รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่ม 2
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  แก้วมี
 
1. นางศุภลักษณ์  กริอุณะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุทธิดา  ทาต่อย
 
1. นางสุวรรณรัตน์  สีลาพา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร  เต็มบาง
 
1. นางสาวนงนุช  ทิพย์โพธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวพิมพิชา  คลังสีดา
 
1. นางสุมาลี  กรงทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สีทอง
 
1. นางสาววัชรี  มะโพงเพ็ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  นวลมะ
 
1. นางสาววัชรี  มะโพงเพ็ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุญประเสริฐ
 
1. นางปัทมาภรณ์  โมรารักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอารียา  หลิมเจริญ
 
1. นางสุดารัตน์  วันนาหม่อง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวดาราพร  ทาแนน
2. นายนพฤทธิ์  พิมทุม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สร้อยสังวาลย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวมุกธรินทร์  นันชม
2. นางสาววรารัตน์  มิตแจ่ม
 
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา  พุฒหมื่น
2. นางเดือนเพ็ญ  วังคะฮาด
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาววรวรรณ  เสาร์เพ็ง
 
1. นางสาวปลายเวช  ไพรวงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ทองคำ
 
1. นางสาวปลายเวช  ไพรวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เนตรชู
2. เด็กหญิงสมหญิง  สมศิลป์
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันต๊ะแฝก
 
1. นางขวัญจิตร  กิ่งกัลยา
2. นางสาวโยษิตา  มุขแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวสัณห์สินี  สุปริต
2. นางสาวอรวรรณ  ฝั้นเต็ม
3. นางสาวอัจฉรา  พุทธา
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเรือง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร  วงสุริยะ
2. เด็กชายนพิษฐา  ขำมูล
 
1. นางสาวธรพรรณ  ซื่อตรง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฉัตราภรณ์  สุขชีพ
2. นางสาวอมรรัตน์  ตาเหียง
 
1. นางสาวธนพรรณ  ซื่อตรง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรจิมาพร  วันมา
 
1. นางพรจันทร์  รักสัจจา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศวิตา  สอนสี
 
1. นางสถาพร  พวงสำเภา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   สีออน
2. เด็กหญิงภัทรภา  ดามัง
3. เด็กหญิงมนทิรา   ดวงทุม
 
1. นางชนัญญา   สังข์มูล
2. นางดวงใจ   ดวงสุภา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายธนวัฒน์  สิมา
2. นายพลากร  นาจรัส
3. นายสมศักดิ์  วงค์ถาติ๊บ
 
1. นายชาตรี  บุตรวงค์
2. นายปฏิธาน  โสทัน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เสนา
2. เด็กหญิงเยาวภา  สีทอง
3. เด็กชายเอกรัฐ  กันสุข
 
1. นางสาวสมหมาย  สิงคาน
2. นางอรพรรณ  ชูแสงจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภัทรสุดา  ทวกอ่อน
2. นางสาวศิริอร  ทาต่อย
3. นางสาวสุธาวัลย์  เกตุอินทร์
 
1. นางสาวสมหมาย  สิงคาน
2. นางอรพรรณ  ชูแสงจันทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  หาญสุดเลิศ
2. เด็กชายเอกรัตน์  สอนสี
3. เด็กหญิงไพรินทร์  อนุอัน
 
1. นางขวัญดาว  กะตะโท
2. นางสาวสมหมาย  สิงคาน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวมณีรัตน์  ชัยยะ
2. นายอภิสิทธิ์  พินิจสุวรรณ
3. นางสาวเกวลี  สีแดงน้อย
 
1. นายสุทิน  กรงทอง
2. นายอุเทน  มาทำมา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิยา    มูลเขียน
2. เด็กชายพยุงศักดิ์   รองคำภีร์
3. เด็กชายเมธาศักดิ์   ขันลา
 
1. นางดวงใจ   ดวงสุภา
2. นางสาวศิวาพร  หล้าเชียงของ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายประพจน์  สั้นจันดา
2. นายภูธเนศ  กาสา
3. นางสาวสุทธิดา  ยะหัน
 
1. นางสาวกิติยา  ใจดี
2. นายบุญแทน  ลาบาง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตันติไพบูลย์วงศ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โนวิน
 
