รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคม โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือนกันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายโครินทร์  ทวีพิทักษ์
 
1. นางสาวทัตติยา  ตนซื่อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงวณิชญา  จันทร์พระยา
 
1. นางสดศรี  สุตะวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงเรียง  ยอดเงิน
 
1. นางพรรณิภา  สิทธิสังข์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  แสงคำ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ปรีดาสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คาวาซากิ
 
1. นางสุพรรณ  รอบเมือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงศรีสุดา  บุญค้ำ
 
1. นางเหรียญทอง  คำยอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงศรีนวล  แดงหลู่
 
1. นางสาวเรนุกานต์  พงศ์พิสุทธิกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงธัญเรศ  โอบอ้อม
 
1. นางอาภรณ์  สุนันต๊ะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุุงต๋า
 
1. นางสุพิศ  ผัดแสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. นางสาวสมทัย  ปันดี
 
1. นางเหรียญทอง  คำยอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงจันทนิภา  คำหล้า
2. เด็กหญิงฐิติมา  ปนคำ
 
1. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์
2. นายสุรเดช  ยืนธรรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กชายปรพล  บุญเรือง
2. เด็กหญิงสน  สัตย์จริง
 
1. นางอำนวย  อินทวงศ์
2. นางโรจน์รัศมี  ทับทิมทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนอน 1. เด็กหญิงคำยู  ลุงอุง
 
1. นางไลวัลย์  สิงห์แก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงดาว  เห็งมาต
 
1. นางศรีธร  ประสานสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิด 1. นายภานุวัฒน์   แก้วดวงแสง
 
1. นายบุญเลิศ   หน่อแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 1. เด็กหญิงบุษกร  จอมปัน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หลอโตน
3. เด็กหญิงใหม่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางจิรดา  โอดเกลี้ยว
2. นางปราณี  มีลาภ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กหญิงคำหมวย  งามตา
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อนุวรรณ์
3. เด็กชายพงศกร  สานิถา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พรมแปง
2. นางสาวศิริขวัญ  ถาชื่น
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค  สงเคราะห์ราษฏ
2. เด็กชายธนกฤต  คิตชอบ
3. เด็กชายอัครเดช  ทวีสุขนิรันดร์
 
1. นางพัชรา  ปิจมิตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลวิทย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 1. เด็กหญิงทักษพร  วงค์เขียว
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สระเสริม
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  สระเสริม
 
1. นางจิรดา  โอดเลี้ยว
2. นางปราณี  มีลาภ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กชายนที  วีระจันทร์
2. เด็กชายเอกชัย  เกณฑ์รัมย์
 
1. นางรุจินันท์  โสภาพิมพ์
2. นายโกวิท  หมื่นทา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. นายฤทธิ์เดช  ลุงทอง
2. นายเฉลิมชัย  อินต๊ะเปียง
 
1. นางรุจินันท์  โสภาพิมพ์
2. นายโกวิท  หมื่นทา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เลย 1. เด็กชายจักรพงศ์  สุรมิตร
 
1. นายพิศิษฐ์  ลีเลิศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 1. เด็กชายวาเทโว  คาจู
 
1. นางภาวิณีย์  พัชรศักดิ์ศิริ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์พิศ
 
1. นายโยธิน  ว่องไว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กหญิงกฤตยารัตน์  ดำรงเกียรติยศ
2. เด็กหญิงณจิรา  เอ๊าเจริญ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เฟื่องฟูกิจการ
 
1. นางกัญญาพัชร  ดำรงเกียรติยศ
2. นายสมศรี  หล้าบุดดา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงกัลยา  จำนงหาญ
2. เด็กหญิงจันทิมา  คู่คำ
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  กิตติพนาไพร
 
1. นางพวงพยอม  วุฒิธนากร
2. นางสาวสุชาดา  ทาคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายชุติมณฑน์  ทองขัด
2. เด็กชายธนพร  ดงประหลาด
3. เด็กหญิงอรพินท์  แซ่จู
 
1. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
2. นางสาวปรียานุช   ศรีทัน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงพัชรี  ไชลาน
2. เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  สุแมะ
3. เด็กหญิงอำพรรณ  เลาย่าง
 
1. นายถวัลย์  ชุ่มอรัญสายวารี
2. นายศรีไพร  กุณา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันศรี 1. เด็กหญิงนารี  ลุงอิ
2. เด็กชายวชิรพงษ์  แก้วปา
3. เด็กชายสื่อ  แซ่ลี
 
1. นางสังวาลย์  เขตคาม
2. นางอารี  สายหมอก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายณัฐภูมิ  หาญกล้า
2. เด็กชายวายุภักดิ์  ก๊ะเตอร์
3. เด็กหญิงไพริน  โพนธาตุ
 
1. นายประพันธ์  ทองหนัก
2. นายอภินพ  ธนะสาร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายธนกฤต   โปธา
2. เด็กชายวรเมธ  กาลันสีมา
3. เด็กหญิงศรัณยา  วงค์เดช
 
1. นางพนิดา  กอรี
2. นางเพ็ญศรี   อุดหนุน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กชายกฤษฎ์  ลิก้อ
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ทองสุข
3. เด็กชายณัฐพงษ์  มะกันถา
 
1. นางสาวทิตยา  หม่อแปล่
2. นางสาวเบญจมาศ  ทาแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงหฤทัย  ตาพอ
2. เด็กหญิงอำภา  โพธิ์คำทึง
 
1. นายถวัลย์  ชุ่มอรัญสายวารี
2. นายศรีไพร  กุณา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงภาวิณี  วีรศรีมงคลชัย
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  วิสุทธิ์คงกมล
 
1. นางอัญชลี  กองเงิน
2. นายโกวิท  หมื่นทา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กชายยอสะพา  จะคือ
2. เด็กชายสุขภลักษณ์  จะปู
 
1. นายฤทธิรงค์  เดชวงศ์ยา
2. นายวารินทร์  สุริโย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายชาติไท  คำแก้ว
2. เด็กชายรักชาติ  ลุงหม่อง
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  คำฝั้น
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายดุลยพล  ดอนเปล่ง
2. เด็กชายธนดล  พวงมะทา
 
1. นายสมบูรณ์  ใจงาม
2. นางสาวสาธิยา  ยิ่งโยชน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิด 1. นายฉัตรมงคล  พลอยหนุน
2. นายพงศธร  ชัยทอง
 
