หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนราวัลย์ ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านท่าผู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางรำไพ สุขรัตนวงศ์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวอนุธิดา สิริมาตร์โรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวรัตตินันท์ จิรพัฒนพรรัฐโรงเรียนบ้านวังขอน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางสำรวล คำยิ่งโรงเรียนบ้านอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางดรุณี ภักดีสารโรงเรียนบ้านนาซำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาต เทพารัตน์โรงเรียนบ้าน กม.๒๘ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสันฐิตา สายอุ่นใจโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางกมลรัตน์ สุริยเมธีกุลโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางวัลลภา ซาสอนตาโรงเรียนบ้านซับบอน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางธนิดา อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านฝาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ไพรผุยโรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางจินตนา สุทธิโรงเรียนบ้านฝาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายเสถียร พั้วพวงโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางพรทิพย์ แจ่มหอมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจันเพ็ง เจริญทองโรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางลักขณาภรณ์ โตแย้มโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางผกาวรรณ กิตติวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางรัตนากร สายคำทอนโรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาววันทนา เริงเลื่อมโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ นาพิมพ์โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ ๔๗ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางศิราณี บุนนาคโรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสุกัน พีรีโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางนันทิมา โสพันธ์โรงเรียนบ้านท่าผู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางกัญญาพัชร กัญจนะโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมนา ผิวสานต์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางวัชรินี นิลมูลโรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางนันทนิตย์ ป้อมนารถโรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางน้ำผึ้ง พรมโพธิ์โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางประนอม พรมมารักษ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอารี บัวหลวงโรงเรียนบ้านวังบาล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเภาพร ภูมนต์โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสมคิด บุญแจ้งโรงเรียนบ้านร่องกะถิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางเพ็ญศิริื ธรรมสอนโรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ มาเนียมโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ จำปาแดงโรงเรียนบ้านหินกลิ้ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย ศรีเมฆโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางยุพิน เสาจูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางสมจิตร์ ธิกะโรงเรียนบ้านวังร่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ เม่งพัดโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุชรีย์ บัวอินทร์โรงเรียนบ้านขี้นาค สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสมพิน แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวประไพศรี คำเมืองโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา มูลคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นายประพจน์ จันธุโรงเรียนบ้านซับเปิบ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญแข สุภิรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางระพีพร วงษาวดีโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางน้อย ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายจรัญ ด้วงพรมโรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณื เขต ๒กรรมการ
5. นางศิริ เทียนพูลโรงเรียนบ้านดงขุย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาววันทนา ธรรมธิวัฒน์โรงเรียนบ้านวังบาล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ภูฆังโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสายใจ กลิ่นคำหอมโรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางทิพย์สุดา บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางชุติมณฑน์ กระจ่างพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเรวดี ลิ้มวัฒนกุลโรงเรียนบ้านพนานิคม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวอุทิศ บุญมีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางเทวา พวงคำโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางสุชาดา มั่นคงดีโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุมาลี ธูปวงศ์โรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ โลกวุฒิโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป.พิจิตร เขต ๑ กรรมการ
3. นางสาวตรึงใจ สาพูโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนา ศุขกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา บุตโยธีโรงเรียนวัดหนองปลิง สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการ
3. นายสาคร บุญเดชโรงเรียนบ้านระวิง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพร พุทธาโรงเรียนบ้านหินโง่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทาบางโรงเรียนบ้านบางระกำ สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางกรรณิกา อินทรจักร์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายขวัญมนัส นาคไทยโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรชา เขียวมณีโรงเรียนบ้านกองทูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายอนันตพร แสนสิ่งโรงเรียนบ้านฝาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอรทัย คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงนาจาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางรพีพร กาญจนมาศโรงเรียนวัดหนองจิกรี สพป.นครสวรรค์ เขต ๓กรรมการ
3. นางจำลองรัตน์ รอดช้างโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางปภาดา ทรัพย์อนันต์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายอารักษ์ โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองพง สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวภัสส์ศา บุญมีโรงเรียนบ้านกองทูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บานชื่นโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพรโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิต ๑๒ สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
3. นางมันทนา สมวันดีโรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญช่วย หงส์บุญมีโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ผิวขำโรงเรียนบ้านมะต้อง สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ คำแท่งโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางณัฐธิดา ชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุริจันทร์ ม่วงขวัญโรงเรียนวัดวิวิตตาราม สพป.นครสวรรค์ เขต ๒กรรมการ
3. นางนิลุบล ชอบตระกูลโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุนิตย์ บัวทองโรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ สกุลด่านโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายสิริกานต์ มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางสังวาลย์ ใหม่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางอัจจิณา อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
6. นางรังสิมารัชต์ ชะฎาโรงเรียนบ้านตุ๊กแก สพป.นครสวรรค์ เขต ๓กรรมการ
7. นางชะอ้อน นิตสร้อยโรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
8. นางบุญนาค นาดีโรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
9. นางฐาปณีย์ พุทธมนต์โรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวธิดาเพชร ภูษาจารย์โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอุดม คำน่วมโรงเรียนบ้านวังหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวเกษณีย์ ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายอนนท์ เอี่ยมกระจ่างโรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางศิริเพ็ญ ทองพงษ์เนียมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
6. นายกู้เกียรติ สุขใสโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย สพป.นครสวรรค์ เขต ๒กรรมการ
7. นายกฤษฎา รังแก้วโรงเรียนวิทยาสัมพันธ์ สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
8. นายพดุงชาติ พาหาโรงเรียนบ้านโป่งสามขา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
9. นางจารุนันท์ กังคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ขันทองโรงเรียนบ้านวังรู (เฉลิมรัฐวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาวุฒิ ศิริโรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวอุบล รอดทิมโรงเรียนบ้านกม. ๓๕ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายวันชัย โกมารโรงเรียนบ้านราหุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายอุกฤษฎ์ธัช มูรามัญโรงเรียนวัดทับหมัน สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
6. นายฐิติพจน์ โพธิ์ชื่นโรงเรียนวัดคลองยาง สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการ
7. นายพิษณุ โรจนพานิชโรงเรียนบ้านหินประกาย สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
8. นางจารุนันท์ กังคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
9. นายณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญโรงเรียนดงขุยใต้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประชารักษ์ ศรีบรรเทาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนายาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าแดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ อาจจุฬาโรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวไพริน มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านวังหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
6. นางวาสนา สีเทาโรงเรียนตาดหมอกวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นางวรรณิกา ศรียาโรงเรียนบ้านวังรู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเสาวภา ชูมณีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ศรีสวรรค์โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางพรรณราย แพสาโรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายนิคม เพชระบูรณินโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญรัตน์ กายาโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
6. นางเพ็ญรุ่ง ปัญญาอินทร์โรงเรียนบ้านกม. ๓๕ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
7. นางสุทฤศยา จันทร์เวียงโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายชนัญ ศรีชีวินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ แสนลีโรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ประจันตะเสนโรงเรียนบ้านพญาวัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสมพร พุทธารัตน์โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นายนคร กุลประดิษฐ์โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายปิยรัตน์ มูลศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ ประทุมโทนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต ๓๙กรรมการ
3. นางณัฐพร เฉลิมชาติโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางประดับ ราชวงษ์โรงเรียนบ้านราหุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ เพ็งพัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร บุญปันโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสมพร สถิตโกศลโรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางวรนุช แพงขะโรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นายทองหล่อ ทองสุขโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาววิสากุล กองทองนอกโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สิงห์เครือโรงเรียนบ้านหนองไม้สอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา สายัญโรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ตรีกุยโรงเรียนบ้านนางั่ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางสมพร สถิตโกศลโรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวธนาวรรณ สุขเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยธวัช นาคดีโรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวณัฐรินทร์ จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านวังไลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา คำภาโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นายอนันต์ คงทองโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาวีร์ ชายเรียนโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป.พิษณุโลก เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางศรอนงค์ สิริบริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายชัยธวัช นาคดีโรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา โสพิมพาโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายอรรควิทย์ เชิญทองโรงเรียนบ้านบุมะกรูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวิมล เทียกทุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านนาแซง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายปราโมทย์ บุญคงโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางปิยะวรรณ์ เชิญทองโรงเรียนบ้านโคกปรือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดโรงเรียนบ้านลานกระทิง สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธรรม์ณชาติ วันแต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปริศร อิเหลาโรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสำเนียง พุทธาโรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายชัยรัตน์ ช้างทองโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางสมพร สุจจะชารีโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์" สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ กันต์นิกุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายสุพจน์ จันทร์ลาโรงเรียนวัดศรีทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายวิโรจน์ โอฬารทิชาชาติโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประชาสรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ คำพิฑูรย์โรงเรียนเนินคนธา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
