หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายอณา ชัยวรรณากรรมการ
2. นางปรางแก้ว นิติกรกรรมการ
3. นางประภาศรี เลพลกรรมการ
4. นางนารินทร์พร วัชรธนาพัฒน์กรรมการ
5. นางสาวรัตติกานต์ หมื่นใจกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ยิ้มสวัสดิ์กรรมการ
2. นางวัชโรบล บิโข่กรรมการ
3. นางสายสิญจน์ ต้นปากรรมการ
4. นางสุภาวรรณ ปิ่นคำกรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ ดาวิโรจน์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ เขื่อนล้อมกรรมการ
2. นางจินดา กิริยากรรมการ
3. นางทองทวี พรประภากรรมการ
4. นางนิภาพร ใจมูลกรรมการ
5. นางภัทรภรณ์ ศรีถาวรกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญากรรมการ
2. นางบุษบา ฉายะสุโขกรรมการ
3. นางดอกสร้อย บาลศรีกรรมการ
4. นางดวงรัตน์ อรุณศิโรจน์กรรมการ
5. นางสาววริศรา ขยันกิจกรรมการ
6. นางรัศมี วงค์ยศกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรสุดา ดีโพนทักกรรมการ
2. นางไพลิน ศิริวิชัยกรรมการ
3. นางปทุมศรี กันจินะกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ สวัสดิ์รักษ์กรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา แก่นศรีสุขกรรมการ
6. นางกรวรรณ พนาวงค์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ อรุณกรรมการ
2. นางพรชนก ไชยชนะกรรมการ
3. นางนันพร ศิริอุดมกรรมการ
4. นางศรีวิไลส์ ทะแกสัวพันธุ์กรรมการ
5. นางสาวกิ่งกาญจน์ ปันกาศกรรมการ
6. นางสาวน้ำทิพย์ เขื่อนเพชรกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบัวจันทร์ ฟูฟองกรรมการ
2. นางสาวสนธยา อะโนกรรมการ
3. นางสาวภาวินี ศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางเพลินพิศ มิตรานนท์กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ เงินสัจจากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศรีไพร ธรรมวาทิตย์กรรมการ
2. นางสาวนิรดา นิรชานันท์กรรมการ
3. นางไพเราะ เต๋จ๊ะมากรรมการ
4. นางสุรีย์ อุดชากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ จันแก้วกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายปัฎฐวัจน์ เฟืองเพชรกรรมการ
2. นางวรรณี มหาวันกรรมการ
3. นางนนท์ชิชา โลชากรรมการ
4. นางสุพัตร มั่งมูลกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ เลพลกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ สาโรวาทกรรมการ
2. นางศิรินุช สาภิวงค์กรรมการ
3. นางศิขรินทร์ คำขันแก้วกรรมการ
4. นางสมจิตร พิทาคำกรรมการ
5. นางไพรรินทร์ อานนท์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางกชกร อนาวันกรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ วงษยากรรมการ
3. นางกิ่งกมล ฉลอมกรรมการ
4. นางละมัย พันธุ์สัมฤทธิ์กรรมการ
5. นางสาวชุติกานต์ ทามากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ เขื่อนล้อมกรรมการ
2. นางศรีประทิน สมบูรณ์กรรมการ
3. นางประพิณ ศิริกรรมการ
4. นางสัญรญา นวลศิริกรรมการ
5. นางสาวอินทิรา ตากใบกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุพัฒน์ ศิริกรรมการ
2. นางสุดาพร ไทยเหนือกรรมการ
3. นางพรรณี นามมลกรรมการ
4. นางอำพร ยาวิลาศกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ วงศ์ษากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอัจฉภา กาศโอสภกรรมการ
2. นางมณินทร กันตีมูลกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา บุญชูกรรมการ
4. นางละเอียด ขันชัยกรรมการ
5. นางบุศยา พรหมสิทธิกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ กันธโยกรรมการ
2. นางบุญฑริก สุรินทร์กรรมการ
3. นางสมจิตร คำหมื่นกรรมการ
4. นางวนารัตน์ บริบูรณ์กรรมการ
5. นายอนุชา ลังกาพยอมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสงบ หัตถปะนิตย์กรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ใจอาษากรรมการ
3. นางอำพร แก้วใสเงินกรรมการ
4. นางสายพิณ ชัยกิจวรากุลกรรมการ
5. นายประชิต จันทร์เรืองกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสง่า วรรณเลิศกรรมการ
2. นายยวน มูลสถานกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ศิริกรรมการ
4. นายวิทยา ประยูรกรรมการ
5. นายสุพัฒนชัย พรหมเผ่ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสงบ หัถปะนิตย์กรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ใจอาษากรรมการ
3. นางอำพร แก้วใสเงินกรรมการ
4. นางสายพิณ ชัยกิจวรากุลกรรมการ
5. นายประชิต จันทร์เรืองกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสง่า วรรณเลิศกรรมการ
2. นายยวน มูลสถานกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ศิริกรรมการ
4. นายวิทยา ประยูรกรรมการ
5. นายสุพัฒนชัย พรหมเผ่ากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางอริญา ปันธิยะกรรมการ
2. นางมัทนา อุ่นต๊ะกรรมการ
3. นางนงนุช แสนนามวงษ์กรรมการ
