หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางทัศนีย์ บุญยังชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
2. นางศุภวรรณ ทองคำบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางเรไร วังสุนทรวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางชะอ้อน พรมญาณบ้านท่าเกวียนกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี จิตร์เกษมวัดปางเติมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางดวงเดือน หอมสะอาดบ้านป่าบงห้วยฮ่างกรรมการ
2. นางดวงใจ ธรรมชัยบ้านป่าฮิ้นกรรมการ
3. นางมณี ปันอินทร์บ้านน้ำรินกรรมการ
4. นางสุมาลี สมบูรณ์ป่าบงกรรมการ
5. นายมนู มะโนแก้วปางขุมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสมพร พระเนตรสบเปิงวิทยากรรมการ
2. นางสาวดารณี ประยูรวงษ์บ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางยุพิน สิริรัตน์บรรจงบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ไชยถาบ้านแม่ขะปูกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอรทิน เมืองมูลวัดบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางเพียงเพ็ญ ลายเจียรบ้านขุนแจ๋กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สว่างผลบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางสาวภัครภรณ์ มานิตย์บ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
5. นางสาวผ่องพรรณ ลามูบ้านปางขุมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนา สาโทป่าแป๋วิทยากรรมการ
2. นางไพรวรรณ์ สังข์วงศ์บ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายสมศักด์ แก้วอำไพศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสุพิน สาลักษณ์สันทรายหลวงกรรมการ
5. นางสาวศิรินทรา มหาสิงห์แม่ลานคำกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ พรหมชัยบ้านปางไม่้แดงกรรมการ
2. นางสาวอำเพียร สุริยาบ้านขุนแจ๋กรรมการ
3. นางสุวนาถ บุษยะไพบูลย์บ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ประสานสุขบ้านแม่โจ้กรรมการ
5. นางสาววิชญจักรารัชต์ คล้ายโตนดบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุนีย์ พุทธิสันป่าสักวิทยากรรมการ
2. นางวาสนา ไชยยาชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางวัชรีวรรณ หงษ์สิบแปดบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางทัศนาภรณ์ สุธรรมแจ่มบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
5. นางกัลยา ทองศักดิ์บ้านแม่ลานคำกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ศรีพวกชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
2. นางลาวัลย์ คอทองบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นางกฤษณา จันตานนท์บ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอุ่นเรือน อินทะวันบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นางวรินทร ศรีนวลโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ปัฎสาศิลป์ชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
2. นายฐิติพงษ์ ทิพากรสหกรณ์ดำริกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ โปธาบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางสาวศิริกาญจน์ จอมนวลวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นางลำดวน คมเม่นโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรยุทธ ประกอบของบ้านแม่ตะมานกรรมการ
2. นางยุวดี กุศลบ้านหนองปิดกรรมการ
3. นางสุพรรณ รอบเมืองบ้านแม่สากรรมการ
4. นางโรจน์รัศมี ทับทิมทองบ้านบวกเปากรรมการ
5. นายอนันต์ มาลัยบ้านแม่ลานคำกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางอ้อยใจ โปธิป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
2. นายณัฐปกรณ์ ศรีพระจันทร์บ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นางนิตยวรรณ ทองคำโฮ้งบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางสาวเรนุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุลบ้านป่าบงกรรมการ
5. นางอัญจิดา ชัยชะนะบ้านแม่โต๋กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำสันมหาพนวิทยากรรมการ
2. นายณัฐปกรณ์ ศรีพระจันทร์บ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นายชัชชัย จิรพงษ์อุดมบ้านหนองปลามันกรรมการ
4. นางพรรณิภา สิทธิสังข์บ้านแม่โจ้กรรมการ
5. นางอุู่ทอง ไชยมูลบ้านแม่ยางห้ากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายศุภวัฒน์ หมั่นแสวงสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ บุญธรรมบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นางสาวสุริมล อุปมาณบ้านป่าลานกรรมการ
4. นางบัวใย ปานสวัสดิ์บ้านป่าฮิ้นกรรมการ
5. นางสาวสกาาระ นิมมานเหมินท์บ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอภิชัย เคหังวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ เวียงหล้าป่าจี้วังแดงวิทยาากรรมการ
3. นางเบญจพร ถนัดค้าบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางสาวมาลา ระฤทธิ์บ้านหลวงกรรมการ
5. นางอรุณี สมบูรณ์บ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพจนา ทิศรำวังบ้านแม่โต๋ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ แสนสนิทบ้านผึ้งกรรมการ
3. นางประพันธ์ สามารถสหกรณ์ดำริกรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ ธิปันบ้านแม่โจ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสุนันท์ พุฒิไตรสบเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัญจน์พร บุญพินวัดสันทรายมูลกรรมการ
3. นางสาวนฤภรณ์ ปินตาปินบ้านแม่ขะปูกรรมการ
4. นายอุดม ปุกปันพร้าวบูรพากรรมการ
5. นางรัชนี ขันผนึกบ้านป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สุระอาษาบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นางกฤษนา มีเพ็งจันทร์บ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นางสาวมยุรี ซาวจำปาวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางสาวนันพิกา วรโชติบ้านแม่ตะละกรรมการ
5. นายเจริญ ขันอัศวะบ้านแม่ปั๋งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางพัชมณฑ์ ใหม่วันโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางนวพร สุวรรณ์โรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
3. นายนพ เทพปัญญาโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
4. นางสาวสุทธาสินี จิตร์เกษมโรงเรียนบ้านปางเติมกรรมการ
5. นางปราณี มีลาภโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางไพรวัลย์ ปินทนาโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางกฤษนา มีเพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นายบุญเลิศ หน่อแก้วโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
4. นางสาวนันทิดา วธโชติโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
5. นายสนิท วงค์วิบูลย์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางจิระพร กิ่งเพชรเสรีชนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ศิริเขตต์บ้านปงกรรมการ
3. นายอดุลย์ทัศน์ กุณาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นายสรัล พันธุ์เขียวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดีบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ธีระแนวบ้านแม่ยางห้าประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ปัญญาดีวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางพลอยปภัส คำภีระโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางรัชฎา พวงศรีโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
5. นางวีราภรณ์ กาใจโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายนิวัฒน์ บุบผาชาติกุุลร่ำเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ คำจำรูญบ้านป่าติ้วกรรมการ
3. นางกาญจนา โปธาบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นายโยธิน ว่องไวบ้านป่าลานกรรมการ
5. นางสาวอรุณี มาศักดิ์บ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพัชรา ปิจมิตรบ้านสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ้งสุดา บุตรตาวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นายกำธร ชมภูเทศวัดอมลองกรรมการ
4. นางสาวสังวาลย์ แสงวงค์สหกรณ์ดำริกรรมการ
5. นางนันทพร สื่อกระแสร์บ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ บุบผาชาติกุลวัดทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ยะกลิ้งบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวหทัยวัลล์ คนเที่ยงบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นายสถิตย์ เดชวงศ์ยาบ้านสันกลางกรรมการ
