยู่สุขสวัสดิ์
7. เด็กชายพนมกร  คงรอด
8. เด็กชายภัทรานิษฐ์  ทานา
9. เด็กชายภาณุต์  ปูจุ้ย
10. เด็กชายภานุพงษ์  ทองแตง
11. เด็กชายวรรณษา  ใบบัว
12. เด็กชายวิชัยรัตน์  ด้งพุก
13. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สมนิยม
14. เด็กหญิงศศิธร  มอญเมือง
15. เด็กหญิงศิริรัตน์  กรุตไคร้ธัญสิริ
16. เด็กหญิงสุภิตา  มโนรัตน์
17. เด็กหญิงอรดา  มีสกุล
18. เด็กชายอาทิตย์  สักลอ
19. เด็กชายเดชณรงค์  คำวิเศษ
 
1. นางบุญยืน  เจริญลาภ
2. นายประเทือง  เจริญลาภ
3. นางสาวรินทร์ลภัส  โชติมงคลสิทธิ์
4. นางอมรรัตน์  นามเนียม
5. นางแพรววรรณ  โชคมณีวรรณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงนัฐริิกา  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  หว่าเกตุ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชุติกาญจน์  ทิพย์เพ็ชร
 
1. นายมิตร  จิ๋วภู่
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  อินทรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพลอยงาม  เร็วงาม
 
1. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
2. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายชยุตม์  ปั้นม่วง
2. นางสาววันวิสาข์  พูลประดิษฐ์
 
1. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
2. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกนกวรรณ  คงล้อม
2. นางสาวกนิษฐา  ก้อนทอง
3. นางสาวกันต์ณภัทร  พลานนท์
4. นางสาวทัศนีย์  เชื้อทอง
5. นางสาวบุปผา  มีเนตร
6. นางสาวภัทรวดี  จันทร์ส่อง
7. นางสาวรัญชิดา  มาบัว
8. นางสาวรัตนาวดี  ชูกลิ่นหอม
9. นางสาวเกษราภรณ์  มีรอด
10. นางสาวโยธกา  โพธิ์กัน
 
1. นางทรงศรี  ศิริประเสริฐ
2. นายไฉน  มั่งคล้าย
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจินดาพร  สนิทพันธ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพา
3. นางสาวชัญญาพัชญ์  โบสถ์เหลี่ยม
4. นางสาวณัฐนันท์  ตัดใจ
5. นางสาวณัฐวดี  ทีกว้าง
6. นางสาวนุจรินทร์  เพ็งกระจ่าง
7. เด็กหญิงปภัสสร  เปียสง
8. นางสาวพรรณีรัตน์  คำสอน
9. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  กุลวัฒน์บุญมี
10. นางสาวพิชญา  คุ้มอักษร
11. นางสาวภุมรินทร์  สอดจันทร์
12. นางสาววนัชพร  ชูแสงจันทร์
13. เด็กหญิงสรัลชนา  ศรีจันทร์ตรา
14. นางสาวอัญศิตา  จาดเรือง
15. นางสาวเจนจีรา  พึ่งพันธุ์
 
1. นายกมลธร  บัวขาว
2. นายยุทธนัย  เชาวนปรีชา
3. นายสามารถ  โกฏแสง
4. นางอุบล  เชียงส่ง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผลเรไร
2. เด็กหญิงละอองดาว  กล่ำอุ่น
3. เด็กหญิงอุมาวสุ  พรมจันทร์
 
1. นายทรงรัฐ  โภชนจันทร์
2. นายสุทัศน์  ลิดี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายธนานพ  ทานะ
2. นายพงษ์สิทธิ์  แก้วโต
3. นางสาวรุจิรา  ยอดเกตุ
 
1. นายบรรเจต  เลียงกลกิจ
2. นายสมชาย  สุขสมบูรณ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  ช่วงสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุพาณี  เมืองมั่น
 
1. นายนิคม  มังคละ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวนงลักษณ์  บุญเสือ
2. นางสาววรวรรณ  มาสูตร
 
1. นายนิคม  มังคละ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงศิรินภา  ลอยสุวรรณ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวภัทรพร  พูลด้วง
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิตา  วงษ์แก้ว
 