1. นายสมบูรณ์   มณีรัตน์
2. นางสาวโสภา   สามแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กชายกมลชัย  เลาลี
2. เด็กชายสันติ  พิทักษ์เขตร
 
1. นายปรีชา  ต้อตานา
2. นางอัญจิดา  ชัยชะนะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกุศลิน  รอบคอม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชะลิ
3. เด็กหญิงศศิประภา  ธรรมชัย
4. เด็กหญิงศุภนุช  จิตต์อารีย์
5. เด็กหญิงเรวดี  ลุงมั่น
 
1. นางผ่องศรี  อริยะกุล
2. นางเกี๋ยงทอง  เขียวอ่อน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุริยา
2. เด็กหญิงธมลสร  เกษมศรี
3. เด็กหญิงประกายมาศ  รุ่งสุวรรณ
4. เด็กหญิงพิมนิภา  ปิ่นทอง
5. เด็กหญิงมนัชญา  จันทร์ตัน
 
1. นางผ่องศรี  อริยะกุล
2. นางเกี๋ยงทอง  เขียวอ่อน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีมณี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมผัด
3. เด็กหญิงชนิตา  แก้วลูน
4. เด็กหญิงวนิดา  ภีระธรรม
5. เด็กหญิงสุภาพร  แสงเขน
 
1. นายณรงค์  วงศ์อรินทร์
2. นายสมชาย  ใหม่พรม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงณชญาดา  เสนากิตต์
2. เด็กชายณภัทร  แสงบุญเรือง
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ผัดก๋อง
4. เด็กหญิงศิรัญญิการ์  จินะใจ
5. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาวกัญญา  เสาร์แก้ว
2. นางสาวพรพิมล  สมปละ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ดุแฮ
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ดวงชื่น
3. เด็กหญิงพณิดา  ฮวดศรี
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาวังค์
5. เด็กหญิงอินทธิรา  อาบสุวรรณ์
 
1. นางจุรีย์  ธรรมแงะ
2. นายอำนวย  เรียนยอย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ตา
2. เด็กชายชัยภัทร์  บุรินทร์รัตน์กุล
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  คำขัติ
4. เด็กหญิงอรณิช  กุ่งล่ะ
5. เด็กหญิงอารียา  บุญโท
 
1. นายจุรีย์  ธรรมแงะ
2. นายอำนวย  เรียนยอย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เต๋จ๊ะสอน
2. เด็กหญิงชนิสรา  วอพะพอ
3. เด็กหญิงชีวาพร  ลาดเด่นพนา
4. เด็กหญิงพิทย์นิภา  หวันลุ้ม
5. เด็กหญิงภาวินี  สรัลประวริศ
 
1. นางสาวกัลยา  วงศ์วรรณ์
2. นายเฉลิม  สุภีระ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีแหล่กู่
2. เด็กชายต่ำ  ลุงเงิน
3. เด็กหญิงนภาพร  อาสอ
4. เด็กหญิงสุธิสา  จีวา
5. เด็กหญิงเงิน  สิงทอน
 
1. นายชัยยันต์  แกล้วกล้า
2. นางสาวธนัฐฐา  ตาแสงสา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายจารุเดช  จันธิมา
2. เด็กหญิงชญานินท์  มังตรัตน์
3. เด็กหญิงณัชนิการ์  ใหม่ยศ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์ยอด
5. เด็กหญิงธีราพร  หมื่นแสน
6. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วเต๋จ๊ะ
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เนียมเผือก
8. เด็กชายพงศกร  สถิตธรรมพนา
9. เด็กหญิงพราว  สิงห์ทอง
10. เด็กชายภานุพัฒน์  ปาวี
11. เด็กหญิงรัตนกรณ์  เตปิน
12. เด็กชายศุภโชค  ปัดชาชาม
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ขันธ์เขียว
14. เด็กหญิงหมูเลือน  แข้น
15. เด็กชายอนุชา  จันทร์ผ่อง
16. เด็กชายอาทิตย์  คำแหลง
17. เด็กหญิงเนินทราย  ลุงทุน
 
1. นายคำนึง  วงค์ใหญ่
2. นางจรรยา  ครองทรัพย์
3. นางบุญต้อม  นะคำ
4. นางสาววชิราภรณ์  อรุณภาส
5. นางศิริวรรณ  ศาลาน้อย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กหญิงกัญวรา  สีทา
2. เด็กหญิงจรัสศรี  จันต๊ะ
3. เด็กชายจักริน  สานุวิตร์
4. เด็กชายจิรวัฒน์  กันธิดา
5. เด็กหญิงชนณิกานต์  สายเขื่อนสี
6. เด็กชายธีรภัทร  ปรีดี
7. เด็กชายนนท์นรัฐ  ศรีหมื่น
8. เด็กหญิงปรียาภัทร  อินเหลือละ
9. เด็กชายพงศกร  ธรรมมัง
10. เด็กหญิงพนิดา  ตาสี
11. เด็กหญิงพรธิพา  จันทร์ติ๊บ
12. เด็กหญิงพัชรพร  ตาสี
13. เด็กหญิงราณี  อรุณวนิชชากร
14. เด็กหญิงวีร์สุดา  สานุวิตร์
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุทธโส
16. เด็กชายสมหมาย  ปัญญาอรัญโรจน์
17. เด็กหญิงอรยา  แดงดง
18. เด็กหญิงอัญชลีกร  เขียวอ่อน
19. เด็กหญิงอู  ปุอ่อน
20. เด็กหญิงเสาวคนธ์  โพธทาวงค์
 
1. นางธิดา  วงศ์ปัน
2. พระมหาวีระ  สีสังวโร
3. นายวัชระ  สายแก้ว
4. นางสาวหฤทัย  ขาวหล้า
5. นายเทอดศักดิ์  จันเสวี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงสุนันทา  ลุงหล้า
 
1. นางมุกดา  แสงเขียว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายภูริ  ดงประหลาด
 
1. นายไพบูลย์  สงศิริ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. เด็กหญิงกัญญา  ธรรมณี
 
1. นายนพรัตน์  เอกจิตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงวาสนา  บุญมาศ
2. เด็กชายแสงลืน  คำอ้าย
 