4. นางภาวนา โนนทวงค์กรรมการ
5. นายวันชัย สุจากรรมการ
6. นายวิศรุต บุญรังษีกรรมการ
7. นายวัชระ ยะสง่ากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเทวิน ธรรมลังกากรรมการ
2. นางสาวพัชริดา ลำนักเนตรกรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ ศรีใจวงศ์กรรมการ
4. นายรัฐศาสตร์ พรคุณาวุฒิกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ จันทร์หล่มกรรมการ
6. นางอรชุน แก้วกันกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพัฒนา อุตรสุขกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ บุษดีกรรมการ
3. นางธัญญ์พิชชา คำวังกรรมการ
4. นางอรุณี เล็กพลอยกรรมการ
5. นางสนธยา ลำคำกรรมการ
6. นายเมธี แสนสำโรงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางศิริพร พรหมสวัสดิ์กรรมการ
2. นางนงเยาว์ เพชรคงเทพกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ วังตาลกรรมการ
4. นางลำจวน ทิพรสกรรมการ
5. นางสาวสหนันท์ ปัญญากรรมการ
6. นางสาววราพร ชินะมากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ยาประเสริฐกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ เอกตะกรรมการ
3. นางศรีวรรณ์ ศรีวิชัยกรรมการ
4. นางจำเนียร วงค์คำกรรมการ
5. นางสาวอัมพร อินตาลากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา พานพัฒนพงษ์กรรมการ
2. นางดอกฝ้าย แสงสุวรรณ์กรรมการ
3. นายศรีวรรณ จันต๊ะเสาร์กรรมการ
4. นายอภิรักษ์ อภิวงค์งามกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ ตาลป่ากรรมการ
6. นางรสริน พันธุกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางแสงสุรีย์ เทียนแก้วกรรมการ
2. นางเกียรติญา นันทาทองกรรมการ
3. นางปทุมวรรณ เก่งกาจกรรมการ
4. นางปวินตรา นันตากรรมการ
5. นางสมพร ฉัตรคำแปงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางฐิรินทร์ดาว โพธิกุลกรรมการ
2. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์กรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ ลังกาสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวสนทยา บานเย็นกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี อุดทากรรมการ
2. นางศิริขวัญ เตจ๊ะกรรมการ
3. นางพรรณทิพา เขื่อนเพชรกรรมการ
4. นางอำไพ ทานากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ วงค์ทันใจกรรมการ
2. นางฉันทนัทร์ กองบุญกรรมการ
3. นางกัลยา คำชัยยะกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา ทองดังกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางชัชวาลย์ เลิศประเสิรฐกรรมการ
2. นายจำลอง กองกายกรรมการ
3. นางศิลาพร สวัสดิ์คำกรรมการ
4. นางอรวรรณ แก้วมณีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางพันลภา ทิศลากรรมการ
2. นางวิมลวรรณ อินสุวรรณ์กรรมการ
3. นางสาวกุสุมาลย์ อินต๊ะแก้วกรรมการ
4. นางสาวจงสวัสดิ์ อ่อนจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางณิชชารีย์ พูนพัฒนสุวรรณกรรมการ
2. นายศรีทน ขัติหลงกรรมการ
3. นายศิลป์ไชย กาไชยกรรมการ
4. นางสาวประภาพร เปลี่ยนแพลกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ วงค์พิพัฒนธาดากรรมการ
2. นางสาวกฤษฎาพร เขียวอ้ายกรรมการ
3. นางนริทน์ทร ชิตมินทร์กรรมการ
4. นายมานพ วงศ์จูกรรมการ
5. นางสาวอภันตรี มณีโสภณกรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ อนุลมกรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ กันนางกรรมการ
3. นางกัลยาณี สมใจดีกรรมการ
4. นายมานพ ศรีขัติย์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวภัทรา ยาอินตากรรมการ
2. นายสงกรานต์ กาวิโลกรรมการ
3. นายเจริญ อินถากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
2. นายพิภพ วชิรประภากรกรรมการ
3. นางสาวรุจนี สุยวงค์กรรมการ
4. นางมยุรี สิงหาทุมกรรมการ
5. นายสงกรานต์ กาวิโลกรรมการ
6. นายเจริญ อินถากรรมการ
7. นายไมตรี อุดมมิตร์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
2. นายพิภพ วชิรประภากรกรรมการ
3. นางสาวรุจนี สุยวงค์กรรมการ
4. นางมยุรี สิงหาทุมกรรมการ
5. นายสงกรานต์ กาวิโลกรรมการ
6. นายเจริญ อินถากรรมการ
7. นายไมตรี อุดมมิตร์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
2. นายพิภพ วชิรประภากรกรรมการ
3. นางสาวรุจนี สุยวงค์กรรมการ
4. นายไมตรี อุดมมิตร์กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่กรรมการ
6. นายสงกรานต์ กาวิโลกรรมการ
7. นายเจริญ อินถากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
2. นายพิภพ วชิรประภากรกรรมการ
3. นางสาวรุจนี สุยวงค์กรรมการ
4. นายไมตรี อุดมมิตร์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา มหาวรรณ์กรรมการ
6. นายสงกรานต์ กาวิโลกรรมการ
7. นายเจริญ อินถากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางคัทรียา หนองภักดีกรรมการ
