หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3 นางพงษ์ศักดิ์ กมลเสถียร รองผ.อ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 นายสนั่น อำพันธุ์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 นายบัณฑิต ศักดิ์ดาเดช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 นายสหภัส แร่นาค ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8 นางบุศราภรณ์ คำแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9 นายประมาณ อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 นางสาวสุภาพร มงคลวัจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 นางสาวศิริรัตนา วิริยะนภาพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 นางวริศรา ณีระนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14 นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18 นางอุไรวรรณ เพาะบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 นางอาทิตยา ปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 นางมัลลิกา จอมจันทรกานต์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นายสนั่น อำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 นายอมรินทร์ ศรีจันทร์สุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 นายชูศักดิ์ ทองคำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 นายสง่า หอมจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 นายสรายุทธ อุดพ้วย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 นายสุทัศน์ เย็นใจ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.๔๐ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 นายขจรศักดิ์ จันทขันธ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การ แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
29 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30 นางสุพรรณี แก้วทะ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
31 นายสุเทพ ปานแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
32 นางสิริลักษณ์ คำมินเศก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
33 นางสุธีรัตน์ เรืองสกุล ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
34 นางมัลลิกา จอมจันทรกานต์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
35 นางวิไลภรณ์ คำมั่น ครู รร.อนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
36 นางสมพร เวชประสิทธิ์ ครู รร.บ้านไทรทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
37 น.ส.กาญจนพรรณ ธรรมาธิวัฒน์ ครู ร.ร.บ้านโคกเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
38 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.๔๐ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
39 น.ส.อุมาพร คุ้มทรัพย์ ครู ร.ร.บ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
40 ครูพรพิมล เถื่อนถ้ำ ครู รร.อนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
41 นางสาวขวัญจิตร ชาติป่าสัก ครู รร. อนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
42 นางทองคำ อยู่เสดียง ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
43 นางทองคำ อยู่เสดียง ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง สปจ.พช. เขต 1 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
44 นางชลธิชา ศิลปชัย ครู ร.ร.บ้านซับเปิบ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการควบคุมการแข่งขันการแข่งขัน กิจกรรม Spelling Bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
45 นางสาวบุญสม โพธิ์คาสี ครู รร.บ้านวังขอน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กรรมการควบคุมการแข่งขันการแข่งขัน กิจกรรม Spelling Bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
46 นางสุวลี ก้อนจันทร์เทศ ครู รร. บ้านโป่งบุญเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กรรมการควบคุมการแข่งขันการแข่งขัน กิจกรรม Spelling Bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
47 นางวิลาวัลย์ พันโสดา ครู รร.บ้านโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กรรมการควบคุมการแข่งขัน กิจกรรม Spelling Bee ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
48 นางอาพร วิริยะไพศาลพงศ์ ครู รร.บ้านบึงนาจาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กรรมการควบคุมการแข่งขัน กิจกรรม Spelling Bee ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
49 นางเบญจมาศ หาพุทธา ครู รร.บ้านวังรู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน กิจกรรม Spelling Bee ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
50 นางสาววาสนา จันตา ครู รร.บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุงสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กรรมการควบคุมการแข่งขันประกวดเล่านิทาน Story Tellingระดับประถมศึกษา
51 นางสาวบุปผาชาติ นำภา ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันประกวดเล่านิทาน Story Tellingระดับประถมศึกษา
52 นางสาวจารุวรรณ แก้วเมืองกลาง ครู ร.ร.อนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการควบคุมการแข่งขันประกวดเล่านิทาน Story Tellingระดับประถมศึกษา
53 นางฐิติพรรณ หุมบางดี ครู รร.บ้านปากตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กรรมการควบคุมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับประถมศึกษา
54 นางรุ่งรัฐ ชมชื่น ครู รร.บ้านดอนสว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการควบคุมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับประถมศึกษา
55 นางศิริยา นาคนายม ครู รร.อนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการควบคุมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับประถมศึกษา
56 นางวรรณา ปัญญาสิทธิ์ ครู รร.อนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนASEAN QUIZระดับประถมศึกษา
57 นางชนัญชิญา ชาติชำนาญ ครู รร.เซ็นโยเซฟฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนASEAN QUIZระดับประถมศึกษา
58 Miss Cheryl Bernadette Carmichael ครู รร.เซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนASEAN QUIZระดับประถมศึกษา
59 นางรัชนีกร ตาลเพชร ครู รร.หนองไผ่ สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
60 นางสาววัชราภรณ์ ฉัตรวิโรจน์ ครู รร. หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
61 นางสาวจงกลณี พิลาเกิด ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
62 นางสาวนฤมล อาบสุวรรณ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
63 นางวรรณี ทองสุข ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
64 นางอรุณ สมสูงเนิน ครู รร.บ้านทุ่งสมอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กรรมการควบคุมการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
65 นายศรัณ์ เหล่านภาพร ครู ร.ร.วัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการควบคุมการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
66 นางนวกานต์ พาตา ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
67 นายธีระพล คำคูณ ครู รร.วัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการควบคุมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
68 นางพจนันท์ ฤกษ์พึ่งดี ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
69 นางภาสินีย์ พิริยะวีระชาติ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม.๔๐ กรรมการควบคุมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
70 นางสาวพัชรี อุ่นหะวงศ์ ครูโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กรรมการควบคุมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
71 นางภาสินีย์ พิริยะวีรชาติ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
72 นางสุพานิช เหล่าแช่ม ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
73 นางทัศนีย์ นาคนายม ครู รร.วัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการควบคุมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
74 นางสาวสาวิตรี ฉะฉาน ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
75 นางภาวิณี จันทร์ทิพย์ ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษา อังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
76 นางนารี อยู่เย็น ครู รร.เซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษา อังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
77 นางปิยพร สรรพช่าง ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษา อังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
78 นางปาริชาติ ตันมี ครู ร.ร. หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษา อังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
79 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการกลางการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
80 นางภัทราวดี แสนประสิทธิ์ ครู รร. วิทยานุกูลนารี สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
81 Miss Rachel Ross ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
82 นางดาลัด มหาชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.๔๐ กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
83 Mr.Danh Wanh Na ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.๔๐ กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
84 นางสาวดาลัด มหาชัย ครู รร. หล่มสักวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
85 Mr.Danh Wanh Na ครู รร. หล่มสักวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZระดับ ม.1-3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
86 นางอัญชลี อัศวเทพ ครู รร.วิทยานุกูลนารี สพม.40 กรรมการวบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87 นางเขมิกา ทินฤทธิ์ ครู รร. หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40 กรรมการวบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88 นางอนุรักษ์ รอดเกตุ ครู รร. หนองไผ่ สพม.40 กรรมการวบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89 นางอมรทิพย์ มาเทียน ครู รร.วิทยานุกูลนารี สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90 นางสาวสมฤดี ศรีชามก ครู รร. หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91 นางสาวอรอุมา เกษามูล ครู รร.เมืองราดวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92 นางลำยวน เขียวยะ ครู รร.ราชประชานุเคราะห์เพชรบูรณ์ สพม.40 กรรมการควบคุมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93 นางสาวชนิดาภา จันทร์พุทธา ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94 นางสุพัตรา บุญขะจาย ครู รร.เพชรพิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95 นางกัญญา ศักดิ์ดาเดช ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันกิจกรรม Multi Skills Competitionระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96 นางสาวปิยาภรณ์ อัครลาวัณย์ ครู รร.น้ำหนาววิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันกิจกรรม Multi Skills Competitionระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97 นางกุลหญิง วงศ์ศีลธรรม ครู รร.วิทยานุกูลนารี สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันกิจกรรม Multi Skills Competitionระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98 นางสาวพัชรา ทองแพง ครู รร.ติ้ววิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษา อังกฤษ (Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99 นางจามจุรี นาคประภัสสร ครู รร. หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษา อังกฤษ (Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100 นางสุพิชญา บริรักษ์เลิศ ครู รร.วิทยานุกูลนารี สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษา อังกฤษ (Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการกลางการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102 นางสุพานิช เหล่าแช่ม ครู รร. หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103 นางสาวสาวิตรี ฉะฉาน ครู รร. หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
104 Miss Rachel Ross ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
105 นายศันสนะ มูลทาดี ครู รร.น้ำหนาววิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
106 นางสาวจุฑาธิป จารุเดชา ครู รร.วิทยานุกูลนารี สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
107 นางณภัศสินี มุจรินทร์รัตน ครู รร. หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
108 นางสุทัศน์ กลิ่นหอม ครู รร.ติ้ววิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
109 นางสาวชาริณา ศรีเหรา ครู รร.หนองไผ่ สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
110 นางศิรินาฏ สังข์ธูป ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
111 นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า ครู รร. หนองไผ่ สพม.40 กรรมการควบคุมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
112 นางปรีชาพร ปรีดาฤทธิ์ ครู รร.วิทยานุกูลนารี สพม.40 กรรมการควบคุมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
113 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วยม ครู รร. หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
114 นางสาวดาลัด มหาชัย ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
115 นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ ครู รร.วิทยานุกูลนารี สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
116 นางรุ่งนภา ขวัญพรม ครู รร.เมืองราดวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
117 นางสาววัชราภรณ์ ฉัตรวิโรจน์ ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษา อังกฤษ (Skit)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
118 นางสุพดี จันทร์ลา ครู รร.เพชรพิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษา อังกฤษ (Skit)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
119 นางสาวพวงแก้ว ยัพวัฒนพันธ์ ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษา อังกฤษ (Skit)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
120 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการกลางการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
121 นางน้ำผึ้ง จันทร์เจริญ ครู รร.เมืองกลางวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
122 นางสาวพุดตาล ศรีเมฆ ครู รร. หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
123 Miss Georgina Walls ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
124 นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์ ครู รร. วิทยานุกูลนารี สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาจีน (ทุกระดับ)
125 นางสาววานิชญา บุตรมางกูล ครู รร.เมืองกลางวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาจีน (ทุกระดับ)
126 Miss Yang Li Juan ครู รร. วิทยานุกูลนารี สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาจีน (ทุกระดับ)
127 นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์ ครู รร.หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาจีน (ทุกระดับ)
128 นางสาวอจารีย์ อุ่นหลาบ ครู รร. หล่มสักวิทยาคม สพม.40 กรรมการวบคุมการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น (ทุกระดับ)
129 นายพัทธพล ทองเกิด ครู รร. วิทยานุกูลนารี สพม.40 กรรมการวบคุมการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น (ทุกระดับ)
130 นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์ ครู รร. วิทยานุกูลนารี สพม.40 กรรมการวบคุมการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น (ทุกระดับ)
131 นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
132 นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
133 นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
134 นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
135 นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
136 นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
137 นางสาววีณา อัครธรรม ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
138 นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการที่ปรึกษา
139 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
140 นายเกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
141 นางพัชรา ประวาลทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
142 นางพัชรา ประวาลทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
143 นางสาวรุ่งนภา นุตราวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
144 นายชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล คณะกรรมการที่ปรึกษา
145 นายโสภณ โสมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
146 นายสุทิน ทองไสว ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
147 นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
148 นางณรี สุสุทธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการที่ปรึกษา
149 นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
150 นางภาวิณี ธำรงเลิศฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
151 นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
152 นางสาวพจนีย์ เจนพนัส ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว คณะกรรมการที่ปรึกษา
153 นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
154 นางพวงมณี ชัยเสรี ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
