หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เรืองวุฒิ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
4 นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
5 นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายบรรยงค์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการอำนวยการ  
7 ว่าที่ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายบรรจง จันทระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายกมล กาวิรส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอด คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางอรัญญา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายสุทธิ รู้การนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการ  
13 นายสมศักดิ์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ  
14 นายสมชัย ทิพย์ศรีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการดำเนินการ  
15 นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย คณะกรรมการดำเนินการ  
16 นายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ คณะกรรมการดำเนินการ  
17 นายปฏิคม สากระจาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง คณะกรรมการดำเนินการ  
18 ส.ต.อธิโชค ประสบโชควัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย คณะกรรมการดำเนินการ  
19 นายวิเชียร อุ่มอ่อนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง คณะกรรมการดำเนินการ  
20 นายสุทัศน์ บัวเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน คณะกรรมการดำเนินการ  
21 นายวิชาติ ปาลีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง คณะกรรมการดำเนินการ  
22 นายวิรัตน์ คำใจใส่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ คณะกรรมการดำเนินการ  
23 นายพัลลภ วิชญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย คณะกรรมการดำเนินการ  
24 นายไกรลาศ คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง คณะกรรมการดำเนินการ  
25 นายไมตรี ธินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง คณะกรรมการดำเนินการ  
26 นายสมบูรณ์ เดชยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินการ  
27 นางสาวดารา ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา คณะกรรมการดำเนินการ  
28 นายสุเทพ ประพันธ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ คณะกรรมการดำเนินการ  
29 นายสุขสันต์ จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจั่น คณะกรรมการดำเนินการ  
30 นายนิวัฒน์ นิลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คือ คณะกรรมการดำเนินการ  
31 นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ คณะกรรมการดำเนินการ  
32 นายพลภัทร คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
33 นายปรีชา ทิพย์บุญราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง คณะกรรมการดำเนินการ  
34 นายนพดล ศิวานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงดอยสุเทพ คณะกรรมการดำเนินการ  
35 นายสุพจน์ สีกันทา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการ  
36 นายวันชัย ทวีเดช ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการ  
37 นายบรรยงค์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการดำเนินการ  
38 ว่าที่ ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน คณะกรรมการดำเนินการ  
39 นายมงคล พนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร คณะกรรมการดำเนินการ  
40 นายมานิตย์ ขอดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตัน คณะกรรมการดำเนินการ  
41 นายพลภัทร คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
42 นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
43 นางพัชรา ชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน คณะกรรมการดำเนินการ  
44 นายวสันต์ ขอดศิริ ผู้อำนวยการบ้านตลาดขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินการ  
45 นายทวี สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
46 นายสุวัฒน์ คันธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล้านตอง คณะกรรมการดำเนินการ  
47 นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการดำเนินการ  
48 นายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกลางเหนือ คณะกรรมการดำเนินการ  
49 นายกตัณญู ลักษณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการดำเนินการ  
50 นายยุทธนา สะสม นักการภารโรงโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการดำเนินการ  
51 นายเสรี ยศคำ นักการภารโรงโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการดำเนินการ  
52 ว่าที่ร้อยเอกไชโย ยาสมุทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการดำเนินการ  
53 นางนงลักษณ์ แตงไทย ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการดำเนินการ  
54 นายบรรจง จันทระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ คณะกรรมการดำเนินการ  
55 นายกมล กาวิรส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอด คณะกรรมการดำเนินการ  
56 นายสุรชัย อารีศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ  
57 นายโอภาส อินต๊ะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ  
58 นายเจษฎา จันต๊ะนาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท คณะกรรมการดำเนินการ  
59 นายวันรวี สื่อกระแสร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการ  
60 นายชูชาติ หาได้ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการ  
61 นางจันทร์สว่าง สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ คณะกรรมการดำเนินการ  
62 นายดวงฤทธิ์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดด คณะกรรมการดำเนินการ  
63 นายวินิจ มธุรสาทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว คณะกรรมการดำเนินการ  
64 นายอำนาจ กิตติจริยา ครูโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ คณะกรรมการดำเนินการ  
65 นางวินัสรินทร์ มีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการดำเนินการ  
66 นางสาวกัลยาณี โพธิโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะกรรมการดำเนินการ  
67 นายสมศักดิ์ ปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคา คณะกรรมการดำเนินการ  
68 นายธนสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ คณะกรรมการดำเนินการ  
69 นายนภดล สุขดี ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน คณะกรรมการดำเนินการ  
70 นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญ คณะกรรมการดำเนินการ  
71 นางวัลยา จันทรสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการ  
72 นายสมชัย ทิพย์ศรีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