1. นางอังสุดา  สิงห์ใส
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวเมธัส  แก้ววงค์วาร
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายศิวกร  แผ้วเกษม
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ลอบุญ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายอภิชาติ  คงประจักษ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ลอบุญ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงวรรษวรรณ  บัววังโป่ง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ลอบุญ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวบุณยาพร  ยาสา
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงชรัลดา  สิทธิ์สา
2. เด็กหญิงชาลิีนี  สิทธิ์สา
 
1. นางปัญจนา  ศิวานนท์
2. นางสาววิไลลักษณ์  ลอบุญ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงอนงนาฏ  ดีคำเติม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์พรหม
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาววรรณพร  สิงห์สงค์
 
1. นายวิบูลย์  ทองสุข
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. เด็กหญิงปรียากมล  เพียชามาตร์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เฟื้อแก้ว
3. เด็กชายพิศิษฎ์  จันทร์แป้น
 
1. นายสรรเสริญ  สาขา
2. นายสุพล  นิ่มวิบูลย์สม
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  อินสา
2. นางสาวภัทรวิจิตรา  พันแพง
3. นางสาวเบญจรัตน์  อินดวง
 
1. นายนิธิวัฒน์  กลิ่นหอม
2. นางสาวรัตนาพร  ขาวจ้อย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  มีเพ็ชร
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายนวพล  ผอบทิพย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายศรันย์  อารีเอื้อ
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายนพเก้า  พรหมอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวิศรุต  มาพริก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายวัชรพงษ์  ปลงใจ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายสุเทพ  เชื่อมรัมย์
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กชายอิทธิชัย  เชื้อผาเต่า
 
1. นายวรชัย  ศิริเจริญ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายพัชรฌาวรินทร์  เริงหิรัญ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ้นรัตน์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายศุภวิชญ์  ใดจิ๋ว
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกอบชัย  จันทร์ศรีงาม
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายฉัตรชัย  รินแก้วงาม
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกัณฑวุฒิ  ชุมภูอินทร์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนุชรีพร  เปรมชัย
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกรกฏ  เรือนอินทร์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  มีเพ็ชร
2. เด็กชายดิลก  ลบช้าง
3. เด็กชายธนกฤต  ยศเกตุ
4. เด็กชายธิติวุฒิ  อินทร์นุ่ม
5. เด็กชายนพรัตน์  กัดมั่น
6. เด็กหญิงนุชรีพร  เปรมชัย
7. เด็กชายพงษกานต์  ผูกทรัพย์
8. เด็กชายภัทรพงษ์  วอนกล่ำ
9. เด็กชายภาราดร  เหล็กนุช
10. เด็กชายศรัญย์  อารีเอื้อ
11. เด็กชายสุเทพ  เชื่อมรัมย์
12. เด็กชายเมธากรณ์  ทับครุธ
 
1. นายกมล  ชุ่มจันทร์จิรา
2. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
3. นางบุญยืน  เจริญลาภ
4. นายพลวัฒน์  สีมูล
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีธรรมศักดิ์
2. เด็กหญิงกรวรรณ  นิโรจน์รัมย์
3. นางสาวจริยา  แก้วเปี้ย
4. เด็กหญิงจีวาภรณ์  คงมาก
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วเทศ
6. เด็กหญิงชลลดา  ด้วงอินทร์
7. นายณัฐวุฒิ  คำมูล
8. นางสาวณิชาภัทร  คงมาก
9. เด็กชายทนุศักดิ์  มุกดา
10. นายทศพล  สุขแควน
11. นายธนวัฒน์  วงษ์สาย
12. นายธนากร  พิญญาณ
13. เด็กชายธนาวัฒน์  จันทร์ยวง
14. นางสาวธมลวรรณ  พุ่มพวง
15. เด็กชายธีระเดช  สังฆพร
16. นางสาวนริศรา  รอดมั่น
17. นายปฏิพล  เมธาภาวะกรกูล
18. นายปรัชญา  พิมพา
19. นางสาวปัญจพร  สุจิต
20. เด็กหญิงพริมา  เพ็งพูล
21. นางสาวพรเพชร  เพ็งพูล
22. นางสาวมยุรี  เรือนคำ
23. เด็กชายมาณวัฒน์  แย้มเยื่อน
24. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญจง
25. นางสาววาสนา  จีนบุญมี
26. เด็กหญิงวิวรรธณ์  สุขเกษม
27. เด็กชายสมชาย  สวัสดิ์ดี
28. นางสาวสมฤทัย  แก้วกล้า
29. นายสิทธิชัย  มานุ่ม
30. นายสุทธิพงษ์  สอนม่วง
31. นายสุธินันท์  จันมี
32. นายอนุพงษ์  ภูแก้ว
33. เด็กหญิงเวธินี  พึ่งโพธิ์ทอง
34. เด็กชายเศรษฐรัฐ  อินกล่ำ
35. นายเสมอเทพ  แลเซอร์
36. เด็กชายเอนก  เรืองหล่ำ
 