1. นายธนพงษ์  เกษศรี
2. นายสุชาติ  กิ่งกัลยา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปัทมล  บุตรดาจันทร์
2. นางสาวสุภรัตน์  พรมมา
 
1. นายสนธยา  บุญคำ
2. นายอุเทน  มาทำมา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายทศพล  มาลาม
2. เด็กชายวิชญ์พล  แก้วมณี
 
1. นายชุติเดช  อยู่สุข
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  จันทำโรง
2. เด็กชายชินภัทร  พรมกอง
 
1. นายปฏิธาน  โสทัน
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เทพอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาดี
3. เด็กหญิงบุศรา  บุสอน
4. เด็กหญิงภัณฑิลา  จีนคง
5. เด็กหญิงมนฑิราวรรณ  โสทัน
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
2. นางวิไล  เอ็บมูล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ตะบุตร
2. นางสาวนันทิยา  นนนะพา
3. นางสาวนุสบา  ฟองมี
4. นางสาวมิรันตี  พิมพ์เพชรสุทธิ
5. นางสาวสรัญญา  ขันใจ
 
1. นางสาวกฤติยา  สอนสุด
2. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เกตุเพชร
2. เด็กหญิงปทุมพร  ทิมา
3. เด็กชายยศวริศ  อิ้มแตง
4. เด็กหญิงสมนา  ยอดญานะ
5. เด็กหญิงสุทธิตรา  ดำคำ
 
1. นายอรรถพล  ศรีมูล
2. นายเทอดศักดิ์  แสงอรุณ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา   เพชรดี
2. นางสาวฐานิการ  สุวรรณ
3. นางสาวทัศนี   หลวงแสง
4. นางสาวธัญญาภัทร  เพ็งพา
5. นางสาวอรวรรณ  อัตถะบูรณ์
 
1. นางสาวสมร  โกวิทชัย
2. นางอรัญญา   เอกนันทา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายภานุพงศ์  แย้มมูล
2. นางสาวภิชาดา  จินดาวงค์
3. นายวินัย  อินวรรณ์
4. นายวุฒิชัย  มนุเชษฐ์
5. นายวุฒินันท์  ท้าววงษ์
 
1. นางสาวกฤติยา  สอนสุด
2. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  เบี้ยวน้อย
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวศิริพร  นาสอน
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณ์นุช  วันเกลี้ยง
2. เด็กชายวัฒนชัย  บ่อคำบ้อ
 
1. นายต้น  วงศ์วิเศษ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายกฤษณพงศ์  สมประสงค์
2. นางสาวศิวพร  แพงผม
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำแสน
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  ปิ่นม่วง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญ์วรา  ซ้อมจันทา
2. นางสาวณัฐปรียา  เต็งแย้ม
3. นางสาวนันท์นภัส  พรมจวง
4. นางสาวบุณยาพร  คำมาละ
5. นางสาวปาริฉัตร  บุญทันมา
6. นางสาวมลธิชา  สิทธินันท์
7. นางสาวสุทธิดา  คำเครื่อง
8. นางสาวสุนันวิภา  อ้นมี
9. นางสาวอรณี  ชัยปัญญา
10. นางสาวเกวลิน  รุ่งรัตนพงษ์พร
 
1. นางน้ำเพชร  แตงน้อย
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พรมโว
2. เด็กหญิงวรศิรา  หลุมสิน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ใจบุญ
 
1. นางเฉลียว  ทับอิ่ม
2. นางเบญญาภา  วรรณมณี
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวชลดา  พิลาตัน
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินสุ
 
1. นายชัยณรงค์  อุปรัตน์ปรีชา
2. นายบุญเท็ง  กาติ๊บ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจันทรัตน์  แก้วบุญมา
2. นางสาวจุฑามาศ  พันแพง
 
1. นายชัยณรงค์   อุปรัตน์ปรีชา
2. นายบุญเท็ง  กาติ๊บ
 
44 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลศรี  เคนสน
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
45 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ขันลา
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
46 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  พาทอง
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
47 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิรดี   จันโส
 