2. นายภัทรพันธ์ ชัยมณีกรรมการ
3. นายนันทยศ นนธิจันทร์กรรมการ
4. นางกลัยาณี อินภิไชยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศศืมาภรณ์ พลอยสำลีกรรมการ
2. นายดำรง วงค์คำจันทร์กรรมการ
3. นางวิราภรณ์ บุญเจริญกรรมการ
4. นางณิชชนันท์ พรมแดนกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนภางค์ ทองดีกรรมการ
2. นางยุพิน เสนีย์วงค์ ณ อยุธยากรรมการ
3. นายศราวุธ ดอกแดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพันลภ คำสาพิศกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีการุณ เจริญยิ่งกรรมการ
3. นางรำแพน สุพิณวงศ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเรียม สิงห์พรกรรมการ
2. นางกฤษฎาพร ณ เชียงใหม่กรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ อรุณศิโรจน์กรรมการ
4. นายประสงค์ ชุ่มอินทร์จักร์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเรณู เหล่ากาวีกรรมการ
2. นางมณีพรรณ ศรีทองกรรมการ
3. นายสุรพล ดวงสุวรรณกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ แสนสุวรรณกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายวุฒิพงษ์ อุ่นอินต๊ะกรรมการ
2. นายธีรภัทร์ เทพคำกรรมการ
3. นายคม กล่อมเกลากรรมการ
4. นายเจษฎาพร ปัญญายิ่งกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายวุฒิพงษ์ อุ่นอินต๊ะกรรมการ
2. นายธีรภัทร์ เทพคำกรรมการ
3. นายคม กล่อมเกลากรรมการ
4. นายเจษฎาพร ปัญญายิ่งกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ สะอาดล้วนกรรมการ
2. นางบุษบา มาระดีกรรมการ
3. นางสุดา เปี้ยมึ้งกรรมการ
4. นายอมร ไทยกรรณ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรากร ขวัญสุวรรณกรรมการ
2. นายบุญเสริม น้อยสุวรรณกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ สิงห์จูกรรมการ
4. นางทิพากร จันทร์ธีรโรจน์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชญานิฐฎ์ นันทศักดิ์กรรมการ
2. นายชาญชัย สีแดดกรรมการ
3. นายถนัดกิจ นามเกิดกรรมการ
4. นางรวิพร ครุ่ยทองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนงเยาว์ ศรีอินทร์กรรมการ
2. นายวรสรวง สุทธิสวรรค์กรรมการ
3. นายทองใบ บัวบานกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ประชาธิกุลชัยกรรมการ
5. นางสาวสายฝน ใจปวงกรรมการ
6. นางชนินาถ ยุพการณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนภาพร พงษ์กษัตริย์กรรมการ
2. นางนงนุช หมีโชติกรรมการ
3. นางนตยา โกแสนตอกรรมการ
4. นางชวนพิศ ประยูรกรรมการ
5. นางชนินาถ ยุพการณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชายุตี จินดาหลวงกรรมการ
2. นายสุรวัฒน์ เมืองมูลกรรมการ
3. นางลำดวน โปธากรรมการ
4. นางศิริกานต์ เฟยศรีกรรมการ
5. นายถนอม ขันคำกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางปุลพร ยืนบุญกรรมการ
2. นายไกรสร จินะแก้วกรรมการ
3. นางสุพรรรณี อารีพันธ์กรรมการ
4. นายกษิดิส สล่าบันกรรมการ
5. นายณัฎฐพล หน่อคำ กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางปุลพร ยืนบุญกรรมการ
2. นายไกรสร จินะแก้วกรรมการ
3. นางสุพรรรณี อารีพันธ์กรรมการ
4. นายกษิดิส สล่าบันกรรมการ
5. นายณัฎฐพล หน่อคำ กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ ฟ้าสารกรรมการ
2. นายไมตรี วิเศษกรรมการ
3. นายเรวัตร วรรณวัตกรรมการ
4. นายอานนท์ อุปนันท์กรรมการ
5. นายอุดร เพ็งสอนกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ไข่แก้วกรรมการ
7. นายภูมิวัฒน์ ไชยประคองกรรมการ
8. นายชาญนรินทร์ นวนพคุณกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์พีรัช ศรีสุวรรณ์กรรมการ
2. นายศราวุธ สุขดีกรรมการ
3. นางยุพารัตน์ ใจแก้วกรรมการ
4. นายอานนท์ อุปนันท์กรรมการ
5. นายอุดร เพ็งสอนกรรมการ
6. นายจีรศักดิ์ คนสะอาดกรรมการ
7. นายเรวัตร วรรณวัตกรรมการ
8. นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชากรรมการ
9. นายวสันต์ คำแพงกรรมการ
10. นางสาวมานิตา สิงห์คำกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางยุพารัตน์ ใจแก้วกรรมการ
2. นายวรวิทย์ มั่นนุชกรรมการ
3. นายนพดล สายเมืองแก้วกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนภดล อินสอนกรรมการ
5. นายไกรทัพ สมณะกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเสร ภีระกรรมการ
2. นายชโยดม คำมูลกรรมการ
3. นายพรรัตน์ นักสิงห์กรรมการ
4. นางนงคราญ ใจธิดากรรมการ
5. นางประกฤต วังพฤกษ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวรินลภัทร์ พชรศักดิ์ศิริกรรมการ
2. นายสมพร กำลังศรีกรรมการ
3. นางปารณีย์ แว่นฟ้ากรรมการ
4. นางจำเนียง สมบูรณ์กรรมการ
5. นายชาตรี วงศ์จำรัสกรรมการ
6. นายพิศาล ปวงฟูกรรมการ
7. นายไกรวิชญ์ จอวากรรมการ
8. นายณัฐพงษ์ อาภรณ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ วงษากรรมการ
2. นางพิมพา ไตรยานุภาพกรรมการ