155 นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล คณะกรรมการที่ปรึกษา
156 นายกนก อินทรพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
157 นายสนิท แย้มเกสร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน คณะกรรมการที่ปรึกษา
158 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
159 นายพะโยม ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
160 นางสาววันเพ็ญ สุจิปุตโต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
161 นายพิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา
162 นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
163 นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
164 นายดำรงค์ พลโภชน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
165 นายชวลิต โพธิ์นคร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
166 นางสาวอุษณีย์ วัฒนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
167 นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจ คณะกรรมการที่ปรึกษา
168 นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะกรรมการที่ปรึกษา
169 นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ คณะกรรมการที่ปรึกษา
170 นายสมควร วรสันต์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ คณะกรรมการที่ปรึกษา
171 นายแสงไทย มีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา
172 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
173 นายสันติ โลหะปิยะพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
174 นายภักดี โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
175 นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
176 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
177 นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
178 นายนิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
179 นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
180 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
181 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
182 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
183 นายกลาง สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
184 นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
185 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
186 นายดิเรก ต่ายเมือง รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
187 นางสุริชา ชาติสุทธิ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
188 นายอำนาจ บุญทรง รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
189 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
190 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
191 นายเสกสรรค์ สีใส รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
192 นายประวัติ ยงบุตร รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
193 นายภูวนาท มูลเขียน รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
194 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
195 นายอนันต์ นามทองต้น รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
196 นางแน่งน้อย เสาวรัจ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
197 นายวรพล อุทัยรัตน์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายจุน คำมา รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
199 ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
200 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
201 นายวรการ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
202 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
203 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
204 นายคำรณ คูณแก้ว รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
205 นายวีรพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
206 นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
207 นายสมหมาย ถาวรกุล รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
208 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
209 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
210 นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
211 นางจารุพันธ์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการอำนวยการ
212 นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
213 นายภาสภณ ไกรเกตุ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
214 นางอรพิน ประจันเขตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ คณะกรรมการอำนวยการ
215 นายอนุศักดิ์ สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ คณะกรรมการอำนวยการ
216 นางอนงค์ เนตรทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ คณะกรรมการอำนวยการ
217 นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ คณะกรรมการอำนวยการ
218 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
219 นางศศิธร ดาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
220 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
221 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ
222 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
223 นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
224 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
225 นายอนันต์ นามทองต้น รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
226 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
227 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
228 นายอุปถัมภ์ ขวัญลอย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
229 นายวิบูล ชัยประเสริฐศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
230 นายสมชาย คำเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
231 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
232 นางกรองแก้ว อินแนน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
233 นายเชาว์ดี ธูปมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
234 นางสุวรรณา วรทล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
235 นายธวัช แก้วจีน นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
236 นายเอนก การกิ่งไพร ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
237 นายอาลักษ์ จันทสุข ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
238 นางนิตยา แก้วชู เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
239 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
240 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
241 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
242 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
243 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
244 นางชุติกาญจน์ แตงใหญ่ นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
245 นางบุญฑริกา แก้วก๋อง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
246 นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
247 นายนิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
248 นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
249 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
250 นายเสกสรรค์ สีใส รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
251 นายวีรพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
252 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
253 นายอุปถัมภ์ ขวัญลอย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
254 นายวิบูล ชัยประเสริฐศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
255 นายสมชาย คำเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
256 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
257 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
258 นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
259 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
260 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
261 นางชุติกาญจน์ แตงใหญ่ นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
262 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
263 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
264 นางสาวนวลพรรณ ไชยมา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
265 นายจรัญ จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
266 นางนางณิตต์ดา อำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
267 นายสุรพล จินดาเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
268 นายสวาท สร้อยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
269 นายณัฐพร เฉลิมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
270 นายอิสราพงศ์ ฮวดพรม ครูโรงเรียนบ้านสักหลง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
271 นายพงษ์ศํกดิ์ อินดีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนดู่ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
272 นายประยูร สืบกินนอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแกเครือ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
273 นายอภิชัย เริงเลื่อม ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
274 นายบัวทอง บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชุน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
275 นางขวัญนภา จันทร์ดี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
276 นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
277 นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
278 ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา รองผู้อำนวยการสพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
279 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
280 นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
281 นายสุวรรณ์ ฟักผล รองประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
282 นายโกศล รอดมา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
283 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
284 ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
285 นายคำรณ คูณแก้ว รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
286 นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
287 นายบัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม การศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
288 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
289 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
290 นางชรอยวรรณ ประเสริฐผล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
291 นายปกรณ์ ศรีตนทิพย์ ผู้จัดการโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
292 นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
293 นางสาวธิดา นริศชาติ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
294 นางกชพร ควรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
295 นางวชิรินทร์ ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
296 นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกิตติพิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
297 นางวิริยาวรรณ เริงเกษตรกรณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
298 นายประมูล พูลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
299 นายวัชรพันธ์ ถาวรหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
300 นายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม ผู้จัดการโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
301 นางสิวิกา อาชานนท์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนโฆษิตวิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู้
302 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูณณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
303 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูณณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
304 นางปนรรฐพร เกสรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนยการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
305 นายบุญเลิศ สัสสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
306 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
307 นางจิตรา ชนะวาที ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาวิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
308 นางจิตรา ชนะวาที ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาวิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
309 นายไชยยงค์ ไชยปัน นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
310 นายธีรชัย มังกรทอง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
311 นายอารี ศรีทองเพ็ชร อาจารย์วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
312 นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
313 นางสุริยา ประดิษฐ์สถาพร อาจารย์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
314 นายบุญส่ง เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
315 นายคมสัน สีป้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
316 นายศุภชัย รัววิชา นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
317 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
318 นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
319 นายชนินทร์ สะพรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
320 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
321 นายพฤฒสภา แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
322 นายเจษฎา อิ่มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะแก สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
323 นางกรณี ต๊ะอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
324 นายมงคล ทองลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ ๑๓๗ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
325 นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
326 นายสถิต จีนประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
327 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
328 นางสาวพิมพ์มาดา วิชัยธนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
329 นายอดิศักดิ์ เพ็งตา ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
330 นายสุดเขต อยู่เสดียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
331 นายสมชาย เผือกตระกูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
332 นายสหัส บุญแถม ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
333 นายไพรัช ประจันตเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
334 นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
335 นายสลับ ชมพลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
336 นางจุฑารัตน์ ศรีเอี่ยม นักประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
337 นางพนิตสิริ แพ่งสภา นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
338 นางสาวชนินาถ ชิงช่วง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
339 นางมาลี ธูปวงค์ ครูโรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
340 นายนภนต์ ชำนาญธนกุล ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
341 นางปวีณา ทองทรง ครูโรงเรียนบ้านวังชะนาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
342 นางศศิธร วีราวุธ ครูโรงเรียนบ้านยางลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
343 นายเมฆินทร์ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
344 นายปราโมทย์ บุญคง ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
345 นายอุดมศักดิ์ เหล็กคำ ครูโรงเรียนเสรีศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
346 นายอรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
347 นายบัญชา คงทน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
348 นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
349 นางดาว พงค์สมบุญ ครูโรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
350 นายสุขุม พิมพะสาลี นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
351 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
352 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
353 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
354 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
355 นายสมชาย เผือกตระกูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
356 นายสมหมาย อ่อนน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
357 นายจีรพล พวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
358 นายประสงค์ บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากกตาล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
359 นายสมควร ศาสตร์จีนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
360 นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านายม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
361 นายโกมล อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
362 นายเจษฎา อิ่มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะแก สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