5. นางสาวกรวิกา ชมเกษรบ้านหลักปันกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุดสวาท แบล็คเค็ทสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นายภัคคุณ นามวงศ์บ้านสันปงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ท้าวแก้วบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสุพาณี ศรีนวลบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นายอภินพ ธนะสารบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายศรีไพร กุณาบ้านแม่โต๋ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนนวล สมเพาะบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนัทธ์ภัสสร สุนทรวัดทรายมูลกรรมการ
4. นางเอื้อมพร ยิ้มศรีบ้านท่าเกวียนกรรมการ
5. นางเยาวนา พันธุ์แก้ววัดปางเติมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนงคราญ ริมประสงค์บ้านโป่งแยงในประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ ดวงทิพย์ชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวปรียานุช ศรีทันสันป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางพรพิมล สามสายบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นางณัฐพร สมบูรณ์วงศ์วัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางผกากรอง รักษากิจบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาปนีย์ บัวเต้าบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ วงษาอินทร์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายอภิชัย มานพจันทร์ป่าแป๋วิทยากรรมการ
5. นายบรรเทิง โสภาพิมพ์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงพยอม วุฒิธนากรบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมเดือน โพลาลัยสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสุทิม ปินตาบ้านรืมใต้กรรมการ
4. นางสาวบัวผัน กิดาบ้านแม่เหียะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ สายหมอกวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกีบรติประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ทาวีบ้านก๋ายน้อยกรรมการ
3. นางวลี จักรคำปันชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวทิตยา หม่อแปล่บ้านแม่ยางห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเอื้อมเดือน โพลาลัยสบเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา ใจขาวบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ กันนางค์บ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาววลัยพร อินเอี่ยมบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
5. นางสุภัทรา ทิพย์ประสิทธ์โรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี ศิริจันทร์ชื่นโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา พรหมศิริวัดปางมะกล้วยกรรมการ
3. นางสาวโสภา สามแก้วโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ เกิดกูลบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อุทัยผลวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสมร เทียมศิลป์บ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นางสาวณุชชา มาลาสุริยาบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
3. นางธวัลรัตน์ สุวรรณบ้านแม่ปาคีกรรมการ
4. นายอนันต์ ชัยชนะแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นางสายใจ หิตะวนิชบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา สิทธิราชพร้าวบูรพาประธานกรรมการ
2. นางราตรี คนเพียรชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
3. นายจำนงค์ ยะมะโนชุมชนบ้านแม่สาบกรรมการ
4. นางสาวณณุชชา มาลาสุริยาโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
5. นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์บ้านหนองปลามันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายฤทธิ์รงค์ เดชวงศ์ยาบ้านสันกลางประธานกรรมการ
2. นางเกษฎาพร ชูชื่นบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นายบุญมา ค่วยเทศบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
4. นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์สบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ กองแก้วบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ดอนโคกสูงบ้านช้างในกรรมการ
3. นางนิตยา มันทะนาบ้านป่าบงกรรมการ
4. นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์บ้านหนองปลามันกรรมการ
5. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ สายใจอูปสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นางสาวสรวงสุดา เจริญวงค์ป่าแป๋วิทยากรรมการ
3. นางเกศรินทร์ สิทธิมงคลศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นายปรีชา ต้อตานาบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นายภราดร จินาบ้านบวกเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ค่วยเทศบ้านเจดีย์แม่ครัวประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนนวล สมเพาะบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางเกษฎาพร ชูชื่นบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นายฤทธิ์รงค์ เดชวงศ์ยาบ้านสันกลางกรรมการ
5. นายสุวิทย์ สายใจอูปสหกรณ์ดำริกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ บุญเติมบ้านแม่ปาคีประธานกรรมการ
2. นางสาวอุราวรรณ์ วงศ์จำปาบ้านแม่ตะมานกรรมการ
3. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นางลัดดา กาวีชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายปรีชา ต้อตานาบ้านแม่โต๋กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอริยา สุยะลังกาวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางมาลี สายใจอูปบ้านแม่เหีียะกรรมการ
3. นางลัดดา คำยอดใจบ้านโป่งแยงในกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ดำรงเกียรติวัดปางเติมกรรมการ
5. นางผ่องศรี อริยะกุลสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญธรรม คำฤทธิ์บ้านปางไฮประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม ดิษบรรจงป่าแป๋วิทยากรรมการ
3. นางพริ้งพงษ์ ไชยซาววงษ์บ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสารสบเปิงวิทยากรรมการ
5. นางพัฒนา ซอน๊ะบ้านปางขุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสารสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางอรพรรณ เริญตะขิลบ้านปางขุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนิติภูมิ ถาวรวัดแม่กะประธานกรรมการ
2. นางจิรพันธ์ ศิริพันธ์บ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นางปุณยภร ว่องไววัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายแสวง พรหมขัติแก้วบ้านห้วยเกี๋ยงประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ดาวสนั่นบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสาวกัญญา เสาร์แก้วบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัยโรจน์ พลราชมบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. สิบเอกสุวิวัฒน์ ชัยโยบ้านแม่ขะปูกรรมการ
3. นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์บ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประมวล มาศขาวบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ เอกจิตรบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
3. นายชัยยันต์ แกล้วกล้าบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายประมวล มาศขาวบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ เอกจิตรบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
3. นายชัยยันต์ แกล้วกล้าบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายปรีชา สุขเงินบ้านแม่ตะละประธานกรรมการ
2. นายพลวัฒน์ แก้วมาเรือนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นางจารุภา ดันทะมิตรบ้านแม่ตะมานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายปรีชา สุขเงินบ้านแม่ตะละประธานกรรมการ
2. นายพลวัฒน์ แก้วมาเรือนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นางจารุภา ดันทะมิตรบ้านแม่ตะมานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมเกียรติ มอกะละบ้านแม่ปาคีประธานกรรมการ
2. นางรัชต์รัตน์ จันทรัตน์บ้านโป่งแยงในกรรมการ
3. นายประหยัด อินตะกันบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ สายแววบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญต้อม นะคำสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี เชาว์ธุรีวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายเนืองนิตย์ คำฤทธิ์บ้านปางไฮกรรมการ
4. นางบุษยา เทอดธรรมไพศาลวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางชนานันทน์ ฟองศิริบ้านต้นรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญต้อม นะคำสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอน ทองคำโฮ้งวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางบุษยา เทอดธรรมไพศาลวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นายเนืองนิตย์ คำฤทธิ์บ้านปางไฮกรรมการ