73 นายสาธิต คำหน่อแก้ว ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
74 นางสาวเบญจวรรณ เมฆะ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
75 นางสาวกนตินันท์ โภคินอธิษฐ์ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
76 นางสาวนริศรา ปันอินทร์ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
77 นายภาณุวัฒน์ กีฬาแปง โรงเรียนบ้านสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
78 นางสาวปิยะภา วรรณสมพร โรงเรียนวัดขะจาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
79 นายพรพิพัฒน์ ปวงจักรทา โรงเรียนบ้านท่าศาลา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
80 นายชาญณรงค์ พันธ์ตา โรงเรียนบ้านโป่งน้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
81 นายสะอาด แก้วมา ครูโรงเรียนบ้านป่าเสร้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
82 นางสาววารี ไกรกิจราษฎร์ ครูธุรการ โรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
83 นางเกศมณี จักรผัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
84 นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
85 นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
86 นางประภาศรี ณ กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
87 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
88 นายสุพจน์ สีกันทา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี  
89 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เรืองวุฒิ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
90 นางสาวพัชรี สิงห์น้อย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สพป.ชม. 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
91 นายวัชรศาสตร์ เทพศาสตรา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
92 นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
93 นางเกศมณี จักรผัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
94 นางวรภา กันหา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
95 นางญาณิกา ปานทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
96 นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
97 นายสุพจน์ สีกันทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
98 นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
99 นายไชยยันต์ ไชยถาวร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
100 นายกตัณญู ลักษณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
101 นางประภาศรี ณ กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
102 นางประกายกาญจน์ แห่งชาติไชยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
103 นางกนกวรรณ สุริโยปการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
104 นางนงลักษณ์ แตงไทย ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
105 นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
106 นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ  
107 นายบรรยงค์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ  
108 นายยุทธนา สะสม นักการภารโรงโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ  
109 นายเสรี ยศคำ นักการภารโรงโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ  
110 ว่าที่ร้อยเอกไชโย ยาสมุทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ  
111 นางปรียาภรณ์ บัวคลี่ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
112 นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
113 นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
114 นางรัตนา เจนร่วมจิต เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
115 นางธันวา เกียรติปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
116 นางนงคราญ ยันต์ทองอยู่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
117 ว่าที่ ร้อยตรีอาทิตย์ เรืองวุฒิ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
118 นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
119 นายพลภัทร คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
120 นางสาวดารา ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
121 นายสุเทพ ประพันธ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
122 นายสุขสันต์ จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจั่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
123 นายนิวัฒน์ นิลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
124 นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
125 นายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
126 นายปฏิคม สากระจาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
127 ส.ต.อธิโชค ประสบโชควัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
128 นายวิเชียร อุ่มอ่อนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
129 นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
130 นายสุทัศน์ บัวเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
131 นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
132 นางอรัญญา วงศ์ดาว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
133 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
134 นายปัณณวัฒน์ ช่างปั้น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
135 นางอัญชลี สิทธิจู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
136 นางวิธกาล จันทรสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
137 นางจารุภา ระเวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
138 นางอังสนา สุสุขเสียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
139 นางปิยะรัตน์ วงศ์เติง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
140 นายสุชล แก้วถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
141 นางมาริสา ศรีวัฒนพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
142 นางอัญชลี สิทธิจู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
143 นางปิยะรัตน์ วงศ์เติง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
144 นางเรณู ทวิชศรี หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย  
145 นางรัชนีภา ศรีสว่าง ศูนย์เสมารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย  
146 นางรัตนาภรณ์ เข็มทอง ศูนย์เสมารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย  
147 นายเจริญ วรรณรักษ์ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย  
148 นายมงคล หวังรักกลาง โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย  
149 นางนงลักษณ์ วิชัยรัตน์ ศูนย์เสมารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย  
150 นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมระดับปฐมวัย  
151 นายปฏิคม สากระจาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมระดับปฐมวัย  
152 นายนภดล ศิวานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมระดับปฐมวัย  
153 นางสุภา วิริยะภาพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมระดับปฐมวัย  
154 นายโสภณ โปธินันท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
155 นายมานิตย์ ขอดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตัน คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
156 นายนพดล ศิวานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
157 นายพลภัทร คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
158 ว่าที่พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
159 นางวัชราภรณ์ วัตรสุข ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
160 นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
161 นายอภิชาติ รัตนยรรยง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
162 นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
163 นางพัชรา ชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
164 นายยงยุทธ ขัดผาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
165 นายดวงฤทธิ์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดด คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
166 นายวินิจ มธุรสาทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
167 นางเกษร โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการเชี่ยวชาญ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
168 นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธุ์ดี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
169 นายสวงษ์ ไชยยา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
170 นายวสันต์ ขอดศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
171 นายสุทธิ รู้การนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
172 นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
173 นายชัยวัตร เทพวงศ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
174 ส.ต.อธิโชค ประสพโชควัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
175 นายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกลางเหนือ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
176 นายวินิจ มธุรสาทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
177 นายปัณณวัฒน์ ช่างปั้น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
178 นายศักดิ์ชาย อนันตพานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
179 นายอุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
180 ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เรืองวุฒิ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
181 นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
182 นายธนสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
183 นายสุทัศน์ บัวเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
184 นางสาวเทพี กับปุละวัน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
185 นายอรรณพ ดวงเกตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
186 นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
187 นายวิชาติ ปาลีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
188 นายวิรัตน์ คำใจใส่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
189 นายพัลลภ วิชญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
190 นางดาวนภา น่วมเจริญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
191 นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
192 นายอุดม แปงทิศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
193 นายไมตรี ธินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
194 นายวิเชียร อุ่มอ่อนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
195 นายสมบูรณ์ เดชยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
196 นางอัญชลี สิทธิจู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
197 นายศิริพงษ์ นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
198 นายไชยยันต์ ไชยถาวร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์)  
199 นายสมศักดิ์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์)  
200 นายไกรลาส คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์)  
201 นายปรีชา ทิพย์บุญราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์)  
202 นายอำพล แก้วมหานิล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์)  
203 นายสมชัย ทิพย์ศรีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์)  
204 นายเดช ศิรินาม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
205 นายสุเทพ ประพันธ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
206 นายสุขสันต์ จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจั่น คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
207 นายสมพงศ์ วิชัยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเนห์รู คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
208 นายวัชระ พรหมเมือง นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
209 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
210 นางฉัตรจีรา หรูวรนันท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
211 นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
212 นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
213 นายนิวัฒน์ นิลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
214 นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
215 นายเดช สาระจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
216 นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
217 นางเพ็ญศิริ จันทร์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
218 นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
219 นายสุรชัย อารีศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
220 นายโอภาส อินต๊ะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
221 นายเจษฎา จันต๊ะนาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
222 นายบรรจง จันทระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
223 นายวันรวี สื่อกระแสร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
224 นายชูชาติ หาได้ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 email : nattapong_com@hotmail.com โทรศัพท์ : 0831547465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]