363 นายสิงห์ทอง กล้วยหอมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
364 นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพี้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
365 นายโชคชัย บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
366 นายมงคล ทองลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพ ๑๓๗ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
367 นายบุญส่ง ชูแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
368 นายพฤฒสภา แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
369 นายสุรเชษฐ์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
370 นายสนิท ธรรมสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
371 นายภิญโญ เกียนแกล้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
372 นายสราวุธ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมประชาสรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
373 นายไพโรจน์ ฉัตรบุปผา ครูโรงเรียนบ้านยางลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
374 นายอาคม มีแสง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
375 นายนิกร หยาดน้ำค้าง ครูโรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
376 นายเชาวรัตน์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
377 นายเสกสม วรรณา ครูโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
378 นายโสภณ พันธุ์น้อย ครูโรงเรียนบ้านพี้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
379 นายสมพงษ์ ภักดีสาร ครูโรงเรียนบ้านวังโค้ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
380 นางสุพิน ภักดีสาร ครูโรงเรียนบ้านห้วยผักไล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
381 นายประเสริฐ สังเกตุดี ครูโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพ ๑๓๗ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
382 นายประสาน ธาตุจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
383 นายประภาส ศรีเมือง ลูกจ้างประจำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
384 นายพรเทพ บุญสอน ลูกจ้างประจำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
385 นายผจญชาย เทพชัย ลูกจ้างประจำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
386 นายมงคล แซมสีม่วง ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
387 นายวิเชียร จันทร์ทอง ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
388 นายสุเทพ พันมาลี ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
389 นายประมาณ สายสุจริต ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
390 นายฝน กันทอง ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านกม. ๒ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
391 นายสมัคร กิจพินิต ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านพลำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
392 นายไพโรรจน์ ขวัญอุ่น ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านยางกุด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
393 นางวันทนา บุญนิล เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
394 นายไชยวัฒน์ วันกิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
395 นางพนิตสิรี แพ่งสภา นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
396 นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
397 นางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
398 นายภควัต ตรีจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำน้ำบัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
399 นายดิเรก ต่ายเมือง รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
400 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
401 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
402 นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
403 นายโกมล อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
404 นายสมชาย เผือกตระกูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
405 นายสมหมาย อ่อนน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
406 นายประสงค์ บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากกตาล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
407 นายจีรพล พวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
408 นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
409 นายเจษฎา อิ่มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะแก สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
410 นายสมควร สารทจีนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเบาะ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
411 นายสิงห์ทอง กล้วยหอมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
412 นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพี้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
413 นายสมชาย คำเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
414 นางเนตรนภา สีอ่อน นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
415 นายเจษฎา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
416 นายสุรพล จันดาเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
417 นายสมศักดิ์ ชูนาคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกโอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
418 นายสุวัฒน์ นิลพลอย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
419 นางสาวจำลอง พินเมือง นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
420 นางน้อมจิตต์ หนูทอง นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
421 นางสาวพิมพ์นิภา เพียรพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
422 นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
423 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
424 นางสาวพิมพ์มาดา วิชัยธนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
425 นายสุริยา นุตทะบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
426 นางชลลดา พานนนท์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
427 นายนิรัตน์ จันทร์เที่ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
428 นางกมลวรรณ ผ่องพันธ์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
429 นางคงคา พฤทธสาโรช ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
430 นางกุลชา ศิลกุล ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
431 นางสังเวียน ขลุ่ยแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
432 นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
433 นายอนันต์ แก้วมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
434 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
435 นางบุญเรือน จันทร์รุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
436 นางศุภพัตรา แสงประเสริฐสุข ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
437 นางรัศมี จันทร์เพ็ง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
438 นางสุวรรณี สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
439 นางสาวพิมพ์นิภา เพียรพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
440 นายประจวบ ลังกาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
441 นางพนิดา สมบูรณ์ชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
442 นางสาวทวี แสนนนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
443 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
444 นายวันชัย พรหมเศรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
445 นางอุษารัตน์ เรืองวิลัย ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
446 นางอัจจิลักษณ์ กระสันต์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
447 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
448 นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
449 นายสลับ ชมพลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
450 นายสวาท สร้อยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
451 นางภรัญญา คำวิเศษ ครูพยาบาลโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
452 นางทรงสุดา คงนา ครูพยาบาลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
453 นายสหัส บุญแถม ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
454 นางจิตรา ชนะวาที ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
455 นางสาวพรรณยมล วันเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
456 นางบุษบา แก้วเขียว ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
457 นางสาวนวลอนงค์ บุญยิ่ง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
458 นางเมษา ชมเชย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
459 นายบุญส่ง เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
460 นางสาวนันท์นภัส บุญยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
461 นายดิลก อ่อนลา สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
462 นางปราณี อ่อนลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดียง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
463 นางเกตุแก้ว วงค์กาอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสะเดียง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
464 นางรุ่งตะวัน นินทรีย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสะเดียง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
465 นางทับทิม สุนทรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
466 นางมาลัยพร วงค์กาอินทร์ นักวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
467 นางศันสนีย์ แก้วทองคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
468 นางสาวพรนภา เพชรวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโคก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
469 นางอารีย์ โพธิ์ปิ่น นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนางั่ว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
470 นางจารุณี กันธุ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนางั่ว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
471 นางนุจรี เกษงอน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนางั่ว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
472 นางบังอร จันทร์หุ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนางั่ว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
473 นางสาวรัตนา จุบัน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนางั่ว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
474 นายกัมปะนาท กองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดงมูลเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
475 นางสาวฉัตรดาว อิธิตา นักการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดงมูลเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
476 นางสาวเครือวัลย์ พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี้ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
477 นางษิระกาญจน์ ตาลสุข นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านพี้ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
478 นางกฤตวรรณ ณ พลพงศกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี้ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
479 นางเทพธิดา กุญชร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพี้ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
480 นางสาวประไพพรรณ ประสานตรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี้ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
481 นางสาวพรสุดา แก้วเผือก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี้ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
482 นางสาวสรียา ไชยวุฒิ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพี้ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
483 นายวีรยุทธ สังข์เมือง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสามแยกวังชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
484 นายวิเชียร แก้วแย้ม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามแยกวังชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
485 นางสาวชัญญนุช รักชาติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามแยกวังชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
486 นายภาคภูมิ แพ่งไฉน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสามแยกวังชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
487 นางสาวเจนจิรา เรืองสกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามแยกวังชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
488 นางสาวพนารัตน์ คำศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามแยกวังชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
489 นางบุษบา ม่วงน้อยเจริญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามแยกวังชมภู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
490 นางน้ำผึ้ง สุวรรณพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
491 นายพรภพ จันสาลี เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
492 นางเต็มคุณ หลักเพชร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
493 นายสถาพร เลิศสงคราม เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
494 นางสาวพิรุณรัตน์ ประมุทา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
495 นางสาวรัตติกา บุญเมฆ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
496 นายสุทธิพงษ์ พรมรัตน์ พนักงานขับรถ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
497 นางวัฒนา จันทร์นุช พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
498 นางสาวศราวดี กังวาน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
499 นายประเสริฐ รอดเงิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
500 นายสุภานน โถเมือง เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
501 นางณัฐกานต์ ราชพรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
502 นายอดุลย์ แลคำ พนักงานเวชการ โรงพยาบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
503 นายเพชรอุทัย ฟักเครือ พนักงานขับรถ โรงพยาบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
504 นางชนัญญา วิลาสินี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
505 นางณัฐกมล เสาธง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
506 พันตำรวจเอกอารักษ์ อ่อนแย้ม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
507 น.ส.ปริญญา เขียวอมร ผอ.โรงพยาบาลท่าพล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
508 น.ส.สุมาลี ด่วนเดิน พยาบาลวิชาชีพ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
509 นางน้ำค้าง หางศร พยาบาลวิชาชีพ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
510 น.ส.สมพน สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณาสุข ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
511 น.ส.กมลชนก รักก้อน นักวิชาการสาธารณาสุข ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
512 น.ส.วันวิสา ดวงแก้ว เจ้าพน้กงานสาธารณาสุข ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
513 น.ส.ฉัตรชฎาภรณ์ บุญเสนา เจ้าพน้กงานสาธารณาสุข ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
514 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รอง ผอ.ร.ร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
515 นายสุริยา นุตทะบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.เขต 40 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
516 นายนิรัตน์ จันทร์เที่ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
517 นายอนันต์ แก้วมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.เขต 40 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
518 พลตำรวจตรีสุกิจ สมณะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
519 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
520 พันตำรวจเอกอรรถสิทธิ์ สุดสงวน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
521 นายสมพงษ์ หอมสนิท ป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
522 พันตำรวจเอกฐเดช กล่อมเกลี้ยง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
523 พันตำรวจเอกสมนึก คำวิเศษ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
524 พันตำรวจเอกชยชัย ปัญหกาญจน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
525 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
526 นายสมหมาย ถาวรกุล รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
527 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
528 นายเจษฎา เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินซอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
529 นายพงษ์ศักดิ์ พุฒบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตูม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
530 นายสุพจน์ โพธิมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสีทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
531 นายเชาวลิต มินพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
