รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์สิงห์
 
1. นางสุมล  สุนทรเวช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สมเพ็ชร
 
1. นางจุฬาภรณ์  ลำพูนพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แดงเขียว
 
1. นางปิยพร  ใจระวัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กชายแสงหลู่  ตียะ
 
1. นางนภัสสร  กิตติพงศ์ไพศาล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงจินดา  ปอธาน
 
1. นางกุลิสรา  คำใจใส่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงรัตวัลย์   จันทร์แจ่ม
 
1. นางดรุณี  บุณยรัตพันธุ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองงาม
 
1. นางสาวนฤมล  หมวกสังข์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  สุวรรณ
 
1. นางหญิง  หงษ์รัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงดาลี   มารดากำเนิด
 
1. นางพรทิพย์  สารทะวงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงกชพร  พิพัฒน์สำโรง
 
1. นางสาวอัมพร  ชัยวาปิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงดลยา  ครองยุทธ
2. เด็กชายสิริชัย  พรหมชัยยา
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  กัญวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กชายวรวัฒน์  เมทาดุก
2. เด็กหญิงอมรกานต์  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวกชนุช  คำเวียง
2. นางสาวพิมพ์รดา  ส่งชื่น
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง
 
1. นางสาวพรรณวดี  หมู่แม่ริม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนัทพรรณ  ศิริติกุล
 
1. นายนัยวัต  อิสระภาพ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงพรฑิตา  ไวยทรง
 
1. นายสราวุฒิ  ตุ้ยมูล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงชลัญธร  ไทยกรณ์
2. เด็กหญิงนฤมล  จินานาง
3. เด็กหญิงปานตา  แพร่สำราญ
 
1. นางจงจิต  พัฒนสิน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงจันทภา  เสน่ห์
2. นางสาวสุกัญญา  หมึงอู
3. นางสาวส่วยจิ่ง  ลุงยะ
 
1. นางพรพรรณ  เมืองสุวรรณ
2. นางสาวแพรพรรณ  เทพโพธา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กหญิงวิรดา  ใจน้อย
2. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงติ
3. เด็กหญิงสิรินาถ  เจริญสุข
 
1. นางพัฒนา   ชัยบุญเรือง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. นางสาวทราย  มูลตา
2. นายป่าง  การจาย
3. นายฤทธิพล  วงศ์รัตนมัจฉา
 
1. นางสาวอรุณณี  ประกอบศรี
2. นางสาวเบญจมาศ   พลตา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายจิณณพัต  ญานะ
2. เด็กชายชุติมันต์  ดุมดก
 
1. นางนริสรา  ญานะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายจักรภพ  เภารังค์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สกิจกัน
 
1. นายจำเริญ  เสียงเพลิน
2. นายสมยศ  ลำเนาว์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายวศิน  พันธุ์สินปทีป
 
1. นายเสกสรรค์  วิเคราะห์ดาว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1. เด็กชายชยุต  ระวังงาน
 
1. นายธยศ  ระวังงาน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายสมบูรณ์  มาเยอะ
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรุ่งตวัน  ห้วยห้อง
2. เด็กหญิงศลิษา  โชยรัมย์
3. เด็กหญิงเมธาวี  อึ้งจิตรไพศาล
 
1. นางสาวจันทวี  ทาเกิด
2. นางสาวมัลลิกา  กันชัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  เขตติวัน
2. เด็กหญิงวันโต  กลอักษรทอง
3. เด็กหญิงอรพิน  หมื่นแก้ว
 
1. นางศันสนีย์  จันทร์ธีระโรจน์
2. นายอนุสรณ์  อรุณสวัสดิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงสิทธิพร   ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  อินตายวง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญญาเรือง
 
1. นางมรกต  จุมปาลี
2. นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กชายนที  มะลาง
2. เด็กหญิงลาวัลย์  บุญเป็ง
3. เด็กชายศักรินทร์  ยี่เรือง
 
1. นายวราวุฒิ  สุริยะป้อ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายกันดนัย  คิดหงัน
2. เด็กชายญาณวุฒิ  จารุเกศนันท์
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ศรีอุบล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  วงศ์ไชยา
2. นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พินชัยนึก
2. เด็กชายธีรศักดิ์   ทิพย์รอด
3. เด็กชายอนุสรณ์  ธุระแสง
 
1. นางสาวพิมพ์วัลลี  สีขัติ
2. นางสาวเนตรรติกานต์  เทียนเลาแสน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1. เด็กหญิงกัญจน์ชญา   ตาเต็บ
2. เด็กหญิงฐนิชา  ประทุมวรรรโยธิน
3. เด็กหญิงอารียา  บรรณศักดิ์
 
1. นายนิพนธ์  จูเรือน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สง้า
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คิดชัย
3. เด็กชายเฉลิมพงศ์  ธาตุอินจันทร์
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายมอง  -
2. เด็กชายวิทวัส  แสงอินทร์
 
1. นางทัศนีย์  พันธุ์กาหลง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายนันทพงค์  ธีรกานต์พาณิชย์
 
1. นายบัณฑิต  ตาเจริญเมือง
2. นางสาวปิยะนุช  อินต๊ะวงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายการัณย์  โม๋คำ
2. เด็กชายติ  แสงเฮือง
 
1. นางวินัสรินทร์  มีทรัพย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1. เด็กชายคือ  ลุงมี
2. เด็กชายธงชัย  คำสร้อย
 
1. นายประทีป  กิจเมือง
2. นางพรกนก  อุ่นเมือง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1. เด็กชายศราวุธ  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายอู  ลุงใหม่
 
1. นายนิพนธ์  จูเรือง
2. นางพิกุล  สาต๊ะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกค้าง 1. เด็กชายวอน   ลุงตา
2. เด็กชายเจริญชัย  ขันยา
 
1. นางทวีพร  มาน้อย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายคณิต  ลุงปอย
2. เด็กชายปณิธาน  ใจแก้ว
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นายนันทวุฒิ  สงคราม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ธรรมขันแข็ง
2. เด็กหญิงณัฐษิตา  อินดี
3. เด็กหญิงธนพร  ตั้งผดุงสุข
4. เด็กหญิงปัญญาพร  ฤทธิแผลง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อยู่เกาะ
 
1. นางจารุณี  ไชยถาวร
2. นางอุบล  สว่างวงค์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ศิวะวรพันธ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปาระมี
4. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  สิทธิเดช
5. เด็กหญิงโสภิศา  ทรัพย์เหม
 
1. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ
2. นางสาวสุภาพรรณ  ไชยสลี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สังข์พาณิชย์
2. เด็กหญิงนุชนาถ  นัยติ๊บ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสนท้าว
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แสงคำ
5. เด็กหญิงอริสรา  นาขยัน
 
1. นางอรไพ  จาติเกตุ
2. นายอิสรกร  แสนปัญญา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิสุข
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองคำ
3. เด็กหญิงภัทริณีย์  พยายาม
4. เด็กชายวรฤทธิ์   ลุงคำ
5. เด็กชายหาญชื่น  ซอมะ
 