3. นายวสันต์ คำแพงกรรมการ
4. นายวัชรินทร์พงษ์ ศิริมากรรมการ
5. นายเด่นไทย โกมลบุตรกรรมการ
6. นายพิชิต ปวงคำกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายปริญญา อังกุลดีกรรมการ
2. นายประชัน กันธะมาลัยกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศุภวิวัฒนพงษ์กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเศวต อินทวงศ์พงษ์กรรมการ
2. นางจุไร พรหมคำกรรมการ
3. นายอภิชาติ สุวพงษ์กรรมการ
4. นางนุสรา ปวงจักรทากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ปรังกรรมการ
2. นางสาวประทุมพร น้อยทูกรรมการ
3. นางสาวสุธรรม ยาริมูลกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ไชยเทศกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเสน่ห์ นกแก้วกรรมการ
2. นายอดิศร แสนแปงกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา กันสีนวลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ ไชยยองกรรมการ
2. นายชัพเวท วงษ์เทพกรรมการ
3. นางเพ็ญแข ปานหมอกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางวิภา สมเกตุกรรมการ
2. นางสาวสมใจ สุทธิวงค์กรรมการ
3. นายสงกรานต์ โปธากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เกษเกษีกรรมการ
2. นางสาวณัชชา กาญจ์กนกพรกรรมการ
3. นายสมบัติ สิทันกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเสฏฐฌา กันทากรรมการ
2. นายสำราญ คำเป็งกรรมการ
3. นายอุดม สาลีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจีระเดช อินทขัตย์กรรมการ
2. นายสมพร สมบูรณ์ชัยกรรมการ
3. นางสุมาลี ทาศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ ต๊ะมูลกรรมการ
2. นางสาวพรรณี จันณรงค์กรรมการ
3. นายประกิจ จักร์แก้วกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปัณณ์ทัตถ์ ปวงคำกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นกรรมการ
3. นายนิกร มะธุกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ สุวพงษ์กรรมการ
2. นางสาวคชาภรณ์ อินทะชัยกรรมการ
3. นางสาวสุธรรม ยาริมูลกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายบรรเจิด วิมลสุจริตกรรมการ
2. นายอเนก วงศ์ก่ำกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ศรีเป็งกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายฉัตรินทร์ ศิริกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ศรีพลกรรมการ
3. นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวลกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ชมพูกรรมการ
2. นายสิทธิ์พงษ์ แปงจิ่งตากรรมการ
3. นางละออง แก้วกาศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
3. นายธนภัทร์ อินต๊ะพรหมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
6. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์กรรมการ
7. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
3. นายธนภัทร์ อินต๊ะพรหมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
6. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์กรรมการ
7. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
3. นายธนภัทร์ อินต๊ะพรหมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
6. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์กรรมการ
7. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
3. นายธนภัทร์ อินต๊ะพรหมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
6. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์กรรมการ
7. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
3. นายธนภัทร์ อินต๊ะพรหมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
6. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
7. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์กรรมการ
8. นายสาโรจน์ มาหมื่นกรรมการ
9. นายศราวุธ ปัญญากรรมการ
10. นายมณฑล ธงเทียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
3. นายธนภัทร์ อินต๊ะพรหมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
6. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์กรรมการ
7. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
3. นายธนภัทร์ อินต๊ะพรหมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
6. นายทรงพล ภาคแก้วกรรมการ
7. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์กรรมการ
8. นายสาโรจน์ มาหมื่นกรรมการ
9. นายศราวุธ ปัญญากรรมการ
10. นายมณฑล ธงเทียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสรายุทธ นันทาทองกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ มาละดากรรมการ
3. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
4. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์กรรมการ
5. นายศราวุธ เมืองมูลกรรมการ
6. นายชาตรี ขันด้วงกรรมการ
