หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่ม 2
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการ สพม.เขต39 ที่ปรึกษากลาง  
2 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการ สพม.เขต39 ที่ปรึกษากลาง  
3 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ประฑานสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพชร สพม.เขต39 ที่ปรึกษากลาง  
4 นายประมุข ธนวัฒน์ ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ปรึกษากลาง  
5 นายกฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
6 นายมงคล ล้อสินคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
7 นายธงชัย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการจัดการแข่งขัน  
8 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการจัดการแข่งขัน  
9 นางสาวพิศมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต39 อำนวยการจัดการแข่งขัน  
10 นายสุทิน กรงทอง หัวหน้าวิชาการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
11 นางรัตนวราภรณ์ จันทะคุณ หัวหน้าวิชาการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการจัดการแข่งขัน  
12 นายครรชิต ใจกลม หัวหน้าวิชาการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
13 นางกัญญารัตน์ จันทร์กลัด หัวหน้าวิชาการโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการจัดการแข่งขัน  
14 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
15 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการจัดการแข่งขัน  
16 นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการจัดการแข่งขัน  
17 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต39 อำนวยการจัดการแข่งขัน  
18 นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา ประสานงานจัดการแข่งขัน  
19 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน  
20 นางบุปผา ศรีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ประสานงานจัดการแข่งขัน  
21 นายณัฐพงษ์ จันทร์มณี ครูโรงเรียนฟากท่าวิทยา ประสานงานจัดการแข่งขัน  
22 นางกัญญารัตน์ จันทร์กลัด ครูโรงเรียนฟากท่าวิทยา ประสานงานจัดการแข่งขัน  
23 นายครรชิต ใจกลม ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ประสานงานจัดการแข่งขัน  
24 นางสาวเนาวรัตน์ กาศอุดม ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ประสานงานจัดการแข่งขัน  
25 นายสุทิน กรงทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน  
26 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน  
27 นายมาโนช ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน  
28 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน  
29 นายสุวิน เกินพา พนักงานบริการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  
30 นายนิรันต์ คลังสีดา พนักงานบริการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  
31 นายสงกรานต์ ทำแก้ว พนักงานบริการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  
32 นายมานพ คำสิงห์ พนักงานบริการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  
33 นางดวงจันทร์ ผลาหาญ พนักงานบริการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  
34 นางสาวอรณี อินทำ เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการสวัสดิการกรรมการ  
35 นางสาวขณัฏฐา ปังคำ เจ้าหน้าที่พัีสดุโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการสวัสดิการกรรมการ  
36 นายจิโรจน์ณัฐ ล้อสินคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานประฃาสัมพันธ์  
37 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกลุ่มสาระ  
38 นายธงชัย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการกลุ่มสาระ  
39 นายกฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระ  
40 นายมงคล ล้อสินคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]