หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 097 โรงเรียน รัปปาปอร์ต 5 18 11
2 056 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 20 42 34
3 077 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 5 10 9
4 082 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 4 7 6
5 043 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 6 14 10
6 098 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 14 19 17
7 031 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 19 48 31
8 116 โรงเรียนช้างใน 3 3 3
9 081 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 14 22 19
10 028 โรงเรียนท่ามะเกี๋ยง 5 8 7
11 017 โรงเรียนบ้านกองแหะ 6 13 9
12 006 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 10 21 17
13 090 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 4 7 6
14 130 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 0 0 0
15 036 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 9 21 15
16 059 โรงเรียนบ้านดงเจริญชัย 0 0 0
17 023 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 5 15 10
18 018 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 29 73 49
19 033 โรงเรียนบ้านต้นรุง 14 44 27
20 106 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 2 5 4
21 009 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 34 56 48
22 069 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 9 24 17
23 086 โรงเรียนบ้านนากู่ 2 2 2
24 039 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 38 91 68
25 001 โรงเรียนบ้านน้ำริน 17 28 23
26 016 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 2 6 4
27 118 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 9 16 13
28 055 โรงเรียนบ้านบวกเปา 27 41 38
29 091 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 22 39 35
30 100 โรงเรียนบ้านปง 10 18 10
31 107 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 4 12 8
32 085 โรงเรียนบ้านปางขุม 11 25 18
33 104 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 6 11 10
34 127 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 0 0 0
35 117 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 13 25 20
36 014 โรงเรียนบ้านปางไฮ 5 10 9
37 060 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 5 9 5
38 003 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 13 35 24
39 034 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 11 19 19
40 073 โรงเรียนบ้านป่าบง 7 10 10
41 076 โรงเรียนบ้านป่าลาน 25 44 36
42 046 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 3 7 5
43 063 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 4 8 6
44 027 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 11 18 15
45 129 โรงเรียนบ้านผาหมอน 1 1 1
46 105 โรงเรียนบ้านผึ้ง 15 23 20
47 021 โรงเรียนบ้านพระนอน 11 43 20
48 011 โรงเรียนบ้านริมใต้ 30 77 50
49 049 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 25 48 34
50 050 โรงเรียนบ้านศรีงาม 13 20 18
51 071 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 15 41 27
52 020 โรงเรียนบ้านศาลา 8 10 9
53 005 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 16 31 25
54 026 โรงเรียนบ้านสันกลาง 14 31 23
55 004 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 15 27 21
56 030 โรงเรียนบ้านสันปง 16 31 24
57 057 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 11 17 15
58 058 โรงเรียนบ้านสันศรี 8 16 13
59 126 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 2 2
60 007 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 24 42 37
61 029 โรงเรียนบ้านหนองปิด 30 56 45
62 054 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 4 14 9
63 047 โรงเรียนบ้านหนองหาร 17 44 26
64 064 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 63 127 84
65 038 โรงเรียนบ้านหลวง 19 26 24
66 062 โรงเรียนบ้านหลักปัน 22 44 38
67 061 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 11 10
68 096 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 4 21 4
69 032 โรงเรียนบ้านห้วยบง 8 16 12
70 075 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 9 30 19
71 051 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 39 105 66
72 109 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 8 16 8
73 114 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 12 35 22
74 008 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 0 0 0
75 160 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 4 9 7
76 042 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 48 120 76
77 092 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 13 24 21
78 115 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 21 64 43
79 093 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 20 60 33
80 041 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 47 112 74
81 024 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 25 77 50
82 094 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 31 68 49
83 066 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 10 25 18
84 080 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 17 38 27
85 022 โรงเรียนบ้านแม่สา 39 85 67
86 135 โรงเรียนบ้านแม่เลา 8 15 14
87 044 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 30 52 45
88 053 โรงเรียนบ้านแม่แต 0 0 0
89 052 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 6 13 9
90 136 โรงเรียนบ้านแม่แมม 2 4 3
91 088 โรงเรียนบ้านแม่แว 16 38 25
92 134 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 4 6 5
93 072 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 39 81 61
94 095 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 32 72 54
95 133 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 28 63 43
96 074 โรงเรียนบ้านโปง 5 23 11
97 048 โรงเรียนบ้านโป่ง 8 22 11
98 013 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 10 17 13
99 025 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 6 18 10
100 040 โรงเรียนประดู่วิทยา 11 30 21
101 099 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 30 65 48
102 108 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง 12 19 17
103 131 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 24 42 34
104 037 โรงเรียนพร้าวบูรพา 22 40 33
105 101 โรงเรียนภูดินวิทยา 2 9 2
106 002 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 2 2 2
107 121 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 36 74 55
108 083 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 35 78 61
109 019 โรงเรียนวัดทรายมูล 6 20 13
110 112 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 7 17 10
111 125 โรงเรียนวัดท่าข้าม 21 37 33
112 102 โรงเรียนวัดนาเม็ง 3 5 4
113 079 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 9 24 16
114 128 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 18 40 31
115 137 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 14 28 21
116 087 โรงเรียนวัดปางเติม 14 34 21
117 089 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 17 51 31
118 067 โรงเรียนวัดสันคะยอม 9 16 14
119 068 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 4 4 4
120 103 โรงเรียนวัดหนองออน 6 8 6
121 119 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 5 14 7
122 084 โรงเรียนวัดอมลอง 4 7 7
123 113 โรงเรียนวัดแม่กะ 5 15 10
124 078 โรงเรียนวัดแม่เลย 6 14 10
125 070 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 59 132 93
126 012 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 17 36 28
127 159 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 7 13 11
128 124 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 50 79 68
129 045 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 13 24 21
130 065 โรงเรียนสันทรายหลวง 51 135 70
131 122 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 5 7 6
132 123 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 1 1 1
133 120 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 44 110 78
134 110 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 34 68 50
135 111 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร 3 6 3
136 035 โรงเรียนเขื่อนผาก 0 0 0
137 015 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 6 15 12
138 010 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1 3 2
139 152 โรงเรียนต้นกล้า 0 0 0
140 139 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 18 46 30
141 156 โรงเรียนนานาชาติเปรม 0 0 0
142 142 โรงเรียนบ้านปลาดาว 12 22 18
143 144 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 9 23 12
144 151 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยี 0 0 0
145 150 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 15 29 17
146 155 โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ 0 0 0
147 147 โรงเรียนอนุบาลจิตรโรภาส 0 0 0
148 157 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหมอ 0 0 0
149 158 โรงเรียนอนุบาลพรชัย 0 0 0
150 145 โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์ 0 0 0
151 143 โรงเรียนอนุบาลวรรณถา 0 0 0
152 154 โรงเรียนอนุบาลวรศิลป์ 0 0 0
153 141 โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ 0 0 0
154 140 โรงเรียนอนุบาลวีรยา 0 0 0
155 153 โรงเรียนอนุบาลสันทราย 0 0 0
156 146 โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก 0 0 0
157 149 โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงส์ 0 0 0
158 148 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 9 25 17
159 138 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 4 6 6
รวม 2076 4528 3256
7784

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]