7. นางปราณี สุขพันธ์กรรมการ
8. นางพนิดา จันทศรีกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสรายุทธ นันทาทองกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ มาละดากรรมการ
3. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
4. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติกรรมการ
2. นายวีระชัย ยะธะนะกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์กรรมการ
4. นายวรากร หมื่นประจำกรรมการ
5. นายณัฏฐ์ จันทร์หล้ากรรมการ
6. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติกรรมการ
2. นายวีระชัย ยะธะนะกรรมการ
3. นายจักร์พงศ์ ท้าวจำนงค์กรรมการ
4. นายวรากร หมินประจำกรรมการ
5. นายณัฏฐ์ จันทร์หล้ากรรมการ
6. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติกรรมการ
2. นายวีระชัย ยะธะนะกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์กรรมการ
4. นายวรากร หมื่นประจำกรรมการ
5. นายณัฏฐ์ จันทร์หล้ากรรมการ
6. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติกรรมการ
2. นายวีระชัย ยะธะนะกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์กรรมการ
4. นายวรากร หมื่นประจำกรรมการ
5. นายณัฏฐ์ จันทร์หล้ากรรมการ
6. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีวิลัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์บุญตันกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติกรรมการ
5. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์กรรมการ
7. นายยุทธการ จินาติกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีวิลัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์บุญตันกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติกรรมการ
5. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์กรรมการ
7. นายยุทธนา จินาคำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีวิลัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์บุญตันกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติกรรมการ
5. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์กรรมการ
7. นายยุทธนา จินาคำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีวิลัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์บุญตันกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ กาญจนะประโชติกรรมการ
5. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์กรรมการ
7. นายยุทธนา จินาคำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวประภัสสร วงศ์ชัยกรรมการ
2. นางชนิดาภา บุญลำกรรมการ
3. นางสาวอรสา เอื้องเขียวกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ บุญแขวงกรรมการ
5. นายปรีชา ไชยวงค์กรรมการ
6. นายพิเชษฐ ธนาวงค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วงศ์ชัยกรรมการ
2. นางชนิดาภา บุญลำกรรมการ
3. นางสาวอรสา เอื้องเขียวกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ บุญแขวงกรรมการ
5. นายปรีชา ไชยวงค์กรรมการ
6. นายพิเชษฐ ธนาวงค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวประภัสสร วงศ์ชัยกรรมการ
2. นางชนิดาภา บุญลำกรรมการ
3. นางสาวอรสา เอื้องเขียวกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ บุญแขวงกรรมการ
5. นายปรีชา ไชยวงค์กรรมการ
6. นายพิเชษฐ ธนาวงค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วงศ์ชัยกรรมการ
2. นางชนิดาภา บุญลำกรรมการ
3. นางสาวอรสา เอื้องเขียวกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ บุญแขวงกรรมการ
5. นายปรีชา ไชยวงค์กรรมการ
6. นายพิเชษฐ ธนาวงค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนเรศ สมจันทร์กรรมการ
2. นางจันทนา แก้วคำกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
4. นายสาธิต ไชยเมืองยองกรรมการ
5. นายสุวิทย์ อุปคำกรรมการ
6. นายวอน โชติระวีวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนเรศ สมจันทร์กรรมการ
2. นางจันทนา แก้วคำกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
4. นายสาธิต ไชยเมืองยองกรรมการ
5. นายสุวิทย์ อุปคำกรรมการ
6. นายวอน โชติระวีวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนเรศ สมจันทร์กรรมการ
2. นางจันทนา แก้วคำกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
4. นายสาธิต ไชยเมืองยองกรรมการ
5. นายสุวิทย์ อุปคำกรรมการ
6. นายวอน โชติระวีวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนเรศ สมจันทร์กรรมการ
2. นางจันทนา แก้วคำกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
4. นายสาธิต ไชยเมืองยองกรรมการ
5. นายสุวิทย์ อุปคำกรรมการ
6. นายวอน โชติระวีวัฒน์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางตรียุคล กาขาวกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์กรรมการ
3. นางสาวชลินทรา จันทร์ธีระโรจน์กรรมการ