532 นายมนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับข่อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
533 นายบุญส่ง เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
534 นายปฏิพล เจริญพล ครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
535 นายไพศาล รังสิกรรพุม ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
536 นายวันชัย อินทรผล ครูชำนาญการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
537 นายสนั่น อำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
538 นายนัฐวัฒน์ จำรัสไชยวงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
539 นายชัยวัฒน์ เสมาทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
540 นายสาธิต หงษ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
541 นายสาธิต รักษาบุญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
542 นายบรรเลง รสฉ่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
543 นายพหลยุทธ์ สายปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
544 นายสุพัฒน์ ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเพชรบูรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
545 นายนิรัตน์ จันทร์เที่ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
546 นายประวิทย์ พรหมสุวรรณ ครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
547 นายนิธิพงษ์ ยอดคำ ครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
548 นายทนงศักดิ์ มูลสาร ครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
549 นายพิชัย แตรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
550 นายสุวรรณ ตั้งศรีจันทร์ อพปร. สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
551 นายภักดี พุฒรัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
552 นายภฑิล นิยม อาจารย์คณะรัฐศาสตร์วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
553 นายประยงค์ ราชพรม พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
554 นายพงษ์ศักดิ์ วงกลม ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
555 นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม. เชต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
556 นายวินัย จันทร์ลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
557 นางฤทัยวัณย์ จันทรวัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
558 ดาบตำรวจยงยุทธ ศรีคงเมือง ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
559 นายสวาท สังข์เทศ ครูโรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
560 นางนวลลออ เงินเมย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
561 พันตำรวจโทประมุข ปิ่นปลื้มจิตต์ รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
562 พันตำรวจโทมานะ สุขสันต์ สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
563 พันตำรวจโทสมาบัติ ยามวัน สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
564 นางสุวรรณี สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
565 นายทองเจือ โพธิ์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
566 นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.40 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
567 พันตำรวจเอกอรรถสิทธิ์ สุดสงวน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
568 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
569 นายบุญส่ง เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
570 นายสำราญ พริกไทย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม.40 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
571 นายไพศาล รังสิกรรมพุม ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี สพม.เขต 40 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
572 นายวันชัย อินทรผล ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม สพม.เขต 40 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
573 พันตำรวจเอกอารักษ์ อ่อนแย้ม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
574 นายธวัชชัย ไปปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
575 นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
576 นายสุวรรณ ฟักผล รองประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
577 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
578 นายพฤฒสภา แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี–ห้วยโป่ง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
579 นายธีระ รอดช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
580 นายบัญชา ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดแค สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
581 นายขวัญชัย นาคไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนซับเปิป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
582 นายไพรวัลย์ พุทธารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
583 นายปราโมทย์ สนธยามาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
584 นายจีระศักดิ์ สาละวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไทร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
585 นายสุกิจ เมฆประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
586 นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสาร สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
587 นายประจบ อัยกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
588 นายมานะ มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขุย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
589 นางพรไพบูลย์ บุญโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
590 นางนงลักษณ์ ทาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุฏิพระ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
591 นางสาวสุทธิภา ลาดเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตะแบก สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
592 นางอรทัย อินการทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
593 นางอารีวรรณ ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
594 นางวรรณคำ เนตรแสงสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
595 นางสาวสุพัตรา อนุแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเชิงชาย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงชาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
596 นายปกรณ์ ศรีตนทิพย์ ผู้จัดการโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
597 นางศิริวรรณ ม่วงไม้ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
598 นางสาวธิดา นริศชาติ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
599 นายรุ่งทวี ทบรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
600 นางวชิรินทร์ ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
601 นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกิตติพิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
602 นางวิริยาวรรณ เริงเกษตรกรณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
603 นายอดิศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
604 นายเสรี ธรรมอาสา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแสงธรรมวิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
605 นายมานะ วีระพันธ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวีรสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
606 นายศุภัค ธนเสน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมอทอดศึกษาทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
607 นายสมยศ จีนรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
608 นายอดิศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
609 นายสุวิทย์ เพชรน่าชม ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
610 นางจิตรา ชนะวาที ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาวิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
611 นางขวัญหล้า ใจห้าว ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนผดุงวิทย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
612 นางพรวิไล ทิพยานุรักษ์สกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทิพยาหล่มสัก สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
613 นางสิรินทรา ศรีป้อ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฤทัยทิพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
614 นายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม ผู้จัดการโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
615 นางสิวิกา อาชานนท์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนโฆษิตวิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
616 นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
617 นางบัวผัน มีทอง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
618 นางวชิรินทร์ ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
619 นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกิตติพิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
620 นางวิริยาวรรณ เริงเกษตรกรณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
621 นายอดิศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
622 นายเสรี ธรรมอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
623 นายมานะ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
624 นายศุภัค ธนเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
625 นายสมยศ จีนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
626 นายสุวิทย์ เพชรน่าขม ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
627 นางจิตรา ชนะวาที ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
628 นางขวัญหล้า ใจห้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงวิทย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
629 นางพรวิไล ทิพยานุรักษ์สกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทิพยาหล่มสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
630 นางสิรินทรา ศรีป้อ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฤทัยทิพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
631 นายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม ผู้จัดการโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
632 นางสิวิกา อาชานนท์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนโฆษิตวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
633 นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
634 นางบัวผัน มีทอง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
635 นางทัศนา จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
636 นางน้อมจิตต์ หนูทอง นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
637 นางสุวรรณี สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
638 นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
639 นางสิริกร โฉมงาม ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
640 นางสาวบวรรัตน์ พัฒนพงษ์ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
641 นางสาวภัทพร ศรีชัยสุวรรณ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
642 นางสาวบุญเรียม อยู่ชา ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
643 นางกชกร ขันทะเสน ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
644 นางสาวสำรวย สีเผือก ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
645 นางสาวสุชาดา ปานอำพันธ์ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
646 นางอรทัย พรมแดง ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
647 นางสาวหัสยา เด็ดแก้ว ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
648 นางสาวภัทราพร บุตรา ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
649 นางสาวสุภาพร ทวีอาชา ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
650 นางสาวกมลเนตร ใจคำ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
651 นางศรุตา อุ่นทุไร ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
652 นางสาวเยาวลักษณ์ พาโทน ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
653 นางสาวเนตรชนก หวัดสูงเนิน ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
654 นางสาวนันทพร ดาวดี ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
655 นางชนัญชิญา ชาติชำนาญ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
656 นางสาวสุพิชชา ชาติชำนาญ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
657 นางสาวสาวิตรี ฐิติเบญจพล ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
658 นางสาวนัสนันท์ ฮดโท ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
659 นางสาวกาญจนา ฉิมมา ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
660 นางน้ำผึ้ง กัลยา นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
661 นางสาวนิรมล ใจคำ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
662 นางปิลันธนา แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
663 นางสุดใจ โชติจิรเดช ครู โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
664 นางเยาวรัตน์ ปานโชติ ครู โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
665 นางกฤษณา ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
666 ว่าที่ รต.หญิงละม่อม พรมนาม ครู โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
667 นางนิชนันท์ แสนคำ ครู โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
668 นางฉัตรฐมา ลาคำ ครู โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
669 นางยศยา แพ่งยขัง ครู โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
670 นางสุปราณี มานะชำนิ ครูผูดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาป่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
671 นางสายใจ กาฬะสิน ผู้ช่วย ครูผูดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาป่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
672 นายเสน่ห์ สระแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
673 นายธวัช กันทา ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
674 นางวีณา จุฬารี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
675 นางลัดดาวัลย์ เชื่อบุญมี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
676 นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
677 นางกาญจนา สิงห์เวียง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
678 นางอุไร ยอดเกตุ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
679 นางสาว ภัคธดา แก้วแสน ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
680 นางนันทิกานต์ อุทธบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
681 นางสาวมณีรัตน์ ไทยขำ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
682 นางสาวพัชรวฤนท์ บุญสวน ครู ค.ศ.๒ โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
683 นางชุดาพร บุญยวง ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
684 นางสาวเพียงนิล ธมลวิสิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
685 นางสมยา อินทร์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
686 นางมณีรัตน์ เอี่ยมมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
687 นางสวิท พรหมมาก ครู ค.ศ. ๓ โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
688 นายกฤติน วรรณเกษม ครู ค.ศ. ๒ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
689 นางน้ำผึ้ง กัลยา นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
690 นายธีรภัทร ดีหมี ครู โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
691 นายไพรวัน ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
692 นางสาวอรอนงค์ ทองแนบ ครู โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
693 นางสาวจิราภา แซมสีม่วง ครู โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
694 นางชุมพร กาฬะสิน ครู โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
695 นายบุญเรือง บุ้งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
696 นางสุริชา ชาติสุทธิ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
697 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
698 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
699 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
700 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
701 นายอาคม วิทยเขตปภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
702 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
703 นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
704 นายโกมล อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
705 นายเสรี ชาติสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
706 นายสิงห์ทอง กล้วยหอมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
707 นายธีระ รอดช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
708 นายไพรวัลย์ พุทธารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
709 นายโกวิท แดงทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.๒ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