6. นายทศพล ทิพย์ศรีบุตรโรงเรียนบ้านวังซอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นายอำนาจ กิตติจริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์ดำ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. พันจ่าเอกจีรศักดิ์ สิงห์มนต์โรงเรียนบ้านกกโอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
2. นางธันยพร ตันบุญโรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ บริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นายเชาวโรจน์ ชีพธรรมโรงเรียนบ้านนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นายกันตวิชญ์ กองแคนโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
6. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป.พะเยา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายบุญโชติ เพ็ชรดีโรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นายสนธยา ทองติดโรงเรียนบ้านโนนตูม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นายนิพนธ์ ขจรไพรโรงเรียนบ้านวังศาล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
6. นายพรชัย ถาวรนานสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.กรรมการ
7. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยงสพป.เชียงใหม่ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอนุภาพ พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสุนีย์ โสดาโรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นายสมเกต ต่วนโตโรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
6. นายขวัญประชา บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลาดแค สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต ๓๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยงสพป.เชียงใหม่ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ จันตูมโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายทศพล ทิพย์ศรีบุตรโรงเรียนบ้านวังซอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาววราพร บุญเสริมโรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายสมชาย รังสีวงษ์โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยแหน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต ๓๖กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางณัสชญา เมฆรุ่งโรงเรียนบ้าน กม. ๒๘ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม วรรณภักตร์โรงเรียนบ้าน กม. ๓๕ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางเพียงใจ จงเกตุกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ ไพรผุยโรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมศักย์ ดีแป้นโรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายสมคิด สอนรอดโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจินดารัตน์ สุตตาธิคุณโรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ทองมหาโรงเรียนบ้านคลองหัวยหนา สพป.เพชรบูร์ณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายวันชัย ลอเจริญโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนพรัตน์ จันแก่นโรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายขัตติวรรธน์ ทวีถิ่นโรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายมานะ จันทร์รักษาโรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางลัดดา ศรีเลยโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสมยงค์ เฮ้าปานโรงเรียนบ้านอมกง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางดวงใจ ตรีกุยโรงเรียนบ้านบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิตฐา นาคดีโรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สาตรจีนพงษ์โรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการ
3. นางยุพิน ทองหล่อโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอินจันทร์ เทพโพธาโรงเรียนบ้านวังขอน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายนัทธี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายวิศิษฏ์พงศ์ พวงคำโรงเรียนบ้านป่าขนุน สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายบุญวิก สาธรรมโรงเรียนบ้านไร่นางาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าขนุน สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
3. นายสุทิพย์ กล่ำเทศโรงเรียนบ้านวังซอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ประกอบการโรงเรียนบ้านห้วยผักไล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ บุญเรือนโรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางจินตนา เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ ๗๙ สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านวัดลำชะล่า สพป.พิจิตร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ พิริยะประภาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม.เขต 40กรรมการ
3. นายเกษม น้อยศรีโรงเรียนบ้านสระเกษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายนิวัฒน์ กองมนโรงเรียนบ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอร่าม จันทร์ฟูโรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวทับทิม ถนอมกวินโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางทศพร มูลหงษ์โรงเรียนจ่านกร้อง สพม.เขต 39ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ โพธิสารโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางดารารัตน์ ศรีนารางโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพิสมัย ถาวรกูลโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางไพรงาม กันแต่งโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางทิพวรรณ แฟงจันทร์โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ คำโฉมโรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญพิชา ไกรสิงห์โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุขเจริญโรงเรียนบ้านกกไทร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ วัฒนพลาศาสตร์โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายเสริมศิลป์ ปานนิลโรงเรียนบ้านดงทิพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายจรัล อินทร์ศรีโรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางเบ็ญจมาศ เอี่ยมอิ่มโรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายธนิสร คำดีโรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวันนา สุวรรณรังษีโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายกัณฐ์พิพัฒน์ พุทธสารโรงเรียนบ้านปางขนุน สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายภักดีการณ์ คำพุฒโรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร วินัยธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางมยุเรศ พึ่งพาโรงเรียนบ้านนางั่ว(วิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ จันทร์มีโรงเรียนบ้านวังเวิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ เทียนพูลโรงเรียนบ้านดงขุยใต้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางทัศนีย์ อ้นอารีโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางจิตตรี บุญญะวัตโรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายแสนสุริยา รักเสมอโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายเกรียงไกร กันพระยาโรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ เรืองน้อยโรงเรียนบ้านคลองสีฟัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ประภารัตน์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางศิวพร กองกันภัยโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ด้วงธรรมโรงเรียนบ้านกลาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ขันเงินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อำเภอหล่มสักกรรมการ
3. นายธงชัย สาครโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธรรมรัฐ นุชเนื่องโรงเรียนบ้านแก่งยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ สินพรมโรงเรียนบ้านศิลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายอัศราวุฒ ส้มซ่าโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางแววดาว ชูสกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี สุภาวะโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
3. นางขันทอง ปานันท์โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเรวัฒน์ โมจรินทร์โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายจีระพงษ์ ราชมณีโรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นางรวงทอง ลำเจริญโรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ คำจริงโรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เมืองมองโรงเรียนคลองตาล (กระจ่างจินดา) สพป.สุโขทัย เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวสยามล ครุฑนิมิตรโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสัมฤทธิ์ วนาวัลย์โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางจีระภา เอมเอี่ยม โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
3. นางกนกวรรณ ทองศรีโรงเรียนบ้านกลาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายรังสิต รังสิกรรพุมโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุพัน ปะวะเนโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางศรีประภา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านจิกใหญ่ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการ
3. นายบุญมี บุญฟองโรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายคมกฤช พากเพียรโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการ
3. นายวีรวรรธน์ วิวัฒนพุทธากุล โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
2. นายโสภณ พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองแหวน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ โปรเทียรณ์โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางวัชรา โพธิสมบัติโรงเรียนวัดสว่างวงศ์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓กรรมการ
3. นางนุชรี คำยิ่งโรงเรียนบ้านท่าแดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางผานิต รักงามโรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนิกร ฉัตรกาญจนนุกูลโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสง สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการ
3. นายชีวะ ลีปรีชาโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ มืดหล้าโรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายประธาน ยศรุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เคยอาสาโรงเรียนวัดหนองโพลง สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการ
3. นายวิรัชร์ ศรีโมราโรงเรียนอนุบาลบังสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายอาคม มีแสงโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายสุรพร สุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสมคิด สกุลด่านโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ เปียวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
3. นายเทพบุตร เกิดอยู่โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นายสำรวย ทัดสอน โรงเรียนบ้านนาซำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ โมรารายโรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลี สพป.นครสวรรค์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวจินตนา บุญสิงห์โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการ
4. นางแสงเทียน ใจซื่อโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางบุญทิวา โรจนพานิชโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