1. นางสาวยุพดี  ศิรินาม
2. นางสิริรัตน์  ภาวะเดช
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  คำลือ
2. เด็กชายกรกฤษ  สร้อยจักร
3. เด็กหญิงธัญญรัฎฐ์  นาใต้
4. เด็กหญิงศิรัญญา  พิศาลรัตน์
5. เด็กหญิงสิโรรส  เทพามงคล
 
1. นางตติยา   ไผ่วงษ์
2. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ปันดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงลังกา
3. เด็กหญิงปานฟ้า  กันทะตา
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ท้าวอุดม
5. เด็กหญิงอาซือมะ  แสงจันทร์
 
1. นางศศิธร  สินลา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงชญาณี  ฐิตินันท์กิตติกุล
2. เด็กหญิงชุติมา  เกียรติยศ
3. เด็กหญิงนาลอ  จะคือ
4. เด็กหญิงปาริสา  พะปอ
5. เด็กหญิงปิยนุช  สุพงศ์
 
1. นายกฤษณวัฒน์  ดาวแสง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงพิรมล   เที่ยงพร้อม
2. เด็กหญิงภควดี  ทาเกิด
3. เด็กหญิงอมรศรี  กันธิยะ
4. เด็กหญิงอริศรา  สายปินตา
 
1. นายศุภชัย  ใจพุธ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายกานต์  มาสุ่ม
2. เด็กชายคงกะพัน  นุเสน
3. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ปิตุรัตน์
4. เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ทะนานแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐริกา  จอมสืบ
6. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ขาวสะอาด
7. เด็กชายธีเดช  ชั้นสุวรรณ
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปันมูล
9. เด็กหญิงนารีนาถ  พยอมยงค์
10. เด็กชายนิติภูมิ  กันธวงค์
11. เด็กชายนิธิกร  โปทา
12. เด็กหญิงพิชญธิดา  สนธิศักดิ์วรรณะ
13. เด็กหญิงภคมน  สุทาทัต
14. เด็กหญิงภวินท์ดา  วงค์ษา
15. เด็กชายภูวดล  มูลชัยลังการ์
16. เด็กชายรณพีร์  ไชยรินทร์
17. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สว่างคำ
18. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์คำ
19. เด็กหญิงอภิญญา  ฐิตะปัญญา
20. เด็กหญิงเบญจรัตน์  กลิ่นสาด
 
1. นางกัลย์ธีรา  ขัติรัตน์
2. นางสาวทิวากร  สะสม
3. นางสาวนภัสสร  สุเรนทร์
4. นายสมฤกษ์  พอกจันทร์
5. นางอรวรรณ  ล้อวรลักษณ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายจิรทีปต์  มะจันทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  ธรรมไชย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายจารุเดช  มาวิมล
 
1. นางประไพ  ธีนรเศรษฐี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงอุษากร  คำแดง
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ไชยคุณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 1. เด็กชายกิตติภพ  อินธิสาร
2. เด็กหญิงพอง  กอหลิ่ง
 
1. นางผ่องศรี  สุริยป้อ
2. นางสาวศันสนีย์  มหาวรรณ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  โพธิสุข
2. เด็กชายธนกร  เข่งตุ่น
 
1. นางสุวรรณ  ญาติฝูง
2. นางอุไรวรรณ  สุประดิษฐ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กชายจักรรินทร์  มะลาง
2. เด็กหญิงฐิติพร  วงค์อิน
 
1. นางสาวพัชรา  อยากไปไกล
2. นางวิไลบูลย์  สุวรรณมาโจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกค้าง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มูลคำ
2. เด็กหญิงณปภัส  ยิ้มสมบูรณ์
3. เด็กหญิงนนทคำ  ปัญญา
4. เด็กหญิงนารี  -
5. เด็กหญิงนิจวรีย์  สินธุยี่
6. เด็กหญิงบัวชมภู  หาญฟ้างาม
7. เด็กหญิงภานุมาศ  พงษ์ไพรบูรณ์
8. เด็กหญิงหอม  นายคำ
9. เด็กหญิงเกตุธิดา  นามกร
10. เด็กหญิงเมย์  เมืองนาย
 
1. นางพวงทอง  โคจำนง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงงามตา  เตชะโสด
2. เด็กหญิงจุฑารัฐ  แก้วใจ
3. เด็กหญิงชนกพร  สายวิวัฒน์
4. เด็กหญิงธัญญนันทน์  เข็มทอง
5. เด็กหญิงปรารถนา  นพคุณ
6. เด็กหญิงปวิตรา  วงค์คำ
7. เด็กหญิงภัสพร  กาญจนะจัย
8. เด็กหญิงภูชินีกุล  บุญลอย
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  กิติกุศล
10. เด็กหญิงสายธาร  บุญวรรณ
 
1. นางนงลักษณ์  แตงไทย
2. นางปราณี  คำผง
3. นางสาววรรณิกา  มือแล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  มหาพรหม
2. เด็กหญิงจีราพัชรน์   นุ่นศรี
3. เด็กหญิงฉัตรชนก  กันใจ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   จันทร์คำ
5. เด็กหญิงณัฐนรี   บรรณจักร์
6. เด็กหญิงณัฐิดา  คำภีระปัญญา
7. เด็กหญิงธนิชชานันท์  เจริญเมือง
8. เด็กหญิงบัวชมพู   ลาภพิสูตร
9. เด็กหญิงพีรดา   กันทา
10. เด็กชายวิศวยศ  สาโรจน์
11. เด็กหญิงศรัญญา  สุสุนทร
12. เด็กหญิงศิริพา  พิชัยพรหม
13. เด็กหญิงอชิรญาล์   พรมมา
14. เด็กชายอธิภัทร  สุวเสริม
15. เด็กชายแสงฟ้า  เมืองพาง
 
1. นายลิขิต  ศะริจันทร์
2. นายวริศ   คำยวง
3. นายวันชัย   ทวีเดช
4. นายเจษฎา  ธรรมขัน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ว้าง
3. เด็กหญิงจิราพร  แซ่หยาง
4. เด็กหญิงจีรนันท์  แสนจัน
5. เด็กหญิงณัฐวดี  เลาว้าง
6. เด็กหญิงนวรัตน์  ผลจะโป๊ะ
7. เด็กหญิงปณิดา  เลายี่ปา
8. เด็กหญิงมณีฉาย  แซ่หว้า
9. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ว้าง
10. เด็กหญิงวัชรา  คีรีโชติกุล
11. เด็กหญิงสนธยา  แซ่ซ้ง
12. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่เจ้า
13. เด็กหญิงสุพัตรา  เลาว่าง
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงอุสยา  เลาหาง
 
