หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคม โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือนกันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิชัย มั่นชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 นายธนิต อินทานุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาคี กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 นายสายันต์ กันธิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 นางศิริลักขณา คำสาร ครู รร.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 นายสุชาติ ชุ่มมงคล ครู รร.ทรายทองราษฎร์อุทิศ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 นางสาวสิริพรรณ เขื่อนเพชร ธุรการ รร.วัดท่าข้าม รร.หนองบัว กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 นางสาวอัญชลี ปันสุวรรณ ธุรการ รร.บ้านแม่สา รร.บ้านพระนอน กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 นางสมจินตนา ทาอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขต สพป.ชม.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ ศึกษานิเทศ สพป.ชม.2 รองประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางกิจกรรมปฐมวัย
12 นางสาวพนิดา จันทวรรณ ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา กรรมการกลางกิจกรรมปฐมวัย
13 นางอารีย์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการกลางกิจกรรมปฐมวัย
14 นางเกวรินทร์ ปัญญาเรือง ครูโรงเรียนบ้านปางไม้แดง กรรมการกลางกิจกรรมปฐมวัย
15 นางทิพย์วัลย์ บุญยืน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดง กรรมการกลางกิจกรรมปฐมวัย
16 นางสาวปิยวรรณ ศิริเครือวัลย์ อัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการกลางกิจกรรมปฐมวัย
17 นายธนาศิต พิมลพรเดชา อัตราจ้างโรงเรียนบ้านหลักปัน กรรมการกลางกิจกรรมปฐมวัย
18 นางสาวเกศรินทร์ บุญทราย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสหกรณ์ดำริ กรรมการกลางกิจกรรมปฐมวัย
19 นางผ่องพรรณ จันทรมานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
21 นายไพศาล เขื่อนเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
22 นายศักดิ์ทอง วรรณศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
23 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
24 นายวิชัย มั่นชา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
25 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
26 นายสมพร เจนจัด รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
27 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
28 นายสภา สุริมล รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
29 นายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
30 นายประกอบกิตต์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
31 นายปรีชา เชื้อชาติ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
32 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
33 นางสมจินตนา ทาอุบล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
34 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
35 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
36 นายวิชัย มั่นชา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
37 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
38 นางชลธิชา ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
39 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
40 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
41 นางสาวนงราม ยาวิชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
42 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
43 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
44 นางสาววาสนา เพลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
45 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
46 นางสมจินตนา ทาอุบล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
47 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
48 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสาร
49 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดสถานที่
50 นายประกอบกิตต์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดสถานที่
51 นายมงคล อินทสิทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านแม่เหียะ กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดสถานที่
52 นายทรงพล ยาวุฒิ ผอ.ร.ร.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดสถานที่
53 นายสวิง บุญพรหม ผอ.ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดสถานที่
54 นายสุรเดช ยืนธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ปั๋ง กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดสถานที่
55 นายสมศักดิ์ เวียงเงิน รักษาการแทน ผอ.ร.ร.บ้านป่าตุ้ม กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดสถานที่
56 ว่าที่ ร.ต.นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดสถานที่
57 นายเปลี่ยน โปธิปัน ประธานชมรมลูกจ้างประจำอำเภอพร้าว กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดสถานที่
58 นางสมจินตนา ทาอุบล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดสถานที่
59 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดสถานที่
60 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีการ
61 นายโสภณ ชัยเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีการ
62 นายมงคล อินทสิทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านแม่เหียะ กรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีการ
63 นายทรงพล ยาวุฒิ ผอ.ร.ร.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีการ
64 นายสวิง บุญพรหม ผอ.ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีการ
65 นายสุรเดช ยืนธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ปั๋ง กรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีการ
66 นายสมศักดิ์ เวียงเงิน รักษาการแทน ผอ.ร.ร.บ้านป่าตุ้ม กรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีการ
67 นายปัญญา บุญมาคำ ผอ.ร.ร.วัดงิ้วเฒ่า กรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีการ
68 นางกรศิริ กรองสุดยอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีการ
69 นายวิชัย มั่นชา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการจราจรและพยาบาล
70 นายสภา สุริมล รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการจราจรและพยาบาล
71 นายทรงพล ยาวุฒิ ผอ.ร.ร.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการจราจรและพยาบาล
72 นายสวิง บุญพรหม ผอ.ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการจราจรและพยาบาล
73 นายสุรเดช ยืนธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ปั๋ง กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการจราจรและพยาบาล
74 นายสมศักดิ์ เวียงเงิน รักษาการแทน ผอ.ร.ร.บ้านป่าตุ้ม กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการจราจรและพยาบาล
75 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการจราจรและพยาบาล
76 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการจราจรและพยาบาล
77 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการจราจรและพยาบาล
78 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
79 นายมงคล อินทสิทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านแม่เหียะ กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