2. นางสมคิด วัฒนะโรงเรียนบ้านศิลา สพป.เพขรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายมนตรี เกตุถาวรโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวสุภางค์ แซ่โค้วโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพิชาติ สารเดชโรงเรียนบ้านบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร เกตุศรีบุรินทร์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
3. นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายเอกพงษ์ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางสาววรรณา อ่อนสลุงโรงเรียนบ้านสระกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญ สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
3. นายนิเวศน์ วันทองโรงเรียนบ้านคลองดู่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางสาวจารุณี กงยนต์โรงเรียนบ้านสันเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฑ์ รอดบำรุงโรงเรียนวัดสว่างวงษ์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓กรรมการ
3. นายแสนศักดิ์ วาสนาวนิช โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพันลือศักดิ์ เกตุศรีบุรินทร์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
2. นายนิเวศน์ วันทองโรงเรียนบ้านคลองดู่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายทรงกลด ปานไกรโรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพงศพิชญ์ แก้วกุลธรโรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรญา พิมสีโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพงศพิชญ์ แก้วกุลธรโรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรญา พิมสีโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายสมชาย พรหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางพรพิศ จันเกินโรงเรียนบ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธีรรัตน์ ศรีช่วงโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติพรรณ สุวาทโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ วันทาหวัดโรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธีรรัตน์ ศรีช่วงโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติพรรณ สุวาทโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ วันทาหวัดโรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนท่ากระดาน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายอภิชาต ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายนิติ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนชุมชนท่ากระดาน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑กรรมการ
2. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายอภิชาต ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายนิติ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3กรรมการ
5. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นายคำพอง สุขเรืองโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม เขต ๙ประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางแพรภัทรา ภาคพรหมโรงเรียนอนุบาลสุภาพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นายคำพอง สุขเรืองโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา คนหลักโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวนันทนา จันทราโรงเรียนใจจำนงศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางรำพึง แก้วเขียวโรงเรียนบ้านหินดาดน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายมนต์ชัย บุญเพชรโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา คนหลักโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวนันทนา จันทราโรงเรียนใจจำนงศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางรำพึง แก้วเขียวโรงเรียนบ้านหินดาดน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายมนต์ชัย บุญเพชรโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรรณิกา แซ่ลี้โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สพป.นนทบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ ช่วงสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ
3. นายเชาวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวกมลสรรค์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณิกา แซ่ลี้โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สพป.นนทบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ ช่วงสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ
3. นายเชาวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายพินทรัช หอมชื่นโรงเรียนบ้านวังหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวกมลสรรค์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ บางข่าโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายยศวริศ รุ่งสอาดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ บางข่าโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิศรุต สุวรรณศรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ประธานกรรมการ
2. นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายไพโรจน์ พรมชัยโรงเรียนบ้านวังไลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายสมจิตร พัดเสือโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิศรุต สุวรรณศรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พรมชัยโรงเรียนบ้านวังไลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายสมจิตร พัดเสือโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธนรัฐ อยู่สุขเจริญโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เจริญพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายอัครพนธ์ บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธนรัฐ อยู่สุขเจริญโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เจริญพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายอัครพนธ์ บุญลือโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. ผศ.รุจี ศรีสมบัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตภัทร นาควันดีผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณีโรงเรียนบ้านวังไลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. ผศ.รุจี ศรีสมบัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตภัทร นาควันดีผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายพงศ์พชรภรณ์ เจริญวัฒนาสถาพร โรงเรียนบ้านศาลาลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณีโรงเรียนบ้านวังไลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ผศ.เทพิกา รอดสการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายสุเทพ ปราบวิไลโรงเรียนบ้านราหุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ผศ.เทพิกา รอดสการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายคำพอง สุขเรืองโรงเรียนศิริรัตน์วิทยากรรมการ
4. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวีระ พันธุ์เสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีม.ราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวีระ พันธุ์เสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นายสำเนาว์ หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายสำรวย เรืองสุรีย์โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีสมบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอำไพโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต ๓กรรมการ
3. นายประพาส ศุภพลโรงเรียนบ้านกลาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นายอนิรุทธิ์ โอ่อาจโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวัฒนา ศรีสมบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณฤดล เผือกอำไพโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต ๓กรรมการ
3. นายประพาส ศุภพลโรงเรียนบ้านกลาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นายอนิรุทธิ์ โอ่อาจโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ศุขแพทย์เลขาธิการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยสงขลากรรมการ
3. นายสายชล ดวงแก้วมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรรมการ
4. นายเอกพัฒน์ อยู่ยิ่งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวนาฏณิดา ก้อนคำใหญ่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๑ สพป.นครราชสีมา เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ศุขแพทย์เลขาธิการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยสงขลากรรมการ
3. นายสายชล ดวงแก้วมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรรมการ
4. นายเอกพัฒน์ อยู่ยิ่งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวนาฏณิดา ก้อนคำใหญ่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๑ สพป.นครราชสีมา เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านรังย้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายบัญชา เอนกเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านรังย้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายบัญชา เอนกเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวธัญพร เฟื่องวัฒนสินชัยโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
4. นายจักรกฤต ยาวะระโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นางอิ่มใจ โสดาโรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวธัญพร เฟื่องวัฒนสินชัยโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
4. นางอิ่มใจ โสดาโรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายสันติ โอบอายโรงเรียนบ้านท่าแดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนราชานุสรณ์ สพม. เขต ๔๑กรรมการ
4. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยาวดี ช่องฉิมพลีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๒ สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนราชานุสรณ์ สพม. เขต ๔๑ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาวดี ช่องฉิมพลีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๒ สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายนพรัตน์ เตียวตระกูลโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ โสมพัฒนพงษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายประดุง จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านโคกรังย้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายวุฒิชัย ลาจันทร์โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ โสมพัฒนพงษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการ
3. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนีนารถ อ่อนละมุลโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม .เขต ๓๑กรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัค อ้นมั่นโรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายฉลอง ทองพันธ์โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนีนารถ อ่อนละมุลโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัค อ้นมั่นโรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายฉลอง ทองพันธ์โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศิวณัฐ น้อยดีโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต ๔๑กรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศิวณัฐ น้อยดีโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต ๔๑ประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมาน ประดับวงษ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายไกรสรณ์ ละครซ้ายโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกุสุมา เกิดเข้มโรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” สพป.พิจิตร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายไกรสรณ์ ละครซ้ายโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ผศ.ประยูร ลิ้มสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ขุนทองจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายบดินทร์ แสงสุริยันต์ผู้จัดการห้องบันทึกเสียง “ฉ.ฉิ่งตีดัง สตูดิโอ” กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายพัชรพล เจนจบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพัชรพล เจนจบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ แสงสุริยันต์ผู้จัดการห้องบันทึกเสียง “ฉ.ฉิ่งตีดัง สตูดิโอ” กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา ทิพยปัญญากรโรงเรียนวัดวังมหากร สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา ทิพยปัญญากรครูโรงเรียนวัดวังมหากร สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วัฒนศัพท์ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ อุตม์อ่างครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยวรรณ อ้นยางครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สมสกุลครูโรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต ๔๑กรรมการ