5. นางชนานันทน์ ฟองศิริบ้านต้นรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสายใจ พิเคราะห์งานบ้านเป้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอำไพ วงศ์คำปันบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสาวสายพิณ ติกอภิชาติบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางนิภาพร สายจิตธรรมบ้านแม่เหียะกรรมการ
5. นางสาวเกศกนก เวชกิจประดู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางคมคาย ศรีทาเกิดชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา บุญทวีบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นายประสาน บุญทวีสหกรณ์ดำริกรรมการ
4. นางนงคราญ พิชัยบ้านหนองปลามันกรรมการ
5. นางอารยา สารจันทร์บ้านแม่ปาคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี สุวรรณนาคะสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคมคาย ศรีทาเกิดชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์กรรมการ
3. นางนันทกา ปิ่นมณีบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางนิภาพร สายจิตธรรมบ้านแม่เหียะกรรมการ
5. นางอารยา สารจันทร์บ้านแม่ปาคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ เจริญพัฒนเศรษฐ์วัดแม่กะประธานกรรมการ
2. นายประชัน ทินอุทัยบ้านโป่งกรรมการ
3. นางวรัตชนันต์ ทองประชุมบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายประชัน ทินอุทัยบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางวรัตชนันต์ ทองประชุมบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เกิดอ้ายบ้านช้างในกรรมการ
4. นางอารีย์ ธรรมเสนาบ้านหนองบัวหลวงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทองหนักโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรัตน์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ทองดีโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
4. นายอุดร ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
5. นายศรัณย์ จอมแปงโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายกัณวีร์ พวงสายใจโรงเรียนบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สายหมอกโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายอธิชา ดวงต๋าโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
4. นางอรนุช รู้ซื่อโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ มณฑาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางศิรินทิพย์ มาตระกูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นางสุดฤทัย ฤทธิ์พิชิตชัยโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
3. นายทวี เตรียมอ้ายโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นายทวี สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ คำมาโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประธานกรรมการ
2. นางมาลี ขัตตะละโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นายอภิชาติ สุภานุสรโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นายสุชาติ ทาปันโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นายพิจิตร เพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ หอมสะอาดโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นายประสาน อุดมสารีโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เครื่องนันตาโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทเสฏวุฒิ ธิป่าหนาดโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
5. นายสุทธิรัตน์ เกษรโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิคม คำโพธิ์โรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ วงศ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่งโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
4. ส.ต.ต.วัชระ มังสังโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
5. นายสถาบัน ศรีสุคนธมิตรโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางวรรณพร วงศ์สายใจโรงเรียนบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นางสายจิตร อินล๊อกฟองโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
3. นายอนุกูล อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ใจแปงโรงเรียนบ้านสันปงกรรมการ
5. นางสุกัญญา ดวงสว่างโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
6. นางสุดาศรี คำดีโรงเรียนป่าบงห้วยฮ่างกรรมการ
7. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางวรรณพร วงศ์สายใจบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล อินทร์ศวรสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางสายจิตร อินล๊อกฟองบ้านปางไม้แดงกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ใจแปงบ้านสันปงกรรมการ
5. นางสุกัญญา ดวงสว่างวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
6. นางสุดาศรี คำดีป่าบงห้วยฮ่างกรรมการ
7. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์วัดบ้านป้อกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอนุกูล อินทร์ศวรสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสายจิตร อินล๊อกฟองบ้านปางไม้แดงกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจแปงบ้านสันปงกรรมการ
4. นางสุกัญญา ดวงสว่างวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางสุดาศรี คำดีป่าบงห้วยฮ่างกรรมการ
6. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์วัดบ้านป้อกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจิรจักร์ ตัณฑศรีบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ไชยวังบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
3. นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์วัดบ้านป้อกกรรมการ
4. นายเสวี จันทขาวชลประทานเขื่อนแม่กวงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนบ้านแม่แสะกรรมการ
6. นางชุติมา ชูชัยบ้านแม่โต๋กรรมการ
7. นายอินทร แก้วป้อมบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายจิรจักร์ ตัณฑศรีบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ไชยวังบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
3. นายเสวี จันทขาวชลประทานเขื่อนแม่กวงกรรมการ
4. นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์วัดบ้านป้อกกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนบ้านแม่แสะกรรมการ
6. นายอินทร แก้วป้อมบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจิรจักร์ ตัณฑศรีบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นายจรัล พิทักษ์ศักดิ์ดากรบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ไชยวังบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
4. นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์วัดบ้านป้อกกรรมการ
5. นางสาวมนทิรา มั่งมูลบ้านป่าลานกรรมการ
6. นายอินทร แก้วป้อมบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร วงศ์สายใจบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช กุณราชาสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นายชาญชัย งามยิ่งบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์บ้านแม่ปั๋งกรรมการ
5. นายเสวี จันทขาวชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
6. นางอำพร กวงคำบ้านแม่เหียะกรรมการ
7. นางสาวนิตยา แควสยองบ้านร่มหลวงกรรมการ
8. นางสาวพัฒนี สิทธิกันวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
9. นางชัญญาภัค แซ่ติ้งบ้านแม่ปาคีกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนบ้านแม่แสะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร วงศ์สายใจบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นางอำพร กวงคำบ้านแม่เหียะกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองบ้านร่มหลวงกรรมการ
4. นายชาญชัย งามยิ่งบ้านแม่ลานคำกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ศิวศรีรุ่งโรจน์บ้านแม่ปั่งกรรมการ
6. นายเสวี จันทขาวชลประทานเขื่อนแม่กวงกรรมการ
7. นางสาวพัฒนี สิทธิกันวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
8. นางชัญญาภัค แซ่ติ้งบ้านแม่ปาคีกรรมการ
9. นายอัครเดช กุณราชาสันมหาพนวิทยากรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนแม่แสะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรัตนา อินทร์ศวรสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรพล กสิกุลศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุวณีย์ พาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางกาญจนา พร้อมประเสริฐบ้านปางกว้างกรรมการ