1. นางคุณากร  ทิพย์มนตรี
2. นายธนกร  บุญเอ็ม
3. นางปัตถมา  ศิริประทุม
4. นางสาวพรธนา  จักรน้ำอ่าง
5. นายลำธาร  ก้อนคลัง
6. นางสุปรีดา  ภูฆัง
7. นางสาวสุพร  จรัสศรี
8. นายเฉลิมศักดิ์  ดีมูล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกัญญรัตน์  บุญสูง
2. นางสาวกิติพร  บุญสุวรรณ
3. นางสาวขวัญชีวา  พรเสนา
4. นางสาวจุฑาทิพย์  ดีมี
5. เด็กหญิงชนกานต์  ศรีโยยอด
6. นายชนชนก  ดีพาชู
7. เด็กหญิงชนานาด  อุดมแก้ว
8. นางสาวชุติมา  หม้อดี
9. นายฐิติพงษ์  ใจลังกา
10. นายณรงค์กร  โตศรี
11. นายณรงค์ศักดิ์  ชาวสวน
12. นางสาวณัฎฐณิชา  บุญถึง
13. เด็กหญิงณัฐรดา  รักสัจจา
14. นางสาวณีรณุช  กลิ่นพินิจ
15. นายนพดล  แปงสอน
16. นายนพเก้า  พรหมอินทร์
17. นางสาวนัฐชา  ม่วงกิติ
18. นางสาวปทิตตา  ม่วงทิม
19. นางสาวปวีณธิดา  เนติมานนท์
20. นายพงศ์ภรณ์  ปิ่นแจ้ง
21. นางสาวพลอยพัฒน์  จันทร์รัตน์
22. นางสาวพิชญชานันท์  แก้วเปีย
23. นางสาวรัตติกาล  จีนอยู่
24. นางสาวรุจิรา  สุวรรณอาศน์
25. นางสาววรารัตน์  ศรีสำรวจ
26. นายวุฒิชัย  รุ่งเมือง
27. นางสาวศศิชา  ศิริภักดิ์
28. นางสาวศศินิภา  ดีเหลือ
29. นางสาวสมคิด  เขื่อนนันท์
30. นางสาวสิรินาท  แก้วมณี
31. นางสาวสิริลักษณ์  ศรีคมขำ
32. นางสาวสิริลักษณ์  แก้วมณี
33. นางสาวสุจัญญา  อยู่สืบ
34. นางสาวสุนิตา  พรมพิลา
35. เด็กหญิงสุภัสสร  มโณปาน
36. นางสาวสุวิมล  เลี้ยงพร
37. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อ่อนดี
38. นางสาวอาทิตะวัน  จิตรแจ้ง
39. นายเจนณรงค์  ศรีทิพย์
 
1. นายธนวัฒน์  แก้วทอง
2. นายปรวุฒิ  มงคลศิลป์
3. นายพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
4. นายวงศ์บดินทร์  ชัยสิทธิ์
5. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  แสงภูภาส
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายวัชระ  สุกอยู่
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สร้อยสอ
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวเพ็ญศิริ  ทองแสง
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  แสงภูภาส
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. นายวีระศักดิ์  มาหา
 
1. นายสายพิน  พูลจ่าง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  สดนามอญ
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศศิวมล  แป้นไทย
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เชื้อน่วม
 
