หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-utt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวัณย์ จุลพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
2. นางนรีนาฏ พุฒลาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ วังคะฮาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ทิพย์โพธิ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ กริอุณะโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวนงนุช ทิพย์โพธิ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ วังคะฮาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ จุลพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช ทิพย์โพธิ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสดสวย ใจนิ่มโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุวรรณรัตน์ สีลาพาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววราพร หิตมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี กรงทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสดสวย ใจนิ่มโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ กริอุณะโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววราพร หิตมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี กรงทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางวัชรี มะโพงเพ็งโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางอุมาพร คุ้มไพรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรี กุลธีรโชติโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี กรงทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางวัชรี มะโพงเพ็งโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ช้างแก้วโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรี กุลธีรโชติโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวัลย์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางปัทมาภรณ์ โมรารักษ์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วันนาหม่องโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววราพร หิตมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิลาวัลย์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ คำจีนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววราพร หิตมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางปัทมาภรณ์ โมรารักษ์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวัลย์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ คำจีนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พึ่งน่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี กรงทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางอุมาพร คุ้มไพรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พึ่งน่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระ เธียรกิตติกรโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายสวิท ชัยอำนาจโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ภูตะมีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรจันทร์ รักสัจจาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธีระ เธียรกิตติกรโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายวิริยะ กริอุณะโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ภูตะมีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรจันทร์ รักสัจจาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณิสรา พิมพ์พิรัตน์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวปาณิสรา พิมพ์พิรัตน์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางเพียงใจ กองมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาววชิรญา ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา พิมพ์พิรัตน์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ บุญเรืองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ จันทร์ตรงโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาววชิรญา ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา พิมพ์พิรัตน์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ บุญเรืองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางขวัญจิตร กิ่งกัลยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายสวิท ชัยอำนาจโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ กาศอุดมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรจันทร์ รักสัจจาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางขวัญจิตร กิ่งกัลยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายสุเทพ จันทร์ตรงโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ กาศอุดมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรจันทร์ รักสัจจาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสถาพร พวงสำเภาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางวารินทร์ คุณศรีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายครรชิต ใจกลมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวปลายเวช ไพรวงษ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายครรชิต ใจกลมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสถาพร พวงสำเภาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวารินทร์ คุณศรีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปลายเวช ไพรวงษ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรินทร์ทิพย์ คำอ้ายโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางรุ่งฟ้า ยาดีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางดวงใจ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาตรี บุตรวงค์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ กิ่งกัลยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายเดชปาณะทรรศ ดีทับโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางรัตนวราภรณ์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาตรี บุตรวงค์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวันทนา มีเชาว์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายสนธยา บุญคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางดวงใจ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิธาน โสทันโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสุวิมล ยงไสวโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางอรพรรณ ชูแสงจันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางดวงใจ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิธาน โสทันโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวราตรี เสนาป่าโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ใจดีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนพรัตน์ คุณศรีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวน้อย มาสอนโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวราตรี เสนาป่าโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางขวัญดาว กะตะโทโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนพรัตน์ คุณศรีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวน้อย มาสอนโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางบุศรินทร์ วันนาหม่องโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายบุญแทน ลาบางโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศิวาพร หล้าเชียงของโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสลิตา แสงจันดาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวจงกล ทะยะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายบุญแทน ลาบางโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางพรนภา ติคำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสลิตา แสงจันดาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนพงษ์ เกษศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย สิงคานโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางชนัญญา สังข์มูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิชา โปธาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนพงษ์ เกษศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายอุเทน มาทำมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายดุสิต ยังเจริญโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิชา โปธาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมยศ วันนาหม่องโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายสนธยา บุญคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายดุสิต ยังเจริญโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิธาน โสทันโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมยศ วันนาหม่องโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายสนธยา บุญคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนพรัตน์ คุณศรีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายชุติเดช อยู่สุขโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววสุธา บุญรักษาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ ปิ่นม่วงโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสีดา มณีกูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสมร โกวิทชัยโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววสุธา บุญรักษาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ ปิ่นม่วงโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ เต็งวิลัยโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสมร โกวิทชัยโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤติยา สอนสุดโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ แสงอรุณโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ คำบ้านฝายโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอรัญญา เอกนันทาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤติยา สอนสุดโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ แสงอรุณโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ คำบ้านฝายโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอรัญญา เอกนันทาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายศุภกิตติ์ มาประกอบโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำแสนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายจุลลศักดิ์ เสาแดนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววสุธา บุญรักษาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายอรรถพล ศิริมูลโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวสุมิตตา สีทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางชมนาด โฆษิตคณินโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววสุธา บุญรักษาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายศุภกิตติ์ มาประกอบโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางชมนาด โฆษิตคณินโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรถพล ศิริมูลโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไล เอ็บมูลโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายปลอด โตทรัพย์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางรัตนาพร นาสอนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางชมนาด โฆษิตคณินโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวิไล เอ็บมูลโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายปลอด โตทรัพย์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายต้น วงษ์วิเศษโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางชมนาด โฆษิตคณินโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายต้น วงษ์วิเศษโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวกฤติยา สอนสุดโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา ศิลายศโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางอรัญญา เอกนันทาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ อุปรัตน์ปรีชาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา วรรณมณีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายสุชีพ เจริญวนวิจิตรโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฎา บุญทาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ อุปรัตน์ปรีชาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางเฉลียว ทับอิ่มโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายกฤษฎา บุญทาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเซน ติคำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญเท็ง กาติ๊บโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางเบญญาภา วรรณมณีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายไพศาล จันทรไพศาลกูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายมาโนช จำรูญโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายฝนสั่งฟ้า พาเขียวโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ๋ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ๋ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ๋ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายเอกพล กาวีวนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสริฐศักดิ๋ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ๋ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ๋ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสริฐศักดิ๋ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายเกรียงไกร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พึ่งน่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวิไลวัลย์ รอดวินิจโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางวันเพ็ญ แสนปัญญาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจันทรัตน์ ต้นทับทิมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายศิริชัย ด้วงแดงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ รอดวินิจโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางจันทนาพร กลิ่นพินิจโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายศิริชัย ด้วงแดงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจันทรัตน์ ต้นทับทิมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจันทรัตน์ ต้นทับทิมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นายศิริชัย ด้วงแดงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ รอดวินิจโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ทิพยศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวิเชียร ทองใหญ่โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสุนทราพร พุฒิเมธางกูรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ยงไสวโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ เจดีย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ สมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายดำรงค์ ไหมสุขโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา อ่องประกิจโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ เจดีย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายดำรงค์ ไหมสุขโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา อ่องประกิจโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ สิริมาวรวุฒิโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางจันทนาพร กลิ่นพินิจโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิกุล อินตายวงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิเชียร ทองใหญ่โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางพิจิตรี วีสียาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิกุล อินตายวงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิเชียร ทองใหญ่โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ รอดวินิจโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสุนทราพร พุฒิเมธางกูรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิเชียร ทองใหญ่โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ รอดวินิจโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิเชียร ทองใหญ่โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางวันวิสาข์ ทิพยศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ เจดีย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสุนทราพร พุฒิเมธางกูรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิเชียร ทองใหญ่โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ เจดีย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ทิพยศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิเชียร ทองใหญ่โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวโสมรัศมี ทั่งคำโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พาพิมพ์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวภัทร ใสวรรณ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ ยงไสวโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวภัทร ใสวรรณ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ ยงไสวโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา จรรยานะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายประลำ พุฒลาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางปภาดา รัตนประทีปโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา จรรยานะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวโสมรัศมี ทั่งคำโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พาพิมพ์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวโสมรัศมี ทั่งคำโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาธิยา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวโสมรัศมี ทั่งคำโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาธิยา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาธิยา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวภัทร ใสวรรณ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาธิยา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวภัทร ใสวรรณ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายประลำ พุฒลาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา จรรยานะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเจน ใจนวลโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโสโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุภัตรา มาทำมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพิสมัย เชื้อเรณูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเจน ใจนวลโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโสโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย เชื้อเรณูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภัตรา มาทำมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร ปิ่นทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสุชานันท์ เสาร์แดนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ บำรุงกิจโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้ววังอ้อโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสุชานันท์ เสาร์แดนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวปรรฎมพรรณ พามาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุกัลยา เอ็บมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ มีมาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุชาดา นาคเทศโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายรตฤน โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ สิงห์ฉลาดโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ มีมาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุชาดา นาคเทศโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายรตฤน โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ สิงห์ฉลาดโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางฐิติรัตน์ อุปรัตน์ปรีชาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางนพวรรณ นพศิริโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรรฏฐมพรรณ พามาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางฐิติรัตน์ อุปรัตน์ปรีชาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวจิตติพร เชื้อเมืองพานโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุดใจ เนตรขันทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวณฐพร กลิ้งตาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ มีมาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวจิตติพร เชื้อเมืองพานโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุดใจ เนตรขันทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวณฐพร กลิ้งตาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางพรจันทร์ รักสัจจาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุชาดา นาคเทศโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นายสวิท ชัยอำนาจโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจุลลศักดิ์ เสาแดนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย กองมาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางอุมาพร คุ้มไพรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรี กุลธีรโชติโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายทัศนัย กองมาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ช้างแก้วโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ จุลพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางกัญญารัตน์ จันทร์กลัดโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางกรจิรัสย์ ชัยวัณณคุปต์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางเสนาะ เฟื่องอักษรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายรตฤน โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางกัญญารัตน์ จันทร์กลัดโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางกรจิรัสย์ ชัยวัณณคุปต์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางเสนาะ เฟื่องอักษรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายรตฤน โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวปลายเวช ไพรวงษ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายธีระ เธียรกิตติกรโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฏ ปังคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวารินทร์ คุณศรีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวปลายเวช ไพรวงษ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นายธีระ เธียรกิตติกรโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฏ ปังคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวารินทร์ คุณศรีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางบุปผา ศรีเจริญโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสถาพร พวงสำเภาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ กาศอุดมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
2. นางบุปผา ศรีเจริญโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฎ ปังคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ กาศอุดมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]