5. นางสาวพัฒนี สิทธิกันวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
6. นายชาญชัย งามยิ่งบ้านแม่ลานคำกรรมการ
7. นางอำพร กวงคำบ้านแม่เหียะกรรมการ
8. นางกันตวัณณ์ สุธรรมวิรัชบ้านสันพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรัตนา อินทร์ศวรสันป่าตึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพล กสิกุลศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุวณีย์ พาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางกาญจนา พร้อมประเสริฐบ้านปางกว้างกรรมการ
5. นางสาวพัฒนี สิทธิกันวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
6. นายชาญชัย งามยิ่งบ้านแม่ลานคำกรรมการ
7. นางอำพร กวงคำบ้านแม่เหียะกรรมการ
8. นางกันตวัณณ์ สุธรรมวิรัชบ้านสันพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรัตนา อินทร์ศวรสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐธิชา รัมมะพลบ้านแม่แวกรรมการ
3. นายสุรพล กสิกุลศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสุวณีย์ พาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางกันตวัณณ์ สุธรรมวิรัชบ้านสันพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร วงศ์สายใจบ้านบวกเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัฒนี สิทธิกันวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นางชัญญาภัค แซ่ติ้งบ้านแม่ปาคีกรรมการ
4. นายชาญชัย งามยิ่งบ้านแม่ลานคำกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์บ้านแม่ปั่งกรรมการ
6. นายอัครเดช กุณราชาสันมหาพนวิทยากรรมการ
7. นางอำพร กวงคำบ้านแม่เหียะกรรมการ
8. นายเสวี จันทขาวชลประทานเขื่อนแม่กวงกรรมการ
9. นางสาวนิตยา แควสยองบ้านร่มหลวงกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนบ้านแม่แสะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสุเมธ ศรีวิไลสบเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต อินชัยบ้านปางฮ่างกรรมการ
3. นายรวีโรจน์ ศิลป์จิรัฏฐ์บ้านแม่ยางห้ากรรมการ
4. นางทรงศรี วงศ์สุฤทธิ์ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์บ้านแม่ปั่งกรรมการ
6. นางชัญญาภัค แซ่ติ้งบ้านแม่ปาคีกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ แอบคำบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ ศรีวิไลสบเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต อินชัยบ้านปางฮ่างกรรมการ
3. นายรวีโรจน์ ศิลป์จิรัฏฐ์บ้านแม่ยางห้ากรรมการ
4. นางทรงศรี วงศ์สุฤทธิ์ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์บ้านแม่ปั่งกรรมการ
6. นางชัญญาภัค แซ่ติ้งบ้านแม่ปาคีกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ แอบคำบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ศรีวิไลสบเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต อินชัยบ้านปางฮ่างกรรมการ
3. นายรวีโรจน์ ศิลป์จิรัฏฐ์บ้านแม่ยางห้ากรรมการ
4. นางทรงศรี วงศ์สุฤทธิ์โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ แอบคำบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชัยศรี พูศรีบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ปันยังบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาบ้านแมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นางพรรณนิภา ไชยมงคลบ้านหลักปันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางยุพิน นำเจริญวัดบ้านป้อกกรรมการ
3. นายประเสริฐ แก้ววงษ์บ้านสะลวงนอกกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ใจกล้าบ้านป่าไหน่กรรมการ
5. นางพุทธิตา เจริญธํรรมบ้านแม่โจ้กรรมการ
6. นางมาลี ไวว่องสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีรักษา ไชยชนะสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางยุพิน นำเจริญวัดบ้านป้อกกรรมการ
3. นายประเสริฐ แก้ววงษ์บ้านสะลวงนอกกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ใจกล้าบ้านป่าไหน่กรรมการ
5. นางพุทธิตา เจริญธรรมบ้านแม่โจ้กรรมการ
6. นางมาลี ไวว่องสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แก้ววงษ์บ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางพุทธิตา เจริญธรรมบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นางยุพิน นำเจริญวัดบ้านป้อกกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ใจกล้าบ้านป่าไหน่กรรมการ
6. นางมาลี ไวว่องสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แก้ววงษ์บ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่าไหน่กรรมการ
4. นางยุพิน นำเจริญวัดบ้านป้อกกรรมการ
5. นางพุทธิตา เจริญะรรมบ้านแม่โจ้กรรมการ
6. นางมาลี ไวว่องสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ศรนุวัตรบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสังวรณ์ ว่องไวบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางพรรนิภา ไชยมงคลบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นางธิดา ธรรมใจบ้านแม่ตะละกรรมการ
7. นายสาริศ สิทธิราชบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ศรนุวัตรบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นายสังวรณ์ ว่องไวบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นางพรรนิภา ไชยมงคลบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นางธิดา ธรรมใจบ้านแม่ตะละกรรมการ
7. นายสาริศ สิทธิราชบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ศรนุวัตรบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นางธิดา ธรรมใจบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นายสังวรณ์ ว่องไวบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางพรรนิภา ไชยมงคลบ้านหลักปันกรรมการ
6. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
7. นายสาริศ สิทธิราชบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ศรนุวัตรบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นางธิดา ธรรมใจบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นายสังวรณ์ ว่องไวบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นางพรรนิภา ไชยมงคลบ้านหลักปันกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
7. นายสาริศ สิทธิราชบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสังวรณ์ ว่องไวบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางพรรนิภา ไชยมงคลบ้านหลักปันกรรมการ
4. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นางธิดา ธรรมใจบ้านแม่ตะละกรรมการ
6. นายประเสริฐ ศรนุวัตรบ้านผึ้งกรรมการ
7. นายสาริศ สิทธิราชบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสังวรณ์ ว่องไวบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นางธิดา ธรรมใจบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรนุวัตรบ้านผึ้งกรรมการ
5. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นางพรรนิภา ไชยมงคลบ้านหลักปันกรรมการ
7. นายสาริศ สิทธิราชบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสังวรณ์ ว่องไวบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ศรนุวัตรโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางพรรนิภา ไชยมงคลบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางธิดา ธรรมใจบ้านแม่ตะละกรรมการ
6. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
7. นายสาริศ สิทธิราชบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสังวรณ์ ว่องไวบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ศรนุวัตรบ้านผึ้งกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางพรรนิภา ไชยมงคลบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นางธิดา ธรรมใจบ้านแม่ตะละกรรมการ
7. นายสาริศ สิทธิราชบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสงัด ไชยชนะบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา บุญทวงศ์บ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางนวลละออ จุมปามัญบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางพัชรา แสงแก้วบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ทาแก้วบ้านแม่ยางห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสงัด ไชยชนะบ้านตันรุงประธานกรรมการ