1. นายพงศกร  มั่นกันนาน
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายภัทรพล  อ่อนคง
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวรุจิรา  สุวรรณอาศน์
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวภาสินี  แฟงสวัสดิ์
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  แสงภูภาส
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายพันธดนัย  วรรณแฉล้ม
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนวพร  นนทการ
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศศิวิมล  แป้นไทย
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
99 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกชกร  จำปา
2. นางสาวกรณ์กวี  ทนุธรรมพิทักษ์
3. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ศุภบูรณ์
4. นางสาวจารุวรรณ  จุลอักษร
5. นางสาวชุติกาญจน์  สุวรรณรอด
6. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง
7. นางสาวฐิติชญา  แสงสง่า
8. นางสาวณัฐริกา  สุขดิษฐ์
9. นางสาวธนพร  หมื่นชำนาญ
10. นางสาวธัญวรรณ  สุขจิตร
11. นางสาวนพวรรณ  แก้วบางทราย
12. นางสาวนันทิชา  ปัญญานวล
13. นางสาวบุญวิสา  รักสัญชาติ
14. นางสาวปภัสสร  ทองแห้ว
15. นางสาวปาริชาติ  สังข์ทอง
16. นางสาวพรไพลิน  ขันกฤษณ์
17. นางสาวพิชญาพร  ทิติ๊บ
18. นางสาวพิชญาภัค  กุลสุ
19. นางสาวพิมพ์พลอย  ฤกษ์นิรันฎร
20. นางสาวพิมพ์ลดา  วันแก้ว
21. นางสาวพิมพ์ใจชนก  รักษ์แก้วพิน
22. นางสาวภัทรพรรณ  พงษ์ตระกูล
23. นางสาวมานิตา  พรมมา
24. นางสาวรุจิรดา  นาครุ้ง
25. นางสาววนิดา  เมฆหมอก
26. นางสาววาสนา  ทองลิขิตสกุล
27. นางสาววิมลรัตน์  สุขเกษม
28. นางสาวศุภกานต์  จุ้ยศิริ
29. นางสาวศุภธิดา  บัวคำ
30. นางสาวสิริยากรณ์  พาชนิด
31. นางสาวสุนิตา  แผ่วงค์
32. นางสาวสุพรรษา  ภัยห่าง
33. นางสาวอมรรัตน์  คืนประครอง
34. นางสาวเกตุนิกา  เทพรักษา
35. นางสาวเกศณี  อ่างศิลป์
36. นางสาวเกสร  แจ่มศรีสุข
37. นางสาวเมทิกา  เจียพงษ์
38. นางสาวแววพลอย  โอวาสิทธิ์
 
1. นายวงศ์บดินทร์  ชัยสิทธิ์
2. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  มิ่งศิริ
2. เด็กหญิงจิรัญชญา  ปฤษณา
3. เด็กชายชัยพงศ์  อ่อนละมูล
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก้วน้ำอ่าง
5. เด็กหญิงนรลักษณ์  เพ็ชร์เพ็ง
6. เด็กหญิงนริศรา  เกตุทอง
7. เด็กหญิงประกายเพชร  ยานนาวา
8. เด็กชายภานุวัฒน์  สงเพ็ชร์
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  เชื้อโฮม
10. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เส็งสอน
 
1. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
2. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
3. นายวุฒินันท์  บุญมาติด
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายกษิดิศ  ชื่นชู
2. นายฉัตรเกษม  สุขเกษม
3. นายชัชชานน  ชูแสงจันทร์
4. นายชัยวัฒน์  กันภัย
5. นางสาวณัฐกมล  กระแสร์สินธ์
6. นางสาวนราพร  พรมโสภา
7. นางสาวพัชรีพร  เมืองมา
8. นางสาววันทนีย์  ทิแก้ว
9. นางสาวสุรีรัตน์  มั่นกันนาน
10. นายอภิลักษณ์  ภู่ฟัก
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นายวุฒินันท์  บุญมาติด
3. นางสาวเยาวนารถ  จิสันทนนท์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณชื่น
2. เด็กหญิงธัญยพร  บุญเอม
3. เด็กหญิงปัญชญา  เกิดส่ง
4. เด็กหญิงพรรษา  คล้ายชม
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ผิวมา
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กังวาล
 
1. นางกิติยาพร  เอื้ออรุณ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ทิมให้ผล
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดุลยลา
3. เด็กหญิงชิดชนก  จันทร์สมัคร
4. เด็กหญิงปุณนภา  ทองนวล
5. เด็กหญิงพรรพรหม  ปั้นสังข์
6. เด็กหญิงพรหมพร  โชติช่วง
7. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ขำภู่
8. เด็กหญิงไชยนุช  บัวเข็ม
 