1. นางสาวธนิกุล   จงบริบูรณ์
 
48 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาววรพรรณ  ขันตีเอี่ยม
 
1. นายฝนสั่งฟ้า   พาเขียว
 
49 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายนภัส    เมืองอินทร์
 
1. นางสาวธนิกุล   จงบริบูรณ์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายมนตรี  เรืองมั่น
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิดา   ดวงทุม
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์   สอนสิงห์
 
1. นางสาวอมรรัตน์   พึ่งน่วม
2. นายเกรียงไกร   โพธารินทร์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายมรุพงษ์    เขียวคำ
 
1. นายฝนสั่งฟ้า   พาเขียว
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายสัตยา   สุภา
 
1. นายฝนสั่งฟ้า   พาเขียว
 
54 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  ด้วงแดง
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ผาสุข
3. เด็กชายพีระเดช  ทองศิริ
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย
 
55 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ตลับเพ็ชร
2. นายนพวิชญ์  ธรรมใจ
3. นายเทวินทร์  อินทรค่ำ
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย
 
56 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีเขื่อนแก้ว
 
1. นายรุ่ง  บุญแก้ว
 
57 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  คำพันธ์
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  บุนา
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
59 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาววิชญาพร   พ่อศรีชา
 
1. นางสาวสุพรรณี   เกตุอยู่
 
60 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายวรากร    โชคสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี   เกตุอยู่
 
61 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายภูธเนศ  กาสา
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
62 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุรี
 
1. นางสาวสุพรรณี   เกตุอยู่
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวอรรถพร  กายา
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายภูธเนศ  กาสา
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาววิชญาพร   พ่อศรีชา
 
1. นางสาวสุพรรณี   เกตุอยู่
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายวรากร   โชคสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี   เกตุอยู่
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  คำพันธ์
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรปวีร์   บุรี
 
1. นางสาวสุพรรณี   เกตุอยู่
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาววาสนา   แพงขาว
 
1. นางสาวสุพรรณี   เกตุอยู่
 
70 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายกฤษฎา   แก้วบุญมา
2. นางสาวชัญญา  แก้ววังอ้อ
3. นางสาวชุดาพร  เชิดชูกิตติคุณ
4. นายธนพล  ปีลา
5. นางสาวนฤสรณ์  ทองศรีอ้น
6. นายนวพล  พวงศรี
7. นายภาณุวัฒน์  แก้วพุฒ
8. นางสาวอฐิตินันต์  โพธิ์จวง
 
1. นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูใจ
2. เด็กหญิงรัตนาพร  จิตตธรรม
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  อินตัน
4. เด็กหญิงอรวรรณ  ดำคำ
5. เด็กหญิงอังคณา  ศรีเขื่อนแก้ว
6. เด็กหญิงเชอรี่  บุญศรี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำแสน
2. นางนพวรรณ  นพศิริ
3. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงปภัสรา  หิตมูล
3. เด็กหญิงพรนภา  ทาโคก
4. เด็กหญิงเกษรินทร์  คำบ้านฝาย
5. เด็กหญิงเยาวภา  หมั้นเต็ม
 
1. นายชัยณรงค์  อยู่จันทร์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวนภสร   ทองน่วม
2. นางสาวปิยะภาภรณ์    อ่อนวงษ์
3. เด็กหญิงวิมลวรรณ   บุญคำ
4. นางสาวสิริยากร   แอ่งป้อง
5. นางสาวสิริรัตน์   บัวคำ
6. นางสาวอารีรัตน์   ผุยดา
 
1. นางสาวพรรณพิชา   ยาวงษ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิตรลดา  นุในกอง
2. นางสาวจุฑามาศ  มาทำมา
3. นางสาวฉันชนก  มีสอน
4. นางสาวธัญวรัตน์  ขวานา
5. นางสาวนฤมล  ขัดสี
6. นางสาวปุณยาพร  เม่นสุข
7. นางสาวหทัยรัตน์  ลื้อแก้ว
8. เด็กหญิงอุลัยวรรณ์  จันต๊ะพงษ์
 
1. นายชัยณรงค์  อยู่จันทร์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช   สุขพาส
2. นายกิตติพงษ์   นาทัน
3. เด็กหญิงปิยะธิดา   บอนขุนทด
4. นายวิชัยวุฒิ   พงษ์ป้าน
5. นายอนุสรณ์   ทาสิงห์
 