4. นางศิราณี ปัญโญกิจกรรมการ
5. นายธัชพล สุวรรณพงษ์กรรมการ
6. นางณัฐนันท์ สำเภาแก้วกรรมการ
7. นางสาวสุชาดา บุบผากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางตรียุคล กาขาวกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์กรรมการ
3. นางสาวชลินทรา จันทร์ธีระโรจน์กรรมการ
4. นางศิราณี ปัญโญกิจกรรมการ
5. นายธัชพล สุวรรณพงษ์กรรมการ
6. นางณัฐนันท์ สำเภาแก้วกรรมการ
7. นางสาวสุชาดา บุบผากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์กรรมการ
2. นางกีรติ ณ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ชมภูเทพกรรมการ
4. นางจารุณี สุทธิสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ บุญทวีกรรมการ
6. นางธมน สังข์สำราญกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์กรรมการ
2. นางกีรติ ณ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ชมภูเทพกรรมการ
4. นางจารุณี สุทธิสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ บุญทวีกรรมการ
6. นางธมน สังข์สำราญกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางปรียาภรณ์ภัทร์ สัพไพรกรรมการ
2. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์กรรมการ
3. นางจีรพร อิงคสันติกุลกรรมการ
4. นางสาวสุวนา ขัดเงางามกรรมการ
5. นางชนินาถ ยุพการณ์กรรมการ
6. นางสาวรสสุคนธฺ์ จินณรักษ์กรรมการ
7. นางสุกันยา อินทิมกรรมการ
8. นางศรีลา สมบัติใหม่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์กรรมการ
2. นางจีรพร อิงคสันติกุลกรรมการ
3. นางสาวสุวนา ขัดเงางามกรรมการ
4. นางชนินาถ ยุพการณ์กรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธฺ์ จินณรักษ์กรรมการ
6. นางศรีลา สมบัติใหม่กรรมการ
7. นางสุกันยา อินทิมกรรมการ
8. นางปรียาภรณ์ภัทร์ สัพไพรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางต้องลักษณ์ ปันผสมกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภรณ์ มูลฟูกรรมการ
3. นางยุพา ทองปรอนกรรมการ
4. นางอุบล ทองชัยกรรมการ
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณีกรรมการ
6. นางภัทรา อินภิบาลกรรมการ
7. นางธัญมน ท้าวจำนงค์กรรมการ
8. นางนงเยาว์ โพธิ์เงินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางต้องลักษณ์ ปันผสมกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภรณ์ มูลฟูกรรมการ
3. นางยุพา ทองปรอนกรรมการ
4. นางอุบล ทองชัยกรรมการ
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณีกรรมการ
6. นางภัทรา อินภิบาลกรรมการ
7. นางธัญมน ท้าวจำนงค์กรรมการ
8. นางนงเยาว์ โพธิ์เงินกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธันวา ชัยทองกรรมการ
2. นายสุธิพงษ์ อริยะกุลกรรมการ
3. นายระพีพัฒน์ ปัญญาพรมกรรมการ
4. นายนิพัตร์ เรือนใจกรรมการ
5. นายคมกริช รัตนแสงกรรมการ
6. จ.ส.อ.อิทธิพงษ์ วิวัฒนเจริญกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนฤชัย มุกสะดีกรรมการ
2. นายวิกรม ชัยมูลกรรมการ
3. นางศรีลัย ดวงศรีกรรมการ
4. นายสรรค์ ไชยมงคลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสายธาร ผู้อยู่สุขกรรมการ
2. นางกัลยาณี ฤทธิลอมกรรมการ
3. นางภาวสุทธิ์ หน่อแหวนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเสถียร ปัญญาธรรมกรรมการ
2. นางฉัตรสุดา บุญทวีกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ไชยเทศกรรมการ
4. นายประหยัด คงบุญแก้วกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวณิชโรจน์ ภัทร์วิจารณ์กรรมการ
2. นางสาวสายฝน ศรีวิชัยกรรมการ
3. นายฉัตรินทร์ ศิริกรรมการ
4. นายสำเร็จ อุปละกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์ฉาย ไชยะหมื่นกรรมการ
2. นางแสงหล้า ไทยวงษ์กรรมการ
3. นางเทียบ แสงสงค์กรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ สีทากรรมการ
5. นางกาญจนา มหาวรรณ์กรรมการ
6. นางเกษรา ศิลรักษ์กรรมการ
7. นางสาวกัลยา วิชัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเกษร ชมภูกรรมการ
2. นางวรรนี มหาวันกรรมการ
3. นางสาวกัลยากร สุพิณวงค์กรรมการ
4. นางพิณสาย อมรศักดิ์กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ปัญโญกิจกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางแจ่มจันทร์ วงค์เมธากรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ เวชกิจโกศลกรรมการ
3. นางธันยารัตน์ ธรรมสุวรรณ์กรรมการ
4. นางทิวาทิพย์ เพชรขว้างกรรมการ
5. นายกฤษณะ กันตีมูลกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ สุทธิไชยกรรมการ
2. นางมัชฌิมาพร กาศโอสถกรรมการ
3. นายนรันดร ทนันชัยบุตรกรรมการ
4. นายกิตติ ศิริจันทร์ กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ เมืองแก้วกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางมรกต จาวสถาพรกรรมการ
2. นายประเสริฐ จันทะวันกรรมการ
3. นายอำมอน ศรีเกตุกรรมการ