2. นายสุชาดา บุญทวงศ์บ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางนวลละออ จุมปามัญบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางพัชรา แสงแก้วบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ทาแก้วบ้านแม่ยางห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสงัด ไชยชนะบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นางสุธาดา บุญทวงค์บ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางนวลละออ จุมปามัญบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางพัชรา แสงแก้วบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ทาแก้วบ้านแม่ยางห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสงัด ไชยชนะบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นางพัชรา แสงแก้วบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) กรรมการ
3. นางนวลละออ จุมปามัญบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางสุชาดา บุญทวงศ์บ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ทาแก้วบ้านแม่ยางห้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสงัด ไชยชนะบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา บุญทวงศ์บ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางพัชรา แสงแก้วบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ทาแก้วบ้านแม่ยางห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ พรมแปงโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นางสมจิต สุขะปุณพันธฺุ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางสาวเกษราภรณ์ สุริย์วงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
5. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
7. นางอ่อนอุมา จุลพันธ์โรงเรียนภูดินวิทยากรรมการ
8. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
9. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
10. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ พรมแปงโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นางสมจิต สุขะปุณพันธฺุ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางสาวเกษราภรณ์ สุริย์วงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
5. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
6. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
7. นางอ่อนอุมา จุลพันธ์โรงเรียนภูดินวิทยากรรมการ
8. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
9. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
10. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ พรมแปงวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นางสมจิต สุขะปุณพันธฺุ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางสาวเกษราภรณ์ สุริย์วงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
5. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
6. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
7. นางอ่อนอุมา จุลพันธ์โรงเรียนภูดินวิทยากรรมการ
8. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
9. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
10. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมจิต สุขะปุณพันธุ์วัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวเกษราภรณ์ สุริย์วงศ์บ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ พรมแปงโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
7. นางอ่อนอุมา จุลพันธ์โรงเรียนภูดินวิทยากรรมการ
8. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
9. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
10. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมจิต สุขะปุณพันธุ์วัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวเกษราภรณ์ สุริย์วงศ์บ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ พรมแปงโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
6. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
7. นางอ่อนอุมา จุลพันธ์โรงเรียนภูดินวิทยากรรมการ
8. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
9. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
10. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางปัญชญา กาคำสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์วัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางอ่อนอุมา จุลพันธ์โรงเรียนภูดินวิทยากรรมการ
5. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ พรมแปงโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
7. นางสมจิต สุขะปุณพันธฺุ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
8. นางสาวเกษราภรณ์ สุริย์วงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
9. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
10. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางลำยอง จืมทรายบ้านแม่ไคร้กรรมการ
2. นางสุจิตรา พงค์ทวีกาญจน์บ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นายพิชาญ เคหังวัดสันทรายมูลกรรมการ
4. นายดำรัส ชัยชนะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ศุภาวิศิษฏ์โรงเรียนวัดแม่กะกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ บริหารวนเขตต์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นายดำรัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมยศ เรือนคำมูลบ้านปางขุมกรรมการ
2. นางกาญจนาศรี เหล่าชัยบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นายประดิษฐิ์ อินธิไชยชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ เรือนคำมูลบ้านปางขุมกรรมการ
2. นางกาญจนศรี เหล่าชัยบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นายประดิษฐิ์ อินธิไชยชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางโสภิดา สิทธิวัดปางเติมกรรมการ
2. นางนิเพลิน บริรักษ์บ้านบวกเปากรรมการ
3. นางมาลี อินธิไชยพร่้าวบูรพากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนพรดา สมจิตรแก้วบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
2. นางมาลี อินธิไชยพร้าวบูรพากรรมการ
3. นางนนท์ลดา ละไมบ้านแม่เหีียะกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ ธรรมเสนาบ้านหนองบัวหลวงกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ขัตติมะโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางราตรี จันทร์ทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิื ขัตติมะบ้านแม่โต๋กรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ บุญเจริญบ้านสันพระเนตรกรรมการ
3. นางราตรี จันทร์ทิพย์ชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ ขัดงามบ้านผึ้งกรรมการ
2. นายสมเพชร ตุ่นคำบ้านศรีบุยเรืองกรรมการ
3. นายสถาพร ตุ้ยยวงพร้าวบูรพากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี เสราดีบ้านปางไม้แดงกรรมการ
2. นายกิติพันธ์ คำลอมบ้านแม่ขะปูกรรมการ
3. นายชุ่ม สักคำประดู่วิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ธรรมเสฐียรวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
2. นางสาวเมริศา สุจินดาบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นางจิตรา เลิศพยาบาลวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ไกรสรสุนทรวัดปางมะกล้วยกรรมการ
2. นายธงจักร อยรังสฤษฎ์กุลบ้านแม่สากรรมการ
3. นายทองปาน สมานวงศ์บ้านแม่ย่อยกรรมการ
4. นายนิรุตติ์ เขตสิทธิโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจิตรา เลิศพยาบาลวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกีบรติกรรมการ
2. นางสุกัญญา ธรรมเสฐียรวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวเมริสา สุจินดาโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสิริพร ชาตาบุญบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
2. นางจุรีย์ กันโฑวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นางอรพรรณ แสนสมบ้านแม่ตะมานกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสิริพร ชาตาบุญบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
2. นางอรพรรณ แสนสมบ้านแม่ตะมานกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางศรีวรรณ พรหมขัติแก้วบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นางทวีลักษณ์ ทองอินปันบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางผ่องพันธ์ อินทร์ชัยสันทรายหลวงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศรีวรรณ พรหมขัติแก้วบ้านผึ้งกรรมการ
2. นางทวีลักษณ์ ทองอินปันบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางผ่องพันธ์ อินทร์ชัยสันทรายหลวงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมาลีรัตน์ กำแพงแก้วบ้านน้ำรินกรรมการ
2. นางยุพิน นำเจริญวัดบ้านป้อกกรรมการ