1. นางณฐวรรณ  วันจิ๋ว
2. นายถนัดกิจ  ขวัญแก้ว
3. นางสาวทัตพิชา  ประภากร
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกัลยา  กลิ่นแย้ม
2. นางสาวกุลปรียา  บุตรศรีภูมิ
3. นางสาวณัฐธิดา  ทองเชิด
4. นางสาวดวงกมล  ชัยปัน
5. นางสาวศิริรัตน์  เสือน้อย
6. นางสาวสุรีย์ฉาย  น้อยปลิว
7. นางสาวอรุณกมล  ปานสอน
 
1. นางราตรีพร  ชัยวรรณธรรม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำเพ็ชร
2. นางสาวณัฐพร  กลิ่นจำปา
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไต่เต้า
4. เด็กหญิงนพเก้า  สิงสถิตย์
5. เด็กหญิงผกาวดี  โชคกิจ
6. นางสาวพลอยน้ำผึ้ง  บัวชู
7. เด็กหญิงวรรณภา  เรือนทอง
8. เด็กหญิงวิจิตรี  คล้ายคง
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำสีสังข์
10. เด็กหญิงสุรียาภรณ์  คำวัด
11. เด็กหญิงหมี   เวียงสีมา
12. นางสาวอรัญญา  คุ้มอักษร
13. นางสาวอัจฉรา  เกตุเนียม
14. นางสาวอัจฉรา  คุ้มอักษร
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ผูกทรัพย์
16. เด็กหญิงโชติมนต์  สังข์ผ่อง
 
1. นางธันยพร  ณ บุญหลง
2. นางสาวปวริศา  รุ่งทอง
3. นายพูนทรัพย์  เดชวิจารณ์
4. นายมณีศักดิ์  ณ บุญหลง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกฤตขจร  มั่นแย้ม
2. นายคุณานนท์  โพธิ์ทอง
3. นายจุลกมล  ลักษณา
4. นายชนวีร์  ธรรมจารี
5. นางสาวณัฐธิดา  ทองเชิด
6. นางสาวดวงกมล  ชัยปัน
7. นางสาวสุรีย์ฉาย  น้อยปลิว
8. นางสาวสุวนันท์  ทับทอง
9. นายอนุพงษ์  พรมงาม
10. นางสาวอรุณกมล  ปานสอน
 
1. นางราตรีพร  ชัยวรรณธรรม
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายนพรัตน์  ลำมะนา
2. เด็กชายปฐมพร  จุ้ยสีแก้ว
3. เด็กชายภานุพงษ์  ม่วงมุข
4. เด็กชายเทวมิตต์  เดือนแจ่ม
5. นายโชคชัย  มีจอ
 
1. นายถนัดกิจ  ขวัญแก้ว
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ภูนวน
2. เด็กหญิงฐิติมา  สะทอนรัมย์
3. เด็กชายภานุพงษ์  อินตา
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส  โชติมงคลสิทธิ์
2. นางวรพรรณ  เที่ยงบูทวี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นางสาวยุวันดา  ป่านถุง
2. นางสาวเพ็ญนภา  โตทอง
3. นางสาวเรมิกา  มาตรา
 
1. นายพัลลภ  คล้ามนฤมล
2. นางสายทอง  คล้ามนฤมล
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  มีเพ็ชร
2. เด็กชายธนฤทธิ์  อยู่จุ้ย
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวณิชาภัทร  วงศ์ศิริ
2. นางสาวอรพินท์  เทพศิริ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนิตยา  กลัดเจริญ
2. นางสาวสิรินัดดา  แป้นปาน
3. นางสาวสุธิดา  นันจะ
 
1. นางทิพย์นภาพร  มีรอด
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงฉันทชา  ทาติด
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  บุญฉิม
3. เด็กหญิงธัญชนก  นาคะเกตุ
4. เด็กหญิงมาติกา  นาคมี
5. เด็กหญิงศุภานัน  สุขโชติ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  แก่งอินทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  เสียงดัง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฐฑริกา  ปานใย
2. นางสาวณัฐริกา  พุกรอด
3. นายธีระวัฒน์  จันทร์เส็ง
4. นางสาวมณฑามาศ  เกษม
5. นางสาวรุ่งนภา  จิ๋วอยู่
6. นายอภิวิชญ์  บุญมี
 
1. นางสุนีย์  จักร์แสน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุภาพรูป
2. เด็กหญิงพรชิตา  วัฒนพงศ์
3. เด็กหญิงมนัชญา  คำแย้ม
 