4. นางเพลินพิศ เรืองอ่อนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสง่า วรรณเลิศกรรมการ
2. นางฉัตรสุดา บุญทวีกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ วรรณหอมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ สุพิณวงศ์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่ากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ ใหม่คำกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา วงค์รินทร์กรรมการ
3. นางสาวธนพร จั่นเพชรกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางบุญยวีร์ วงศ์สูนกรรมการ
2. นางสาวสุบัญชี วรรณสารกรรมการ
3. นางนิตยา นวลยาภัสกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณุภัทรณีย์ ทัศเกตุกรรมการ
2. นางวันดี หงษ์อารีย์กรรมการ
3. นางเพลินพิศ เรืองอ่อนกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางวนิดา กาใจคำกรรมการ
2. นายกัลยาณี อักษรศรีกรรมการ
3. นางสารภี สารจันทร์กรรมการ
4. นางสาววารี แสนแปงกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ ทรายคำกรรมการ
2. นางนิศาชล โสภากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ศิริกรรมการ
4. นางวรรณวดี ไชยชนะกรรมการ
5. นางปฏิญญา หน่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวอุทิศพร สามล้านกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ มามีกรรมการ
3. นางสาวกัลยา วิชัยกรรมการ
4. นางเทียบ แสงสงค์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางแสงทอง บุญเชิดกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ตนพยอมกรรมการ
3. นางราณี ดีวาสนากังวานกรรมการ
4. นางศิรินันท์ คำวงศ์ปินกรรมการ
5. นางสาวสุกันยา ศรีคำชุมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนราลักษณ์ พวันนากรรมการ
2. นางดรุณี กันทาปินกรรมการ
3. นางสุดใจ เจริญสุขกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนิพัตร์ เรือนใจกรรมการ
2. นางมัณฑนา วิยะกรรมการ
3. นางอัญชลี กาญจนสุวรรณ์กรรมการ
4. นางปราณี พรหมพันธุ์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ เจ็ตจงกรรมการ
2. นางสาวแววดาว สุทธหลวงกรรมการ
3. นางเพลินพิศ ใหม่ดีกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ กันทากรรมการ
5. นายพัฎกร์ ศูนย์จันทร์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ อรุณกรรมการ
2. นายสันติ ภิระบรรณกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ บัวบานกรรมการ
4. นายทวีชัย สุริวรรณกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา กาสุริยะกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางทิพวรรณ คำมากรรมการ
2. นางณัฐจรี เดชะวิทยจินดากรรมการ
3. นางสาวอำพร ชัยปะละกรรมการ
4. นางมณฑิรา หล้าคำแก้วกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางดวงใจ ปริปุณณากรกรรมการ
2. นางชวนพิศ คล้ายหริ่มกรรมการ
3. นางสาวทักษิณา กาสุริยะกรรมการ
4. นายสุระพงษ์ ติยะธรรมกรรมการ
5. นางสาวอำพร ชัยปะละกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ วาสนาวณิชกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ แก้ววิวัฒน์กรรมการ
3. นายธนญชัย มุกพลอยกรรมการ
4. นายสุวรี รักประชากรรมการ
5. นางสาวกานต์พิชชา สุยะพอกรรมการ
6. นางสาวนันท์นภัส คำเขียวกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจาฬิธิพัณธุ์ อินต๊ะแก้วกรรมการ
2. นางกัญญ์วรา รุ่งศรีกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ บัวบานกรรมการ
4. นายอานนท์ กำบุตรกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี สิงห์ทอนกรรมการ
2. นางสาวปริศนา มะโนการกรรมการ
3. นางฐิตารีย์ แสงสุวรรณกรรมการ
4. นายวิชา หล้าคำแก้วกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ วาสนาวณิชกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ แก้ววิวัฒน์กรรมการ
3. นายมาสพงษ์ ทิพย์ไพร่กรรมการ
4. นายนิติ วุฒิธนากรกุลกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายคงศักดิ์ ตนประเสริฐกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ บัวเปิดกรรมการ
3. นายคณิน นนทศิลากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายเจษฎา ดอยแก่นกรรมการ
2. นางสาวประมวลพรรณ ปวงคำกรรมการ
3. นายปุณณชาติ ชาติผากรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ จีจูกรรมการ
5. นางสาวกลีบเกสร สุดโทกรรมการ
6. Mr.Richard Allen weeksกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายอนัน เมืองบัวผันกรรมการ
2. นางสุมาลี วิมลพันธ์กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ สันกาวีกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส กันกากรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ ศึกขยาดกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา กันทะศรกรรมการ