1. นางนิจชิตา  อินยิ้ม
2. นางพริ้งพงษ์   ไซยซาววงษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 1. เด็กชายคเชนทร์  ใจปิง
2. เด็กหญิงบุญอาม  สิงหคำ
 
1. นางคมคาย  ศรีทาเกิด
2. นางบุณญาดา  ศรีเมือง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 1. เด็กหญิงกรกนก  ลุงรัตน์
2. เด็กชายพิริยะพงศ์  วิริปัญญา
 
1. นางคมคาย  ศรีทาเกิด
2. นางปราณี  จันทวงค์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พงศ์ไพรศิริกูล
3. เด็กหญิงกุลธิดา  เลาหาง
4. เด็กหญิงดวงดาว  ดนุพลชายชาญ
5. เด็กหญิงพรทรานุช  สมบัติพุทธคุณ
6. เด็กหญิงภาสินี  ลิก่อ
7. เด็กหญิงศรีพรรณ  สุธรพรหมรักษ์
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  พะคอ
9. เด็กหญิงสายสุภา  ชื่นสุขพากเพียร
10. เด็กหญิงอังคณา  สุชาติกุลเพียร
 
1. นางพจนา  ทิศรำวัง
2. นางรัชฎาภรณ์  จิตอำนวยพร
3. นางสาวศศิวิมล  คอร่า
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไร่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลุงหมาก
2. เด็กหญิงกัญญา  ชัยสาร
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  จอมสนิท
4. เด็กหญิงปราณี  อินแก้ว
5. เด็กหญิงรัญชนา  ถีราวุฒิ
6. เด็กหญิงลิดาภรณ์  ภาษณ์วิจิตร
7. เด็กหญิงสุชาภรณ์   กิติ
8. เด็กหญิงอัญชลี  จายดู
9. เด็กหญิงเกตุสิริ  เกตุฉัตร
10. เด็กหญิงเอื้องไพร  สมาธิ
 
1. นายธำรงค์  ไคร้ยงค์
2. นายนันทวัฒน์  สกุลชัยลี
3. นายสุขเสถียร  พยอมยงค์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จุมแสง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาต๊ะเปิ้น
3. เด็กหญิงฉวีวรรณ  อินต๊ะ
4. เด็กหญิงชฎาพร  เรือนสัย
5. เด็กหญิงชนิดา  อินต๊ะวงศ์
6. เด็กหญิงฐาปณีย์  ไชยประภา
7. เด็กหญิงธนพร  เปลี่ยนมณี
8. เด็กหญิงธันยพร  สุขแกมา
9. เด็กหญิงนภัสสร  มือแป
10. เด็กหญิงนัชชา  ปางงาม
11. เด็กหญิงนิชาดา  ขุมทอง
12. เด็กหญิงปานทิพย์  ลอยมี
13. เด็กหญิงวิชุดา  รัตน์พันธ์
14. เด็กชายศตวรรษ  ราษฎร์ดี
15. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชัยสุวรัตน์
 
1. นางสาวนันทวัน  มณีวรรณรัตน์
2. นายพรหมวสันต์  ทาโน
3. นายสายัณต์  กัญธิยะ
4. นางหยาดรุ้ง  โพธิยอด
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กหญิงชนิดา  แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงชุติมา  แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงดารณี  แซ่เฒ่า
4. เด็กหญิงทิตยา  แซ่ย้าง
5. เด็กหญิงปภัสรา  เลาซาง
6. เด็กหญิงพนารัตน์  แซ่ย้าง
7. เด็กหญิงพรรณอร  แซ่เฒ่า
8. เด็กหญิงยมลพร  แซ่เฒ่า
9. เด็กหญิงรัตนาพร  แซ่เห่อ
10. เด็กหญิงวาสนา  แซ่เฒ่า
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ย้าง
12. เด็กหญิงสหัสวรรษ  เถากิติกุล
13. เด็กหญิงสุจิรา  แซ่เฒ่า
14. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่เฒ่า
15. เด็กหญิงอรอนงค์  แซ่เฒ่า
 
1. นางธิดา  ธรรมใจ
2. นายบุญทวี  เลิศคำ
3. นายฤทธิพร  พรวรรณเพชร
4. นายวีรยุทธ์  จิตรปราณี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพธาวรรณ
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ลุงตี้
3. เด็กหญิงโอง  ลุงทุน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขยาย
2. นางณัฐนันท์  วงค์สุวรรณ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กหญิงคยา  จิ่งตา
2. เด็กหญิงจังคนิภา  วงษารัตน์
3. เด็กหญิงต้องตา  ลุงออ
 
1. นายวรชาติ  เกษมมาลา
2. นางสุพัตรา  จอมคีรี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดาว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงคำ
2. เด็กหญิงวรรณวลี  ศรีโชค
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  จิตนารินทร์
2. นางสาวแสนชาดา  มาเยอะ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. นายกร  ผ่องแสง
2. นายณัฐพล  เทียมฟัก
 
1. นายสมศักดิ์  แอบคำ
2. นายเรืองเดช  เพียบเพียร
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงสาวิกา  นันทสารวานิช
 
1. นางวันทนีย์  ธรรมดุลพินิจ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันทรายมูล 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จะทอ
 
1. นายสิปปกร  เมืองมา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงสายชล  ลุงมั่น
 
1. นางวรรณพร  วงศ์สายใจ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันทรายมูล 1. เด็กชายแดง  ลุงซอ
 
1. นางนิภา  โกวิทวาณิชย์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงปริยากร  ชัยชูมินท์
 
1. นางวรรณพร  วงศ์สายใจ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ถนอมจิตดี
 
1. นายวรวุฒิ  พรหมเสน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงศรีนวล  ปรานุ่น
 
1. นางวรรณพร  วงศ์สายใจ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่เถ่า
 
1. นางวรรณพร  วงศ์สายใจ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กชายมนต์  บุญมา
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เมธาปราดเปรื่อง
 
1. นางสาวชลกนก  สารศรี
2. นางพัฒนา  ซอน๊ะ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 1. เด็กชายภานุ  อาจ่า
2. เด็กชายไกรวุฒิ  เลาโค
 
1. นางตะเพียนทอง  นันทมานพ
2. นางตะเพียนทอง  นันทมานพ
3. นางสาวใบหยก  อิ่มศิริ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แว 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  เวนวล
2. เด็กหญิงวิภาดา  เตียมติ๊บ
 
1. นางสาวนัฐธิชา  รัมมะพล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. นายตัน  ลุงที
 
1. นายอัครเดช  กุณราชา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าง 1. เด็กหญิงขิ่น  ลุงวิ
2. เด็กหญิงต๋า  ลุงวิ
3. เด็กหญิงนวลหลาว   ลุงอั๋น
 
1. นางประไพ  สุภีระ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1. เด็กชายจะที  จะบี้
2. เด็กชายจะโอ  ปะเว
3. เด็กหญิงปราณี  แสนหมี่
 
1. นางทรงศรี  วงศ์สุฤทธิ์
2. นายนเรศ  ขนมหัด
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กชายศุุภวิชญ์  เล่ายี่ปา
2. เด็กชายเจนวรรณ์  จุฬาลักษณ์นาถ
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  อินเหลือละ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ดีขำ
2. นางสาวพัฒนี  สิทธิกัน
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงเยาวพา  ทาติ๊บ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  กิตต์เรืองธนัน
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงพีรยาภรณ์  ไชยกูล
 
1. นางสาวอัจฉรา  พงษ์เย็น
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงโสธิดา  ลักษณะจินดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  กิตต์เรืองธนัน
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายธงชัยชนะ  กันธิรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์  อินต๊ะวิกูล
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงโยธดา  ใจคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์  อินต๊ะวิกูล
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กหญิงอังวรา  คุณยศยิ่ง
 
1. นางไพบูลย์  อุ่นเรือน
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายวศิษฐ์พล  คำวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์   อินต๊ะวิกูล
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กชายธันวพัฒน์  จูดจันทร์
 
1. นางพนอ  พวงสุวรรณ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงคำ
 
1. นางผ่องพันธ์  อินทรชัย
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐธิณี  คล้ายหอม
2. เด็กชายทอง  ลุงจะ
3. เด็กชายธันวพัฒน์  จูดจันทร์
4. เด็กชายธีรดนย์  สังข์ทอง
5. เด็กชายปัญญาธิป  บุตทชน
6. เด็กชายพรภวิทย์  โพธิสม
7. เด็กชายมอนรี  ทอมุ
8. เด็กชายสหรัฐ  โพธิ์
 
1. นางพนอ  พวงสุวรรณ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายชุติมันต์  ชุดขุนทด
 
1. นางพุทธิตา  เจริญธรรม
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กชายชาติชาย  เยี่ยงเบี่ยง
 
1. นางพรศรี  ก้าวหน้า
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงสุมินตรา  แสนจันทร์
 
1. นางมาลี  ไวว่อง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาคร
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายชุติมันต์  ชุดขุนทด
 
1. นางเยาวดี  คำวรรณ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐริกา  เนตรปัญญา
 
1. นางมาลี  ไวว่อง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กชายทรรศรงค์  คอนสกุล
 
1. นายอดิศักดิ์  กรรมสิทธิ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรนาวิน
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กรนิมิตโชค
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทาแก้ว
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายชินกฤต  จันทร์ฉาย
 
1. นางประไพณี  ไชยวรกุล
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงณัฐฑิตา  พานเหล็ก
 
1. นายนครชัย  เข็มทอง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเมษา  สุขพงษ์
 
1. นายเพลิน  ธรรมวิสุทธิ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายนิกร  ทองคำ
 
1. นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 1. นายสมหวัง  หน่อโพ
 
1. นางกฤษณา  มีเพ็งจันทร์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  นันติ
 
1. นายนเรศ  ขนมหัด
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงซุ่น  จะคือ
 
1. นางพุทธิตา  เจริญธรรม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายธวัชชัย  โยธาราษฏร์
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  แก้วเตจ๊ะ
3. เด็กหญิงพริม  กุลทอง
4. เด็กชายรัชชานนท์  จัทรวาลย์
5. เด็กชายวรชัย  เมืองใจ
6. เด็กหญิงศุจีภรณ์  สุขฤดี
7. เด็กหญิงหยดพลอย  จะวะ
8. เด็กชายอภิชาติ  เหล่าจันทึก
9. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ลาหู่
10. เด็กชายเจษฎา  สะทู
 
1. นางสาวฐาปนัฎ  ธงออน
2. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ์
3. นางสาวพิจิตรา  สมมิตร
 
106 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายจีรัฎ  ด้วงสุข
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธิวา
3. เด็กชายต่อตระกูล  อุปนันท์
4. เด็กชายนิติศาสตร์  เครือเถาว์
5. เด็กหญิงภาศินี  เรือนแก้ว
6. เด็กหญิงอัญชลี  วิริยะอารีธรรม
7. เด็กหญิงแสงดาว  คำ
8. เด็กหญิงแอ  วิ
 
1. นางสาวฐาปนัฎ  ธงออน
2. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ์
3. นางสาวพิจิตรา  สมมิตร
 
107 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. เด็กหญิงทักษะพร  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงธัญญา  แก่นขาว
3. เด็กหญิงนริศรา  ทองคำ
4. เด็กหญิงมัณฑนา  ลุงทอ
5. เด็กหญิงสุภาพร  เฟื่องฟูสมบูรณ์
6. เด็กหญิงแอน  นายทุน
 
1. นางวิไลวรรณ  สืบยิ้ม
2. นางสมศรี  ยะกลิ้ง
3. นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์
4. นางเพชรา  วัฒนานิวัต
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงจิรชยา  แก้วพินิจ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์กะวี
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  ขันทะนัส
4. เด็กหญิงพิมพ์พินันท์  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ครุดนัน
 
1. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
2. นางปัญชญา  กาคำ
3. นางสาวภควรรณ  อยู่เย็น
4. นางสาววรรณวิการ์  วงศายะ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาวิลาศ
2. เด็กหญิงนาเซ  จะเอ๋อ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศิริ
4. เด็กหญิงศศิภา  อิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงสุพรรษา  คำลาพิช
6. เด็กหญิงหอมนวล  ลุงส่วย
7. เด็กหญิงเอม  ลุงคำ
8. เด็กหญิงเอมอร  คงอนุรักษ์
 
1. นางสาวฐาปนัฎ  ธงออน
2. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ์
3. นางสาวพิจิตรา  สมมิตร
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนอน 1. เด็กหญิงกนกกร  มูลสมบัติ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงค์พันธุ์
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  สายทอง
4. เด็กหญิงชยุดา  จันทร์สอน
5. เด็กหญิงฐิติพร  ซอสตรี
6. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ดาป้อม
7. เด็กหญิงภาวินี  ทับทิม
8. เด็กชายยุทธชัย  อินทนนท์
9. เด็กหญิงวรกมล  กลิ่นดาว
10. เด็กหญิงศศิกุล  สัจจะวิสัย
11. เด็กหญิงสายธาร  เนียอั๋น
12. เด็กหญิงสุวิชาดา  วรรณวงค์
13. เด็กหญิงอรพิน  น่องป่าน
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ขุนทอง
15. เด็กหญิงเนตรนภา  ธรรมมา
 
1. นางจันทร์จิรา  แก้วกัน
2. นางธนภรณ์  แสนปัญญา
3. นางราตรี  เตียวสุวรรณ
4. นางศิริพร  สุภาไชยกิจ
5. นางหลินฟ้า  กันตี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 1. เด็กชายประทีปธรรม  ธีมาพงศ์
2. เด็กชายประวิทย์  ลุงตุ้ย
3. เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ภิญโญ
2. นางลำยอง  จืมทราย
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขุม 1. นายปุแอ  บุษบาวิภา
2. นายสมศิล  นะยัว
3. นายเทียนชัย  ฉัตรชัยฤทธิ์
 
1. นางสาวจารรัตน์  กาแฮ
2. นายมนู  มะโนแก้ว
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงปินตา
2. เด็กชายสมพอง  พล
3. เด็กชายหลิ่ง  ลุงเซิง
 
1. นางกัลยา  เพ็ชร์เม็ด
2. นายศิริ  ถาวร
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. นางสาวนารี  ไอ่ไว
2. นางสาวนิภาพร  อะแมน
3. นางสาวแสงเดือน  ไอ่จาง
 
1. นายณรงค์  อภัยใจ
2. นางสาวสมถวิล  บุญสม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงคำจันทร์  ลุงคำ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  นายยะ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ลุงหม่อง
4. เด็กหญิงหญิงหอม  ลุงนาหลิ่ง
5. เด็กหญิงหมวยผง  กองจาย
6. เด็กชายอัศวิน  ลุงหม่อง
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางพรพรรณ  ใจก้อน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณราย  จันทร์ผลช่วง
2. เด็กหญิงพรัชราภา  แซ่แฮ
3. เด็กหญิงอชิรญา  คำวัง
4. เด็กหญิงอะหมี่มะ  แซ่ลี้
5. นางสาวอ้อม  หมอกคำ
6. เด็กหญิงเกียรติชมี  ไสยะ
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงศ์
2. นางสาวอรอนงค์  อ่อนจันทร์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กชายชุติพนธ์  กิตทรงศักดิ์
2. เด็กหญิงสิริโสภา  ภูมิศรี
3. เด็กชายอะเบ  เบียผะ
 
1. นางประคอง  เสรีกุล
2. นางพิมล  เลนุกูล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงปรียานุช  ดวงใจ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ส่วยต๊ะ
3. เด็กหญิงแพรววิไล  ปู่โรณ
 
1. นางสมศรี  ตุ่นคำ
2. นายสมเพชร  ตุ่นคำ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  ปิมปา
2. เด็กหญิงศิรินา  คำนวล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจ้าน้อย
 
1. นางณชญาดา   วงค์วิชัย
2. นายสุรเดช   ยืนธรรม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กหญิงข่อง  ลุงจิ่ง
2. เด็กชายคณิศร  เยี่ยนสันเที้ยะ
3. เด็กชายอ่อน  ลุงทุน
 
1. นายจำรัส  มณีวรรณ
2. นายสนิท  วงค์วิบูลย์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพรศิริ  กันธิยะ
2. เด็กหญิงอำภา  ลุงมู
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แสงใส
 
1. นางบุษบา  ญาณเดชากุล
2. นางอ้อยใจ  โปธิ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายกฤษฎา  คำมามูล
2. เด็กหญิงภรณ์รวี  ทองดี
 
1. นางสาวสายฝน  บัวลอย
2. นายเรืองเดช  เพียบเพียร
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงพิมผกามาศ  เดือนคำ
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  เลาลี
3. เด็กหญิงเหมย  นาหอม
 
1. นางประคอง  เสรีกุล
2. นางพิมล  เลนุกูล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงซัว  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงวิภาดา  เกษตรกุลทรัพย์
3. เด็กหญิงอาซอ  อาหยี่
 
1. นางสาวภคพร  ใจมาก
2. นางสุภาณี  ไชยศิริวงค์สุข
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันคะยอม 1. นางสาวปวีณา  ถิ่นไทย
2. นางสาววงค์เดือน  นิยมพรรณกุล
3. เด็กหญิงวริศรา  รัตนาบุญเลิศ
 
1. นางชวนพิศ  พิชวงค์
2. นางเบญจพร  ถนัดค้า
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  แสนใหม่
2. เด็กหญิงหญิง  ลุงลา
3. เด็กหญิงแสงเดือน  หม่องดี
 
1. นางจุรีย์  กันโฑ
2. นายชวิน  วันอาจ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 1. เด็กชายจิรโชติ  กาแฮ
2. เด็กชายชาติชาย  จอเงิน
3. เด็กหญิงดาราวดี  พาลา
 
1. นายจรัญ  พิทักษ์ศักดากร
2. นางนิ่มนวล  ศรีกุณะ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  แซเฒ่า
2. เด็กชายวีระยุทธ  วงค์รัตนกุล
3. เด็กชายสมชัย  สิริจารุรัตน์
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์สุวรรณ์
2. นางวัฒนาพร   จินดาหลวง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ยศ
2. นางสาวสิรินทรา  แซ่ย่าง
3. นางสาวอรัญญา  แซ่ย่าง
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์สุวรรณ์
2. นางวัฒนาพร   จินดาหลวง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กชายบลฤทธิ์  จะคือ
2. เด็กชายเมือง  วงมา
 
1. นายณัฐวรรธน์  ดอนดี
2. นายนิรุตติ์  เขตสิทธิ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงกัญภาภัค  นันทเบญจพล
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  หมอยาดี
 
1. นายธงจักร  อยรังสฤษฎ์กูล
2. นายโกวิท  หมื่นทา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงสุภาพร  คำมงคล
2. เด็กหญิงสุลาพร  วังทูลย์
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายจารุพงษ์  ลุงจื่น
2. เด็กชายปรีดาพงษ์  ลุงทอง
 
1. นางถวิลจิต  ชาตะเวที
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงจำลองลักษ์  มูลเรือน
2. เด็กหญิงศิริพร  สุขศรี
3. เด็กหญิงสิรามล  ทับธานี
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายศุภกร  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสรัญญา  อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงถมทอง  ปู่ผัด
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สังวร
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายณัฐพล  มุนิล
2. เด็กชายณัฐวุธ  สกุลพิมลรัตน์
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายสุรเกียรติ  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงเพราะรัก  พยัคฆา
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กชายกิตติธัช  จันสุวรรณ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริ
 
1. นายธงจักร  อยรังสฤษฎ์กูล
2. นายโกวิท  หมื่นทา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายยศกร  ใบวุฒิ
2. เด็กชายศุภนัย  ลุงส่วย
 
1. นางสุภาพ  ฉันทะธรรม
2. นางสาวสุภาภรณ์  สุตา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงขันแก้ว  ขาวผ่อง
2. เด็กชายราชลักษณ์  แซ่เฒ่า
3. เด็กชายศิวกร  ศรีนวน
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  สิงห์แก้ว
2. นายสมชาย  เรือนน้อง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญมาลา
2. เด็กชายติ่ง  อ้ายเมือง
3. เด็กชายปี  ปวง
 
1. นายดำรง  วงค์คำจันทร์
2. นายวิศรุต  กันทะวงค์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 1. เด็กชายดุสิษฐ์  นิยะรัตน์
2. เด็กชายธีรภัทร  ปัญญะแสง
3. เด็กชายไกรพนา  แสนธิมา
 
1. นายดำรงเกียรติ  คำเกิด
2. นายวิศรุต  กันทะวงค์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงลลิตา  ปราพรหม
 
1. นางพัฑฒิ์มาษ  อินยา
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิด 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  คำสืบ
 
1. นางสีดา   ณาระศักดิ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิด 1. นายมงคล   กุฎีแดง
 
1. นางสีดา   ณาระศักดิ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายสุทัศน์  ลุงหลู่
 
1. นางสาวนันทนา  สุภาพ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายพัชรพล  ดวงบาล
 
1. นางมาลี  จันทร์ศรีทอง
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิด 1. นางสาวบุษกรณ์   เดชอูป
 
1. นางสีดา   ณาระศักดิ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงนภัสร  ดุแฮ
 
1. นางสาวปิยวดี  ยะแก้ว
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ยอดเงิน
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองออน 1. เด็กหญิงสิริยากร   ชัยรัตน์
 
1. นางธนภรณ์  ศุภโกวิท
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กชายนราวิชญ์   มโนจิตต์
 
1. นางพรศรี  เชียงพรหม
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงณัฐนรี  หาญกล้า
2. เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  กนกวรรณนา
4. เด็กหญิงอุทุมพร  สุขสมโสตร
5. เด็กชายไพฑูรย์  จะทอ
 
1. นายประพันธ์  ทองหนัก
2. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอริสา  แซจ่าว
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สุธรรมน้อย
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงพิราอร  กาเรือง
 
1. นางเกษมณี  บุญยง
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กหญิงพินิดา  นิยมไพรนิเวศน์
 
1. นางสาวโสภา  โย่ทู
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สุขเกษม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดุแฮ
 
1. นายประพันธ์  ทองหนัก
2. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  กะโพ
2. เด็กหญิงอรรทิรา  วิชาเพียร
 
1. นายประพันธ์  ทองหนัก
2. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรายมูล 1. เด็กชายนพคุณ  ตาเขียว
2. เด็กชายปี  ลุงผิ่ว
3. เด็กชายวันแดง  ลุงซอ
4. เด็กชายศักดิ์ศรณ์  ชมภูกลาง
5. เด็กชายสมชาย  ปู่เฮง
6. เด็กชายอลงกรณ์  ติม่า
 
1. นายทรงยศ  หล้าสุข
2. นางพรทิพย์  ไกรทิพย์
3. นางสาวภารดี  ท้วมค้าว
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายชินวัตร  คุณวรรณา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พวงมะณี
3. เด็กชายวิชญา  แก้วอุ๊ด
4. เด็กชายศรายุทธ  ต๊ะคำ
5. เด็กชายสรรพวุธ  จอมคำ
 
1. นายบุญเทิง  มูลต๊ะ
2. นางสาวมาลิณี  หม้อคำมูล
3. ส.ต.อ.วัชระ  มังสัง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กชายกฤษณะ  ขันแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ต๊ะเขียว
3. เด็กชายธนายุทธ  ขันแก้ว
4. เด็กชายมนตรี  ทิม
5. เด็กชายรัฐพงษ์  จอมสุข
6. เด็กชายอภิรักษ์  เภาภารัตน์
7. เด็กชายอำนวย  โตนะ
8. เด็กชายอำพล  ลุงกู่
 
1. นางจุไรรัตน์  สุขสถาน
2. นายพจนเวทย์  ศูนย์จันทร์
3. นายสุนทร  คำเป็ง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1. เด็กหญิงจันทนา  หวันหลุ้ม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จินาโส
3. เด็กชายณัฐดนัย  พงษ์เย็น
4. เด็กหญิงณัฐริการ์  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงปุณยพร  เพลัย
6. เด็กชายศุภศักดิ์  โปธาแก้ว
7. เด็กหญิงอรุณี  ศรีธิ
 
1. นายชัชวาลย์  ไกรสรสุนทร
2. นางวิภาดา  พรหมศิริ
3. นายสุวิชา  กาคำ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 1. เด็กหญิงน้อยหน่า  ปู่เมือง
2. เด็กหญิงประภัสสร  รักษ์คำภ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีหลง
4. เด็กหญิงสิริพร  พระพรสิริ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรีดี
 
1. นางปราณี  จันทวงค์
2. นายศุภชัย  ตั๋นจี๋
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแหะ 1. เด็กหญิงนพนันท์  ดาวลอย
2. เด็กหญิงมะลิ  คำสร้อย
3. เด็กหญิงแสงดาว  เลาว้าง
 
1. นายจำลอง  มหาวงค์ทอง
2. นางอรทัย  พิบูลย์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กหญิงประภาภรณ์   ชัยราช
2. เด็กหญิงศศิธร  เมืองมา
3. เด็กหญิงอัจฉราภา   ชุมภู
 
1. นายสรรเพชร  มหายศนันท์
2. นางอรวรรณ  ปัฎสาศิลป์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กหญิงจริญญา  บุญฟู
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญสดใสยิ่ง
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงศ์สิงห์
 
1. นางสาวนภัสนันทน์  กันธา
2. นางนิภา  คชชีพ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงคำ  ลุงนะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ปัญญมา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ม่วงกระโทก
 
1. นางพลอยปภัส  คำภีระ
2. นางสาวอัญชลี  อินทกาโมทย์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงนลิน  ลุงมู
2. เด็กหญิงภูมิภา  คำใส
 
1. นางจุฑาพันธ์  ทองหนัก
2. นายประเวทย์  สันยาย
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กชายนรเทพ  ถนอมบุญ
2. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ใหม่พรม
 
1. นางจิตโสภิณ  ธนารักษ์
2. นางจิรภา  เลรามัญ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายชนทัต  เทพวัลย์
2. เด็กชายหนุ่ม  ชัยวงค์
 
1. นางสาวมัลลิกา  ยะยอง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กชายดนุนัย  อินทจักร
2. เด็กชายปรัชกร  สำราญจิตต์
 
1. นางสาวฤทัยปรียา  โสภาระดี
2. นายสวิง  บุญพรหม
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กชายพันธ์เทพ  เต้าทิพย์ภูมิรัตน์
2. เด็กหญิงพีระญา  เล็นป่าน
 
1. นางรัตนา  สันยาย
2. นางโรจน์รัศมี  ทับทิมทอง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายธรียุทธ  จองทอน
2. เด็กหญิงสุโอ  แดเชอร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  โปธา
2. นางเหรียญทอง  คำยอง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายอภิศักดิ์  เกษมพันธุ์
 
1. นางสาวมัลลิกา  ยะยอง
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงทิพย์มานา  วิสุทธิชน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  หวังความรู้
 
177 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงไอรดา  ไชยดวงคำ
 
1. นางจำเนียร  ขันธะ
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา   บุญทา
2. เด็กชายน้อย  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงอาภาศีริ  สุเรือน
 
1. นางขวัญทิวา   พันทอง
2. นางอำนวย   ขันมะลิ
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   โสภณภูมิปัญญา
2. เด็กหญิงมลฑิรา   ดงรำคาญ
3. เด็กหญิงแสงมณี   ลุงก่อ
 
1. นางนงคราญ  บุตรโคษา
2. นางอำนวย  ขันมะลิ
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงวิภาวนี  ทองวิวัฒนธนา
 
1. นางพิมลรัตน์  ขันธสะอาด
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าง 1. เด็กชายอุทัย  ยะคำ
 
1. นายอาทิตย์  ชัยมงคล
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงพร  ลุงนาหลิ่ง
 
1. นางพิจักษณ์  ชินรัตนตรัย
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. นางสาวสิริมาศ  มะโนศรี
 
1. นางบุษกร  คำปัน
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงหอมนวล  บุญเรือง
 
1. นางจิตรขวัญ  สุวัฒนพล
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  บรรจง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลวิทย์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีเครือมา
2. เด็กชายพงค์พันธุ์  เนรพิน
3. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีผสม
 
1. นางวิมล  หวงสุวรรณากร
2. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลวิทย์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จักรักษา
2. เด็กหญิงฟอง  ปู่ลน
3. เด็กหญิงลูน่า  นายใส
 
1. นางพรรนิภา  ไชยมงคล
2. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ไวที
2. เด็กชายพลวัฒน์  ทองเฟื่่อง
 
1. นางดารา  มูลละ
2. นางสาวพัชรนันท์  ทรงคำ
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายนพ  ลุงซอ
2. เด็กชายนัทพล  ขันทอง
 
1. นางพัชรินทร์  บุญธรรม
2. นายเชาวฤทธิ์  ธิปัน
 
190 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  คำสอน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ลุงสูน
 
1. นางปาริฉัตร  สมบูรณ์วงศ์
2. นางอำพร  วงศ์ชัยสุริยะ
 
191 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีงาม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยปลาด
2. เด็กชายเอกนรินทร์  ดวงจิต
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ญาณพัตร์
2. นางสมบูรณ์  วงศ์ทินบดี
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายทิวากร  สำเริงศิลป์
2. เด็กชายสุขพัฒน์  ลุงหวะหลิ่ง
 
1. นางพัชรินทร์  บุญธรรม
2. นางอำพร  วงศ์ชัยสุริยะ
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายลิขิต  คันธรัตน์
2. เด็กชายศรราม  โปธาใหญ่
 
1. นางกิ่งแก้ว  จินาพันธ์
2. นายอุกฤษฎ์  ภิญโญจิต
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายกรุงไทย  ลุงปั๋น
2. เด็กหญิงศรุตรา  บุญธรรม
 
1. นางมาลี  จันทร์ศรีทอง
2. นางสาวแสงเทียน  คำปัญญา
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงสายพิณ  สหลี
2. เด็กชายอภิชาติ  ทองชาย
 
1. นางพัชรินทร์  นวลเป้า
2. นางสุวิชาดา  บุญชวลิต
 
196 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายกฤตภาส  อินทะญาติ
2. เด็กหญิงกานดา  โยริยะ
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  เกสร
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  แสนโคตร
5. เด็กชายวรปรัชญ์  ใจเที่ยง
6. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สานุ
 
1. นางสาวนันทวัน  มณีวรรณรัตน์
2. นายสายัณต์  กัญธิยะ
3. นางหยาดรุ้ง  โพธิยอด
 
197 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เชียงจันทร์
2. เด็กชายธนวินท์  อุดจอม
3. เด็กชายพิสิทธิ์  เลาหมี่
4. เด็กชายอัศนีย์  ใจดี
5. เด็กชายอินธิพงษ์  บุญอ้าย
6. เด็กชายเจษฎากร  แซ่ย่าง
7. เด็กชายเอกราช  กันแสง
 
1. นางปัญชญา  กาคำ
2. นางสาววรรณวิการ์  วงศายะ
3. นางวิมล  หวงสุวรรณากร
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายตะวัน  ศุภากรสกุล
 
1. นางนริศรา  โมตาลี
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กองแก้ว
 
1. นางสาวฐิติชญา  บรรเรียนกิจ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายกฤตเมธ  ศรีปัญญา
 
1. นางสาววราภรณ์  ปันสา
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  แรงจริง
 
1. นางสาวฐิติชญา  บรรเรียนกิจ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันศรี 1. เด็กหญิงโสภิศ   จะพือ
 
1. นายสรายุ  โสภา
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กชายเมาคีละ  สีปู
 
1. นายอัครเดช  กุณราชา
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง 1. เด็กชายมนตรี  เลาวือ
 
1. นางสุดาศรี  คำดี
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กชายชาญวิทย์  ดาวหิรัญกร
 
1. นางรัชฎาภรณ์  จิตอำนวยพร
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายพงศ์ภัค  อังกูรแสวงสุข
 
1. นางนวลละออ  จุมปามัญ
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายกตัญญะพล  รัตนมลิกุล
 
1. นางสาวทิวาพร  กาจินา
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์แต๋
4. เด็กหญิงอรฤดี  เรือนใจ
 
1. นางปัญชญา  กาคำ
2. นางสาววรรณวิการ์  วงศายะ
3. นางวิมล  หวงสุวรรณากร
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลูกัง
2. เด็กหญิงธารทิพย์  มะโนวรรณ์
3. เด็กหญิงสมพร  ศิริพรมมณีรัตน์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ทานัง
 
1. นางจรุวรรณ  แก้วกัน
2. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ์
3. นางสาวพิจิตรา  สมมิตร
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แสนคำ
2. เด็กหญิงนันทวัน  นันชัยยอด
3. เด็กหญิงพรหมพร  มากทอง
4. เด็กหญิงพวงชมพู  ลุงทุน
5. เด็กหญิงอรนุช  อินจักร
6. เด็กหญิงแขก  ยะคำ
 
1. นางจิตรา  กิติชัยวรรณ
2. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
3. นางสาวแสงเทียน  คำปัญญา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  ปานทอง
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 1. เด็กชายบูรพา  ใจเงิน
 
1. นายนิวัตร์  เจริญทรัพย์
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายปิยราช  แย้มเอิบสิน
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  วันนะ
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกฤตพร  สุทธกุล
2. เด็กหญิงญาณนันท์  ศรีสุขเกษม
3. เด็กหญิงปริญญา  พุทธา
4. เด็กหญิงวัสสุดา  ภักดี
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  พิกุลทอง
6. เด็กหญิงสุมิตรา  ช่างผัส
 
1. นางจรุวรรณ  แก้วกัน
2. นางสาวฐาปนัฎ  ธงออน
3. นางดางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ์
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  สินไพรวัลย์
2. เด็กหญิงจิตรา  หนั่นตา
3. เด็กหญิงนลพรรณ  แสนคำ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  วารีโพ
5. เด็กหญิงภณิตา  บรรจบรัศมี
6. เด็กหญิงศิราภรณ์  มาแสง
7. เด็กหญิงเจนจิรา  แวงวัน
 
1. นางจิตรา  กิติชัยวรรณ
2. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
3. นางสาวแสงดาว  มูลเมฆ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ยะ
2. เด็กชายสุเมธ  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงโสภา  เมืองแสง
 
1. นางพรพรหม  อินชัย
2. นายเรืองเดช  เพียบเพียร
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายปวิท  บุญมา
2. เด็กชายสมชาย  นายยะ
3. เด็กหญิงเยาวภา  แซ่จ๋าว
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางพรพรรณ  ใจก้อน
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายสมชาย  ลุงออ
2. เด็กหญิงเนตร์นภา  ปาระมี
3. เด็กหญิงโชติชนิต  วิลาสสูงไกล
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางพรพรรณ  ใจก้อน
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญวุฒิ
2. เด็กชายธุวานนท์  มั่นสติ
3. เด็กชายวันชนะ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวดารณี  ประยูรวงษ์
2. นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายทักษิณ  ชอบขยัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฝาหอมตระกูล
3. เด็กชายบูรพา  วาทินวิวัฒนา
 
1. นางพัชรินทร์  นวลเป้า
2. นางสาวอัญจารีย์  เรืองศรี
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันศรี 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  จะอื่อ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  จะอื่อ
3. เด็กชายศักรินทร์  มาเยอะ
 
1. นายวุฒิ  จันทร์สอาด
2. นางสุวคนธ์  ทรงธรรม
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายสมชัย  แซ่หว้า
2. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่จ๋าว
3. เด็กชายอาซาผะ  เลาลี
 
1. นายเรืองเดช   เพียบเพียร
2. นายเรืองเดช   เพียบเพียร
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายจักริน  อี๊อื่อ
2. เด็กชายทูน  ทองขาว
 
1. นางสาวกรวิกา  ชมเกษร
2. นางน้ำฝน  พรหมศรี
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายตุลภัทร  สมใจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลุงอ่อง
 
1. นางยุพิน  อำนา
2. นางวิไลภรณ์  สุจา
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายจักรินทร์  อาซัง
2. เด็กชายพิชัย  อุดร
3. เด็กชายพีรมิตย์  คำผ่อง
 
1. นางพัชรินทร์  นวลเป้า
2. นายอินทร  แก้วป้อม
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กหญิงจิตต์ลาวัลย์  ไชยศรี
2. เด็กชายธีร์ธวัช  เวนวน
3. เด็กชายศุภกร  เอกภาวี
 
1. นายสงกรานต์  คำวงศ์ปิน
2. นางเมตตา  คำวงศ์ปิน
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงจุฑาพร  กันทะวัง
2. เด็กชายปิยรักษ์  ชุ่มมาลี
3. เด็กชายอภิลักษณ์  แก้วอุ๊ด
 
1. นายบุญเทิง  มูลต๊ะ
2. นายประพันธ์  ทองหนัก
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายกิตติกานต์  ดวงปัน
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชมมิ
3. เด็กชายสิวะ  ใจเพ็ญ
 
1. นางสาวฐิติชญา  บรรเรียนกิจ
2. นางบัวจันทร์  มูลต๊ะ