1. นางสาวอมรรัตน์   พึ่งน่วม
2. นายเกรียงไกร   โพธารินทร์
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อ่องดา
2. เด็กหญิงรัชฎากร  ชัยง้าว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยวงศ์
 
1. นางวิไลวัลย์  รอดวินิจ
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายจักรริรทร์  อ้นมี
2. นายณัฐสิทธิ์  แดนไธสง
3. นายนัทธพงศ์  มังดี
 
1. นางจันทนาพร  กลิ่นพินิจ
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายชาญชัย  ไหมบัวเขียว
2. นายพิริยะพล  มีบัว
3. นายอานนท์  โคตะมูล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขิงหอม
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายกิตติพรรณ  จันโสดา
2. นายศุภวัฒน์  อินวรรณ์
3. นายสมภพ  เจิมเฉลิม
 
1. นายทัศนัย  กองมา
2. นายสุรินทร์  เจดีย์
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงนัทชา  แสนอินต๊ะ
2. เด็กหญิงอรปรียา  เตรียมใจ
3. เด็กชายเฉลิมพล  ทองพา
 
1. นางหทัยทิพย์  สมทอง
2. นายอุกฤษฎ์  สิริมาวรวุฒิ
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวดุสิตา    อ่องแก้ว
2. นางสาวบุษราภรณ์   เจริญกุล
3. นางสาววณิชยา   พิพิธทอง
 
1. นางสาวอัจฉรา   อ่องประกิจ
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวธัญพิมล   วิลัยพร
2. นางสาวสุทธิดา   กลิ้งตา
3. นางสาวสุริษา    สงค์กา
 
1. นางพิกุล  อินตายวง
2. นางสาวสายพิน  ราชลำ
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  วันนาอ่อน
2. นางสาวสิดาพร   พามา
3. นางสาวอาทิตยา   ศรีลาฉิม
 
1. นางสาวจิรชฎาภรณ์   อินลว์อ่อน
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา    เกตุปั้น
2. นางสาวณัฐธิดา   พุฒแพง
3. นายภัครวัฒน์   ชาน้อย
 
1. นางสาวจิรชฎาภรณ์  อินลว์อ่อน
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายจตุพล    วงษ์ษา
2. เด็กหญิงนพมาศ   มาอุ่น
3. เด็กหญิงพรพิมล    มุกดาจันทร์
 
1. นางสาวสายพิน   ราชลำ
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายวีรภัทร   เกตุหลู้
2. นางสาวสิริวิมล    แอ่งป้อง
3. นางสาวอาภาภรณ์   พรมรักษา
 
1. นางสาวสายพิน   ราชลำ
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายธำมรงค์  ภู่นิ่ม
2. เด็กชายปณิธิ  กันใจ
 
1. นางสาวณัฐพร  สิทธิเจริญ
2. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์เถื่อน
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายวสันต์  ศรีวิชัยนวน
2. เด็กชายอลงกรณ์  ทาเสนาะ
 
1. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
2. นายวัชรพงษ์  ยงไสว
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายปิยะศักดิ์  บัวขาว
2. นางสาวสร้อยเพชร  ทิมา
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นายวัชรพงษ์  ยงไสว
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายทัศนัย  รินสาร
2. เด็กชายรุ่งระวิน  หน่อตรง
 
1. นางสาวณัฐพร  สิทธิเจริญ
2. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์เถื่อน
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายจเรศักดิ์  มีอินถา
2. นายอณากร  มะโนหลักหมื่น
 
1. นางสาวณัฐพร  สิทธิเจริญ
2. นางสาวสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชสุมินทร์   บุญรัก
2. เด็กหญิงวราภรณ์   วงษ์ทัน
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส   จันรุน
2. นางสาวพรนับพัน    หรรษา
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายกิตติชล  โสภาใจ
2. เด็กชายดุสิต  ศรีพงษ์
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นางสาวอมรรัตน์  พาพิมพ์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    จันโส
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    บุญรัก
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส   จันรุน
2. นางสาวพรนับพัน   หรรษา
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายอาทิตย์   นาสอน
2. นายอานนท์   มาคำ
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส   จันรุน
2. นางสาวพรนับพัน   หรรษา
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวชัญญานุช  ยะขาว
2. นางสาวพชรี  รอดประเสริฐ
 