3. นางศิริพรรณ คำเป็งบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราวรรณ ยั่งยืนพิพัฒน์บ้านห้วยบงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ คำเป็งบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราวรรณ ยั่งยืนพิพัฒน์บ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางศรีใจ เปี่ยมประสงค์สหกรณ์ดำริกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศิวภัค พรมญานโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. นายสิทธิพร บุญโตบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ มั่นชาโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
2. นายเกริกเกียรติ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งปางห้วยตาดกรรมการ
4. นางชวนพิศ มาลาสุริยาโรงเรียนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวชวนพิศ มาลาสุริยาโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ มั่นชาโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางดารารัตน์ พรหมข้าวฉางโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
2. นางสาวพิมพกานต์ จอมจันทร์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
3. นายเจษฏา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
4. นายเกริกเกียรติ จันทร์แดงบ้านริมใต้กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกรณกฤต มุงเมืองโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุตาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์โรงเรียนกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์' ปิยะวัฒนกุลโรงเรียนเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ มั่นชาโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองบ้านเมืองกึ้ดกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ สิงห์คำโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ปิยะวัฒนกุลโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
3. นายเจษฏา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศิวภัค พรมญานโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นายสิทธิพร บุญโตโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย บุญเทพโรงเรียนธีรวัธน์บำเพ็ญกรรมการ
2. นางวิภาดา กอนสวรรค์โรงเรียนวัดอมลองกรรมการ
3. นายชวลิต บัวรมย์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายฉัตรพงศ์ บ่อแก้วโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
2. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
3. นางสาวภาวินี สิงคราชโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเกริกเกียรติ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ มั่นชาโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางลัยวลี ลี้ตระกูลโรงเรียนบ้านทับเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ เปี่ยมประสงค์โรงเรียนชุมชบ้านโป่งกรรมการ
3. นายเจษฏา ก้องสาครบ้านแม่แวกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิศรุต กันทะวงค์วัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ เปี่ยมประสงค์ชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายเจษฏา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ เปี่ยมประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายเจษฏา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางโนรี ชัยชมภูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางดารากร มูลปาโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
3. นางภคมน กรรณสูตโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี พนาลัยชีวินโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางนิภา เป็นต้นโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกนก สารศรีโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นายเสน่ห์ พัฒนากล้าโรงเรียนวัดโป่งแย่งเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางบุษบา ญาณเดชากุลโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเกษมณี บุญยงโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางเรณู เนตรวินิจโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
3. นางเฉลียว ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ กูณะกุงโรงเรียนบ้านพร้าวบูรพากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางศิริวรรณ ศาลาน้อยโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
3. นางสาวอรณัชชา เปอะโพโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสุรัชพรรณ กระบวนแสงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางจุฑาพันธ์ ทองหนักโรงเรียนบ้านหลักปันประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวดี ยะแก้วโรงเรียนบ้านนาบูญโหล่งขอดกรรมการ
3. นางนุจรี จอมแปงโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสาวจิตฐิพร เอี่ยมอักษรโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางลำดวน มุ่งทำดีโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณผา มณีวังโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางสีดา ณาระศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
4. นางสาวสุนทราลักษณ์ พุกยมโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
5. Mrs.Suphak VostenNative Speakerกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางประไพณี ไชยวรกุลโรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางพูลศรี เตรียมวิศิษฎ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางธนภรณ์ ศุภโกวิทโรงเรียนบ้านหนองออนกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ บุญมาเรืองโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางศิริพร สุภาศรีโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
6. MissMaibritt Olsen Native Speaker โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุภาวิณี สุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสกุณา บาลยอโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวกันยา เบิกบานโรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
4. นางสาวพวงผกา ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางสาวอรณัชชา เตชะวงค์โรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางธัญรมณ บุญเจริญโรงเรียนบ้านหนองหารประธานกรรมการ
2. นางชลาลัย แก้วกิริยาโรงเรียนบ้านบ้านศรีงามกรรมการ
3. นางสาวเบญจลักษณ์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
4. นางพนิตพิชา จินาเคียนโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวปรานอม บุญซื่อโรงเรียนบ้าานป่าติ้วประธานกรรมการ
2. นางสายใจ โพดกาลงโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
3. นางนวรัตน์ โนหลักหมื่นโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
4. นางสุวณี บุญยนฤธีโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจันจิรา โนคำโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
2. นางสาวนันทนา สุภาพโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางอรุณี ตาคำโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา คีรีธีรกุลโรงเรียนแม่ปั๋งกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวชรัญญา แก้วด้วงโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร โพธิโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา สุธรรมน้อยโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวอำเพียร สุริยาโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนภา สุธรรมน้อยโรงเรียนสวนองุ่นประธานกรรมการ
2. Mrs.Jess Taneeโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร สายเขื่อนสีโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวภคมน ตันติบันลือโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา โย่ทูโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
3. Mrs.sachiko namikiNative Speakerกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางรพีพรรณ นวภานันท์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางมาลี จันทร์ศรีทองโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวศรีพลอย ขาวงามโรงเรียนบ้านสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวแสงอรุณ ยะมะโนโรงเรียนแม่ลานคำกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางภรณ์ศิณี ขันแก้วโรงเรียนบ้านแม่แกดน้อยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนี ศรีพนัสกุลโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
3. นางพรศรี เชียงพรหมโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