3. นางสมหมาย ทองจันทนามครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางแก้วลดา นิลกล่ำครูโรงเรียนวัดหนองโพธิ์นิวาส์นุสรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา มีเย็นครูโรงเรียนบ้านพังน้อย สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ประทุมไทยครูโรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหารจตุวารินทร์ สพป.นครสวรค์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ธนาปรีดิ์พงษ์โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหารจตุวารินทร์ สพป.นครสวรค์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ธนาปรีดิ์พงษ์โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางอรัญญา ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ สิทธิสุพัณพงษ์โรงเรียนบ้านทำนบ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฏ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางอัมรินทร์ ฐิติวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางชุตินุต บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวณัชณิชา โพธิ์ใจโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ สิทธิสุพัณพงษ์โรงเรียนบ้านทำนบ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฏ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางอัมรินทร์ ฐิติวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางชุตินุต บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวณัชณิชา โพธิ์ใจโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายอินถา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านกองทูล สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายทองมี สัญญะโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายทองมี สัญญะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายอินถา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านกองทูล สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา อนันต์บุญเอื้อโรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายคณิต ละพรมมาโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
3. นางยุพิน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ คุณเที่ยงวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธงชัย พานิชสิติวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพุตทอง กองสังข์โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสมพร ศรีศาสตร์โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายกัลล์วิศร์ ทิณรัตน์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวนัสสุดา มลพงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านนาแซง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางแจ่มใจ ตาลสุกโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี ขัตติยะสุนทรวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย จีรพงษ์อุดมโรงเรียนบ้านท่าสวาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายสมควร สถิตโกศลโรงเรียนบ้านโคก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นายรุจิโรจน์ สุขรื่นโรงเรียนบ้านโคก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพรประธานกรรมการ
2. นายเทพรักษ์ เพ็งคุ้มวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางดุสิต เชื้ออินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางบังอร เที่ยงมากโรงเรียนบ้าน กม.๓๕ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายบดินทร์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านน้ำชุน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย จันทะพิมพะวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจำรัส สุวรรณเกตุโรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายพรเทพ เพียรเกิดโรงเรียนบ้านวังโค้ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จันทะพิมพะวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ศรีสุราชโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนรเศรษฐ์ จันทวงศ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสำรวย งามนิยมโรงเรียนบ้านบ่อไทย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกมนัส ศรีทาโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนรเศรษฐ์ จันทวงศ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ทวีทรัพย์โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวณัชชา สานนท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ เสือน้อยกุลธรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พันธ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางพิทยา บุญแจ้งโรงเรียนบ้านชอนไพร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางมะลิ กัณหาโรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา บุญมาโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล มีมุขโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายสมโภช พินทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์โรงเรียนบ้านเนิน สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางมะลิ อินทร์พงศ์โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเพียงจันทร์ แก้วดีโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการ
3. นางสายธาร บุญเรืองโรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางพนิดา พรมเท้าโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา อุมาลีโรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางยุพิน หลวงอินทร์โรงเรียนบ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาววิไล ทองสมโรงเรียนบ้านร้อยไร่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางยุพาภรณ์ ชูสายโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล พลอยบุตรโรงเรียนบ้านบึงนาจาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางทับทิม ศักดิ์เศรณีโรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล เครือคำโรงเรียนบ้านศิลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางสายสุนีย์ ฤดีขจรไชยโรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางละเมียด มั่งม่วงโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมือง เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกุลยา ภุชฌงค์โรงเรียนบ้านสระประดู่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางพูลทรัพย์ สิงหกำโรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางบุญเต็ม รักประเสริฐโรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางนงนุช รัตนะกวีโรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางบุษดี บะคะโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุญคงโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางถนอมศรี พวงสมบัติโรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางผ่องศรี นวลจอนโรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวาทินี ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นญา หริกุลรักษ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ พรหมบุญตาโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางสมจิตร ชัยดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รูปงามวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุจารี พรหมประเสริฐโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ อุ่มอยู่โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ป้องท้าวโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางสุธรรมมา สิงห์เสโรงเรียนบ้านวังหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา คำภีระโรงเรียนบ้านวังมล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายนราศักดิ์ นาป้อมโรงเรียนบ้านสันเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ กุลคำโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัดโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายเด่นพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวเรณุมาศ ภักดีโตโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายวิทูลย์ เชื้อจีนโรงเรียนบ้านม่วงหอม สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
5. นางกัญจนา มีศิริโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายขันติ เนาว์แก้วโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายธวัช เต็งสุวรรณ์โรงเรียนบ้านวัดยางคอยเกลือ สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
3. นายกฤษณะพงษ์ ชูอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชนินทร์ บุตรคำโชติโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ รัตนาโรงเรียนบ้านคลองสีฟัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวคันธนา กาวิวาสโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางชาลินี พรมแสงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายสมพร จันดาหารโรงเรียนบ้านห้วยห้วยช้างแทง สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
3. นางรัตนา บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ พรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายสิริรัฎฐ์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีนิวัฒน์ มาตย์นอกโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นายอนุพงษ์ กินรีโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายอนุลักษณ์ นาครินทร์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บาศรีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรียา พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวคณาลักษณ์ พืชเงินโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายปรเมศวร์ ศรีปาโรงเรียนวัดปรือกระเทียม สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวระพีพรรณ ตาเห็นโรงเรียนบ้านคลองกระจัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ บุญชื่นโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายประชัน จีกันโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายศราวุธ ธรรมมังโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายผดุงกิจ พ่วงเฟื่องโรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
5. นางวรรณภา เพชรบูรณินโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวสุนธรา สิทธิเกสรโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายปัญญากร อุดนันโรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายจักรกฤษ งามเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายไพรัช มีอุสาห์โรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
5. นางนุสรา ผ้ายผาโรงเรียนบ้านตาดกลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางแสงสุรี สินธุเดชโรงเรียนบ้าน กม.๒ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัยโรงเรียนบ้านปากตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูรโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นางขนิษฐา บุญทองเกิงโรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชัยยัน ยี่คิ้วโรงเรียนวัดบ้านมุง สพป.พิษณุโลก เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายนภนต์ ชำนาญธนกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายบุญหลาย เพลิดภูเขียวโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวพรนิภา นมนานโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ ภู่ทับทิมโรงเรียนเมตตาชินูปถัมภ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือ โรงเรียนลําปางกัลยาณี สพม. เขต ๓๕ประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖รองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต ๓๐กรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต ๓๐กรรมการ
5. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต ๔๒กรรมการ
6. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการ
7. นายพงษ์สิทธิ์ กุมภาพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายวุฒิชัย ขวัญเจริญวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์โรงเรียนเทศบาล๓ (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
10. นายกฤษดา วงษาวดีวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
11. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม.เขต๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลําปางกัลยาณี สพม. เขต ๓๕ประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖รองประธานกรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.เขต ๓๐กรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแล สพม. เขต ๓๐กรรมการ
5. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต ๔๒กรรมการ
6. นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภาโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๑กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์โรงเรียนเทศบาล๓ (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายพงษ์สิทธิ์ กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
9. นายวุฒิชัย ขวัญเจริญวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
10. นายกฤษดา วงษาวดีวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
11. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต ๓๗รองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม เขต ๓๘กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ก้อนเทียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายสาธิต หงส์ทองโรงเรียนเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
6. นายเทอดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นายเกรียงไกร โคศุกวิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายวีรศักดิ์ กองหมู่วิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
9. นายวรัญญู ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
10. นายฐิติวุฒิ หรั่นกระโทกวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
11. นายวิรุธ โสภาพรมวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
12. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต ๓๗รองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต ๓๘กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ก้อนเทียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
5. นายสาธิต หงส์ทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
6. นายเทอดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นายเกรียงไกร โคศุกวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายวีรศักดิ์ กองหมู่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
9. นายวรัญญู ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
10. นายวิรุธ โสภาพรมวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
11. นายฐิติวุฒิ หรั่นกระโทกวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
12. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคําคณาทร สพม. เขต ๓๕ประธานกรรมการ
2. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต ๓๙รองประธานกรรมการ
3. นางกมลทิน พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต ๓๙กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม สพม.เขต ๓๗กรรมการ
5. นางสายชล พลสีดา โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
6. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
7. นายภาณุพล นงพา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายฐิติวุฒิ หรั่นกระโทก วิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
9. นายอนิเลก สมศิริวิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
10. นายลิขิตดง นันตา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคําคณาทร สพม. เขต ๓๕ประธานกรรมการ
2. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต ๓๙รองประธานกรรมการ
3. นายอนิเลก สมศิริวิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต ๓๙กรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต ๓๗กรรมการ
6. นางสายชล พลสีดา โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
7. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
8. นายภาณุพล นงภา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
9. นายฐิติวุฒิ หรั่นกระโทก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
10. นายลิขิตดง นันตา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางประทิน ชมภูครู โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. Mr.Ricardo Montleban Whiteครูโรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ภู่อ่ำครูโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
4. MissDanielle Nicole Mooneyครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการ
5. นางศรีเภาว์ นันทะเสนครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางเพียงใจ อ่างหิรัญครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. Mr.Alisha Acquayeครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา บุญปันครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการ
4. Mr.Tyler Garrissonครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40กรรมการ
5. นางสาวจริญญา สอนสุดครูโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. Mr.Jordan Pipkinครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. Mr.Anthony Abbottครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. MissMia V.Gatullaครูโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
4. นายสมหมาย แห้วเหมือนครูโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
5. นายรัฐพงค์ ทองยิ้มครูโรงเรียนวัดคลองยาง สพป.นครสวรรค์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายขจรเกียรติ ขวัญทองครูโรงเรียนบ้านนายม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. MissCheryl Bernadette ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสินีนาฏ เอี่ยมสอาดครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฏร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสังเวียน ขลุ่ยแก้วครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. MissMaritel D.Ocaresครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวปัทมา ทองรุ่งครูโรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายเศกศัย อาศัยราชครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคมสพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. Mr.Bradley B. Kawiครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางอสิญา สุขมากครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางธิดา มาสีจันทร์ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรลดา มณีครูโรงเรียนชุมชน ๓ บ้านเนินกุ่ม สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวนุชติทร นุตตะโยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ชัยมีครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. MissJovelyn L. Omegaครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวศลิษา เลิศล้ำครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางวัฒนภร สายมีครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. MissGeorgina Wallsครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40กรรมการ
3. นางระวีวรรณ สุวรรณทองครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฏร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอิทธินันท์ ยายอดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต๒ประธานกรรมการ
2. Mr.Richard Irechkwuครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวยอดอนงค์ ทองหาญครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. Mr.Chanel Yuko Matsunami Govreauครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางพรศิริ ใจชื่นครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ จบคุ้มครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐กรรมการ
4. นายทวี เกตุเอี่ยมครูโรงเรียนวัดตาลเตี้ย สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
5. นางสุรัตน์ นาคสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดวิวิตตาราม สพป.นครสวรรค์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางอุทัยวรรณ เฉลิมชัยสถาบันการแปลภาษาจีนประธานกรรมการ
2. Mr.Wen XiangyuTianjin Normal University กรรมการ
3. MissWang WeiTianjin Normal University กรรมการ
4. นายชวลิต จูเจี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ เฉลิมชัยสถาบันการแปลภาษาจีนประธานกรรมการ
2. Mr.Wen XiangyuTianjin Normal University กรรมการ
3. MissWang Wei Tianjin Normal University กรรมการ
4. นายชวลิต จูเจี่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. MissYoshiko Yamada คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. Mr.Jun Matsubara คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสาววารี ชมชื่นครู โรงเรียนครูขาณุวิทยา สพม. เขต ๔๑กรรมการ
4. นางสาวพีรดา บัวกลิ่น ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต ๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายสุธี บุญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ ดีชูครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียน สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
3. นางสุนีย์ สิงหะคเชนทร์ครูโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางชื่นจิตร์ อินประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด สพป.นครสวรรค์ เขต ๓กรรมการ
3. นายสหภัส แร่นาคครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไฉน คำเกลี้ยงสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายสนิท ธรรมสุทธิ์โรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธภูมิ ไกรทองสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรองประธานกรรมการ
4. นายไพบูลย์ มันตะสูตรโรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
5. นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
6. นางวิไล เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นายอรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
8. นายสมร ภูคาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
9. นายวิชัย ชิณพันธุ์โรงเรียนบ้านพังเคน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
10. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่างโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
11. นางกนกรัตน์ เสมาทองโรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
12. นางสาวประดับ พลกลางโรงเรียนบ้านซำภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
13. นางศศิธร คุณกมุทโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
14. นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวลโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๔๑กรรมการ
15. นางปทุมรัตน์ หลวงนิหารโรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
16. นายนเรศ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านลานแตง สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
17. นายประทีป ด้วงกันโรงเรียนบ้านชุมชนวัดหนองจิก สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
18. นายณรงค์ศักดิ์ จุลพลโรงเรียนบ้านใหม่ดงเจริญ สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
19. นายวิโรจน์ ก้านบัวแย่งโรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
20. นายสุนทร ศรีสมุทรนาคโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
21. นายอนุชาติ บัวพรวนโรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
22. นายศุภกิตติ์ ทองศรีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
23. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว สพป.พช. ๒กรรมการ
24. นายรติ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.พช. ๓กรรมการ
25. นางศศิกานต์ อุชชินโรงเรียนบ้านไร่นางามกรรมการ
26. นางสาวมณฑา ทองพัดโรงเรียนบ้านวังรู สพป.พช.เขต ๒กรรมการ
27. นายสัญชัย เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
28. นายเสมอ กิจพินิจโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29. นายสุวิทย์ บัวกองโรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายยุทธภูมิ ไกรทองสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ดีดาร์โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ เมืองสุวรรณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรองประธานกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ตลับเพชรโรงเรียนวัดเขารวก สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
5. นายไพบูลย์ ไทยตรงโรงเรียนบ้านตะกุดจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
6. นายอำพร โพชะราชโรงเรียนบ้านดงแขวน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
8. นายปราโมช สนธยามาลย์โรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
9. นายธาตรี จันทร์เรืองโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
10. นายสามัญ ศรีอินทร์โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
11. นายสุภาพ หาญมากโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
12. นายดำรงค์ พรพิศโรงเรียนบ้านสระประดู่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
13. นายพรชัย วัดเย็นโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
14. นายชัยยันต์ ดวงประเสริฐโรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร ขอมน้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
16. นายธวัชชัย คำแผลงโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์กลาง สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
17. นางศศิกานต์ อุชชินโรงเรียนบ้านไร่นางาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
18. นางกนกรัตน์ เสมาทองโรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
19. นางศิริพร ศรีสมุทรนาคโรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3กรรมการ
20. นางวิลาวัณย์ จินดาเงินโรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2กรรมการ
21. นายวิเชียร พรหมปั้นโรงเรียนคีรีมาสวิทยาคม สพม.38กรรมการ
22. นายสมบัติ มันตะสูตรโรงเรียนนิคมบางระกำ8(หนองปลวก) สพป.พิษณุโลกเขต1กรรมการ
23. นายประสิทธิ์ เหมหาญโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
24. นายประเสริฐ เทพศรโรงเรียนบ้านวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางดรรชณีย์ ปิ่นทองโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ สิมลีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายสุรพล จินดาเงินโรงเรียนบ้านท่าโก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายสุวรรณชัย พรหมศรผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม.เขต ๔๐รองประธานกรรมการ
4. นายกิตติชัย ด้วงธรรมโรงเรียนบ้านกลาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นายอานันท์ หงส์พันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
6. นายเสมอ กิจพินิจโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
7. นายนิคม เหลืองทองคำโรงเรียนบ้านยางลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
8. นายสุวิทย์ ทองคำโรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
9. นายนิมิตร พรหมอยู่โรงเรียนบ้านบึงนาราง สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