1. นางณัฐมน  ปิ่นเวหา
2. นางอรชร  ครุธผาสุข
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นางสาวจิราพร  สืบสุข
2. นางสาวณัฐนรี  เม่นวังแดง
3. นางสาวอภัยวรรณ  ทนทาน
 
1. นายกิตติพงษ์  สว่างทิตย์
2. นายวิราช  น้อยศิริ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมี
2. เด็กหญิงพีรยา  เฟื่องมณี
3. เด็กหญิงวิรัญญา  เรืองอยู่
 
1. นายกัมปนาท  สังบัวแก้ว
2. นางยุพิน  มีชัย
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววรานุช  น้อยรูปเรา
2. นางสาวศตพร  แปงการิยา
3. นางสาวไพลิน  บุญธูป
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นางสุนันท์  อ่วมแจง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ประธาตุ
2. เด็กชายต่อลาภ  วรินทรีย์
3. เด็กหญิงนวลศิริ  จงรักษ์
 
1. นางพนิดา  กิ่งรอด
2. นางพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาววรัทยา  ธีระกูล
2. นางสาวอรยา  คงเสือ
3. นางสาวแสงมณี  สว่างวงค์
 
1. นางจิตราภรณ์  นวลแหยม
2. นางสาวณัฐวรรณ  รัตนเสถียร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ใจดี
2. เด็กหญิงปฏิพร  สุขผดุง
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  จุ้ยสีแก้ว
 
1. นางนิตยา  ไทยผดุง
2. นางสาวบุญส่ง  นาคสุขมูล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวนิดตรา  แก้วสอาด
2. นางสาวสุรีพร  โททรัพย์
3. นางสาวอธิชา  ท่างาม
 
1. นางนิตยา  ไทยผดุง
2. นางสาวบุญส่ง  นาคสุขมูล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงปิยดา  เพชรบริบูรณ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ทับบริสุทธิ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สาเกิด
 
1. นางสาวฉลอง  จุ้ยศรีแก้ว
2. นางสาวฐานิต  แจ้งดี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  แตงอ่อน
2. นางสาวภาวิณี  พรมสุวรรณ
3. นางสาวสุภาพร  มีแพง
 
1. นางชลาลัย  บุณย์ศรีสิริไท
2. นางสมันยา  มั่นถึง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกุลจิรา  อินปา
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญสนิท
3. เด็กหญิงยศวดี  จันเพิ้ง
 
1. นางพิกุล  อินตายวง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนัยนา  คำไท้
2. นางสาวสุชานรี  มณีศรี
3. นางสาวสุนารี  พิพิธ
 
1. นางนวพร  กวางแก้ว
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายรณกฤต  รักษาสัตย์
2. เด็กชายเชาวลิต  รุ่งนิยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมล  เชื้อสะอาด
2. นางสาวศุลิษา  ฟูคำ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายจิรภาส  มีใหญ่
2. เด็กชายวาทิตย์  บุญเกตุ
 
1. นางสาวจิราพร  การเกณขาย
2. นายปกรณ์  ทารัตน์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนน่วมน้อย
2. นางสาวนัทธมน  พัดชะนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมล  เชื้อสะอาด
2. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงนรรัตน์  แสนละเอียด
2. เด็กชายศิริมงคล  มั่นทอง
 
1. นางฑัณทิกา  บุญเกตุ
2. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายภิญโญ  ท้วมยัง
2. นายสหรัฐ  ช้างเนียม
 
1. นายชะเริงพจน์  พัดจันทร์หอม
2. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานทิพย์  เตชัย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ่องสุข
 
1. นางศุภมาศ  สุขวิทย์
2. นางสาวสุกัญญา  ปิตาวงษ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงปริชญา  อินเรือน
2. เด็กหญิงหัชนาง  พรบัณฑิตย์ปัทมา
 
1. นายคมสันต์  ทองอ่อน
2. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาท้ายน้ำ
2. เด็กหญิงสรวรรณ  จวงแย้ม
 
1. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
2. นายชะเริงพจน์  พัดจันทร์หอม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพิชญานิน  สีสด
2. นางสาวสุภัสสรา  จีนบุญมี
 
1. นางกนกอร  ผาสีกาย
2. นางกมลทิน  พรมประไพ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวธีรนาท  ชื่นชอบ
2. นายศุภกิจ  ชุ่มจันทร์จิรา
 