710 นายขวัญชัย นาคไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเปิบ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
711 นางกรณี ต๊ะอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
712 นางไมตรี สำราญรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
713 นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
714 นางพัชรินทร์ เต็งยี่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
715 นางทิพหทัย เพชรผึ้ง เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
716 นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
717 นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
718 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
719 นายคำรณ คูณแก้ว รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
720 นายประวัติ ยงบุตร รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
721 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
722 นางปนรรฐพร เกสรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
723 นายอภิรักษ์ สำราญพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
724 นางนวลลออ เงินเมย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
725 นายสุวัฒน์ นิลพลอย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
726 นางชนัญญา วิลาสินี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
727 นางไมตรี สำราญรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
728 นางสุพัตรา กองเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
729 นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
730 นางจินตนา ทรัพย์ปริญญาพร ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
731 นางณกมล นกแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
732 นางชวนพิศ เรืองน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
733 นางนภัสภรณ์ หุนทนทาน นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
734 นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
735 นางสุกันยา เกตุหอม นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองงบประมาณ
736 นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
737 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
738 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
739 นายจุน คำมา รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
740 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
741 นางสุพัตรา กองเกตุ ผู้อำนวยการบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
742 นายอาคม วิทยเขตปภา ผู้อำนวยการบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
743 นางรัศมี สุวาชาติ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
744 นางวารุณี ผลบุญ นักวิชาการพัสดุ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
745 นางพัชรินทร์ เต็งยี่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
746 นางพรพิมล วิทยเขตปภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
747 นางวันเพ็ญ ศรีภักดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
748 นางสุกัญญา ทองจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
749 นางสาวชวาลา พรหมมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
750 นางทิพหทัย เพชรผึ้ง เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
751 นายเจริญ จันทนะ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
752 นางศิริวรรณ กี่หมื่น นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
753 นางสุกันยา เกตุหอม นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
754 นางสาวชุติพร ประเสริฐทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
755 นางผุสดี วงษ์แสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
756 นางสาวกัลตนา บุญณรงค์ เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
757 นายสุรการ อุดพ้วย ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
758 นางสาวกาญจนวดี บุญณรงค์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
759 นางสาวพัฒนา เต็มเพชร นักวิชาการการเงินและบัญชี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
760 นางสาวศรีสมร ศรีเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
761 นางฐิตาภา สมพล นักวิชาการพัสดุ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
762 นางสุภาวดี คนสมบูรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
763 นางสาวศิริพร ทองเพ็ง เจ้าพนักงานพัสดุ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
764 นางสาวนวลลออ สินเพียง พนักงานราชการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
765 นางนภัสภรณ์ หุนทนทาน นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
766 นางสาวปาจรีย์ ตรีทศบดี นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
767 นางลำจวน บัวสำลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
768 นางสาวรัตนพัตน์ ทองรอด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
769 นางสาวฑิมลวัลย์ ศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
770 นางสาวสมหมาย คูโคกสูง เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
771 นางกรรณิการ์ ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
772 นางสาวจันทร์ทิพย์ คุณาสกุลเลิศ พนักงานราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
773 นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและบัญชี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
774 นางไมตรี สำราญรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
775 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
776 นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
777 นางสุกัญญา ชุมวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
778 นายภควัต ตรีจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
779 นายอำนาจ บุญทรง รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
780 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
781 นายวิศิษฐ์ จันทร์ตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
782 นายบัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
783 นายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม ผู้จัดการโรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
784 นายรุ่งทวี ทบรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
785 นางจิตรา ชนะวาที ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
786 นายกนกศักดิ์ วันพุธ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
787 นายเสรี ธรรมอาสา ครูโรงเรียนแสงธรรมวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
788 นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
789 นายเดชา พึ่งแก้ว พนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
790 นายประดิษฐ์ ศรีลือชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเฉลียงลับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
791 นายประสาท คล้ายกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
792 นายสงบ นามไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
793 นายชัยวัฒน์ นงภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
794 นายวิโรจน์ มาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังซอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
795 นายมนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับข่อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
796 นางสาวนุจรีย์ เลื่อนชิด พนักงานพิมพ์ดีด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
797 นายไชยวัฒน์ วันกิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
798 นางอารีวรรณ ติณเวส เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
799 นายพรศักดิ์ ศรีเมือง พนักงานธุรการ ส.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
800 นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
801 นายมานพ ลิ้มสุข ครู โรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
802 นางรัศมี ศุภรัศมีสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
803 นางสุกัญญา ชุมวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
804 นายเอนก ศิลกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทะเบียน นข 2809 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
805 นายไมตรี แก้วทะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทะเบียน นข 1301 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
806 นายมนัสถ์ เพชรกัณหา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ทะเบียน นข 1298 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
807 นายสุชาติ บุญณรงค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ทะเบียน นข 1299 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
808 นายสุทัศน์ นาป้อม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทะเบียน นข 1318 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
809 นายเรวัธ สีที สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทะเบียน นข 1317 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
810 นายชัชวาลย์ ศรีจริยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ทะเบียน นข 1104 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
811 นายประสิทธิ์ ใจเพียร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ทะเบียน นข 1125 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
812 นายอำนาจ ไทยทับ ครู โรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทะเบียน นข 2662 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
813 นายปัญญา ช่วยพยุง ครู โรงเรียนวัชรชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทะเบียน นข 1818 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
814 นายไสว สายทองคำ ร.ร.เซนต์นีโอศรีชนแดน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทะเบียน นค 4426 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
815 นายสุนทร สุขโอสถ ร.ร.แสงธรรมวิทยา ทะเบียน นข 2361 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
816 นายประกาศิต ชนะวาที ร.ร.เมตตาวิทยา ทะเบียน นข 1342 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
817 นายพรเทพ บุญสอน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทะเบียน นข 1302 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
818 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
819 นายสุรชัย รักงาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทะเบียน นข 1301 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
820 นายภควัต ตรีจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำน้ำบัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
821 นางแน่งน้อย เสาวรัจ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก
822 นางศรีชา คำพา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก
823 นางสุพัตรา คงศิริกร ศีกษานิเทศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก
824 นางณิตต์ดา อำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก
825 นางสาววีนัส นัยกิจ ครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก
826 นายสุวัฒน์ พูลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก
827 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก
828 นางกันยารัตน์ เหมฤดี นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก
829 นางนันทนา ริจนา นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก
830 นางสาววิลาวัลย์ ลายหีด ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก
831 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก
832 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก
833 นายวรการ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
834 นายภักดี โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
835 นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
836 นางประไพศรี ทองยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
837 นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
838 นางพณิตสิรี แพ่งสภา นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
839 นางบัวผัน มีทอง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
840 นางสุกัญญา ชุมวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
841 นางสาวจิราพร ศรีนุต นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
842 นางละออง หาญยากรณ์ นักจัดการงานทั่วไป สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
843 นางวันวิสา ทรงสะอาด นักจัดการงานทั่วไป สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
844 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
845 นางสาวขวัญจิรา พรมใจ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
846 นางจุฑารัตน์ ศรีเอี่ยม เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
847 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
848 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
849 นายชนินทร์ สะพรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
850 นายพีรพัฒน์ วัชรินทร์ทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
851 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
852 นายสหัส บุญแถม ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
853 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
854 นายจิระ ทัศนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
855 นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
856 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
857 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
858 นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
859 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
860 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
861 นายสมชาย เผือกตระกูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
862 นายวุฒิพงศ์ เพชรกัณหา รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
863 นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
864 นางจารุพันธ์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
865 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
866 นายพละ พันธุ์พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคล
867 นายอำนาจ บุญทรง รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
868 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
869 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
870 นายภิญโญ ดวงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
871 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
872 นายภักดี โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
873 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
874 นางพนิตสิริ แพ่งสภา นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
875 นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
876 นายพฤฒสภา แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
877 นางกรณี ต๊ะอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
878 นางสาวอำพร เศษโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
879 นายสมเกียรติ กระสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
880 นายประเสริฐ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอมกง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
881 นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
882 นางบัวผัน มีทอง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
883 นางอารีย์ คำมาตร นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
884 นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
885 นางณัฐกมล เสาธง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
886 นางรัศมี จันททร์เพ็ง นักวิชาการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
887 นางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
888 นางนิสา คำพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
889 นางน้อมจิตต์ หนูทอง นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
890 นางสาวพิมพ์นิภา เพียรพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
891 นางสาวเนตรนภา โสภารักษ์ พนักงานราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
892 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
893 นางไมตรี สำราญรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
894 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
895 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
896 นางนวลลออ เงินเมย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
897 นางสกุลตา ขจรไพร ครูโรงเรียนบ้านสำนักหมัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
898 นางมนธิฌา จันทร์มินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาขาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
899 นางลำดวน นักดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูผักไซ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
900 นางปวัณรัตน์ สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังก้นหวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