1. นางสาวณัชพิชชญา  ณัฏฐวิวัฒน์
2. นางธวัลกร  ทองนาค
3. นายวีรภาพ  ธารามาลัย
4. นางเบญจวรรณ  หาญใจ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทะนันไธสง
2. เด็กหญิงนลินี  ลาไผ่
3. เด็กหญิงพรไพลิน  กล่อมจิต
 
1. นายธวัชชัย  ขะยอม
2. นายอุดม  สุวรรณเวียง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายฤคทายวัน  หู้โลหะ
2. เด็กหญิงอ้อย  คำทอง
3. เด็กหญิงเอ  ทุนติ่น
 
1. นายธวัชชัย  ขะยอม
2. นายอุดม  สุวรรณเวียง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงพัชราภา  ชัยยศ
2. เด็กชายพีรเจษ  ชนกคุณ
 
1. นางลัดดา  นิลแก้ว
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกตพร  สงวนภักร์
2. เด็กชายปรเมศฐ์  จันทะจร
 
1. นายภูมิศักดิ์  จอมธิ
2. นายอรุณ  นำโชคชัยเจริญกุล
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ผาอินทร์
 
1. นางประไพ   ฤทธิ์ปัญจะ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายสีฮะ  ลุงจาย
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เฟื่องเกษม
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กชายหนุ่ม   ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   กัญวรรณ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรัชดาพร   บุญรังษี
 
1. นายจีระพงษ์  แก้วศรี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงใหม่  คำฝั้น
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงหยก  ลุงยะ
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. นายยงยศ  อย่างคุณธรรม
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงอารดา   ลุงหริ่ง
2. เด็กหญิงอาหมี่   ซือมะ
 
1. นางเขมิกา   วงศ์ใหม่
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงกิติชัญญา   อุทรา
2. เด็กหญิงณิชารีย์   สุวรรณ์ชมภู
 
1. นางสาวธิดารัตน์   กันทะ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงพร  ปู่ช้อย
2. เด็กหญิงเพ็ญประภา  แสงวงค์
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
2. นายอาทิตย์  วงค์สว่าง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายหลาว  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางหทัยชนก  พนัสอำพล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณริญพร  พลอยกระจ่างศรี
2. เด็กหญิงภูตะวัน  ศาสตราคม
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญปลูก
 
1. นายประชา   รุ่งศิริ
2. นางประไพ   ฤทธิ์ปัญจะ
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายคำ  ลุงจาย
2. เด็กชายดำรง  ลุงเมือง
3. เด็กชายเดือน  นายคำ
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายณัฐพล  ทิยะกัน
2. เด็กชายทฤษฎี  โพธิ์ถิ่น
3. เด็กชายเสถียร  ไชยวงค์
 
1. นายชนินทร์  เอื้องไพบูลย์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพย์รอด
 
1. นายบัญชา  วงษ์ถวิล
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 44.4 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายวรากร  เสทธยะ
 
1. นายบัญชา  วงษ์ถวิล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรีดีวงศ์
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 59.75 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐกานตร์  อุปรินทร์
 
1. นายบัญชา  วงษ์ถวิล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายยงยุทธ  เทพแสง
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ปัญญา
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ดอแสง
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงเกษมณี  ลิ้มพูล
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กชายศุภกร  วงค์คำแสน
 
1. นางกุลิสรา  คำใจใส่
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายพาขวัญ  บัวเย็น
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายชาลิณี  เขียวทับ
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญชัยอาจ
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก่นทับทิม
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายปณิธิ  ตาสิงห์
 
1. นายไพโรจน์   จี๊ดเจริญ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช  สมบูรณ์ใจ
 
1. นายบัญชา  วงษ์ถวิล
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงดิศรารัตน์  สุขอยู่
 
1. นายไพโรจน์   จี๊ดเจริญ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงอลิสา  ทาแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายคณิต  เปียงตา
2. เด็กชายคมสันต์  แสงแก้ว
3. เด็กชายจีรวัฒน์  ภูพานเพชร
4. เด็กชายจีระวัฒน์  ประทุมพันธ์
5. เด็กชายชลชาติ  ประสาทน้ำเงิน
6. เด็กชายชาคริต  ประทุมพันธ์
7. เด็กหญิงชาลีนี  เขียวทับ
8. เด็กชายฐากร  ใจคำมา
9. เด็กหญิงดวงกมล  สมก้อนแก้ว
10. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วอร่าม
11. เด็กชายภานุพงษ์  ปิงยศ
12. เด็กชายรุ่งโรจน์  สุกันธา
13. เด็กชายอภิชาติ  เลิศไกร
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ดอแสง
15. เด็กชายอานนท์  เยาว์ใจ
 
1. นายพิพัฒน์  แสงคำ
2. นายสมชัย  ทิพย์ศรีบุตร
3. นายสมพงษ์  ขมหวาน
4. นายสมหวัง  ดวงปัน
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรีดีวงศ์
2. เด็กชายชาญณรงค์  คำคันทุง
3. เด็กชายณฤพล  ธรรมปัญญา
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญชัยอาจ
5. เด็กชายพนัส  บุญทาช่วย
6. เด็กชายพลพิพัฒน์  คุณยศยิ่ง
7. เด็กหญิงพาขวัญ  บัวเย็น
8. เด็กชายวัชร  วรศรี
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อิ่นแก้ว
10. เด็กชายศุภกฤษ  บุญเลิศ
11. เด็กชายศุภกฤษ  นามเมย
12. เด็กชายสหัสวรรษ  ปัญญา
13. เด็กชายอภินันท์  กาวิชัย
14. เด็กหญิงอลิสา  ทาแก้ว
15. เด็กหญิงเกษมณี  ลิ้มพูล
 
1. นายประเวศน์  ศิรินิรันดร์กุล
2. นายสมพงษ์  ขมหวาน
3. นางสาวอนงนาฏ  ใบแสง
4. นายอรุณ  นำโชคชัยเจริญกุล
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายจักรพันธ์  พลไชย
2. เด็กหญิงญาณิศา  สุพรรณ
3. เด็กหญิงณัฐชนก  ดาวประกาย
4. เด็กหญิงธนาวรรณ  กาคำเรือ
5. เด็กชายธิติพัทธ์  ปัญญาละ
6. เด็กหญิงนีรชา  สุคนธสรรพ์
7. เด็กหญิงบุญศิริ  สมกัน
8. เด็กชายบุรถัทร  สุหอม
9. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชาวสุภา
10. เด็กหญิงรัตนประภา  ไชยสุข
11. เด็กหญิงลัลน์ลิตา  แอ่นปัญญา
12. เด็กชายวรากร  ผาสุก
13. เด็กหญิงวิชญดา  กันธภัย
14. เด็กชายศุภกร  สายเครื่อง
15. เด็กชายสิปปภาส  นรกิจ
16. เด็กชายอภิวัฒน์  สุทธยากร
17. เด็กหญิงเบญจา  อารีเกื้อ
18. เด็กหญิงเมทิตา  ดวงคำ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  หลานรักษ์
2. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ
3. นายไพโรจน์  จิ๊ดเจริญ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  ลุงทอง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทา
3. เด็กชายจิรเดช  สามารถ
4. เด็กชายชัยศิษย์  เกรียงไกรสีห์
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทราช
6. เด็กชายณัฐพล  ปลิวจันทึก
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญา
8. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ลุงลี
9. เด็กชายธนเทพ  ลุงนะ
10. เด็กชายนคร  ลุงจ๋า
11. เด็กหญิงนราพร  เดิมประพันธ์
12. เด็กชายน้อง  คำมี
13. เด็กชายบวรทัต  ดวงแสง
14. เด็กชายปรีดี  ผลยิ่งพิบูล
15. เด็กหญิงปี  นายหลง
16. เด็กชายพงษ์ธร  นายโม๊ะ
17. เด็กชายพชร  สุรัญญานนท์
18. เด็กหญิงพรรณาราย  โยธาใหญ่
19. เด็กหญิงยุ่นจิ่ง  ทุน
20. เด็กหญิงรัตนพร  ธรรมมิกะกุล
21. เด็กหญิงวิภา  ลุงทุนทัด
22. เด็กชายศราวุฒิ  ปวงเมา
23. เด็กหญิงศศิภา  ส่างเงิน
24. เด็กชายศิริพงษ์  ปอแสง
25. เด็กหญิงศุฤดี  พาจะ
26. เด็กชายสมชาย  คำแก้ว
27. เด็กชายสราวุฒิ  สินหมี่
28. เด็กหญิงสาวิตรี  แหยมเจริญ
29. เด็กหญิงสุกฤตา  มาเยอะ
30. เด็กหญิงสุชาดา  นามสุข
31. เด็กหญิงสุภิญญา  ปะติโส
32. เด็กชายอภิชัย  นายชิด
33. เด็กหญิงอังคณา  กันทวี
34. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ขันคำ
35. เด็กชายอินสอน  ลุงต๊ะ
36. เด็กหญิงอิสริยา  ไชยวงค์
37. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ญาณะแขก
38. เด็กหญิงแสง  คำใส
39. เด็กหญิงแสงหอม  ส่างเงิน
40. เด็กหญิงแอน  จั่นตา
 
1. นางจงกลณี  ศิริวงศ์
2. นายธิชากร  สุดแดน
3. นายนบน้อม  ขัดปิน
4. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
5. นางศรีพรรณ  บุญธรรม
6. นายศิริพล  คำเขียว
7. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา  ปัญญาวิสัย
8. นายเรืองฤทธิ์  จันทร์ดี
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   สามกำ
 
1. นายพงษ์ดนัย   สายสอิ้ง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. นายสมบูรณ์  พานจันทร์
 
1. นายธวัช  ทนันชัย
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นายจำนงค์  อินต๊ะหล้า
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. นางสาวนันทิดา  เยเบียง
 
1. นายประเวช  นะคำ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนาธรณ์  เริงสำราญ
 
1. นายปิติพงษ์   วิญญาณ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กหญิงวลาวรรณ  สิบปัน
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  ไชยซาววงค์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายศุภมิตร  นิลพันธุ์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงวรรณษา  ลาภใหญ่
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. นายณัฐพล  ศิริมาลา
 
1. นางศศิฎาฐ์  สุขสวัสดิ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายพชรพล  เหลาสิงห์
 
1. Mrs.Charlotle  Sinsuan
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่พ่านกู่
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  อานุภาพไตรภพ
 
1. Mrs.Charlotle  Sinsuan
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กชายศราวุธ  พงษ์มี
 
1. นางผ่องภาใย  คำฝั้น
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คำจา
 
1. นางสุภาวดี  นามวงศ์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มุ่งเมือง
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  ไชยซาววงค์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์   ณ นำพล
 
1. นายจีระ  ถาวร
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   ภิญโญ
2. เด็กหญิงกรุณา   อินถาบุตร
3. เด็กหญิงขนิษฐา   พุกไชยนาม
4. เด็กหญิงจริญญา   ทรนงค์
5. เด็กหญิงจารุณี   มูเซอกุ้ย
6. เด็กหญิงจุฑาภัทร   ศรีโพธิ์
7. เด็กหญิงณัชชา   ทำบุญ
8. เด็กชายณัชภัค   วีรวัฒนโยธิน
9. เด็กหญิงณิชารีย์  วงศ์วิริยกร
10. เด็กหญิงทิพกฤตา   ปัญโญยอด
11. เด็กหญิงทิพญาภรณ์  กุญชร
12. เด็กชายนวพล   วิทยารัตน์
13. เด็กหญิงนันทวัน  มณีงาม
14. เด็กหญิงบุญฑิกา   ชัยวงศ์ศรี
15. เด็กหญิงบุษกร   โตเงิน
16. เด็กหญิงปนัดดา   โกมลรัตน์
17. เด็กหญิงปภาพักต์   ทะสี
18. เด็กหญิงปัทมา  จันทน้อย
19. เด็กหญิงปิยธิดา   ใจวอน
20. เด็กชายพงษ์พรหม   ณัฐศริพงศ์
21. เด็กหญิงภริดา  ศรีจ๋อม
22. เด็กหญิงรุจิรา   ตาจักร์
23. เด็กชายวรัญชิต   ลุงจา
24. เด็กหญิงวันดี   ลุงคำ
25. เด็กชายวิชชากร   นวลฝั้น
26. เด็กหญิงสิริยาภรณ์   สุรินเปา
27. เด็กหญิงสุภารัตน์  หลิมวิลัย
28. เด็กหญิงอนุศรา   ประมูลสินธ์
29. เด็กหญิงอรุโณทัย   ทองเร็ว
30. เด็กหญิงเยาวนารี  ถิ่นอ่อน
31. เด็กหญิงแสงจันทร์   พอก้า
32. เด็กชายโยธิน   สมาธิ
 
1. นายจุลจักร   เกเย็น
2. นายสัมพันธ์   คำฟู
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เดชสุจิต
2. เด็กหญิงจะดา  พาวา
3. เด็กหญิงจันทร์สุรีย์  ชัยสลาตัน
4. นางสาวณัฐธิดา  บุญแสงมี
5. เด็กชายทอง  แซ่เถา
6. นายบุญทรง  เลาหมี่
7. เด็กหญิงพรสุดา  คลังพันไพร
8. เด็กหญิงพะดา  บุญนพไท
9. เด็กหญิงมือหมึ  ชอบหัตถกรรม
10. เด็กหญิงรพีพรรณ  ภัทรก่อเกิดบุญ
11. เด็กหญิงวาสนา  ยอดเจริญเลิศฟ้า
12. เด็กหญิงวิมล  วนากนกจำรูญ
13. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ซ้ง
14. เด็กชายสุทิม  ผดุงขันธ์
15. เด็กหญิงสุภารัตน์  ไพรอวยเงิน
16. เด็กหญิงสุมาลี  ทะเลเดิม
17. เด็กชายสุรชัย  ป่าเล
18. เด็กหญิงเกศรินทร์  จรูญสกุลวงศ์
19. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุขพนากุล
20. เด็กหญิงเต๊ะโพ  พนาธนสาร
21. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วนาเสริมศักดิ์
22. เด็กหญิงเมธินี  เวียงบรรพต
23. เด็กหญิงแจ่เกล่อ  ครองบังอาจ
24. เด็กหญิงแสงจันทร์  สายธารแม่ต้าน
25. เด็กชายไพศาล  แซ่เถา
 
1. นางธวัลกร  ทองนาค
2. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
3. นางสาวปราวีนา  สิงห์คะราช
4. นางรมน  เตชะธนโภคิณ
5. นางสาววารี  พัฒนาสิริเจริญ
6. นางเกษร  เข็มนาค
7. นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว
8. นางเบญจวรรณ  หาญใจ
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 1. เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร  นิธิศสุทธิบุตร
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ฟูเต็มวงค์
3. เด็กชายชุติพนธ์  รวยทรัพย์
4. เด็กชายชุวาทร  เสถียรวัฒนา
5. เด็กหญิงรุ่งวิภา  โกช่วย
6. เด็กชายวรพันธ์  สีคำแดง
7. เด็กหญิงสุธีธิดา  ใจแก้ว
8. เด็กหญิงอภิชญา  เลี่ยมคำ
 
1. นางชัฎนันท์    อูปคำ
2. นางสาวนิภาภรณ์   เจียรัตน์
3. ม.ล.นิศามณี  ผลธัญญา
 
118 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายกฤตัชญ์  อย่างคุณธรรม
2. เด็กหญิงนวลคำ  ลุงถะ
3. เด็กหญิงประทุมพร  แซ่ย้าง
4. เด็กหญิงพนิดา  รังษีพนาไพร
5. เด็กชายวันชัย  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงเด๋อ  แซ่ลี
7. เด็กชายเอ๋ง  แซ่ลี
8. เด็กชายไนยชน  แซ่ย้าง
 
1. นางธวัลกร  ทองนาค
2. นางวิราพร  มาสกลาง
3. นางเบญจวรรณ  หาญใจ
 
119 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญเมือง
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แสงแสน
3. เด็กหญิงพัชริศา  วานิชย์สถาพร
4. เด็กหญิงวิภาพร  สมบัติ
5. เด็กหญิงสริตา  นาคแก้ว
6. เด็กหญิงเฌนิศา  ริดเต็ม
 
1. นางสาวยุวธินันท์  โสภา
2. นางอุมาพร  จันทรวรรณ
 
120 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงคีรีรัฐ  วิลาสประภัสสร
2. เด็กหญิงพุทธชาติ   สินธุวนา
3. เด็กหญิงสุทิศา  หวังวนพัฒน์
4. เด็กหญิงอำทิตกา  แซ่ลี
5. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เฟื่องฟูกิจการ
6. เด็กหญิงแววตา  เฟื่องฟูกิจการ
 
1. นางศิริพร  ไชยมงคล
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงคำเงิน  คำแสง
2. เด็กหญิงภูพิงค์  เทียวประสงค์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ขันตี
4. เด็กหญิงสิริขวัญ  คำลือ
5. เด็กหญิงสุรางคณา  สุดใจแก้ว
6. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงจาย
 
1. นายคุณัญญา  ไชยมิ่งโต
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไทยกรณ์
2. เด็กหญิงซายูริ  วานาตาเบ้
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ไทยกรณ์
4. เด็กหญิงพรวิไล  ใจคำ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ตาถาดี
6. เด็กหญิงเมยานี  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  งำเมือง
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงธัญมาศ  วงค์ขัติยะ
3. เด็กหญิงธาริณี  นวล
4. เด็กหญิงนิศาชล  บุญทา
5. เด็กหญิงปิลันธน์  น้อยอุ่นแสน
6. เด็กชายภัทรวดี  กลมสันเทียะ
7. เด็กหญิงวนิดา  เรือนสุข
8. เด็กหญิงวินิทรา  สุนันตา
9. เด็กชายศรีเพชร  วงษ์ตา
10. เด็กหญิงสุนิตา  เดหลู่
11. เด็กหญิงสุวรรณา  จริงตา
12. เด็กหญิงอรปรีญา  สู่ทรัพย์
 
1. นายประเชษฐ   คำปิงชัย
 
124 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัต  หลวงอินตา
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีคำ
3. เด็กชายซื่อ  ลุงจิ
4. เด็กชายณัฐภัทร  เยี่ยมไพศาล
5. นายธงชัย  อินชัย
6. เด็กหญิงนวพร  มูลรังษี
7. เด็กหญิงนันธิญา  วรรโณ
8. นายนิกร  ลุงลอด
9. เด็กหญิงน้ำเมือง  ทีเงิน
10. เด็กหญิงปุณยาพร  ปาละธรรม
11. เด็กหญิงพรทิพย์  คำสุข
12. เด็กหญิงศิโรรัตน์  จันทร์เทศ
13. เด็กหญิงสายฝน  ลุงดิก
14. เด็กหญิงสุนีย์  ตาดี
15. เด็กชายอุแสง  คำปัน
16. เด็กหญิงแสงภา  คำปัน
 
1. นายกันตวิชญ์   มะโนคำ
2. นางวิลาวรรณ์  เหล็งไทย
3. นางสุพิศ   พรหมศรี
4. นางอัจฉรา  อินทะรังษี
5. นายอาทิตย์  วงค์สว่าง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1. เด็กชายกฤษฎา  ไพรสุริยะเมธากุล
2. เด็กชายจ่อ  สุลาคำ
3. เด็กชายภูวเดช  สุทธาชัย
 
1. นายสุชาติ  สมพรหม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. นายวันชัย  แสงดี
2. เด็กชายสิริศักดิ์  สิงห์ตาแก้ว
3. เด็กชายเดสมอน  ลี
 
1. นางสาววนัสนันท์  ยศน้อย
2. นายอนุสรณ์  ทาอินทร์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ลุงกอ
2. เด็กหญิงนวลโหย่ง  ลุงนุ
3. เด็กหญิงเงินหอม  ลุงต๋า
 
1. นางพรทิพย์   ไชยองค์การ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายกาดิ  เนติภูธร
2. เด็กชายสุรชัย  ชมพู่นพ
3. เด็กชายสุรพล  หม่อโป
 
1. นายบุญเกิด  กันทะอินทร์
2. นายภูธร  ตามไท
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กหญิงนวลฉวี  แสนเมือง
2. เด็กหญิงลักษิกา  ไชยราช
3. เด็กหญิงวรรณศิริ   เป็งลูน
4. เด็กหญิงศยามล  ยอดทรายคำ
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  ยอดทรายคำ
6. เด็กหญิงอรจิต  ย่าจา
 
1. นางธัญลักษณ์  ชริยากร
2. นายอดิพงษ์  แป้นทอง
3. นางอารุณ  พุทธิมา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ฉัตรชัย
2. เด็กหญิงจาม  อินนะ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  มากเพ็งมี
4. เด็กหญิงบังอร  ทุนเอ
5. เด็กหญิงมณีวรรณ  สุอุ๊
6. เด็กหญิงแสงดาว  เมืองแก้ว
 
1. นางนารีย์  หมื่นแจ่ม
2. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กชายพิษณุชัย  ไชยเทพ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดาวตาก
3. เด็กชายอริญชย์  ยกคำจู
 
1. นางอุไรวรรณ  โตบัว
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จินะวุฒิ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันธิมา
3. เด็กชายเจริญชัย  อินศรีลอย
 
1. นางนภศวรรณ์  ยะมะโน
2. นางสาวอันธิกา    วงษ์ลา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  ซื่อสันติกุล
2. เด็กหญิงศรุตา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางมยุรฉัตร  ประทิศ
2. นายสามารถ  เฟื่องฟูกิจการ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายทวีศิลป์  การเวกผดุง
2. เด็กชายพณศักดิ์  แดนมะลิดอย
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนย่าง
 
1. นายอรุณ  นำโชคชัยเจริญกุล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงบังอร  ยี่ปา
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ไอ่ว่อ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ลี
 
1. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
2. นางมยุรฉัตร  ประทิศ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  นิษากุล
2. เด็กหญิงรักษยา  ปู่เงิน
3. เด็กหญิงสมหญิง  รักบารมี
 
1. นางสายชล  นิษากุล
2. นางสิริพรรณ  โหล่คำ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชุ่มเชื้อ
2. เด็กชายภัทรพล  จงกลรัตน์
 
1. นางญาดา   เชื้อสะอาด
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายดวงดี  ศิริพิศาลพงษ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริพิศาลพงษ์
3. เด็กหญิงวรกาญจน์  เจริญดี
 
1. นางรัตนา  ประชากุล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. นางสาวน่อบือ  จรูญสวรรค์
2. เด็กหญิงศิริพร  เยบองกู่
3. นางสาวสุธาสินี  ลาเชกู่
 
1. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
2. นางมยุรฉัตร  ประทิศ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงบูซู  เยียะเปียง
2. เด็กหญิงรัชนีกร  แปงน้อย
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ปลงจิตร
 
1. นางกรรณิการ์  คำดวงดาว
2. นางพิมพ์รัตน์  กาวี
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  มาเยอะ
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศิริพิศาลพงษ์
3. เด็กหญิงสมศรี  แซ่ว่าง
 
1. นางรัตนา  ประชากุล
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงพรพรรณ  คาล่า
2. เด็กหญิงมนฤดี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงลลิตา  คาล่า
 
1. นางนภาพร   สุวรรณขัดศรี
2. นายประเวช    นะคำ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สุยะนวล
2. เด็กชายภานุพันธ์  นันตา
 
1. นายภาณุวัฒน์  กีฬาแปง
2. นางลภัสรดา  เทพจร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  กันทะอูป
2. เด็กหญิงโสรยา  ปัญญา
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พฤหัสตั้งชูสกุล
2. เด็กหญิงนวพร  มณีวงศ์
 
1. นายธวัฒชัย   ใบโสด
2. นายมาโนช  นันทา
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปาสามขา 1. เด็กชายภาณุพงศ์   อินตายวง
2. เด็กชายภูคำ  ลุงมล
 
1. นางสาวพรประไพ  ไร่นากิจ
2. นางสาววาสนา  กัณทา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โสภา
2. เด็กชายเด็กชายสันติสุข  ฤทธินรกานต์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  เจริญชูเกียรติ
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดร.อุไร  ปานะโปย
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายพีระพล  เลเชอะ
2. เด็กชายแดง  บุญช่วย
 
1. นางสาวศรัญญา  มุกดานันท์
2. นางสาวอังคณา  ตาจิต
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วรรณก้อน
2. เด็กชายหัสวรรษ  ทิพย์จักร
 
1. นายวันเฉลิม  สุภาผล
2. นางสาวิตรี  ดูงาม
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายดุริยะ  ชัยวิเศษกุล
2. เด็กชายศศิกร  แซ่หยาง
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดร.อุไร  ปานะโปย
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายจักรกฤษ  อุปนันท์
2. เด็กชายทุนอู  ลุงชัย
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางยุคลธร  จิตติวงค์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายธเนศพล  พรมแก้ว
2. เด็กชายปัญญาชัย  ฉิ่งร่ำ
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดร.อุไร  ปานะโปย
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายรวิพล  รักชุม
2. เด็กชายสุจินดา  ใจปินตา
 
1. นายธวัฒชัย  ใบโสด
2. นายสมฤกษ์    พอกจันทร์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายพุทธิพงค์  บุตรแก้ว
2. เด็กชายสุทธิภัทร  ป่าไพร
3. เด็กชายเมธี  พรหมฝาย
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. นายจักรี  มณีวงศ์
2. เด็กชายธนากร  อุ่นเรือน
3. เด็กชายสถาพร  ไตรพารา
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรปวีร์  กำจรเวทย์
 
1. นางสาวณิชภัทร   ภู่พุกข์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนีรนารา  บุญประกอบ
 
1. นางศรีธร   วงค์คำ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจีราพรรณ  จริยเดชากุล
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวพิราวรรณ  ปันใจแก้ว
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายน่านน้ำ  ดวงไทย
 
1. นางผ่องศรี   สิทธิชัย
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายวงศกร  ยังเจิมจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  ลับปัญญา
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอโณทัย  อดุลยวินิจ
 
1. นายปัญญากร  คำปา
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงอภิญญา  จะข่อย
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ชายป่า
 
1. นางประไพ   ธีรนรเศรษฐ์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กหญิงไป่  วนนะ
 
1. นางสาวเตือนใจ  สระทองย้อย
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงฐาปนี  งามจริง
2. เด็กหญิงฐิติพร  บัวแก้วเกิด
3. เด็กหญิงนิดานุช  เรืองโรจน์ชัย
4. เด็กชายพงษ์ศิริ  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงพิชยา  เพชรคีรีรัตน์
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
2. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงณิชนันทน์   ขวัญมาก
 
1. นางเบญญาภา   อินทะจักร์
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงดรุณี  จะลอ
 
1. นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงนัติยา  อนันต์วิไล
 
1. นางดวงดาว  สุมลศิริ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปวริศา  กันตบุตร
2. เด็กหญิงไออิมิ  คุระชิเกะ
 
1. นางสาวปิยเนตร  กำเนิด
2. นางโสภนา  แสนพรมมา
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงญาณี  แซ่เฉิ่ง
2. เด็กหญิงสินี  แซ่เฉิ่ง
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
2. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กหญิงจันทร์แรม  -
2. เด็กชายชัยยะ  ปัญญา
3. เด็กหญิงหอม  เลายี
4. เด็กชายเครือ  ลุงมู
5. เด็กชายเปตา  เคอเสือแข็ง
6. เด็กหญิงแสงดาว  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง   สมบูรณ์
2. นางศุฑาพร   ฮุ่นภักดิ์ดี
3. นางสาวสุพรรณรัตน์    เปี้ยฝั้น
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายกรวิทย์  กังวานไกร
2. เด็กชายกรวิทย์  ขันตี
3. เด็กชายกรเมษ  กุณชร
4. เด็กชายณพธรรม  เพ็งพาจร
5. เด็กชายปุริชา  บุญศรีตัน
6. เด็กชายภูรินทร์  สายสอน
 
1. นายประชา  รุ่งศิริ
2. นายปิยะพงศ์  ปาลี
3. นายวันชัย  ทวีเดช
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. นายกัจจายน์  ศักดิ์คีรีงาม
2. นายน้อย  ลุงคำ
3. นายศร  แซ่ย่าง
4. นายศาทิศ  วาศรี
5. นายองศา  จงร่ำรวย
6. นายอนุรัตน์  อนุสาวรีย์ดอย
7. นายอะหนาบิ  เปโคลา
8. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ว่าง
 
1. นายชีวัน  อนัญญาวงศ์
2. นายเฉลิมพันธ์  อินทชัย
3. นายเชาวลิต  ศรีธิ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนริศรา  ไทยหิรัญยุค
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุระเนตร
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ก้อนแก้ว
4. เด็กหญิงปุญชรัศดิ์  กันทะเนตร
5. เด็กหญิงพรชิตา  เตจ๊ะนัง
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  เตจ๊ะนัง
7. เด็กหญิงพิชญนันท์  จันทรศานติ
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โศภิษฐ์ปราณ
9. เด็กหญิงอภิชญา  ปริศนานันทกุล
10. เด็กหญิงเวธกา  มิสุธา
 
1. นางจุฑารัตน์  เดชวงศ์ญา
2. นายประชา  รุ่งศิริ
3. นางสุวภัทร  สุคันธา
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงน้องนุช  พัฒนาชาตินิยม
2. เด็กหญิงบัวชมพู  สถิรกุลพงศ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์ต๊ะกุมาร
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พิศาลไพบูรณู์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำแดง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์
2. นางสาวบุษยา  โล่ห์เพ็ชร
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงบุญญิสา  วิจารณ์
2. เด็กหญิงพณิชา  จิตนารินทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  เลิศวิทยสกุล
 
1. นางสาวมัลลิกา  ทิพย์มณี
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงถวิล  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  แซ่กือ
3. เด็กหญิงยุพาพร  แซ่ว่า
 
1. นางพรทิพย์  สารทะวงษ์
2. นางสะไบทิพย์  ยาโน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  สารทอง
2. เด็กหญิงลีลาวดี  ทินลี่มารซ์ทรัพย์แก้ว
3. เด็กหญิงใจรภา  พรมเพ็ชร์
 
1. นางสาวนิภารัตน์   สุรินทร์
2. นางสายตา    ปาลี
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ปันติบุ่ง
2. เด็กหญิงสุรัตวดี  กุณะแก้ว
 
1. นางอารีรัตน์  คำไฝ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายชยุต  คันธวงศ์
2. เด็กชายภัทรนันท์  วรวงษ์วิวัฒน์
 
1. นางเรณู   โปธาเกี๋ยง
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายสมเกียรติ  บุ่งหวาย
2. เด็กชายสุวทัต  ทองคำ
 
1. นางศุภกานต์  ศิริวิชญากุล
2. นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายก้องภพ  สมณา
2. เด็กชายธีรภัทร  ไชยแก้ว
 
1. นางจิตรานุช   วันทมาตย์
2. นายชัยวัฒน์   อินต๊ะนัย
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ  หลวงอินตา
2. นางสาวหลี่หลี  แซ่ม้า
 
1. นางพัชรินทร์  บัวอ่อน
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ไชยคุณ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนันทัชพร  กาศเกษม
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีเพ็ชรวรรณดี
 
1. นางสาวจิรัชญา  บุดดี
2. นางรอยพิมพ์   กาพย์ไชย
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายพีระณัฐ  อำพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  ทาลือชัย
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวาสิตา  สุเมธวทานิย
 
1. นางลัดดา  จันทร์สุข
 
188 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ธิฉลาด
 
1. นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย์
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์มูล
2. เด็กชายนราวิชญ์  บารมี
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กันทาแปง
 
1. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเนห์รู 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยังยืนกุล
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แซ่เฒ่า
 
1. นางเรวดี  ทิพย์ปินทอง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เสาพุดตัน
 
1. นางสายชล  เสนาธรรม
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายวรพล  ลุงจ๋อง
 
1. นางวิภาพร  ศรีธิพันธุ์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายสุทธิวัจน์  ทรัพย์สุข
 
1. นางแจ่มจันทร์  ปัญญาทอง
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงนันทฉัตร  บุญรอด
 
1. นางทิภาพร  ศรีวิชัย
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กชายวราพงษ์  สุวีระ
 
1. นางสมจิตต์  พรสวัสดิ์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตัน 1. เด็กหญิงอรพิน  โพธิแก้ว
 
1. นางพรรณจิตร์  เขื่อนเพชร
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชายถิรวิทย์  สุนันตา
 
1. นางฐิติรัตน์  วิสิษฐ์พลพงษ์
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงพัชรพร  ทรงพุฒิ
 
1. นางสุลีกาญ   ธิแจ้
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายวีระพันธ์  ช่างประกอบ
 
1. นางแจ่มจันทร์  ปัญญาทอง
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงชมพู่  ลุงมู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์โลหิต
3. เด็กชายลิขิต  มณีรัตน์
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริการ์  ขันเป็ง
2. เด็กหญิงนุสรา  วงศ์เทพ
3. เด็กชายสุภาพล  นาใจ
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงดารุณี  ตระกลสาทร
2. เด็กหญิงพัชรี   ทนันชัย
 
1. นางวิภาพร  ศรีธิพันธุ์
2. นางสาวอรุณณี  ประกอบศรี
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายธนัน   ทิยันต์
2. เด็กชายอนุวัต   บุญราย
 
1. นายถนัด   ทองคำ
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ปิงแก้ว
2. เด็กชายพัชรวัฒน์  จัยจินา
 
1. นายถนัด  ทองคำ
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กชายจิรายุ  ติ๊บปาละ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วสุวรรณ
 
1. นางธนภรณ์  วงค์สถาน
2. นางสาวพัณณิตา  คงวุฒิ
 
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 31 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กชายพรศักดิ์  พนาอมรชัย
2. เด็กชายล่ำซำ  ปิ่นม่วง
 
1. นางเพ็ญพรรณ  ยุวพัฒน์
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปันทสกุลชัย
2. เด็กชายรัชพล  บุญเปา
 
1. นางจารุนิตย์  นันทหาร
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายนนทพัทธ์  แสงเขียวดี
2. เด็กหญิงเมธาพร  ลุงอ้าย
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
209 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กชายกฤษฏา  สายอินตา
2. เด็กหญิงคำรอด  ลุงหลง
3. เด็กหญิงดลพร  ป๋า
4. เด็กชายนพดล  สายอินตา
5. เด็กชายวรากรณ์  ไชยวงค์
6. เด็กหญิงวรินดา  ไชยวงค์
7. เด็กชายเพิ่ม  ลุงหลง
 
1. นางสาวรัตนา  แหล่งหล้า
2. นางวารุณี  สร้อยอินทร์
3. นายสมัย  อาจหาญ
 
210 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กชายธิติพงษ์  ขาวแดง
2. เด็กชายประวิทย์  ชมพูคำ
3. เด็กชายพงษธร  ขาวแดง
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  เวชกามา
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ยาณะสิทธิ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลุงซอ
7. เด็กชายอิทธิกร  มู่หลิ่ง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  คำดา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายกฤตพจน์  ท้าวคำมา
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หวาน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสนถี
 
1. นายจิระพงษ์  สุภามูล
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายวิจารณ์  เกี๋ยงทอน
 
1. นายรัตนพงศ์  ตุมพสุวรรณ
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงนอแอ๊ะ  ดวงดี
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายปาราเมศ  บางศรีองค์
 
1. นายรัตนพงศ์  ตุมพสุวรรณ
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  จะฟะ
 
1. นายพิรุณ  พงษ์สุข
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายเจษฎา  ดีหนู
 
1. นายเกริกเกรียงไกร  ทองคล้าย
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กชายสุทิน  พวงโพพันธ์
 
1. นางสาวนภาพร  พูลเพิ่ม
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กหญิงพรกมล  ธนบดีจิรกาล
 
1. นางสาวกุลวิรารักษ์  วราศรารักษ์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายนภเกตน์  เข็มขาว
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายดนัย  บูรณะไพรวัลย์
2. เด็กชายต้น  ลุงทุน
3. เด็กชายนันทยศ  นายคำ
4. เด็กชายสุวิทย์  ซออิ่ง
 
1. นางสาวศศิธร  กันใจ
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีนวล
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เดิมประพันธ์
2. เด็กหญิงชญานี  แซ่เท้า
3. เด็กหญิงนันท์นลิน  ปวนยศ
4. เด็กหญิงมุทิตา  สุทธการ
5. เด็กหญิงสาวทอง  นายลูน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงพัชรี  เขียวสะอาด
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงสุชาดา  วรรณรัตน์
 
1. นางอรุณวรรณ  วรรณเลิศ
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเนห์รู 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงดอกไม้  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงรวิมล  ฤทธิ์เนติกุล
5. เด็กหญิงสาลิกา  แซ่ยะ
6. เด็กหญิงสิริพร  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงสุภัสสร  แซ่ลี
 
1. นางขวัญใจ  อาษากิจ
2. นางพจน์มาศ  ปะวะภูสะโก
3. นางสาววราภรณ์  ไชยวงค์
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กชายธนาเรศน์  รัชนี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชญาณทิพย์
3. เด็กหญิงพิณทิพย์  แซ่พ่าน
4. เด็กหญิงยลลดา  แซ่ถัง
5. เด็กหญิงศิรินวล  อ่องคำ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  สายสี
 
1. นางเพ็ญพรรณ  ยุวพัฒน
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กชายสันติ  ชุ่มเชย
2. เด็กหญิงหญิง  ทูล
3. เด็กชายเอกพล  จินดา
 
1. นางสาวสิริกุล  อนันตการณ์
2. นางเกศริน  เลิศกุศล
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนากร  ทิศลังกา
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  เทศชมพู
3. เด็กชายอุคพล  กันไท้
 
1. นางพิกุล  วงค์เกียรติ
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 1. เด็กหญิงพัชราพร  ใจคำ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดคำเหลือง
3. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ไทยกรณ์
 
1. นายภูริเดช  สุขนันท์
2. นางสาวเบญจวรรณ  เมฆะ
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1. เด็กชายภูตะวัน  มะลาง
2. เด็กชายวรพงษ์  ยอดแก้วเรือง
3. เด็กชายเกศราวุฒิ  ดวงจันทร์คำ
 
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยวงค์
2. เด็กชายทักษิณ  พรหมเมตจิต
3. เด็กชายสุทิน  เทพจา
 
1. นายอินทร  ชมชื่น
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วัฒนกีบุตร
2. เด็กชายยุทธนา   ทองขาว
3. เด็กชายวนเศรษฐ์  คล้ายอุดร
 
1. นางสาวกุลวิรารักษ์  วราศรารักษ์
2. นางสาวปรียาวดี  กันทอง
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ชื่นสมบูรณ์
2. เด็กชายอาท  ลุงก่ำ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ชัยแก้ว
 
1. นางปราถนาดี  มณีวัง
2. นางวิภาพร  ศรีธิพันธุ์
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุนันต๊ะ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ปัญญาลึก
3. เด็กชายสหกมล  ปรุงแต่ง
 
1. นายกวิน  หยดย้อย
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 1. เด็กหญิงประกายดาว   ชินะใจ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   พลหาญ
3. เด็กหญิงสิริดา   ละสุริยะ
 
1. นางนงลักษณ์   ภิรมย์วงษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วกลิ้ง
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปิยะจันทร์
2. เด็กชายสมพงษ์   ประกอบกิจ
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์   ใจแก้ว
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 1. เด็กชายชินโชติ   คาดเวียง
2. เด็กชายอัษฎายุธ   อมาตยกุล
 
1. นายภูริเดช  สุขนันท์
2. นางสาวเบญจวรรณ  เมฆะ
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายยุทธนา   ทองขาว
2. เด็กชายสุรเดช   นันต๊ะสาร
 
1. นางสาวกุลวิรารักษ์   วราศรารักษ์
2. นางสาวปรียาวดี   กันทอง
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายปวัน   จันทรฤทธิ์
2. เด็กชายวันแสง   ทองคำ
3. เด็กชายอนุรักษ์   เวนวล
 
1. นายรัตนพงศ์   ตุมพสุวรรณ
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กชายคุณานนท์  ไทยกรณ์
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีประเสริฐ
3. เด็กชายสุรพงษ์   ยิ้มพงษ์
 
1. นายอดิศร  ธนะมี
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 1. เด็กชายนรุตม์   ตาถาดี
2. เด็กชายพลากร   อมาตยกุล
3. เด็กหญิงรพีพร   ไทยยันโต
 
1. นายวิเชียร  ริยะกาศ