1. นายสุนทร  ขอนวงค์
2. นายโกมุท  แก้วไทรหงวน
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฐรดา  ชัยรัตน์
2. นางสาวธนัชชา  ฟูบินทร์
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นายองอาจ  พรมประไพ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกษมา  สุขขี
2. เด็กหญิงชนรดา  คงเมือง
3. เด็กหญิงภิญญดา  จิตต์มั่น
 
1. นายธีระยุทธ  เกตุมี
2. นางนงนุช  ชัยเนตร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวชนิภรณ์  จันทร์ดำ
2. นางสาวปิยดาภรณ์  อิ่มเพ็ง
3. นางสาวพรธวัล  ปกรณ์ธาดา
 
1. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
2. นายชะเริงพจน์  พัดจันทร์หอม
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นายณัชนนท์  ค้ำชู
2. นายพงศธร  ลอยลม
 
1. นางสาวอลิษา  ติ๊บคำ
2. นางเบญจพร  แมคโดนัล
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ทันนิเทศ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลคำบิน
3. เด็กหญิงสรัญญา  แปงกริยา
 
1. นายธีระยุทธ  เกตุมี
2. นางนงนุช  ชัยเนตร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. นายวัชรากรณ์  เอื้อการุณวงศ์
2. นายศิริวัฒน์  อ่อนศรี
3. นายสุเมธ  สีชมภู
 
1. นายตรัยมิตร  รูปใส
2. นายพิศาล  หงษ์เงิน
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายพัสกร  เพ็ชรอินทร์
2. เด็กชายภัทรนันท์  คำแก้ว
3. เด็กชายภูวดล  ใจซื่อ
 
1. นายถวัลยรัฐ  สุขรอด
2. นางพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายจักรกฤษณ์  เชื้อน่วม
2. นายชัยพัฒน์  บุญประสพ
3. นายธีรสิทธิ์  ราชโนนเขวา
 
1. นางฑัณทิกา  บุญเกตุ
2. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวฉัตรฑริกา  พัฒนายนตร์ชัย
2. นายนพดล  น้อยโนนทอง
3. นายศักดิ์ดา  ดวงวิไล
4. นายอัตถพนธ์  อินทร์เทศ
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายปณชัย  วันขวัญ
 
1. นางสุดธิดา   กิตยานุรักษ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวภุมรินทร์  ทองเดชศรี
 
1. นางดารักษ์  ฟองสุข
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนบดี  อินตา
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วทองมา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นายฐปนวัฒน์  ชิดชม
 
1. นางเพ็ญพิมล  ม่วงศรีศักดิ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงสุรางคณา  มาอยู่
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปราบไพรี
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวสุชาครีย์  อ้วนสะอาด
 
1. นางสิริธร  ดีรัศมี
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงนงรัตน์  เกษมชลธาร
 
1. นางอัมพร  วัฒนฐายี
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววิชญาณ์  วีระวัฒนานนท์
 
1. นางพันธนิพา  พรมแก้วต่อ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงธนิตา  พานิชพัฒนากิจ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ประจำทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วหนู
4. เด็กหญิงมาริสา  คำแสน
5. เด็กหญิงสุกัญญา  น้อยม่วง
 
1. Mr.David  Whatley
2. นางเสาวณีย์  พรมบุญวรรัตน์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกรกฎ  สุระเดช
2. นางสาวกัญจน์อมล  ไทยกูล
3. นางสาวฐิติกา  ขำคง
4. นางสาวณัฐนิชา  อ่วมกระทุ่ม
5. นางสาวมนัสพร  กล้วยเกษม
 
1. Mr.David  Whatley
2. นางกรรณิการ์  ก้อนกลีบ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปิยธิดา  กิตวงค์
 
1. นางสาวดวงตา  เชี่ยวชาญ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายโสภณัฐ  ขอสวัสดิ์
 
1. นางสาวกรกานต์  จินาเสน
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฐวรรณ  วิปรวณิชย์
 
1. นางพรรวี  เนตรวีระ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  นันตะสุข
 
1. นางสาวปัทมา  ศรีจันทร์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวมัญชรี  วงศ์ตั้ง
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพิชญานิน  วงค์ยิ้มใย
2. เด็กหญิงวโรชา  จันทร
 