901 นายบุญช่วย ชมส่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
902 นางจันทพร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
903 นายมนูญ กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
904 นายภาณุพงศ์ อนุรักษ์พนาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
905 นายธีระยุทธ สายคำทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
906 นางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
907 นางสาวลักษมี จันทราช ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
908 นางทิวาพร อินทร์พรหม ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
909 นายพินิจ คำนนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
910 นายชวน โฉมทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต๓ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
911 นายทรงพล มากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตาเณร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
912 นายชาคริต โพธิ์ปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะแบก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
913 นายปิยวัตร พุทธชาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
914 นางสาวพิญญดา แก้วดำ ครูโรงเรียนบ้านเขาขาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
915 นางสุกัณญา วิญญู ครูโรงเรียนบ้านเขาขาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
916 นายภูวดล นันบุญตา ครูธุรการโรงเรียนบ้านผาทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
917 นางสาวอุบพารี มีเดช ครูโรงเรียนบ้านนางั่ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
918 นายประจวบ ดาสนม ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
919 นางอรนงค์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
920 นายสุทธิพล สีสอนการ ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
921 นางสาวกาญจนา ยังคง ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
922 นางรจนา พรมนนท์ ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
923 นายชัยยุทธ กันทะยะ ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
924 นายสุรไกร แก้วเสมา ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
925 นางสาวอุไรรัตน์ ชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
926 นายจักรพันธ์ เพ็งทอง ครูโรงเรียนบ้านชอนไพร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
927 นางทองรัก คุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
928 นางสาวสุทิภา ลาดเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตะแบก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
929 นางทิพาพร จันคณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหวน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
930 นางสุกัณญา สันเวียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
931 นายบุญแทน บุญแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
932 นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
933 นายภูมินทร์ คล้ายวิมุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
934 นายมนัส คำพู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
935 นายมงคล จิตรอาษา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
936 นายเอนก การกิ่งไพร ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
937 นายธวัช แก้วจีน นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
938 นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
939 นายบุญส่ง ชูแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
940 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
941 นางชุติกาญจน์ แตงใหญ่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
942 นางสาวนงคราญ ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
943 นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
944 นางสุวรรณี สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและจัดทำรายงาน
945 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสพม.เขต ๔๐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
946 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการสพม.เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
947 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการสพม.เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
948 นายชนินทร์ สะพรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
949 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
950 นายวรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
951 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
952 นายบัญญัติ ปิงโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
953 นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
954 นายพละ พันธุ์พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
955 นายจงรัก เกตุแค ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
956 นายอธิภัทร พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
957 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
958 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
959 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
960 นายสหัส บุญแถม ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
961 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
962 นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
963 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
964 นายอุทิศ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
965 นายคมสัน ศรีป้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
966 นายศุภชัย บรรพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
967 นางอุไรวรรณ ทัสสะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
968 นายสุเมธ จงใจมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
969 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
970 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
971 นายสุริยา นุตทะบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
972 นายคำภาสน์ บุญเติม รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
973 นายสุนทร ระดมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
974 นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
975 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
976 นายณัฐวัฒน์ อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
977 นางบุศราภรณ์ คำแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
978 นายจีระ ทัศนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
979 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด – ปิด
980 นายชนินทร์ สะพรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
981 นายวรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
982 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
983 นายบัญญัติ ปิงโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
984 นายสุริยา นุตทะบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
985 นายคำภาสน์ บุญเติม รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
986 นายสุนทร ระดมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
987 นางบุศราภรณ์ คำแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
988 นายสาธิต รักษาบุญ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
989 นายยุทธนา นาอุดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
990 นางพนิดา เสนามนตรี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
991 นางสุกัญญา เรือนจันทร์ ครูโรงเรียนผาเมืองพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
992 นางสมบูรณ์ สิงหรา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
993 นางสาวชาริณา ศรีเหรา ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
994 นางสาวศุภรา สะดา ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
995 นายนิกร หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
996 นายมนูญ สิงห์คำ ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
997 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิวัฒนา ศรีวิไล ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
998 นางกมลวัทน์ โตเทศ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการพิธีการการแสดงพิธีเปิด – ปิด
999 นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1000 นายพละ พันธุ์พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1001 นายจงรัก เกตุแค ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1002 นายอธิภัทธ พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1003 นายธงชัย สุขดี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1004 นายสุชิน อินทร์สา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1005 นางอุไรวรรณ ทัสสะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1006 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1007 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1008 นายไพโรจน์ ผิวเณร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1009 นายธนาธร แสงเพ็ชร ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1010 นายกมล ศรีแก้ว ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1011 นายชานนท์ คงรวยทรัพย์ ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1012 นายสาคร เป้าใจสุข ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1013 นายพิพัฒน์พล เนตรทิพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1014 นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1015 นางสาวปคุณาณัช กุลพันธ์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1016 นางสาวภัคธีมา แก้วยม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1017 นางสาวกมลรัตน์ จันทร์น้อย ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1018 นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1019 นายสถิต ชมชื่น ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1020 นายสิทธิชัย แป้นสุวรรณ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1021 นายมาโนช ทัตเศษ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1022 นายชาญวิทย์ สุวรรณรอ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการควบคุมเทคนิค และสถานที่ประกอบพิธีการพิธีเปิด – ปิด
1023 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1024 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1025 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1026 นายสหัส บุญแถม ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1027 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1028 นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1029 นายสุเมธ จงใจมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1030 นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์ ครูช่วยราชการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1031 นายธีรยุทธ เพชรบูรณิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1032 นายมลตรี พลรักษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1033 นางสาวราตรี สุทธหลวง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1034 นายกำธร ปิ่นตา ครูโรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1035 นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1036 นางสาวทิพยวรรณ์ ชาบุรี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1037 นางสาวชลิดา ศุภสาร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1038 นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1039 นางณัฐธิตรา ใสหนองเป็ด ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1040 นางพิชญาภา แจ่มใส ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1041 นางสาวรัชดาภร สายบุญครู ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1042 นางจิดาภา ชาญเวช ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1043 นางประกายรัตน์ ทับทัน ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1044 นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษม ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1045 นายธีรพงษ์ เพชรบูรณิน ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1046 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครูโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1047 นางรัตมณี แสงสีดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1048 นายวราวิช อุดพ้วย ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1049 นายอธิป มีชนะ ครูโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1050 นายพิษณุ ผลลึก ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1051 นางสาวณัฏฐชา คงชัย ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1052 นางสาวนัฐพร มงคลหัตถี ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1053 นางสาวนิตญา คงศร ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1054 นายไพรัช ปัดชาเขียว ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1055 นางนรินทร กุญแจทอง ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1056 นายรณชัย กันหา ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1057 นายนัฐพล ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1058 นางศรีนวล ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1059 นางวิไลวรรณ สารัต ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1060 นายปัญญา กัปโก ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1061 นายอธิชา กัลยาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1062 นางสกุลดารา กองแก้ว ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1063 นางพรหมภัสสร พนาดร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1064 นางนันทิยา คำสิงห์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1065 นายสุรเชษฐ์ สุพลจิตต์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1066 นายธนกฤษ ชินโพธิ์ ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1067 นายเอกชัย นุใจมา ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1068 นายมานะ บุญเกิด ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1069 นายวุฒิชัย ลาจันนนท์ ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1070 นายเนตร บุญฟอง ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1071 นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1072 นางสาววิรัตน์ คำเขียน ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด – ปิด
1073 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1074 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1075 นายคมสัน ศรีป้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1076 นายพิพัฒน์ ตันติพันธ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1077 นายไพฑูรย์ กวยทองเปลว ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1078 นางจตุพร ทองคำสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1079 นายชินกร โสมภา ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1080 นางกุมารี ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1081 ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1082 นายธงชัย เมืองทอง ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1083 นายนาวี บุญทัน ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1084 นายประสาร สุดทำนอง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1085 นายวิษณุ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1086 นายสุรไกร แก้วเสมา ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1087 นายสุจิตร พิสิฐากุล ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1088 นายสมาน ประดับวงศ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1089 นายชินอภิชา กัลยาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1090 นายเต็มสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1091 นายศุภชัย บรรพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1092 นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1093 นายเฉลิมชัย จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1094 นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1095 นางสาวสุดารัตน์ บุญเกรียน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงดนตรีพิธีเปิด – ปิด
1096 นายอุทิศ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1097 นายโกศล อินทิวาพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1098 นายไพโรจน์ ปัทมาวดี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1099 นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1100 นายธีรวัฒน์ พันธุ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1101 นายประดับ พรมมาก ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1102 นายสมคิด เสาองค์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1103 นายวินัย ทองอยู่ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1104 นายประเทือง ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1105 นายธานินท์ จันทสิงห์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1106 นายทีปกร อ่างบุญตา ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1107 นายไพโรจน์ กองกี ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1108 นายกมล ศรีแก้ว ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1109 นายเสกสรรค์ หินแก้ว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1110 นายนพพร กองแก้ว ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1111 นายมานพ หลายเจริญ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1112 นายจิรติ พุฒพันธ์ ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1113 นายธวัช นาดี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1114 นายชัยยุทธ กันทะยะ ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1115 นายพีรศิษฎ์ สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายศิลปกรรมพิธีเปิด – ปิด
1116 นายดิเรก ต่ายเมือง รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1117 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1118 นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1119 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1120 นายวิราม หอมมาลา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1121 นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1122 นางอรทัย อินการทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1123 นายวิบูลย์ ช้างอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1124 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม.เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1125 นายสมชาย คำเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1126 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1127 นายสุวัฒน์ นิลพลอย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1128 นางนิสา คำพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1129 นางสาวจำลอง พินเมือง นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1130 นางน้อมจิตต์ หนูทอง นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1131 นางลัดดา พรหมเศรณีย์ นิติกร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1132 นางสาวเนตรนภา โสภารักษ์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1133 นางสาวพิมพ์นิภา เพียรพิทักษ์ พนักงานธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครู
1134 ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา รองผู้อำนวยการสพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1135 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1136 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1137 นายนิรันดร์ ชาวเรือหัก ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1138 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1139 นางสุริยาพร สง่าวงษ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1140 นายสุรพล จินดาเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1141 นายอภิชัย เริงเลื่อม ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1142 นางณิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1143 นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1144 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผู้อำนวยการสพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1145 นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ชุดที่ ๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1146 นายสิทธิโชติ มีแสงแก้ว ชุดที่ ๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1147 นายเสริมศักดิ์ หินสุภาพ ชุดที่ ๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1148 นางวรรณิศา ศรีเภา ชุดที่ ๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1149 นายสรรติ อินทร์สุภา ชุดที่ ๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาต่วม สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1150 นายบำรุง ด้วงโต ชุดที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1151 นายณัฐพงศ์ ทุมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1152 นายจักรภัทร ชิดพงศ์ ชุดที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1153 นายปลัด สิงมิ่ง ชุดที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังร่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1154 นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ ชุดที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพชรละคร สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1155 นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ชุดที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองทูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1156 นายไพโรจน์ พิทักษ์ ชุดที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับหมัน สพป.พิจิตร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1157 นายสุรพล จินดาเงิน ชุดที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1158 นายพิพัฒน์ ตลับเพชร ชุดที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารวก สพป.พิจิตร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1159 ว่าที่พันตรีสุชิน ชาญสูงเนิน ชุดที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักไล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1160 นายสมพงษ์ พวงคำ ชุดที่ ๔ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1161 นายสว่าง สิงหะคเชนทร์ ชุดที่ ๔ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1162 นายสำเร็จ ปิ่นพิทักษ์ ชุดที่ ๔ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1163 นายสวาท สร้อยทอง ชุดที่ ๔ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว สพป.พิจิตร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1164 นายพฤฒสภา แย้มพราย ชุดที่ ๔ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1165 นายประทีป โตมะนิตย์ ชุดที่ ๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1166 นายสมเดช ดีทรัพย์ ชุดที่ ๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต ๔๒ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1167 นายพัชริน ภู่ชัย ชุดที่ ๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1168 นายสมชาย ยอดเพชร ชุดที่ ๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะกูดราษฎร์อุทิศ สพม. เขต ๔๑ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1169 นายมานพ เกตุเมฆ ชุดที่ ๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา สพม. เขต ๔๑ คณะกรรมการตัดสินนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการคลินิกครู
1170 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1171 นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1172 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1173 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1174 นายอธิภัทร พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1175 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1176 นายประทีป โตมะนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1177 นายพัชริน ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1178 นางประไพศรี ทองยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1179 นางประทุมทิพย์ คงเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1180 นางปิยนุช พึ่งศิริ นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1181 จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1182 นางอัมพร เกลี้ยงประดับ นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1183 นายอวยชัย ทองหาร นิติกร สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1184 นางสาวสิรินทิพย์ บัวชุม พนักงานราชการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1185 นางมาลา ชาตินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สพม.๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1186 นางสาวศิริรัตนา วิริยะนภาพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1187 นางสาวประภาพร เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1188 นางบุหงา สุรินทร์ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1189 นางอาทิตยา ปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1190 นางพรรณงาม มุ่งมาตร์ นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1191 นางสุภาพร ฤกษ์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1192 นางสุนันท์ บัวเทศ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการครู
1193 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1194 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1195 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1196 นายชนินทร์ สะพรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม.๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1197 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1198 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1199 นายจีระ ทัศนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1200 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1201 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1202 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1203 นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมสิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1204 นายวรจักร มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1205 นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1206 นายธานี ชาตินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1207 นางอาทิตยา ปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1208 นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1209 นางชนัญญา วิลาสินี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1210 นางกรองแก้ว อินแนน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1211 นายเชาว์ดี ธูปมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1212 นางดวงจิต บุญกาวิน ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1213 นางมณี ด้วงนิล ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1214 นางสาวพรรัตน์ ศีลกุล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1215 นายสมบูรณ์ ผาบัว นักวิชาการศึกษา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1216 นางสุริยาพร สง่าวงษ์ นักวิชาการศึกษา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1217 นางสาวพรรณิภา บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1218 นางทัศนีย์ อุ่นอนันต์ ครูช่วยราชการสพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1219 นางสาวสุกัญญา ศรีศักดิ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1220 นางสาวประกาย บรรลัง นักวิชาการศึกษา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1221 นางสาวสาวิตรี ขำผิวพรรณ นักวิชาการศึกษา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1222 นางสุวรรณา วรทล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.40 คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน
1223 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1224 พลตรีบรรเจิด ฉางปูนทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1225 นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1226 นางสาวสุนี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1227 นายชาติชัย สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1228 นางจารุพันธ์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1229 นางสมมิตร พันสิ้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1230 นายชนะ จันทร์เกิน นักบริหารงานการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1231 นางจารุพันธ์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1232 นายวิชัย ผดุงนึก นักบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1233 นายชนะ จันทร์เกิน นักบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1234 นายสมบูรณ์ ฤทธิ์เลิศ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1235 นางกฤษณี อิศรภักดี นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1236 นางเสาวนีย์ ทองคำสุก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1237 นางสาวรุ่งกานต์ คำพิทูล ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1238 นางมริษา ชัยนิลพันธ์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สำนักงานเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1239 นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1240 นางสาวจารุณี สีวังคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1241 นายดนัยฤทธิ์ พิลา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1242 นางสมถวิล อรรถพร เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1243 นางสาวณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1244 นายธวัช แก้วจีน นักวิชาการการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1245 นางสาวรุ่งกานต์ คำพิทูล ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๑ (โซนกลาง)
1246 นางมริษา ชัยนิลพันธ์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๑ (โซนกลาง)
1247 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนจักร ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๑ (โซนกลาง)
1248 นางสาวอรพิชชา บุบผาที ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๑ (โซนกลาง)
1249 นางกฤษณี อิศรภักดี นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๒ (โซนเหนือ)
1250 นางสาวธนัชพร มาลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๒ (โซนเหนือ)
1251 นางสาวอักษรา ศุภนคร ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๒ (โซนเหนือ)
1252 Mr.Lance Dewey Ball ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๒ (โซนเหนือ)
1253 นางสาวปวีณา สารมะโน นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๒ (โซนเหนือ)
1254 นายพิชัยยุทธ กันทีม นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๒ (โซนเหนือ)
1255 นายทรงพล ผดุงนึก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๒ (โซนเหนือ)
1256 นายธวัช แก้วจีน นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๓ (โซนใต้)
1257 นางสาวปทุมทิพย์ รื่นราตรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๓ (โซนใต้)
1258 นางพัชรี คงวุธ ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๓ (โซนใต้)
1259 Mrs. Ruth De Leon Detera ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๓ (โซนใต้)
1260 นางสาวเพชรรัตน์ดา ต่อชีวี นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๓ (โซนใต้)
1261 นางสาวขนิษฐา เมืองเขียวหวาน นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๓ (โซนใต้)
1262 นายไพโรจน์ พรหมบุญ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประจำรถกิจกรรมท่องโลกการศึกษาโปรแกรม ๓ (โซนใต้)
1263 พันเอกสามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการ กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1264 จ่าสิบตรีสัญญา กันทะสอน กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1265 สิบเอกก้องภพ ภัคดีอุดม กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1266 สิบเอกภูมิภักดิ์ ปะโตโก กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1267 จ่าสิบเอกวัชราช วรณทอง กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1268 สิบเอกสุวิทย์ จันทร กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1269 จ่าสิบเอกกิตติพงษ์ วันชัย กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1270 จ่าสิบเอกชูชาติ ปาปะโน กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1271 สิบเอกรุ่งนิรันดร์ อ่อนบุญมา กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1272 จ่าสิบเอกสุพจน์ น้อยมา กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1273 สิบเอกชาคริต สุวรรณมณี กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1274 สิบเอกอลงกต สุขรี กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1275 สิบเอกอธิปไตย ยุปามี กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1276 จ่าสิบตรีวิดล ศรีหาบุตร กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1277 สิบโทพงษ์พัฒน์ ต๊ะสา กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1278 สิบเอกวัชรพันธ์ เกตุสุข กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1279 จ่าสิบตรีสุริยสัตย์ พงษ์นิล กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1280 สิบเอกฐานันดร์ เกตุสุข กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1281 สิบเอกทรงกรด จันทร์สอน กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1282 จ่าสิบตรีสุขสันต์ ศรีทับทิม กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1283 สิบเอกสายันต์ ปู่ญวน กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1284 จ่าสิบเอกเจริญ บุญฤทธิ์ กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1285 นางสาวอาทิตยา ตันติบูล กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1286 นางสาวนงลักษณ์ ด้วงคำ กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1287 นางอ้อมอุมา แก้วจีน กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1288 นางธนพร แก้วสี กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1289 นายอนุรักษ์ ดีพิมาย กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1290 นางวรวัลย์ อุ่มกลาง กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1291 นางรสสุคนธ์ เพียรยา กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1292 นางปทุมวดี สัพพัญญู กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1293 ร้อยตรีสุเทพ เทพมี กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1294 จ่าสิบเอกเชิดชู ศรีแถลง กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1295 จ่าสิบเอกดารา บำรุงรัตน์ กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1296 ร้อยตรีจำนงค์ สุระจินดา กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1297 จ่าสิบเอกทศมนน แสนคำ กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1298 จ่าสิบเอกสมนึก เสปลา กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1299 นายธวัช แก้วจีน กองพลทหารม้าที่ ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมท่องโลกการศึกษา