80 นายทรงพล ยาวุฒิ ผอ.ร.ร.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
81 นายสวิง บุญพรหม ผอ.ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
82 นายสุรเดช ยืนธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ปั๋ง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
83 นายสมศักดิ์ เวียงเงิน รักษาการแทน ผอ.ร.ร.บ้านป่าตุ้ม กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
84 ว่าที่ ร.ต.นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
85 นางคมนา ปงใจ ครูโรงเรียนบ้านป่าตุ้ม กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
86 นางนงเยาว์ แก้วเจ๊ก ครูโรงเรียนบ้านป่าตุ้ม กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
87 นางอำไพ ชำนาญอาสา ครูโรงเรียนบ้านป่าตุ้ม กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
88 นายอดิศักดิ์ นันตา อัตราจ้างโรงเรียนบ้านป่าตุ้ม กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
89 นางสุธนัน ตันบุญ ครูโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
90 นางสาวศิริพร สมศรี ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
91 นางสาวชัชฎาพร อินทยศ ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
92 นางสาวนันทยา หอมมณี ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
93 นางสาวพรพิมล สมปละ ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
94 ว่าที่ร.ต.หญิงขนิษฐา คงวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
95 นางสาวแจ่มกมล จิณะชิต ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
96 นางจันทร์ทิพย์ เสาร์ไชย ครูโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
97 นางกฤตยาภรณ์ ขันอัศวะ ครูโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
98 นางอภิญญา อ่างเงิน ครูโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
99 นางสาวณภัชชา แสนสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
100 นางสาวนงลักษณ์ โปทปัญญา ครูโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
101 นางสมจินตนา ทาอุบล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
102 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายเลขานุการจุดบริการอาหาร
103 นายไพศาล เขื่อนเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
104 นายสมพร เจนจัด รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
105 นางสาวสรรย์จรูญ ยอดศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
106 นายโสภณ ชัยเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
107 ดร.สงกรานต์ พรหมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
108 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
109 นางไพริน วงศ์ษายะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
110 นางเยาวณี มาประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
111 นางสาวสมบูรณ์ ใจซื่อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
112 นางวัฒนา วนิชนพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
113 นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
114 นางเอมอร นรเดชานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
115 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
116 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
117 นางเกษราภรณ์ สมมนุษย์ ศึกษานิเทศก์ชำนายการ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
118 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
119 นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศึกษานิเทศก์ชำนายการ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
120 ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
121 นางเพลินพิศ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
122 นายปรีชา เชื้อชาติ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นางนงลักษณ์ ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นางสุธนัน ตันบุญ ครูโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นางฟองจันทร์ ใจแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นางกิตต์สินี อุปพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นางสุพัตรา ศรีศุภมาตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
128 นางนงคราญ จะวะนะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคม
129 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
130 นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
131 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
132 นายประชุม นิ่มหนุ ผอ.ร.ร.สันมหาพนวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
133 นางเสน่ห์ ไชยเลิศ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
134 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
135 นางศุญาฎา เชื่อมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
136 นางกรศิริ กรองสุดยอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
137 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
138 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมประเมินผลและรายงานผล
139 นายวิชัย มั่นชา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมประเมินผลและรายงานผล
140 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมประเมินผลและรายงานผล
141 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมประเมินผลและรายงานผล
142 นางชลธิชา ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมประเมินผลและรายงานผล
143 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมประเมินผลและรายงานผล
144 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมประเมินผลและรายงานผล
145 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมประเมินผลและรายงานผล
146 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมประเมินผลและรายงานผล
147 นางสาวนงราม ยาวิชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมประเมินผลและรายงานผล
148 นางสมจินตนา ทาอุบล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมประเมินผลและรายงานผล
149 นางสาววาสนา เพลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมประเมินผลและรายงานผล
150 นายศักดิ์ทอง วรรณศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
151 นางเสาวภา ชุ่มวารี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
152 นางเยาวลักษณ์ ขุนกัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
153 นางละอองดาว โสภา นักวิชาการเงินและบัญญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
154 นางสมพร ยานะ นักวิชาการเงินและบัญญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
155 นายบุญอยู่ จินะมูล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
156 นางศรีลา โพธิ์วงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
157 นางสาวพรทิพย์ เดชชัยยศ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
158 นางสาวดรุณี มณีธร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
159 นายสมเกียรติ ฤทธิพิณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงินการบัญชี และพัสดุ
160 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
161 นายพิชัย เอื้องเขียว หัวหน้างานยานยนต์ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
162 นายสงกรานต์ เรืองฤทธิ์ พนักงานขับรถขนาดกลาง กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