10. นายธาตรี จันทร์เรืองโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
11. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐กรรมการ
12. นายอดุลย์ แสนราชาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
13. นายณัฐพล ศิริขันธ์โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
14. นายศุภฤกษ์ ทองแถวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐กรรมการ
15. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
16. นายมงคล อ่อนศรีโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐กรรมการ
17. นางสาวสมรักษ์ วงษ์ศรีรักษ์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
18. นายพิสิษฐ์ อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านลาดแค สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว สพป.พช. ๓กรรมการ
20. นายเอกลักษณ์ เชื้อทองเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.พช.เขต 1กรรมการ
21. นางวัชราภรณ์ สังข์ต้องนักวิชาการลูกเสือ สพป.พช.เขต ๑กรรมการ
22. ว่าที่พันตรีเมธี กุณพันธ์โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม.เขต ๔๐กรรมการ
23. ว่าที่ร้อยเอกเชษฐา เชษฐสิงห์โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม.เขต ๔๐กรรมการ
24. นางสาวมณฑา ทองพัดโรงเรียนบ้านวังรู สพป.พช.เขต ๒กรรมการ
25. นายสุทิน บัวมั่นโรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
26. นายจงกล เมฆเมืองทองโรงเรียนบ้าน กม.๒๘ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวอ้อยทิพย์ เนตรทองโรงเรียนฤทัยทิพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ทองเกลียวทวีโรงเรียนบ้านหนองแขมสพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นางละออ พาแพงโรงเรียนบ้านกม.๓๕ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุลสพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ สำราญถิ่นโรงเรียนบ้านพร้าวสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางทองสุก ศุขะพันธุ์โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางอิสรา ยอดยิ่งโรงเรียนวัดโพทะเล สพป.พิจิตร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรธอม พาแก้วโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางเกื้อกูล เพชรนาโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม เขต 40กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายชาญยุทธ มั่งคั่งสพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกชนันท์ โนรินทร์โรงเรียนเหล่าหญ้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสำรวย มหาราชโรงเรียนบ้านนางั่ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมรกต บูรณศาสตร์โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ จิราพงษ์โรงเรียนบ้านบ่อวิทยบางระกำสพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางนิตยา ขุนหนังสือโรงเรียนบ้านห้วยสวิง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางประภาพร บุญอ่อนโรงเรียนเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางกมนมาศ แสนพรหมโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอนุช มนตรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม.เขต ๔๐ประธานกรรมการ
2. นางนงนิตย์ นาคกนกโรงเรียนบ้านท่าโรง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางรุ่งรัฐ ชมชื่นโรงเรียนบ้านดอนสว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางกรณี ต๊ะอาจโรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ใหม่สุวรรณ์โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
4. นางสาววิณารัตน์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านชอนไพร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
5. นางจงกลนี อินดีคำโรงเรียนบ้านวังเวิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
6. นางสาวชนิดา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นางสาวอารีย์ สนสายโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
8. นางสายใจ วลีเรืองรองโรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
9. นางอ้อมจิต คำจอนโรงเรียนบ้านลาดแค สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
10. นางขนิษฐา ทองอิ่มโรงเรียนอนุบาลทิพยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
11. นางรัชณีย์ หมื่นนาอานโรงเรียนบ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาววรรณรดา ถาตุ้ยโรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวธวัลรัตน์ นพรัตน์ขจรโรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางมิ่งลักษณ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
3. นายอรุณ บุญพาเกิดโรงเรียนบ้านดงขุย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
4. นางกาญจนา สุกาญจนรักษ์โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
5. นางสาวรัชนี เพชรรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นายเมธีพงษ์ พรานช้างโรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นางประไพรัตน์ โชติพรมโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
8. นางนงเยาว์ กิจพินิจโรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
9. นางสาวชนินาถ ชิงช่วงโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
10. นางมนทิรา ตะปะโจทย์โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
11. นางทองคำ อยู่เสดียงโรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
12. นางกฤษฎี มีรัตน์โรงเรียนบ้านกงกะยาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางบังอร แก้วเปี้ยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางลัดเกล้า ศรีเพ็งโรงเรียนบ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
3. นางอารีย์ ทองคำโรงเรียนบ้านวังรู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ จำปาเงินโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
5. นางสาวศศิธร บุญยังโรงเรียนบ้านห้วยกอก สพป.เพชรบูรณ์ เขต๒กรรมการ
6. นางจารุนันท์ ก้งคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีบุญไทย ทองอิ่มโรงเรียนอนุบาลทิพยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
8. นางชุดาพร บุญยวงโรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
9. นางสาววารุณี ทาทองสีโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
10. นางวราภรณ์ ศรีษะใบโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาววาสนา อ่ำศรีเวียงโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายทองรุ่ง ม่วงกล้วยโรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี รัตนบุตรโรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
3. นายตรีวัฒน์ พรรณประหยัดโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ กิด่วนโรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
5. นายสุริยา แซ่กือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นางรัตนา แซ่โกโรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
7. นางพรรณทิพา ตุลสุขโรงเรียนบ้านหินฮาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
8. นางกุสุมา เหมมั่นโรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
9. นางสมจิตร แสงเสนาโรงเรียนบ้านนาแซง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
10. นางน้ำเพชร ขวัญทองโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
11. นางสาวศิริลักษณ์ หางามโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
12. นางสุภาพร นักหล่อโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
13. นางภาวนา นวลบุญโรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
14. นางสุภัค จันทสุขโรงเรียนบ้านยางลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางนงนุช ทองแพโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก มุธิตาโรงเรียนบ้านซับเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
3. นางรัชนีย์ ด้วงมูลโรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
4. นางปรียากานต์ วงษ์แหวนโรงเรียนอนุบาลพิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
5. นางวันทนา วัชระเศรณีโรงเรียนบ้านสันเจริญ (โป่งสะทอน) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
6. นางแจ่มจรัส อยู่คงโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นางเยาวภา หงษ์มณีโรงเรียนบ้านคลองห้วยนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
8. นางสถาพร จันทราโรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
9. นางพิกุล ไพจิตรโยธีโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
10. นางมลิวรรณ อินทรสโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
11. นางนิรันดร์ กัปโกโรงเรียนบ้านวังขอนดู่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
12. นางจามีน ประทุมมาศโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
13. นางวรรณภา นาทันรีบครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
14. นางจันทรพร มุธิตาโรงเรียนบ้านเขาคณฑา สพป.เพชรบูรณ์ เขต๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ทาสายโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายปิยวัตร พุทธชาติโรงเรียนบ้านคลองสำโรง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
3. นางกิ่งกาญ สีป้อโรงเรียนบ้านพนานิคม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา อนุแก้วโรงเรียนบ้านเชิงชาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
5. นางจำรัส นวลศรีโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
6. นางนงค์เยาว์ ม่วงอ่ำโรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นายศรัณย์ เหล่านภาพรโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
8. นางสาวมะลิวัลย์ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
9. นางสรินทร ไตรสุทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
10. นางดวงแข บุญทองคำโรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
11. นางพิมพ์ละมัย โตหลำโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางดวงประทีป นามทองต้นโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร อ่อนลานโรงเรียนบ้านดงลึก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
3. นางสาวสาหร่าย ศิริลาโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓รองประธานกรรมการ
4. นางสุมาลี ขจรไพรโรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
5. นายสุทัศน์ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านป่าคาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต๓กรรมการ
6. นายอุดม คำน่วมโรงเรียนบ้านวังหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
8. นางสาวกชกร โรจน์จันทันโรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
9. นางกุลภัสสร วังคะฮาตโรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
10. นายวัฒนา ขุนคำโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
11. นางศุภลักษณ์ ดีรักษาโรงเรียนบ้านบึงกระจับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
12. นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต๓กรรมการ
13. นางพจนา เศรษฐะโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
14. นางสาวกัญญา บุญแจ้งโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
15. นายเชิดชัย มั่นคงดีโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายศิริพงค์ ภู่สีม่วงโรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา ทองห่วงโรงเรียนบ้านโนนตูม สพป.เพชรบูรณ์ เขต๑ประธานกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ สิงห์นนท์โรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
4. นางปัทมา ทับทิมงามโรงเรียนบ้านดงลึก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑รองประธานกรรมการ
5. นางสาววันวสันต์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหนองแหวน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
6. นางบุษบา หอมจันทร์โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
7. นางสาวภภัสสร ศรีภักดีโรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
8. นายสุวิทย์ กวยวงศาโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
9. นางพิศมัย บัวทุมโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
10. นางสาวเสาวนีย์ รินนาศักดิ์โรงเรียนบ้านตะกรุดงาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต๓กรรมการ
11. นายไพโรจน์ แก้วยศโรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
12. นางปัทมา ผดุงกุลโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
13. นางประภัสสร บุญประคองโรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
14. นางยุพิน จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ เมืองสุวรรณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายรติ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นายประทีป มายะนันท์มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมกรรมการ
4. นายดำรง พรพิศโรงเรียนบ้านสระประดู่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางปทุมรัตน์ หลวงนิหารโรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายไฉน คำเกลี้ยง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายเสมอ กิจพินิจโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. พันตำรวจโทปฏิพัทธ์ สัมพันธ์มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมกรรมการ
4. นายธาตรี จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ เมืองจั่นโรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. ผศ.สรวงพร กุศลส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอุบล ภู่ทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางสมใจ ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านดอนสว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางอมรินทร์ เฉยทองสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางสุภาวรรณ เทียนเสริมทรัพย์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
6. นางวรรณา สันวงศ์โรงเรียนบ้านดงขุย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมพิศ รัตนสุวรรณสพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอมรา แดงโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
3. นางปัทมา ดวงศรีโรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ วังคุ้มภัยโรงเรียนอนุบาลวิเชียรบุรีวัดในเรืองศรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขันโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการ
6. นางสุภาพร เกิดอยู่โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวกาญจนา ปัสสาวัสโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางธีราภรณ์ อินทร์น้อยโรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
3. นางอัมพร ปิ่นรัตน์โรงเรียนน้ำพี้มิตรภาพ ๒๑๔ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางลำแพน มงคลโรงเรียนบ้านนาเกาะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางพัชญา ไชยกุลโรงเรียนบ้านเฉลียงลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวศิน อุ่นเรือนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุญยืน สุขแก่นโรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวกัลยา ทองคำโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางไฉไล เพียรเกิดโรงเรียนบ้านนาป่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ แซ่โค้วผอ.ร.ร.บ้านหนองจะปราบ สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นางประดับ สำลีโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่่วง สพป.แพร่ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมจิตร ธูปหอมโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สว่างเนตรครูโรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปทุมมาโรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางไพรินทร์ วงศ์ษายะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ เหมือนช้างโรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางกานต์กมล สังข์ทองโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางไฉไล เพียรเกิดโรงเรียนบ้านนาป่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ แซ่โค้วผอ. ร.ร.บ้านหนองจะปราบ สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นางประดับ สำลีโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป.แพร่ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางไพรินทร์ วงศ์ษายะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ เหมือนช้างโรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางกานต์กมล สังข์ทองโรงเรียนบ้านหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวสมจิตร ธูปหอมโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สว่างเนตรโรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปทุมมาครูโรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางไพรินทร์ วศ์ษายะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ เหมือนช้างโรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางกานต์กมล สังข์ทองโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไฉไล เพียรเกิดโรงเรียนบ้านนาป่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ แซ่โค้วโรงเรียนบ้านหนองจะปราบ สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นางประดับ สำลีโรงเรียนบ้านป่าม่วงป่าคา สพป.แพร่ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวศิน อุ่นเรือนโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุญยืน สุขแก่นโรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวกัลยา ทองคำโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิเชียร ปานแก้วโรงเรียนบ้านไดลึกประชานุสรณ์ สพป.พิจิตร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสีแพ สุดชาโรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ โสภาโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพนมพร วะยาคำโรงเรียนบ้านวังมล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาด สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
3. นางชไมพร บุศย์น้ำเพชรโรงเรียนบ้านหินฮาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพนมพร วะยาคำโรงเรียนบ้านวังมล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาด สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
3. นางชไมพร บุศย์น้ำเพชรโรงเรียนบ้านหินฮาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิเชียร ปานแก้วโรงเรียนบ้านไดลึกประชานุสรณ์ สพป.พิจิตร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสีแพ สุดชาโรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ โสภาโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิเชียร ปานแก้วโรงเรียนบ้านไดลึกประชานุสรณ์ สพป.พิจิตร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสีแพ สุดชาโรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ โสภาโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาคร สุขโฉมโรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สิงห์ไพรโรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาววรรณิภา สมคะเณโรงเรียนบ้านวังศาล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.สุโขทัย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสมศรี อดุลยรัตนพันธุ์โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางกันติยา จันทร์ทิมาโรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ บุญประสมโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป.พิจิตร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางลาวัลย์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านชอนไพร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ ประชารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางมยุรีย์ จันท้าวโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกรรณพร หิรัญโภคัยโรงเรียนบ้านศาลาลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางไตรรัตน์ ด้วงมากโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางจุฑามณี สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ปึงตระกูลโรงเรียนบ้านเฉลียงลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
3. นางรัตนา หนอนเมืองโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ บุญประสมโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป.พิจิตร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางลาวัลย์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านชอนไพร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ ประชารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางมยุรีย์ จันท้าวโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร แสงเสนาโรงเรียนบ้านนาแซง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางลาวัลย์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านชอนไพร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ ประชารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางมยุรีย์ จันท้าวโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ บุญประสมโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป.พิจิตร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางลาวัลย์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านชอนไพร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ ประชารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางมยุรีย์ จันท้าวโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ บุญประสมโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป.พิจิตร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางลาวัลย์ แสงโสดาโรงเรียนบ้านชอนไพร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสมาพร วงศ์เสนานุรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ ประชารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางมยุรีย์ จันท้าวโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบัวเงิน หุ้มสินโรงเรียนบ้านระวิง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางชมเดือน คำผัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป.น่าน เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวพชรกมล คำไวย์โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกาญจนา พูลฉันทกรณ์โรงเรียนวัดชัยศรี สพป.พิจิตร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางจารุพันธุ์ โคตรพงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางฉวี ธนูสารโรงเรียนบ้านวังแดด สพป.สุโขทััย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบัวเงิน หุ้มสินโรงเรียนบ้านระวิง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางชมเดือน คำผัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป.น่าน เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวพชรกมล คำไวย์โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบัวเงิน หุ้มสินโรงเรียนบ้านระวิง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางชมเดือน คำผัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป.น่าน เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวพชรกมล คำไวย์โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.พิษณุโลก เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบัวเงิน หุ้มสินโรงเรียนบ้านระวิง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรกมล คำไวย์โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.พิษณุโลก เขต ๒กรรมการ
3. นางชมเดือน คำผัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป.น่าน เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ อ่องยิ่งพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางศศิธร คุณกมุทโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายลิปนนท์ สุดใจพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร แก้วทิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป.น่าน เขต ๒กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ด้วงธรรมโรงเรียนบ้านโสก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ อ่องยิ่งพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางศศิธร คุณกมุทโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ อ่องยิ่งพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางศศิธร คุณกมุทโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ อ่องยิ่งพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางศศิธร คุณกมุทโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ อ่องยิ่งพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางศศิธร คุณกมุทโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางทศพร ทองยิ่งโรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสายธาร ทิพย์ศรีบุตรโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ ๒๒๙ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ วะยาคำโรงเรียนบ้านน้ำชุน สพป.เพชรบูรณ์ เขต๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายแบบใหม่ ฤทธินานนท์โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววารี คงประการโรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ขะมานามโรงเรียนบ้านวังเวิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตก สพป.อุตรดิษถ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอรทัยวัลย์ แก่นชาโรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพูลเทพ กะวิเศษโรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาววารี คงประการโรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ขะมานามโรงเรียนบ้านวังเวิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอรทัยวัลย์ แก่นชาโรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเอกอนงค์ กังคำโรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สิงห์อำพลโรงเรียนบ้านลานบ่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางณัฐนิช บุญจรัสโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสมาน สิทธิเจริญโรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป.อุตรดิษถ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางจันทร์หอม ธรรมภาษาโรงเรียนบ้านวังรู (เฉลิมรัฐวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางทศพร ทองยิ่งโรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสายธาร ทิพย์ศรีบุตรโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ ๒๒๙ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ วะยาคำโรงเรียนบ้านน้ำชุน สพป.