1. นางปภาดา  รัตนประทีป
2. นางสาวโสมรัศมี  ทั่งคำ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายศิริพงษ์  ทองคำ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  สังฆะชัย
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวชุติมา  มานพศิลป์
2. นางสาวอภิสรา  ทิเลา
3. นางสาวเรณุกา  วงษ์ยอด
 
1. นางปภาดา  รัตนประทีป
2. นางสาวสุวภัทร  ใสวรรณ์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายอนุรักษ์  วันนาหม่อง
2. นายอภิสิทธิ์  จันทร์ต๊ะมูล
 
1. นายฐาปกรณ์  ภู่สวัสดิ์
2. นายวัชร  แพทย์กูล
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ดอกไม้
2. เด็กชายธนากร  กล่ำแก้ว
3. เด็กชายพงษ์เพชร  แพรปราณีต
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายจีรวุฒิ  จงจิต
2. นายเทวิน  พลพิทักษ์
3. นายไดสุเกะ  บุญศรี
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายฐิติกร  แสนทวีสุข
2. เด็กชายทินภัทร  เขียวแก้ว
3. เด็กชายนัฐพงษ์  มณีจร
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 73.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายปัถย์  ศรีไชยวงศ์
2. นายศักดิทัช  เหมืองหม้อ
3. นายอนุรักษ์  วันต๊ะ
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงวารินทร์  ทาอ่อน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  มีโส
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิดาวรรณ  วงษ์จักร
 
1. นางสุภัตรา  มาทำมา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงมนัสวรรณ  วรกำพล
 
1. นางสุชานันท์  เสาร์แดน
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายจิรเมธ   วิชาเกตุ
 
1. นางสุกัลยา   เอ็บมูล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิรญา    ปันแดน
 
1. นายรตฤน    โพธิ์ทอง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวธนิตาภรณ์  คำคุ้ม
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  มีมา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายบริบูรณ์   บูโกก
2. นายวิทยา  ทาโคตร์
3. นางสาวศศิณา  คุณประเสริฐ
4. นายเจษฏา   วงษ์พรม
5. นายเอกชัย   มาอุ่น
 
1. นายรตฤน   โพธิ์ทอง
2. นางสาวสุพรรณี    เกตุอยู่
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนลัทพร  ศรียวง
2. เด็กหญิงอรอุมา  เกตุอินทร์
 
1. นางสุดใจ  เนตรขันทอง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  พันแพง
2. นางสาวเจนจิรา  จันรุณ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  มีมา
2. นายอลงกต  พิมทุม
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายกฤตภาส  แสนบุญศรี
2. นายจิรวัฒน์  นาคเครือมี
3. นางสาวชนันพร  เชยโพธิ์
4. นายนนทวัฒน์  อองกุลนะ
5. นายนัฐพงศ์  ทองจันทร์
6. นางสาวรัตนกร  วงษ์ยอด
7. นางสาวรัตน์ชฎา  ปานทอง
8. นายศรัญญู  มุ่งหมาย
9. นายสงบ  ผิวมา
10. นายสุกฤต  ปิ่นเพชร
 
1. นายต้น  วงศ์วิเศษ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พรมจุ้ย
2. เด็กหญิงศศิประภา  สุวรรณะ
3. เด็กชายศิรวิทย์  นจร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวพัชราภรณ์  ไชยศิลป์
2. นางสาวรัตนพร  อนุจร
3. นางสาววริศรา  เรือนอิน
 
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา  พุฒหมื่น
2. นางสดสวย  ใจนิ่ม
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  พวงศรี
2. เด็กหญิงพรไพลิน  มณีวงศ์
 
1. นางกัญญารัตน์  จันทร์กลัด
2. นางสาวขวัญฤทัย  เสาร์เพ็ง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวอรอุษา  วงษ์กรณ์
 
1. นางกัญญารัตน์  จันทร์กลัด
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  วงค์ถาติ๊บ
2. เด็กหญิงอริสา  ทิเลา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  งามวิลัย
2. นางพรจันทร์  รักสัจจา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายวีระพงษ์  กลิ้งอินทร์
 
1. นางพรจันทร์  รักสัจจา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายอนุศักดิ์  ดาดี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวสุชญา  งามทรง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง