หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางกรวรรณ บุญกล้าโรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
2. นางนิลุบล โพธินาคมโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางลาวัลย์ เรืองปัญญาโรงเรียนบ้านออนหลวยกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเพียงฤทัย จิรสินทรัพย์โรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
2. นางอรัญญา สุวรรณโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
3. นางถนอมศรี บัวลอยลมโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
4. นางกฤษฎาภรณ์ กิ่งโต๊ะทองโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเฉลียว อุตมาธรรมโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางพิกุล วงค์เกียรติโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางจิดาภา ธุวสิทธิพงศ์โรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
4. นางพรพิมล วงศ์แสงโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพวงผกา ขัดผาบโรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
2. นางนิภา พรหมเมืองโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นางพัชรี สุวรรณโนโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ขันแก้วโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสายสวาท หัตถาโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
2. นางโสพิณ เดชยิ่งโรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
3. นางอาภาภรณ์ สุบินมิตร์โรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
4. นางนัยน์ปพร รัตนประชารมย์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ สุวรรณาโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกานดา เสมอกันโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
3. นางสาวธนัญญาณ์ สุภามูลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางจุฑามาศ ไชยวงค์โรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
2. นายเสถียร ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านป่งป่าเอื้องกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปรีจันทร์โรงเรียนบ้านป่าขุยกรรมการ
4. นางเพ็ญพร สังขวรรณะโรงเรียนวัดเปาสามขากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ มานพโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
2. นางสาวลาวัลย์ คันธาโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
3. นางโสภิต สุทาชัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นางพรรณจิตร ขาวผ่องโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา บุญยะมหาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ บัวอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่นโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นางสาวอัมพร ชัยวาปินโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางอัมพร อารีวงค์โรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางกฤษฎาภรณ์ กิ่งโต๊ะทองโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
2. นางศศิธร ตันดีโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ปัญญาศรีโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
4. นางดรุณี บุณยรัตน์พันธุ์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางเรณู โปธาเกี๋ยงโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
2. นางกรองจิต อินทจักร์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกุล)กรรมการ
3. นางสาวจันทร์เที่ยง ภัยภิลัยโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางสุภาวรรณ คำวงศ์ปินโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐิกา โอมฤก โรงเรียนบ้านป่าเสร้าประธานกรรมการ
2. นางเยาวภัทร ประมวล โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ สายสนิทโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
4. นางดวงมณี รัศมีศรจันทร์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางศศินภา บำเพ็ชรโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ไชยเลิศโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
3. นางพิสมัย บุญตันโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
4. นางพัฒนา ชัยบุญเรืองโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจันทราภรณ์ ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ ไชยคำจันทร์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางคนึงนิจ ทนันชัยโรงเรียนท่าศาลากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสวงษ์ ไชยยาโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ขอดศิริโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. นายกานต์ ธรรมปัญโญโรงเรียนแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
4. นายชาติชาย ถนอมภักดีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพาวสันต์ วงศ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
6. นางอรทัย นาคเปรนันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
7. นางรัตนา พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางกานดา รักชาติโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
2. นางวีระพันธ์ พิลึกโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ
3. นางสาวผกาพรรณ อินโปธาโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
4. นางเข็มทอง ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสวงษ์ ไชยยาโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยประธานกรรมการ
2. นายดนัย ถนอมจิตรโรงเรียนวัดล้านตองรองประธานกรรมการ
3. นายจำเริญ เสียงเพลินโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)รองประธานกรรมการ
4. นางสาวผกาพรรณ อินโปธาโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
5. นางจุฑามาศ โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
6. นางรัตนา พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวกันตยา ใจเสมอโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
2. นางไพสินทร์ สามตาโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
3. นางโสภส ศรีบางโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสวงษ์ ไชยยาโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ขอดศิริโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. นายดนัย ถนอมจิตรโรงเรียนวัดล้านตองรองประธานกรรมการ
4. นายจำเริญ เสียงเพลินโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
5. นางสาวผกาพรรณ อินโปธาโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
6. นางจุฑามาศ โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
7. นางรัตนา พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสุทธิพร รอดสุวรรณ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมกรรมการ
2. นายสว่าง เมฆแสนโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
4. นางคณิตชนก คำเขยวโรงเรียนวัดสันโค้งกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสวงษ์ ไชยยาโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ขอดศิริโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. นายถนัด ทองคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนรองประธานกรรมการ
4. นายอินทร ชมชื่นโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
5. นางพรพรรณ เมืองสุวรรณโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
6. นายสันทัด ดุลย์สูงเนินโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
7. นายประวิทย์ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
8. นางรัตนา พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
2. นางนภัสภรณ์ ทิมาสารโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
3. นางพูลศรี นิยมสินธุ์โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายสมภพ ตันติกุลโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ศรี เมืองแก้วโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
2. นายวิบูลย์ บุตรน้ำคำโรงเรียนบ้านปางน้ำถุกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ พวงยอดโรงเรียนวัดเปาสามขากรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อินต๊ะโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสวงษ์ ไชยยาโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ขอดศิริโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. นายทวีพรรณ ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านป่าเสร้ารองประธานกรรมการ
4. นางสุมาลี ศิริมงคลโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
5. นางธนภรณ์ วงศ์สถานโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
6. นายสมบัติ ยาแปงโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
7. นางรัตนา พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทวีพร มาน้อยโรงเรียนบ้านบวกค้างประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เสมณี โรงเรียนวัดดอนจั่นรองประธานกรรมการ
3. นางเกษร คำฟู โรงเรียนบ้านป่าเสร้ารองประธานกรรมการ
4. นางสาวดารุณี เปลา โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี ลามู โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
6. นางสาวชมพูนุช ชัยอามโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเพียงพร บัววิรัตน์เลิศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
2. นายอนุภาพ เมืองปุ๊ดโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
3. นางพรรณี สายศรโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. นางสาวนันทนา เทพเที่ยงโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอนงค์นาถ เกติมาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
2. นางสาวนาตยา อุประโรงเรียนพุทธิโศภน กรรมการ
3. นางนิภาพร หยั่งถึงโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นางชบา โนสุยะโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ พันธุ์กาหลง โรงเรียนแม่คือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองเปรียว คำใจ โรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ เขียนนอกโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. นายอุทัย หวังพัฒนากุลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. นางสาวกันตยา ใจเสมอโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี อุ่มอ่อนศรีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร ศรีธิพันธุ์ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางพรพรรณ ใจอินทร์โรงเรียนวัดห้วยแก้วรองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก บุษดาคำโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นางสาวพัชรา ช้างเนียมโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
2. นางนันทนา ไชยมณีโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอลิสษา ธรรมานุวงศ์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
4. นางสาวสุปราณี ลามูโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางศิริกาล จันชัยชะนะโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
2. นายจรัญ เสียงเพลินโรงเรียนป่าขุย-ท่ารั้วกรรมการ
3. นางสุภภัค กันหาประกอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางจันทนา หน่อคำมาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สุรีติ๊บ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาวีร์ อนันตภัควัฒน์ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินรองประธานกรรมการ
4. นางสาวละออทิพย์ จินะมอย โรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
5. นางสาวพยุดา ทาเติง โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ไชยเพ็ญโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. นางจินตนา อรุณแก้วโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางอำภา อุปคำโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางชบา โนสุยะโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
5. นางสาวอุไร มหาพรหมโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี ลามูโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถา โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์โรงเรียนบ้านดอนปินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร สุวรรณโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ทะนันชัยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวมัลลิกา กันชัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
2. นายอำนาจ กิตติจริยาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสมนึก บุษดาคำโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นายกฤชวรณัฎญฐ์ คะใจโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา กันชัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก บุษดาคำโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นายกฤชวรณัฎญฐ์ คะใจโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
2. นายสมนึก บุษดาคำโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กันชัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
4. นายกฤชวรณัฎญฐ์ คะใจโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวสกาพรรณ์ ฟูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
2. นางศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรรติกานต์ เทียนเลาแสนโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายประวัติ ผันผาย โรงเรียนเทพเสด็จวิทยาประธานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประวัติ ผันผาย โรงเรียนเทพเสด็จวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาพรรณ์ ฟูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองโค้งรองประธานกรรมการ
3. นางศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรรติกานต์ เทียนเลาแสนโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงศ์โรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
2. นางผ่องศรี สุริยะป้อโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
3. นายกฤษณวัฒน์ ดาวแสงโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรี สิงห์โทราชโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
2. นางนิ่มนวล หมอเก่งโรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เทพสุธาโรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีไพร จันทร์เขียวโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางแพรวพรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นายกฤษณวัฒน์ ดาวแสงโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นายเฉวก พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิตฐิติรัตน์ ทองทาโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
2. นางสุรภีร์ คำหน่อแก้ว โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นายวิสิทธ์ ใจมั่นโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพิไลพร กันไชยต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
2. นางพวงทอง โคจำนงโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
3. นายกษิดิศ สล่าปันโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางประภาพร คำมามูลโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง โคจำนงโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
2. นายบุญเกิด โอมฤกโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ ไชยคุณโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
4. นางนิตยา ติยะบุญโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรา ปราบสงบโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
6. นางสาวอุไร มหาพรหมโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร วอนพระพรโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
2. นางมาลีรัตน์ จันต๊ะนาเขตโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
3. นายทองคำ ทองเจือโรงเรียนบ้านปางแดงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสายทอง สุขปักษาโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
2. นางพิกุล พื้นอินต๊ะศรีโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางธนัชชา ชัยมงคลโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. นางสาวนฤพร จำคำโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา อินทะรังสีโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
2. นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร์โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
3. นางลัดดา นิลแก้วโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนวลนุช ปานพรหมโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายกรรมการ
2. นางสายรุ้ง ใจคำปันโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางศรีวรรณ ไชยวุฒิโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางราตรี น้อยวรรณาโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ จันทร์ธีระโรจน์ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)กรรมการ
3. นางนารี กันทะวังโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สินลาโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ไชยมงคล โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางเทียมใจ ดาวรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
4. นายพิทยา สุรินทร์เปาโรงเรียนวัดห้วยทราย กรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ คีรีเกษตรโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
6. นางทัศนีย์ คำป๋าโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายชัยภักดิ์ ชุ่มวารี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
2. นางอัจฉรา อินทะรังษีโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
3. นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร์โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางปานรดา อุ่นจันทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
2. นางพวงพิกุล อาสนะโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นางทัศนีย์ กีติศรีโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางคนึงนิจ พาจรทิศโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประกายดาว ใจสักเสริญโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
2. นางฉายแสง มีธัญญากรกรรมการ
3. นางสาววรรัมภา สิทธิเจริญโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
4. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
5. นายธน เทพปิตุพงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางนงนุช สุวรรณบำรุงโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ศรีสมบัติโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
3. พระครูธวัชร์ โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางวารุณี สร้อยอินทร์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
2. นางวรางค์ภรณ์ ปุรณะพรรค์ โรงเรียนวัดแม่ผาแหนกรรมการ
3. นายฉัตรชัย อ้นบำรุงโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา หนุนแปงโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรพันธ์ ทวิชศรีโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
2. นายคมกฤช ขุมทรัพย์โรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
3. นายอรุณ นำโชคชัยเจริญกุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ บุญตันโรงเรียนบ้านออนกลาง กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเจริญ คำวงค์ปินโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ตาถาดีโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
3. นายพบศาสตร์ มหาทิพย์โสภาโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายคมกฤษ ขุมทรัพย์โรงเรียนวัดบวกค้างกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ คำใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธนสิทธิ์ วศินพิพัฒน์โรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
2. นางสุภนิดา สุยะนวลโรงเรียนวัดร้องวัวแดงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีวิชิตโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
4. นางกุลศยา ทาหอมโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิรุณ พงษ์สุขโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายสุเกรียงศักดิ์ สมณะโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมพันธ์ อินทชัยโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ชัยสารนางโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
5. นายภูมิศักดิ์ จอมธิโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
6. นายสมหวัง ดวงปันโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา ปัญญาวิสัยโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา หนูนแปงโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวนภัสวรรณ วตินาโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นายทรงพล ปรีคำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสุภาวดี นามวงศ์โรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
5. ผศ.ลิปิกร มาแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. ผศ.ศรีใจ กันทะวังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
8. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางพจนา สินอยู่โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางพัชนี เสาวรีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
3. นางเพ็ญพร พิญโนเอกโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย ขันพลโรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้กรรมการ
5. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. ผศ.ลิปิกร มาแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
7. ผศ.ศรีใจ กันทะวังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
9. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
10. นายประชา รุ่งศิริโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้าประธานกรรมการ
2. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคารองประธานกรรมการ
3. นายวิภู สุวรรณโรงเรียนบ้านสันกำแพงรองประธานกรรมการ
4. นางพจนา สินอยู่โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางพจน์มาศ ปะวะภูสะโกโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
2. นายมนตรี เสาวรีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางพิสมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
4. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
5. ผศ.ลิปิกร มาแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. ผศ.ศรีใจ กันทะวังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
8. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประชา รุ่งศิริโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
2. นางทวีพร มาน้อยโรงเรียนวัดบวกค้างกรรมการ
3. นางศรีพลอย อุทัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นางสุพร พรหมใจโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนแม่ปูคาประธานกรรมการ
2. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้ารองประธานกรรมการ
3. นายวิภู สุวรรณโรงเรียนบ้านสันกำแพงรองประธานกรรมการ
4. นายสุทิน ศรีวงค์วรรณโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
5. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิภู สุวรรณโรงเรียนบ้านสันกำแพง รองประธานกรรมการ
4. นางชาคริตยา ดำรงธนนันท์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
5. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้ารองประธานกรรมการ
3. นายวิภู สุวรรณโรงเรียนบ้านสันกำแพงรองประธานกรรมการ
4. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
5. นางสาวรุจิรัตน์ โชตินิสากรณ์โรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางเมทินี ปัญญากาศโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพกรรมการ
2. นางเพียงตะวัน วิทยาวิโรจน์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางแสงบุญ เชิญธงไชยโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นางสาวฉายสุรี ธิคำโรงเรียนวัดเปาสามขากรรมการ
5. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. ผศ.ลิปิกร มาแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
7. ผศ.ศรีใจ กันทะวังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
9. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนรินทร์ โพธิ์สมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
2. นางณัฐพร บุญจันทร์โรงเรียนวัดสันโค้งกรรมการ
3. นางถนอม ขันคำโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ
4. นางสาวจันทพร พลอินตาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. ผศ.ลิปิกร มาแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
7. ผศ.ศรีใจ กันทะวังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
9. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคารองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสาวรุจิรัตน์ โชตินิสากรณ์โรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
5. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิภู สุวรรณโรงเรียนบ้านสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคารองประธานกรรมการ
3. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วรองประธานกรรมการ
4. นางสาวรุจิรัตน์ โชตินิสากรณ์โรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
5. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางอรวรรณ พัวศิริโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
2. นายสำราญ ชาวศรีโรงเรียนบ้านปางน้ำถุกรรมการ
3. นายเจริญ อูปคำแดงโรงเรียนวัดบ้านม่อนกรรมการ
4. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
5. ผศ.ลิปิกร มาแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. พันจ่าเอกศรีใจ กันทะวังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
8. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
9. นางสาวนงนุช ใจคำปันโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายอนุชาติ ชาติไธสงโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. นายวิภู สุวรรณโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา นันต๊ะภูมิโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
5. ผศ.ลิปิกร มาแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
6. ผศ.ศรีใจ กันทะวังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
8. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวิภู สุวรรณโรงเรียนบ้านสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ศรีวงค์วรรณโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
4. นายอนุชาติ ชาติไธสงโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
5. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
6. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
8. นางพจนา สินอยู่โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ ใบงิ้ววิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ จ๊ดเจริญโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางทิดาพร ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
5. นายประเวช นะคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอาธิป เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิสูตร บัวชุ่มโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพวรรณ หลานรักษ์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนิติกร อภิวงศ์โรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายศรีวรรณ เทพอาทรโรงเรียนดนตรีสยามกลการนครพิงค์กรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ สิริบรรสพโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
3. นายมานพ ทองทาโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
4. นางสาวบุษราภรณ์ รุ้งประสาทโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางแจ่มจันทร์ ปัญญาทองโรงเรียนแม่คือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเวช นะคำโรงเรียนวัดดอนจั่นรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยรองประธานกรรมการ
4. นายจีระ ถาวรโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
5. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัช หมอยาโรงเรียนวัดป่าตาลกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ มณีศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นายประคอง สุวรรณชื่นโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ เทพธาพรโรงเรียนสยามกลการเชียงใหม่กรรมการ
6. นางธัญลักษณ์ สิริบรรสพโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยประธานกรรมการ
2. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ ปัญญาทองโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณ เทพอาพรโรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการกรรมการ
2. นายประเชษฐ์ คำปิงไชยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นายเรืองศิลป์ เกียรติสกุลโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายอัฐพล ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
5. นางจันทรัศม์ พลอินตาโรงเรียนบ้านออนกลาง กรรมการ
6. นายวิทยา ดวงจิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
2. นายชัช หมอยาโรงเรียนวัดป่าตาลกรรมการ
3. นายประเสริฐ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
4. นายทยุตภัทร อินต๊ะมูลโรงเรียนบ้านออนหลวยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจิระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วรองประธานกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยประธานกรรมการ
2. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ ปัญญาทองโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
5. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิราพร มาสกลางโรงเรียนวัดดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ จันทร์ก้อนโรงเรียนวัดดอนจั่นรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยรองประธานกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ สมเกตุโรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการนครพิงค์กรรมการ
2. นางพรพนา ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพกรรมการ
3. นางสาวทาริกา ศรีวงค์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายวุฒิภทร ศรีมุกข์โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. นางสาวจันทพร พลอินตาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์ ประกายแสงเพชรโรงเรียนบ้านหนองโค้งรองประธานกรรมการ
4. นายชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
5. นายจิระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ สมเกตุโรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการกรรมการ
2. นางพรพนา ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพกรรมการ
3. นางสาวทาริกา ศรีวงค์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายวุฒิภทร ศรีมุกข์โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. นางสาวจันทพร พลอินตาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จันทร์ก้อนโรงเรียนวัดดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิราพร มาสกลางโรงเรียนวัดดอนจั่นรองประธานกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
6. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ ปัญญาทองโรงเรียนแม่คือวิทยารองประธานกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางวิราพร มาสกลางโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นายจำนงค์ อินต๊ะหล้าโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ สนธิโรงเรียนบ้านป่าขุยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณอาภรณ์วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่กรรมการ
2. นางกุลนารี ณะรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ใจสุต๊ะโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวธารารัตน์ ชุ่มใจโรงเรียนวัดเมืองสาตรกรรมการ
2. นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกุล)กรรมการ
3. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ คำดาโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางเรือนแก้ว เพ็ชรประกอบโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชญานิษฐ์ สรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ วงค์สว่างโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางหทัยชนก พนัสอำพลโรงเรียนบ้านดอนปินรองประธานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ ดิษฐานโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
2. นางสาวพิกุล ตันดีโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา งำเมืองโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชญานิษฐ์ สรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี เรืองคณะโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ วงค์สว่างโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อย รองประธานกรรมการ
4. นางหทัยชนก พนัสอำพลโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนิสา ปิ่นเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กรรมการ
2. นางเบญจวรรณ หาญใจโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางพรรณี สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกุล)กรรมการ
4. นายสุชาติ สมพรหมโรงเรียนสมพรหมกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ แซ่เฮ้อโรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่กรรมการ
6. นางคำนึง ธรรมใจโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
7. นางสาวทัศวรรณ คานสุวงศ์โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่กรรมการ
8. นางกาบแก้ว เมืองโสมโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด กันทะอินทร์โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นายพิรุณ วันติยาโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
3. นางสาวสว่างจิต แก้วยานะโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางกาบแก้ว เมืองโสมโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
2. นายกวิน หยดย้อยโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ หาญใจ โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ แซ่เฮ้อ โรงเรียนบริรักษ์ศึกษาเชียงใหม่กรรมการ
5. นางพรรณี สวัสดิ์ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านแช่ช้างกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวิไล สุขเสาร์โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
2. นายกร กาญจน์กนกพรโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นายไมตรี ไชยยาโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสมพร ติยะไพรัชโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
2. นางรุ่งโรจน์ สืบทายาทโรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่กรรมการ
3. นายรวงทอง เนียมงามโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ภิรมย์วงษ์โรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ประชากุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นางสาวผ่องพรรณ ตะริโยโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เฉลียวโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางรัมภาภัค ผิวงามโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร รัตนคีรีโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นายสุเมธ เสนาทานโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นางรวงทอง เนียมงามโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นางทรงศรี แก้วสักโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เณรพรมโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. นายบัณฑิต ตาเจริญเมืองโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางนภาพร สุวรรณขัดศรีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางพิกุล ปันทาโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องกรรมการ
3. นายโศภน ปริตาโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงกรรมการ
4. นางไพรินทร์ อภิวงศ์งามโรงเรียนแม่ตะไคร้กรรมการ
5. นางทิพวรรณ ศรีเพชรดีโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ริยะกาศโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
2. นายสมยศ ลำเนาว์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเจริญ ขำเขียวโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร รัตนคีรีโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นางพิชญา ดิถีอารีกุลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางกฤษณี วงษ์ศรียาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก สุราใหม่โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นางสาวนริศรา ปันอินทร์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายณัฐนันท์ คำเขียววิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กรรมการ
2. นางศรีรัตน์ ศรียาบโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
3. นางดวงใจ บุญมาติโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
4. นางสุมล สุนทรเวชโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
5. นางวิไล สุขเสาร์โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
6. นางกาบแก้ว เมืองโสม โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายอัมเรศ พรมเสน โรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
2. นางศิริกุล สาลีวัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุคณทิพย์ จินดามัง โรงเรียนท่าศาลากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายชนัชญัภทร์ อินทรีย์โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำมงคลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางอาภรณ์ สมณะโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางมณีภรณ์ เทียมผลโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกุล)กรรมการ
2. นางพชรพรรณ วงศ์สามโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
3. นางวัลลภา วงศ์ดาว โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ หาญใจโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางทรงศรี แก้วสักโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
3. นางดวงดาว สุมณศิริโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเกศริน เลิศสกุลโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
2. นางอังศนา กันธิยะโรงเรียนวัดบ้านโห้งกรรมการ
3. นางเรืองพร ปรัชญาดำรงวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปัทพงษ์ พงษ์วาเรศโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา นร์รัตน์โรงเรียนวัดป่าตาลกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ปาทาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดร.อุไร ปานะโปยโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางมณชยา ทิพย์วงศ์โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์โรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนังโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพิเชนทร์ จันทีโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
2. นายกิติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
3. นายจรัส ใสหมื่นแก้วโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
4. นางเบ็ญจพรรณ ดวงเด่นโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
5. นางสาวชัชชญา กันทาผามโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางศิวิไล มงคลโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
2. นางมยุรี ปัทมรังสรรค์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวพัณณิตา คงวุฒิโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
4. นายสมหวัง กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านออนกลาง กรรมการ
5. นางสาววรพิชชา บุญชมโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ กาใจโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางสาวเนาวลักษณ์ ใจแก้วโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวบัณรส บูรพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
2. นางรัตติกาล สุธรรมโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
3. นางจีรวรรณ สุวรรณโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางยุคลธร จิตติวงค์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นางสาวพลอยณภัทร์ ชมชื่นโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางกฤษณา มาสกลางโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี หินยมโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ เมฆะโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
3. นางรัตติกาล สุธรรมโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร จิตอารีย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ปาทาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นายเจษฎา อินตายวงโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์โรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
2. นางสาววรพิชชา บุญชุมโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธนาวุฒิ โตลำมะโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวบัณรส บูรพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. นางสำรวย ไชยสารโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
4. นายอดิเรก อุดมใหม่โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางสังวาลย์ ปัญญาหล้าโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
2. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
3. นายวิชา ลินลาโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
4. นายมาโนช นันทาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
5. นางพัชรี หินยมโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. Miss Lisa Kerry Stromprud ครูเจ้าของภาษากรรมการ
2. นางเพียงพิมพ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
3. Mrs.Germain Sarianoโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ จันทเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ใจยาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ เขียวขำโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. Miss Tyler Protanoครูเจ้าของภาษากรรมการ
2. นางสุนทรีย์ ปิ่นคำโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
3. Mr.Sterven Anthony O Loughlinโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวปัทมา นาคะหงโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
5. นางพุทธชาด มณีขัติโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเพียงพิมพ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธานกรรมการ
2. นางเขมจิรา อุ่นแก้วโรงเรียนวัดดอนจั่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ราชอุ่นโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. นางสาวนิรมล ใจสนองโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. Mr.Rhett Schaffel ครูเจ้าของภาษากรรมการ
2. นายศุภชัย ดุษฎีไพรวัลย์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวารี จิตธรรมโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ แสงคำโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ ปันใจแก้วโรงเรียนบ้านออนกลาง กรรมการ
6. นางมยุรี คำรังษีโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. Mr.Tony Bachmann ครูเจ้าของภาษากรรมการ
2. นางอรชาภา ธำรงกุลระวีโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
3. นางวาสนา ขำพิมพ์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางรุจิรา คำแสนใสโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ คำไฝโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
6. นางสาวปณิตา เจนรักมาตุภูมิโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ใจสุดาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์ณิชชา ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. Mr.Benjamin 'โรงเรียนบ้านป่างิ้วกรรมการ
4. นายอิสราพร สมวงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. MissMegan Swannickครูเจ้าของภาษากรรมการ
2. นางปรารถนาดี มณีวังโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นายแสวง กันแก้วโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นางผ่องภาใย คำฝั้นโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ จิระนันทราพรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
6. นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางรัตนาวลี ทรายมูลโรงเรียนบ้านแม่หวานประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินันท์ ชัยผลโรงเรียนบ้านหนองโค้งรองประธานกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ คำไฝโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. MissAnna -โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
5. นางสาวกัญชนา สุเป็งโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. Mr.Christopher Gwaltney ครูเจ้าของภาษากรรมการ
2. นายนพดล ภวนะวิเชียรโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. Mr.Martin Patrickkeovghโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวิริยา ใจเจริญโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ เตมีศักดิ์โรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ พันธ์ศุภะโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวชเนตตี พิชัยโรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยาพร กาละดีโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา นาคะหงโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
4. นางปริชญา ปันทะวงค์ โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
5. นางสาววรรณภามาส นันทกูลวัฒนา โรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
6. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
7. Mr.Ton De Cotreโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลภา วงศ์อัมไชย โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางประคอง สุวรรณชื่น โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
2. นางปิยวรรณ เตไชยกูล โรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
3. นางสาวยุพิน คำจิณะโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางจิตพิสุทธิ์ จันตะคุต โรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ใจยาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ วรรณยศโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. นางสาวเพียงพร คำคุณาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวบุษราภรณ์ รุ้งปราสาทโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. MissFei Ting Tingโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
5. MissYuan Cuixiang โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. MissKate Schlunz ครูเจ้าของภาษากรรมการ
2. นางสาวนฤมล วุฒิปรีชาโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นางสาวดาราพร ขัติยะโรงเรียนบ้านกอสะเลียมกรรมการ
4. นางสาวชเนตตี พิชัยโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางกฤษณา มาสกลางโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ชัยสารโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
4. นายวันระวี สื่อกระแสร์โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่กรรมการ
5. นายอภิชาติ กันแปงโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวแสงอรุณ ปราบเหตุโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่กรรมการ
7. นายเดชแก้ว ขันคำโรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายรียะพงษ์ คันทะลือโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายกรรมการ
2. นายนิรุติ หาญใจโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
3. นายโอภาส อินต๊ะแสนโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นายประเวศน์ ศิรินิรันดร์กุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นางดวงสมร กัญจขัติโรงเรียนบ้านออนกลาง กรรมการ
6. นายสุทิน ฟั้นบ้านไร่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย อารีศิริโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายโอภาส อินต๊ะแสนโรงเรียนวัดห้วยแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายหัศนัย ไชยวงค์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา มงคลสิงห์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
2. นายวรายุทธ บุญสูงโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายประถมกรรมการ
3. นายอุทัย หวังพัฒนากุลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายประเวศน์ ศิรินิรันดร์กุลโรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นายชีวัน อนัญญาวงศ์โรงเรียนวัดดอนจั่นรองประธานกรรมการ
3. นายหัศนัย ไชยวงศ์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางศุฑทพร ฮุ่นภักดิ์ดีโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
2. นางสุภาพ จันลาวงค์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางอรุณวดี หล้าอุปโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย ปาระก้อนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางแสงบุญ เชิญธงไชยโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นางสาวจินตนา สุทธสาส์นโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นางวัลลภา หมื่นสีทาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวลักขณา รอดศัตรูโรงเรียนวัดเมืองสาตรกรรมการ
2. นางสาวสมเพชร ปาลีโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
3. นางอัมพร อารีวงศ์โรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางวิลาวรรณ์ เหล็งไทยโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
2. นางวัชราพร สุภาศรีโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวนฤมล วุฒิปรีชาโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี และป่าไผ่กรรมการ
4. นางสาวพร้อมพร รังสิยานนท์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ แสงคำโรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นางกาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ สักการะโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสมถวิล พูลทาจักรโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
5. นายวีรพงษ์ วรรณยศโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ ลับปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสา ดาทองโรงเรียนวัดเมืองสาตรกรรมการ
2. นางอรทัย นาคะเปรมินทร์โรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
3. นายชีวัน อนัญญาวงศ์โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสวงษ์ ไชยยาโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ขอดศิริโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ ธุระแสงโรงเรียนบ้านหนองโค้งรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอรุณณี ประกอบศรีโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ภิรมย์วงษ์โรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
6. นายคมกริช อินรอดโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยมกรรมการ
7. นางรัตนา พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางจินตนา เพ็งรักษาโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ ปาลีโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
3. นางอำไพ บัวเย็นโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ขุนแก้วพะเนาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สารทะวงษ์ โรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ยาโนโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นางปิยะพร ใจระวังโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ธิมาโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
2. นางศรีวรรณ คำใจโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางสาวผ่องพรรณ ตะริโยโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
4. นางสาวเบญจพร อินปั๋นแก้วโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสวงษ์ ไชยยาโรงเรียนชุมชมบ้านบวกครกน้อยประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ขอดศิริโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สามารถโรงเรียนบ้านป่าป้องรองประธานกรรมการ
4. นายสราวุธ ตุ้ยมูลโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
5. นางอุบลวรรณ ขันแข็งโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
6. นางรัตนา พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
2. นางสุทธิพร บุญเมือง โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางอุบล ตื้อแก้วโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ คำลือโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ปัญญาวงศ์โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสรชา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. นางสุภาวดี วณัชวงค์โรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี สัมพันธสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงกรรมการ
4. นางรัชนี สมภารจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ปัญญานะโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาสกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวพัชรียา จำปาทองโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางพิมพ์พันธุ์ ชุมภูชัยโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
3. นางอรวรรณ เปี่ยมสุขโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงกรรมการ
4. นางจรัสศรี ฉายาทองโรงเรียนบ้านออนหลวยกรรมการ
5. นางพรพิมล พิสุทธิพันธ์พงศ์โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ ขอดแก้วโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นางอรุณี คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุสพป.ชม.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ขอดแก้วโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นางอรุณี คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ วัตรสุขศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ขอดแก้วโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
3. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
4. นางอรุณี คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ วัตรสุขศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ ขอดแก้วโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นางอรุณี คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ วัตรสุขศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ขอดแก้วโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นางอรุณี คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ วัตรสุขศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานิตย์ ขอดแก้วโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นางเยาวภัทร ประมวลโรงเรียนกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สารทะวงษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางโสภา เตจ๊ะสุโรงเรียนกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ วัตรสุขศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานิตย์ ขอดแก้วโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นางเยาวภัทร ประมวลโรงเรียนกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สารทะวงษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางโสภา เตจ๊ะสุโรงเรียนกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ วัตรสุขศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานิตย์ ขอดแก้วโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นางเยาวภัทร ประมวลโรงเรียนกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สารทะวงษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางโสภา เตจ๊ะสุโรงเรียนกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ วัตรสุขศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานิตย์ ขอดแก้วโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นางเยาวภัทร ประมวลโรงเรียนกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สารทะวงษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางโสภา เตจ๊ะสุโรงเรียนกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ วัตรสุขศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ขอดแก้วโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยะมหาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นางวนิดา ชัยมูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นางวรพันธ์ ใจหลักโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ วัตรสุขศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ ขอดแก้วโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ชัยมูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นางวรพันธ์ ใจหลักโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายวิทยา บุญยะมหาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ วัตรสุขศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายบรรจง จันทระโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นางเกศฬิน คำมาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางธนภรณ์ วงศ์สถานโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
5. นางวิริน วันสมสกุลศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง จันทระโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงนาฎ ใบแสงโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นางอุษา หาญฤทธิ์โรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
4. นางสาววราพร คำปาโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
5. นางวิริน วันสมสกุลศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง จันทระโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงนาฎ ใบแสงโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นางอุษา หาญฤทธิ์โรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
4. นางสาววราพร คำปาโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
5. นางวิริน วันสมสกุลศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบรรจง จันทระโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นางเกศฬิน คำมาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางธนภรณ์ วงศ์สถานโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
5. นางวิริน วันสมสกุลศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบรรจง จันทระโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นางเกศฬิน คำมาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางธนภรณ์ วงศ์สถานโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
5. นางวิริน วันสมสกุลศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวินิจ มธุรสาทิศโรงเรียนวัดขะจาวประธานกรรมการ
2. นางพวงพิกุล อาศนะโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นางสุภิต มูลเมืองโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
4. นางเชษฐ์ธิดา ปรารมภ์โรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
5. นายศักดิ์ชาย อนันตพานิชศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวินิจ มธุรสาทิศโรงเรียนวัดขะจาวประธานกรรมการ
2. นางพวงพิกุล อาศนะโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นางสุภิต มูลเมืองโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
4. นางเชษฐ์ธิดา ปรารมภ์โรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
5. นายศักดิ์ชาย อนันตพานิชศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเทพ ประพันธ์ศรีโรงเรียนวัดร้องอ้อประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นายนภดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้ายโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นายนิมิต ไทยดำรงค์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเทพ ประพันธ์ศรีโรงเรียนวัดร้องอ้อประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นายนภดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้ายโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นายนิมิต ไทยดำรงค์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นางนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางศจีรัตน์ มณเฑียรโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางเกสินี ปาลีตาโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
4. นายกิติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนสันมะฮกฟ้ากรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
2. นางเกสินี ปาลีตาโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
3. นายกิติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนสันมะฮกฟ้ากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
2. นางเกสินี ปาลีตาโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
3. นายกิติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนสันมะฮกฟ้ากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี เรืองคณะโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุภารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
4. นางสาวรัตนา แหล่งหล้าโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี เรืองคณะโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุภารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
4. นางสาวรัตนา แหล่งหล้าโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี เรืองคณะโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุภารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
4. นางสาวรัตนา แหล่งหล้าโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดารา ญานโรจน์โรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี เรืองคณะโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุภารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
4. นางสาวรัตนา แหล่งหล้าโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ฐานวิเศษโรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกุล)กรรมการ
3. นางปรียาวดี กันทองโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกำพล ไชยสวัสดิ์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ฐานวิเศษโรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกุล)กรรมการ
3. นางสาวปรียาวดี กันทองโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกำพล ไชยสวัสดิ์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิกา ใจวังโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายพิรุณ พงษ์สุขโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางสาววัลญ์ยา นามวงษาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายพิรุณ พงษ์สุขโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางสาววัลย์ญา นามวงษาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายพิรุณ พงษ์สุขโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางสาววัลย์ญา นามวงษาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายพิรุณ พงษ์สุขโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางสาววัลย์ญา นามวงษาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายพิรุณ พงษ์สุขโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางสาววัลย์ญา นามวงษาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิกา ใจวังโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นายวชิรา วชิรนครโรงเรียนร้องอ้อกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพรรณ ทนันไชยชมภูโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นายวชิรา วชิรนครโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพรรณ ทนันไชยชมภูโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นายวชิรา วชิรนครโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพรรณ ทนันไชยชมภูโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ตุมพสุวรรณโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเจริญ ขำเขียวโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ธนันชัยโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ตุมพสุวรรณโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเจริญ ขำเขียวโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ธนันชัยโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ตุมพสุวรรณโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเจริญ ขำเขียวโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ธนันชัยโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไกรลาศ คุณยศยิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ตุมพสุวรรณโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเจริญ ขำเขียวโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ธนันชัยโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
5. นายอรรณพ ดวงเกตุศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 email : nattapong_com@hotmail.com โทรศัพท์ : 0831547465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]