4. นางพิกุล ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอกราช ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านสันปงประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ บางแก้วโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ คำมาโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. นายเลทู น้อยทูโรงเรียนบ้นบ่อแก้วกรรมการ
5. นายเจริญ บุญพินโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
6. นางพิมพ์วรา สดับโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
7. นายปิยะพงศ์ เชาว์ประเสริฐโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
8. นายชัชวาลย์ วังสุนทรโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
9. นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน สะดับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางพัชนี ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือกรรมการ
5. นายมนตรี ตุ้มทรัพย์ผู้ตรวจการลูกเสือ (สลช.)กรรมการ
6. นายสง่า นางแลโรงเรียนบ้านแม่แตกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา ชอบดีโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
8. นายไพรัช วิจันทรโรงเรียนนวมินทรชูทิศพายัพกรรมการ
9. นายพินิจ โสมิยะโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือกรรมการ
10. นางสาวศิริยา อินทกาโทย์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ตุ้มทรัพย์ผู้ตรวจการลูกเสือ (สลช)ประธานกรรมการ
2. นายทรงยศ หล้าสุขโรงเรียนวัดทรายมูลรองประธานกรรมการ
3. นางพัชนี ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ดวงสันโรงเรียนบ้านแม่มะละกรรมการ
5. นางพนมพร พรหมมินทร์โรงเรียนบ้าแม่แฝกกรรมการ
6. นายสง่า นางแลโรงเรียนบ้านแม่แตกรรมการ
7. นางพิมพ์วรา สดับโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการ
9. นางสาวกาญจนา ชอบดีโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์โรงเรียนป่าจี๋วังแดงวิทยากรรมการ
11. นายชัชวาลย์ วังสุนทรโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกีรยติกรรมการ
12. นายนิวัตร เสริมศิริโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
13. นางดวงเดือน สะดับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
14. นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือกรรมการ
15. นายดำรงเกรียติ คำเกิดโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
16. นายปิยะพงศ์ เชาว์ประเสริฐโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายภักดี ฟูญาติโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. นายอาราม สาระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นายพรพจน์ พงษ์กลางโรงเรียนป่าจี๋วังแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายดัชนัย อนันตโสภาโรงเรียนบ้าป่าปงห้วยฮ่างกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พรมทาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางดลนภา กุณราชาโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางคำเพียร โพธิจิตรโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. นายสุวิทย์ กาคำโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
3. นางจุรีย์ ธรรมแงะโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววชิราภรณ์ ท่ากระเชียงโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางจินดา ปัญญาศรีโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
3. นางจงกลณี ปัญญาเพิ่มโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2กรรมการ
4. นางอุษา ยุทธิ์กิจสถาพรโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ปัฎสาศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ กุลกิตติโกวิทโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางพิมลรัตน์ ขันธสะอาดโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางจิราณี นันติโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
2. นางกอบแก้ว ศรีสงัดโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจิราณี นันติโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
2. นางกอบแก้ว ศรีสงัดโรงเรียนบ้านกองแหะกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวอุบลรัตน์ บุญมาสร้อยโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
2. นางธัญพัฒน์ หล้าสุขโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านหุ่งโป่งกรรมการ
4. นางจิรภา เลารามัญโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลรัตน์ บุญมาสร้อยโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
2. นางจิรภา เลรามัญโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางธัญพัฒน์ หล้าสุขโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ใจปัญญาโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
2. นางวันทยา สุริยาโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ยะยองโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ ใจปัญญาโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
2. นางวันทยา สุริยาโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ยะยองโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายประวัติ คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. นางสุพิศ ผัดแสนโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นางเพลินพิศ มันกระโทกโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางโรจน์รัศมี ทับทิมทองโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
5. นางสุนทรา สมนิลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายประวัติ คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. นางสุพิศ ผัดแสนโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นางเพลินพิศ มันกระโทกโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางโรจน์รัศมี ทับทิมทองโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
5. นางสุนทรา สมนิลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายโกวิท หมื่นทาโรงเรียนบ้านแม่สาประธานกรรมการ
2. นางนันทันภัส ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางฟองจันทร์ ใจแก้วสพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
4. นางฌาณิศา เม่นแต้มสพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายโกวิท หมื่นทาผอ.ร.ร.บ้านแม่สาประธานกรรมการ
2. นางนันทันภัส ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางฟองจันทร์ ใจแก้วสพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
4. นางฌาณิศา เม่นแต้มสพป.เชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางดลนภา อุปนันท์วัดบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางสาวทวีสุข ตันเทวีบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นางพรพิมล สิริเจริญอนุบาลพรชัยกรรมการ
4. นางศุลีพร พิทักษ์ประชาบ้านนากู่กรรมการ
5. นางพรรษา ตรีสงฆ์บ้านพระนอนกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางขวัญทิวา พันทองร่ำเปิงวิทยากรรมการ
2. นางตรีนุช คุณยศยิ่งวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางพัชรา มัทธวรัตน์บ้านแม่ปาคีกรรมการ
4. นางณิชนันทน์ แดงมูลบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางสาวพิศมัย อูปเงินบ้านหนองปลามันกรรมการ
6. นางอารีย์ บุญประเสริฐโรงเรียนแม่โจ้กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนงคราญ บุตรโคษาร่ำเปิงวิทยากรรมการ
2. นางประกายดาว ใจคำปันบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นายไกรสร โพธิรักษ์ประดู่วิทยากรรมการ
4. นางละเอียด พริบไหวทรายทองราฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางถนอมศรี วันแต่งบ้านทุ่งเกวียนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล คอร่าโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางศศิวิมล คอร่าโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล คอร่าโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล คอร่าโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางกันยารัตน์ กาญจนาพันธุ์บุญโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางกันยารัตน์ กาญจนพันธุ์บุญโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลสันป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางกันยารัตน์ กาญจนพันธุ์บุญโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววฤษรา หอยแก้วโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
