หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคม โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือนกันยายน 2556

[ ทั้งหมด   24 ก.ย. 2556   25 ก.ย. 2556   26 ก.ย. 2556   27 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อาคารรัฐรังสฤษ ชั้น 1 ห้อง คณิต 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อาคารรัฐรังสฤษ ชั้น 1 ห้อง ป1/1 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อาคารรัฐรังสฤษ ชั้น 2 ห้อง ม.2 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อาคารรัฐรังสฤษ ชั้น 2 ห้อง ม.2 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อาคารรัฐรังสฤษ ชั้น 2 ห้อง ม.6 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.5 ห้อง ป.5/3 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ใต้ทุนอาคารอำนวยการ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ใต้ทุนอาคารอำนวยการ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ห้อง นำเสนอผลงาน ห้องคณิตศาสตร์ + ห้องภาษาไทย ร.ร.แจ่งกู่เรือง 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคาร ป.2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ห้องประชุม คบส 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อยู่ใต้หลังคาหน้าอาคารอำนวยการ 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอพร้าว เต้นท์หน้าหอประชุมอำเภอพร้าว 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง โรงอาหาร 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอพร้าว 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี หลังตลาดอำเภอพร้าว (โรงหมูเก่า) 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี หลังตลาดอำเภอพร้าว (โรงหมูเก่า) 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.6 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.3 ชั้น ห้อง ป.3/1 ป3/2 และ ป3/3 ห้องพักกรรมการ ป.3/4 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารจริยธรรม ชั้น 1 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารเรือนแก้ว 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สนามบาสเก็ตบอล 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ชั้น ใต้ถุนอาคาร 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ชั้น ชั้น 2 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อาคาร 22 ชั้น ห้อง ป.5 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อาคาร 22 ห้อง ป.6 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อาคาร 22 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อาคาร 22 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อาคาร 18 ห้อง ป.1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อาคาร 18 ห้อง ป.2 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อาคารห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม ห้อง 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
9 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
10 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
11 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
12 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
13 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
16 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
17 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
18 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
19 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
20 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
21 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงประชุมและห้องกิจกรรม 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
22 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 1 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
23 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 1 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
24 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 1 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
25 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 1 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
26 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 2 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
27 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 2 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
28 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 2 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
29 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 2 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
30 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 1 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
31 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 1 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
32 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 1 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
33 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 3 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
34 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 3 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
35 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 3 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
36 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 3 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
37 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 3 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30
38 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เวที 3 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา วัดสหกรณ์แปลง 2 ศาลา 1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา วัดสหกรณ์นิคมวิทยา ศาลา 1 25 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา วัดสหกรณ์แปลง 2 ห้อง สมุด 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ใต้อาคารห้องสมุด วัดสหกรณ์แปลง 2 25 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ใต้อาคารห้องสมุด วัดสหกรณ์แปลง 2 25 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา โรงอาหาร 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา โรงอาหาร 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา โรงอาหาร 25 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา วัดสหกรณ์แปลง 2 ห้อง สมุด 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.6 ชั้น 1 ห้อง คอม 1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.6 ระเบียงชั้น 2 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.6 ชั้น 1 ห้อง คอม 1 25 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
13 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.6 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.6 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 25 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
15 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.6 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคารชั้น ป.6 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 25 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
17 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สนามบาสเก็ตบอล 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สนามบาสเก็ตบอล 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคาร 80 ปี ชั้น 1 ห้อง 1/3 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคาร 80 ปี ชั้น 1 ห้อง 1/2 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคาร 80 ปี ชั้น 1 ห้อง 1/1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคาร 80 ปี ชั้น 2 ห้อง 4/1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง เวที ข้างอาคาร 80 ปี 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคาร 80 ปี ชั้น 3 ห้อง 4/3 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคาร 80 ปี ชั้น 2 ห้อง 4/2 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อาคาร 80 ปี ชั้น 3 ห้อง 4/4 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สนาม 1 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ห้อง 1 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ห้อง 1 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ห้อง 2 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ห้อง 3 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ห้อง 5 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ห้อง 6 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา อาคารอนุบาล 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ห้องจริยธรรม 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สนาม 25 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]