163 นายอามร สุวรรณสม ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
164 นายสมศักดิ์ วงศ์หาญ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
165 นางเสน่ห์ ไชยเลิศ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
166 นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
167 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประธานกรรมการกิจกรรมเรียนร่วม
168 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประธานกรรมการกิจกรรมเรียนร่วม
169 นางไพริน วงศ์ษายะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกิจกรรมเรียนร่วม
170 นางสาวพิศมัย อูปเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน กรรมการกิจกรรมเรียนร่วม
171 นางอัจฉรา วรหาญ ครูโรงเรียนวัดปางเติม กรรมการกิจกรรมเรียนร่วม
172 นางภัทาลักษณ์ ดู่มณี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการกิจกรรมเรียนร่วม
173 นายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประธานกรรมการกิจกรรมปฐมวัย
174 นางชลธิชา ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมปฐมวัย
175 นายมงคล พุทธัง รอง ผอ.สพป.ชม.2 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
176 นางเพลินพิศ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
177 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
178 นางสาวโสภิตา แสงเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
179 น.ส.ณัฐชานันท์ สุวรรณ์มาลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
180 นางสาวจิราพร จันทร์เปียง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
181 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
182 นายปรีชา เชื้อชาติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
183 นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการสุขศึกษาและพลศึกษา
184 นางสาวจรรย์จรูญ ยอดศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการสุขศึกษาและพลศึกษา
185 นางสาวดรุณี มณีธร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการกลางสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
186 นางสาวลักขณ์ มณีวระ ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กรรมการกลางสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
187 นายพงศกร อินทะจักร์ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กรรมการกลางสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
188 ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ จอมนวล โรงเรียนบ้านร่มหลวง กรรมการกลางสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
189 นางสาวสมบูรณ์ ใจซื่อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะ
190 นายนัฐวุฒิ เกลอะมู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะ
191 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษา กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะ
192 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษา กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะ
193 นางเยาวณี มาประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
194 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
195 นายสมบูรณ์ ใจงาม ผู้อำนวยการ ร.ร.สบเปิงวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
196 นางพวงพยอม วุฒิธนากร ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการกลางการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
197 นางพรพิมล สามสาย ครู ร.ร. บ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการกลางการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
198 นางอำไพ บิดขุนทด ครู ร.ร. บ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการกลางการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
199 นางสุพาณี ศรีนวล ครู ร.ร. บ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการกลางการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
200 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์ ครู ร.ร. บ้านแม่สา กรรมการกลางการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
201 นางพิมพ์วลัญช์ ทาโน อัตราจ้าง ร.ร.บ้านศาลา กรรมการกลางการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
202 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษา กรรมการกลาง/เลขานุการ ตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
203 นายจิรเมธ ปัญญา เครือข่ายพร้าว 1 เจ้าหน้าที่รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
204 นางสาวเกศรินทร์ บุญทราย เครือข่ายพร้าว 4 เจ้าหน้าที่รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
205 นางสาวกันทิมา คงเช่ง เครือข่ายพร้าว 4 เจ้าหน้าที่รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
206 นายสภา สุริมล รอง ผอ.สพป.ชม.เขต2 ประธานกรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
207 นางปราณี มีลาภ ครู โรงเรียนบ้านสะลวงนอก กรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
208 นางสาวสุกัญญา โพธิสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
209 นางสาวนงราม ยาวิชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ชม.เขต2 กรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
210 นางฟองจันทร์ ใจแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชม.เขต2 กรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
211 นางอัจฉราภรณ์ ย่างไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
212 นางงามตา ชุ่มมาลี ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
213 นายอนุชา ปัญญารัตน์ อัตราจ้างโรงเรียนบ้านแม่ปาคี/บ้านหนองปิด กรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
214 นางสาวสุกัญา วันสืบ อัตราจ้างโรงเรียนบ้านสันกลาง/บ้านสันปง กรรมการกลางสาระคณิตศาสตร์
215 ดร.สงกรานต์ พรหมวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชม.เขต2 กรรมการกลางและเลขาสาระคณิตศาสวตร์
216 นายไพศาล เขื่อนเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ี เขต 2 ประธาน กรรการสาระภาษาต่างประเทศ
217 นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธาน กรรมการสาระภาษาต่างประเทศ
218 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการกลางสาระภาษาต่างประเทศ
219 นายนเรศ ชนมหัต ครูโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กรรมการกลางสาระภาษาต่างประเทศ
220 นางสาวจารุวรรณ เวียงเงิน โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการกลางสาระภาษาต่างประเทศ
221 นางสาวสิชาธิดา นพบุรี โรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการกลางสาระภาษาต่างประเทศ
222 นางสาววาสนา เพลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ สาระภาษาต่างประเทศ
223 นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สาระภาษาต่างประเทศ
224 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
225 นางวัฒนา วนิชนพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
226 นางอุ่นใจ กันยะมี ครูโรงเรียนบ้านแม่สา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
227 นางสาวสุพรรษา ลำจวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
228 นางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทรายมูล กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
229 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]