2. นางสาวธาริณี ชินวัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางสาวกันยา เบิกบานโรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกนกวรรณ ไชยถาวรโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ นวลแปงโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพันธ์ สัตยพานิชครูโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนสันพระเนตรกรรมการ
2. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางวิมล หวงสุวรรณากรโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายณัฐพันธ์ สัตยพานิชโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
2. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
4. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนสันพระเนตรกรรมการ
2. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางวิมล หวงสุวรรณากรโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
2. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนบ้านสันพระเนตรกรรมการ
3. นางวิมล หวงสุวรรณากรโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนสันพระเนตรกรรมการ
2. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
3. นางวิมล หวงสุวรรณากรโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพรรษา อ้ายเสาร์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางอำนวย อินทวงศ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ถาชื่นโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นางประพิมพร เดียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพรรษา อ้ายเสาร์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางอำนวย อินทวงศ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ถาชื่นโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นางประพิมพร เดียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อรุโณทัยโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
3. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
4. นางมาลี อินธิไชยโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อรุโณทัยโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
3. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
4. นางมาลี อินธิไชยโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
2. นายชนะ จันทะวงค์โรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
2. นายสมพงค์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา แสงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
2. นายชนะ จันทะวงค์โรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
2. นายสมพงค์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา แสงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
2. นายชนะ จันทะวงค์โรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
2. นายสมพงค์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา แสงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
2. นายชนะ จันทะวงค์โรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
2. นายสมพงค์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา แสงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
2. นายชนะ จันทะวงค์โรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
2. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา แสงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางอรพิน แสงบุญเรืองโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่โรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางอรพิน แสงบุญเรืองโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่โรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางอรพิน แสงบุญเรืองโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่โรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่โรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
4. นางอรพิน แสงบุญเรืองโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางอรพิน แสงบุญเรืองโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางสาวสายสุรีย์ ชนะใหญ่โรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
2. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
3. นางวัลลา ศรนุวัฒน์โรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
4. นางสาวเดือนฉาย สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
2. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
3. นางวัลลา ศรนุวัฒน์โรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
4. นางสาวเดือนฉาย สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
2. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะกรรมการ
3. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณ รอบเมืองโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
2. นางสุนีย์ สมัครโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
3. นางราตรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณ รอบเมืองโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
2. นางสุนีย์ สมัครโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
3. นางราตรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารี สายหมอกโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นางโสพิศ เวียงหล้าโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารี สายหมอกโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นางโสพิศ เวียงหล้าโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณชญาดา วงค์วิชัยโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
2. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนชญาดา วงค์วิชัยโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณชญาดา วงค์วิชัยโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
2. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ วันนะโรงเรียนริมใต้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุรีรัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
2. นางณชญาดา วงศ์วิชัยโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
2. นางอนัญญา สุวรรณ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวยุพิน กาวีโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
2. นางอนัญญา สุวรรณ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวยุพิน กาวีโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
2. นางอนัญญา สุวรรณ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวยุพิน กาวีโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
2. นางอนัญญา สุวรรณ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวยุพิน กาวีโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
2. นางอนัญญา สุวรรณ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวยุพิน กาวีโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
2. นางอนัญญา สุวรรณ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางสาวยุพิน กาวีโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทยา บิดขุนทดโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
2. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
3. นางสาวทิวาพร กาจินาโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นางสุจิตรา เชื้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทิวาพร กาจินาโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
2. นางสุจิตรา เชื้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นายสุทยา บิดขุนทดโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
2. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
2. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
2. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบันเทิง มูลละโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
2. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
3. นายศิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบันเทิง มูลละโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
2. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
3. นายศิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบันเทิง มูลละโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
2. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
3. นายศิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบันเทิง มูลละโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
2. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
3. นายศิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]