1. นางชัชวดี  มีแก้ว
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพิมพ์พิศุทธิ์  เสือน้อย
2. นางสาววิสสุตา  วงษ์วรรณา
 
1. นางสาวสุนันท์  นุชสงค์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ขจรแสง
2. เด็กชายชนาธิป  เฟื่องถี่
3. เด็กชายทวีชัย  พิมพาภรณ์
4. เด็กชายนันทวัฒน์  งามเลิศ
5. เด็กชายปฐมพงษ์  เกิดทรัพย์
6. เด็กชายรุ่งโรจน์  ห้องบัว
7. เด็กชายอัษฎาวุธ  ยอดอยู่ดี
8. เด็กชายเดชวิทย์  สิมเวช
 
1. นายกานต์  ช่วงบุญศรี
2. นายเฉลิม  หนูชัย
3. นายเอนก  ดีมี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจริยา  ทิมขำ
2. นางสาวชฎาภรณ์  คำสอน
3. นางสาวนารถนรี  จอมประเสริฐ
4. นางสาวปภัสสร  โสดา
5. นางสาวปิยพร  อินทร์จันทร์
6. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญกลัด
7. นางสาวมิ่งนภา  แก้วเพชรสุวรรณ
8. นายวีรวัช  กัลปนารถ
9. นางสาวศุภณัฐ  ทามี
10. นางสาวสุชาวรรณ  วันขวัญ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มะโน
2. นายประครอง  สิทธินันท์
3. นางเพียงฤทัย  แก้วหล้า
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจณิศตา  ทองเชื้อเดช
2. เด็กหญิงนิชานาถ  หล่อเมืองทอง
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปั้นจาด
4. เด็กหญิงมนสิการ  นาคบัว
5. เด็กหญิงวิชญา  วรสา
 
1. นางเพียงฤทัย  แก้วหล้า
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฎฐา  เมืองเชย
2. นางสาวณัฐฑริกา  ปานใย
3. นางสาวนารถนรี  จอมประเสริฐ
4. นายมานิตย์  เวสารัชชนนท์
5. นางสาวรุ่งนภา  จิ๋วอยู่
 
1. นางเพียงฤทัย  แก้วหล้า
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แป้นสอน
2. เด็กหญิงศศิชา  พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นิ่มปากน้ำ
 
1. นางสาวพจนีย์  สิงห์โตทอง
2. นางวิภาวรรณ  เงินเมือง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกาญจนา  คงเทศน์
2. นางสาวชนุชนาถ  ผดุงจิตร
3. นางสาววิไลวรรณ  ทัดนาค
 
1. นางสาวพจนีย์  สิงห์โตทอง
2. นางวิภาวรรณ  เงินเมือง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงช่อผกา  มณีฉาย
2. เด็กหญิงมินตรา  จิโนคำ
3. เด็กหญิงศิริพร  คำนุช
 
1. นางสาวธนัท  มีเหมือน
2. นางสาวพจนีย์  สิงห์โตทอง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายทัชธัญ  ค้าไม้
2. นายพศวัต  ชุมภูพล
3. นายศุภวัฒน์  คำวันนา
 
1. นางชนัฐธร  วชิรพันธ์
2. นางอุษณ  แก้วไทรหงวน
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายชยานันต์  นาบำรุง
2. เด็กชายวรากร  เกตุมงคล
 
1. นายภูวดล  เกตุมงคล
2. นายวันชนะ  ชนะภัย
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายภาณุพงศ์  พัฒนสิน
 
1. นางสาวรัตนา  จันทร์โสภา
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สุทธิธรรม
2. เด็กหญิงนาตยา  พรรณขาม
 
1. นางสุดาภรณ์  บุญเสือ
2. นางสาวอนุตรีย์  พานกุหลาบ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สีเนียม
 
1. นางฐาปนันท์  สอนอินทร์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพิไล  ม่วงทิม
2. เด็กหญิงอรนุช  ชัยมงคล
 
1. นางสาวประทุม  ใสสีสูบ
2. นางสาวปิยะรัตน์  ปานสังข์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองปิน
 
1. นางสาวประทุม  ใสสีสูบ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชัชญา  ผดุงวิทยากร
 
1. นางสาวนฤมล  สุขแดง
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายกิตติศักดิ์  พุดหอมโพธิ์
 
1. นายภูวาเดช  ธิปธวินกุน