เพชรบูรณ์ เขต๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวีระ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เฉนียงโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายแบบใหม่ ฤทธินานนท์โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางถาวร เดชธรรมรงค์โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประวัติ บุญศรีโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดา โทนมีโรงเรียนบ้านโคกยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางถาวร เดชธรรมรงค์โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประวัติ บุญศรีโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดา โทนมีโรงเรียนบ้านโคกยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางถาวร เดชธรรมรงค์โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประวัติ บุญศรีโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดา โทนมีโรงเรียนบ้านโคกยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางถาวร เดชธรรมรงค์โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประวัติ บุญศรีโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางกำไล มีไทยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวรัชดา โทนมีโรงเรียนบ้านโคกยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางร่มฉัตร เพชรหาญโรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ทองหมู่โรงเรียนบ้านโป่งสามขา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางร่มฉัตร เพชรหาญโรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ทองหมู่โรงเรียนบ้านโป่งสามขา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุวิทย์ พลยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ศรีษะเกตุผอ. ร.ร.บ้านหัวนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางนภาสิริ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านนายาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุวิทย์ พลยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางนภาสิริ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านนายาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุวิทย์ พลยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ศรีษะเกตุผอ. ร.ร.บ้านหัวนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางนภาสิริ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านนายาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย บัวบางโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ทัดช่อม่วงโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางเนตรนภา เดชศิริโรงเรียนบ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายบรรจงศักดิ์ อินทรรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมาง สพป.น่าน เขต ๒กรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนโนนทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย บัวบางโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ทัดช่อม่วงโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางเนตรนภา เดชศิริโรงเรียนบ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายบรรจงศักดิ์ อินทรรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนโนนทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย บัวบางรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ทัดช่อม่วงโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายเนตรนภา เดชศิริโรงเรียนบ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบรรจงศักดิ์ อินทรรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกะถิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนโนนทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรจงศักดิ์ อินทรรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านสบมาง สพป.น่าน เขต ๒กรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนโนนทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรจงศักดิ์ อินทรรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกะถิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนโนนทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย บัวบางโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ทัดช่อม่วงโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางเนตรนภา เดชศิริโรงเรียนบ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายบรรจงศักดิ์ อินทรรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ไพรแก่นโรงเรียนบ้านร่องกะถิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายบุญสิน แก้วคำมีโรงเรียนโนนทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประมวล ไชยศรีโรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจษฏาพร หมวกชาโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสุกัญญา จันตูมโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายทอง พรหมบุญโรงเรียนบ้านเสดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนโรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางกาญจนา แก้วพิลาโรงเรียนบ้านท่าอิบุญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายทอง พรหมบุญโรงเรียนบ้านเสดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนโรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางกาญจนา แก้วพิลาโรงเรียนบ้านท่าอิบุญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายทอง พรหมบุญโรงเรียนบ้านเสดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนโรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางกาญจนา แก้วพิลาโรงเรียนบ้านท่าอิบุญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายทอง พรหมบุญโรงเรียนบ้านเสดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวาธุกา เทียมแสนโรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางกาญจนา แก้วพิลาโรงเรียนบ้านท่าอิบุญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุปวีณ์ สิทธิโชคโรงเรียนบ้านวังรู (เฉลิมรัฐวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ ภัทรภิญโญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ จันมาโรงเรียนบ้านส้มเลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสารธาร ตันมีโรงเรียนบ้านดงขุย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ มูลณีโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางยาใจ อินดีคำโรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายธาร ตันมีโรงเรียนบ้านดงขุย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ มูลณีโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางยาใจ อินดีคำโรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสารธาร ตันมีโรงเรียนบ้านดงขุย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ มูลณีโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางยาใจ อินดีคำโรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร นามวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำโรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนัจภรณ์ กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสมจิต จันทร์สุริยะศักดิ์โรงเรียนบ้านฝายนาแซง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดศรีสุทรธาราม สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร นามวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำโรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร นามวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำโรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร นามวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำโรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร นามวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำโรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วิจิตรพงษาโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วิจิตรพงษาโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วิจิตรพงษาโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วิจิตรพงษาโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วิจิตรพงษาโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วิจิตรพงษาโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต ๑กรรมการ
3. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ้งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุดใจ หุ่นทองโรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี จูแจ่มโรงเรียนวัดชัยศรี สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวส้มเกลี้ยง อุดทาโรงเรียนบ้านส้มเลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิตร คำคูณโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ แซมสีม่วงโรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสมัยพร ภักดีโรงเรียนบ้านวังร่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิตร คำคูณโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ แซมสีม่วงโรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสมัยพร ภักดีโรงเรียนวังร่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิตร คำคูณโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ แซมสีม่วงโรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสมัยพร ภักดีโรงเรียนบ้านวังร่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณพัชญ์ปภา ธราพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุวีร์ดา ปะนิทานะโตโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกรินทร์ รุ่งอินทร์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพจนา แก่งศิริโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการ
3. นายจรัญ ทองแบบโรงเรียนบ้านบุ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณพัชญ์ปภา ธราพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุวีร์ดา ปะนิทานะโตโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานิตย์ มีตาบุญโรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.พิจิตร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ยอดรักโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายทวนทอง ศรีลาโรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณพัชญ์ปภา ธราพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุวีร์ดา ปะนิทานะโตโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการ
3. นายวสุพล ชินอาจโรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนภณ ธนชัยกรกูลโรงเรียนบ้านยางหัวลม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายศุภกิตติ์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.พิจิตร เขต ๑กรรมการ
3. นายวรัญญา บุญรักษาโรงเรียนบ้านดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิตย์ ฟักฟูมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมิชญา เลิศดอนสานโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ อารีสุกโรงเรียนบ้านวังร่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิตย์ ฟักฟูมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมิชญา เลิศดอนสานโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ อารีสุกโรงเรียนบ้านวังร่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิตย์ ฟักฟูมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมิชญา เลิศดอนสานโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ อารีสุกโรงเรียนบ้านวังร่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิตย์ ฟักฟูมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมิชญา เลิศคอนสารโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ อารีสุกโรงเรียนบ้านวังร่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิตย์ ฟักฟูมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมิชญา เลิศดอนสานโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ อารีสุกโรงเรียนบ้านวังร่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพูนศรี คนโฑเงินโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางมนกาญจน์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางศรีวรรณ สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังมล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพูลศรี คนโฑเงินโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางมนธกานต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางศรีวรรณ สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังมล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพูนศรี คนโฑเงินโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางมนกาญจน์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางศรีวรรณ สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังมล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพูลศรี คนโฑเงินโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางมนชกานต์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางศรีวรรณ สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังมล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพูนศรี คนโฑเงินโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางมนกาญจน์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางศรีวรรณ สิงมิ่งโรงเรียนบ้านวังมล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน sil63pbn.net หรือ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]