1300 นายภูวนาท มูลเขียน รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1301 นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1302 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1303 นางสาวรินรดา ธนวังศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1304 นางจิตรา ชนะวาที ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1305 นายวีระพล ธิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ ๔๗ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1306 นายจำเนียร แสงเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1307 นายสมบุญ มูลณี ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1308 นางนภาภรณ์ สายพรหมทอง ครูโรงเรียนบ้านเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1309 นายชยวัฒน์ ขันยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1310 นายนิวัฒน์ พลกลาง ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1311 นางจิตรา ชนะวาที ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1312 นางชลธิชา ชัยวิชิต ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1313 นางวิไลพร แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1314 นางคนึงนิจ บุญเกิด ครูโรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1315 นางศิริพรรณ ดวงพิลา ครูโรงเรียนบ้านหินโง่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1316 นางวิลัย เมฆประยูร ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1317 นางสาวธัญญาลักษณ์ วรรณวงค์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1318 นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1319 นางสาวรัตชกรภัธร์ กองสี ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1320 นางทาฝัน วงกลม ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1321 นางนิตยา พิมพาพันธ์ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1322 นางสาวรัชนี ทองสุข ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1323 นางสาวดอกรัก คำสิงห์ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1324 นางรัตนา เอี่ยมอ่อน ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1325 นางสาวพรนภา เงินศรีสุข ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1326 นางวันทนีย์ เย็นจิต ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1327 นางสาวชรินทร์รัตน์ พิมพาพันธ์ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1328 นางสาวกิตติยา ทับทิมศรี ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1329 นางสาวจันทนา บัวทอง ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1330 นางมณีภา ขจรศักดินนท์ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1331 นางสุกัญญา บุญตา ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1332 นางสาวชรินทร์ณา โสดา ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1333 นางธันยธร คำมา ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1334 นางสาวพีริยา วงษาวดี ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1335 นางรัชนี ศรีทับทิม ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1336 นางอรชร บางทับ ครูโรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1337 นางสมถวิล อินต๊ะปัญโญ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1338 นางสุปาณี สุทธหลวง ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1339 นางนงนาฏ หาญรบ ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1340 นางพรรณิภา กลีบบัวทอง ครูโรงเรียนบ้านกลาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1341 นางสาวอริสรา มาเมือง ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1342 นางพรทิพย์ สายสร้อยเงิน ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1343 นางอัสนีวรรณ กอผจญ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1344 นางกันย์ยา คำพา ครูโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1345 นางชุลีพร จันทร์อนุรักษ์ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1346 นางสาวเบญจมาภรณ์ เมฆาพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1347 นางสุภลักษณ์ สร้อยมี ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1348 นางสาวขวัญจิตร ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านวังยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1349 นางสาววราภร เรืองน้อย ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1350 นางสาววิไลลักษณ์ ขวัญน้อม ครูโรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1351 นางพรรณี ภูมิธนาศิลป์ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1352 นางจิราพร อยู่สุข ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1353 นางสมคิด บุญแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านร่องกะถิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1354 นางสาวเครือฟ้า ขวัญน้อม ครูโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1355 นางสาวชลธิชา คำภา ครูโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1356 นางอัสรินทร์นาฏ สัง์ปทีป รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1357 นายภูวนาท มูลเขียน รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1358 นางสาวรัตตินันท์ จิรพัฒนพรรัฐ ครูโรงเรียนบ้านวังขอน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1359 นางสาวประภาพร บัวพรวน ครูโรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1360 นางกมลรัตน์ สุริยเมธีกุล ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1361 นายเสถียร พั้วพวง ครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1362 นางผกาวรรณ กิตติวิโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1363 นางรัตนากร สายคำทอน ครูโรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1364 นางนันทิมา โสพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าผู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1365 นางนันทนิตย์ ป้อมนารถ ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1366 นางน้ำผึ้ง พรมโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1367 นางสมคิด บุญแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านร่องกะถิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1368 นางเพ็ญศิริ ธรรมสอน ครูโรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1369 นางยุพิน เสาจู ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1370 นางสมจิตร ธิกะ ครูโรงเรียนบ้านวังร่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1371 นางสาวประไพศรี คำเมือง ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1372 นางสาวกฤษณา มูลคำ ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1373 นางน้อย ธรรมเนียม ครูโรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1374 นางสายใจ กลิ่นคำหอม ครูโรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1375 นางทิพย์สุดา บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1376 นางเทวา พวงคำ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1377 นางอรทัย ด้วงธรรม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1378 นางอัญพัชญ์ วัฒนศัพท์วรเดชา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1379 นางพิมพา เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1380 นายวิทิต ศรีธรรม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1381 นางสุพิชญา พันธุ์สุภะ ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1382 นายวัฒนา มงคลวัจน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1383 นางอรดี ทองพัด ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1384 นางสุภาวดี ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1385 นางสาวอัมรา โยธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1386 นางสาวปราณี วงษาวดี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1387 นางภัทราพร พานทองคำ ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1388 นายวรายุ อินทราลักษณ์ ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1389 นางสาวเปรมจิตต์ สุทธิประภา ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1390 นางพนารัตน์ พลกลาง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1391 นายธิติสรณ์ ศรีธาดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1392 นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1393 นางสาวรินรดา ธนวังศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1394 นางจินตนา สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านฝาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1395 นางสุกัน พีรี ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1396 นางสันทนา พลกลาง ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1397 นางสาวอุทิศ บุญมี ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1398 นางนงเยาว์ นาพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ ๔๗ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1399 นางสาวอัมรา โยธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม.เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1400 นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1401 นางธนิดา อุตม์อ่าง ครูโรงเรียนบ้านฝาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1402 นายวีระพล ธิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ ๔๗ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1403 นายจำเนียร แสงเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1404 นายชยวัฒน์ ขันยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1405 นายนิวัฒน์ พลกลาง ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1406 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1407 นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1408 นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1409 นายนิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1410 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1411 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1412 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1413 นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1414 นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1415 นายสมบูรณ์ ตุ้มทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1416 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1417 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1418 นายวันชัย โกมาร ครูโรงเรียนบ้านราหุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1419 นางนิลุบล ชอบตระกูล ครูโรงเรียนบ้านนางั่ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1420 นางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1421 นายนิมิตร ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1422 นางอุทัย สีลาพุทธา ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1423 นางณกมล นกแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1424 นายอนนท์ เอี่ยมกระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1425 นางสาวบุญช่วย หงส์บุญมี ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1426 นายชาตรี คำนวณศักดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1427 นางสาวบัวเงิน หุ้มสิน ครูโรงเรียนบ้านระวิง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1428 นางสุชีราภรณ์ ทุวานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1429 นางพึงพิศ การงาม หัวหน้าการเงิน วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1430 นายวิบูล ชัยประเสริฐศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1431 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1432 นายกิตติพงษ์ วิเชียรสวรรค์ หัวหน้ากองทุน วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1433 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1434 นายกิตติเทพ ลิ้มเจียมรังษี ครูโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1435 นายสุนทร คุณดี ครูโรงเรียนบ้านซับชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1436 นางวชิราภรณ์ คำพิฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านเนินคนธา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1437 นายสามารถ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1438 นางเตือนใจ ตะกรุดโฉม ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1439 นายกิตติธัธ วงษ์เคี่ยม ครูโรงเรียนบ้านนาตะกุด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1440 นายณรงค์ นฤภัย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1441 นายอุดมทรัพย์ วงษ์ตา ครูโรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1442 นายประสิทธิ์ แก้วยม ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง – ไผ่ขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1443 นางสาวปัทมา ชังคะนารถ ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1444 นายสุทัศน์ ดาราวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านป่าคาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1445 นายศุภยุทธ สอนเครือ ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1446 นายประดิษฐ์ หงษ์โม่ ครูโรงเรียนบ้านเนินคนธา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1447 นายสันติ หวานฉ่ำ ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1448 นางสาวสำอาง กาแฟ ครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1449 นายกิตติพงษ์ วิเชียรสวรรค์ หัวหน้ากองทุน วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ คณะกรรมการรับรายงายตัวการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1450 นายวิบูล ชัยประเสริฐศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1451 นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1452 นางพรรณี พยุงวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองห้วยนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1453 นายดำเนิน คำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1454 นางสาวสายทอง บุญจันทร์เชย ครูโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1455 นายดวงเด่น เต่าเถื่อน ครูโรงเรียนบ้านแควป่าสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1456 นายศุภกิจ ทับแย้ม ครูโรงเรียนบ้านลาดแค สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1457 นายสุชาติ ศิริชู ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิมยาคม สพม. เขต ๔๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1458 นางพรทิพย์ ชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1459 นางษมากร บัวหอม ครูโรงเรียนบ้านกม.๓๕ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1460 นางวนิดา หาญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังร่อง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1461 นางถุงเงิน เผือกเผ่า ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป.พิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1462 นางดอกอ้อ เหลืองไทย ครูโรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1463 นางสาวมาลินี สุขหา ครูโรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1464 นางอำไพ อำพันขาว ครูโรงเรียนบ้านนายม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1465 นายสันติ คำจอน ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1466 นางสมหมาย แพงวาปี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1467 นางสาววิตรี พชรตระกูลพงษ์ ครูโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1468 นางสาวบุญช่วย ภักดี ครูโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1469 นางวิมลพร จันทร์มี ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1470 นางสาวอมรรัตน์ ดีพูล ครูโรงเรียนบ้านกลาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1471 นางวรรณาพร พรวนคำ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คณะกรรมการกลางการตัดสินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์