2. นายบุญทำ แผ่นชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศรีปูคำกรรมการ
4. นางอาหลู่ จะหากรรมการ
5. นางสาวพิณณภัทร ตันนิลกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางจตุพร ชินะใจกรรมการ
2. นางภาวศุทธิ์ หน่อยแหวนกรรมการ
3. นางสาวประภารัตน์ ไชยวันกรรมการ
4. นางสาวมาเรียม ปินะกะตากรรมการ
5. นางสาวภรภัทร จีนาแก้วกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุวารี เทพสุรินทร์กรรมการ
2. นางจิรัญติกาล บุญสนองกรรมการ
3. นายรณชัย เมฆกุญชรกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ไข่แก้วกรรมการ
5. นางสาวอุดมลักษณ์ กาติ้งกรรมการ
6. นางสาวสลามรัตน์ นรการผดุงกรรมการ
7. นายฉายทอง จันต๊ะศิริกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวปภวรินทร์ ปภิณวิชยพลกุลกรรมการ
2. นายพจนศักดิ์ กันตีมูลกรรมการ
3. นายสุรพล ดวงสุวรรณกรรมการ
4. นางรุ่งนภา เกตุบุญเรืองกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ เจริญบุญกุลกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางชนากานต์ โนสุกรรมการ
2. นางสาวรัศนี นามวงศ์กรรมการ
3. นายสดายุ ธีรสวัสดิ์กรรมการ
4. นางจารุพรรณี กิตติพรไพโรจน์กรรมการ
5. นางสาวอำพร สังข์บุญกรรมการ
6. นางศศิเขมณัฐ สิญจนาพิมานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ กันธโยกรรมการ
2. นายชคัตตรัย อำไพรัตน์กรรมการ
3. นายเหมือนฝัน ภิบาลวงษ์กรรมการ
4. นายสินเจริญ ส่านุกรรมการ
5. นางศิริกัญญา บุญช่วยกรรมการ
6. นายศราวุธ คำมากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาธิดา ก้อนสมบัติกรรมการ
2. นางสาววีณา กันทากรรมการ
3. นายวิทยา ศรีสุนทรกรรมการ
4. นายกฤษณะ กันตีมูลกรรมการ
5. MissGiney Stevensกรรมการ
6. นางเตือนใจ ปัญญาธรรมกรรมการ
7. นางสมฤทัย ชัยวงค์กรรมการ
8. Mr.Robert millian andersonกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายจักรริช พงษ์อมรพรหมกรรมการ
2. นางปิติพร ธรรมราชกรรมการ
3. นางศรัญญา สุวรรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา จองคำกรรมการ
5. MissGiney Stevensกรรมการ
6. นายธนู ดวงเสาร์กรรมการ
7. นางพัชรินทร์ โสภาบุญกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาววรารัตน์ แพงเพ็งกรรมการ
2. นางสาวพิชญา คำหอมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย โสภีกรรมการ
4. นางนราวรรณ มันนีน่ากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ รักพนารามกรรมการ
6. นางมนทิรา จันทร์ตากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤมล วงศ์สุภากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล วงศ์สุภากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายสาธิต หนูอุ่นกรรมการ
2. นางมัชฌิมา กาศโอสถกรรมการ
3. นางสาววิมล ปวนปันวงค์กรรมการ
4. นางสุภัค ถุงเกษแก้วกรรมการ
5. นายสุภัคว์ ภัควัตพิสุทธิ์กรรมการ
6. นายณัฏฐ์ภวัต ณ เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาภรณ์ รอบคอบกรรมการ
2. นายชาติชาย ภูพิทักษ์ธรรมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันสมกรรมการ
4. นางสาวกิติยา สมพันธ์กรรมการ
5. นางนงเยาว์ อินสอนกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอิ่นแก้ว ดวงดีกรรมการ
2. นายสมนึก อินหวันกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ กำทองกรรมการ
4. นายสนั่น มลานวลกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี ทันดรกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ หม่อนมากรรมการ
7. นางผ่องศรี พิพัฒน์กรรมการ
8. นายสิทธิพงษ์ จันสมกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเอกพันธ์ ทนันไชยกรรมการ
2. นายเดชา สกลกิตติกรรมการ
3. นายสนิท นวลศิริกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ จอมคำกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรียิ่ง อุตตะมะกรรมการ
6. นางสุกันทา อินหวันกรรมการ
7. นางสาวสุนทร ทันดรกรรมการ
8. นายเอกพันธ์ ธนันชัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโสภณ ธิพึงกรรมการ
2. นายเฉลิม พยาราษฎร์กรรมการ
3. นางพิมพร ไตรยานุภาพกรรมการ
4. นายศุทธิชัย อายุมั่นกรรมการ
5. นายวิทยา วังตาลกรรมการ
6. นายเกรียงไกร เที่ยงวันกรรมการ
7. นายวิษณุ แสนมูลเมืองกรรมการ
8. นายเกียรติพงษ์ อุ่นใจกรรมการ
9. นายวรวัฒน์ ธรรมจัยกรรมการ
10. นายอิ่นแก้ว ดวงดีกรรมการ
11. นางวรรณเพ็ญ หม่อนมากรรมการ
12. นายสนั่น มลานวลกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางมยุรา วรรณวัตรกรรมการ
2. นางสุรภี สมวิจิตรกรรมการ
3. นางสุพรรรณี ทองคำกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางมยุรา วรรณวัตรกรรมการ
2. นางสุรภี สมวิจิตรกรรมการ
3. นางสุพรรรณี ทองคำกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมาลัี บุญเทพกรรมการ
2. นางนลินี ศรีจอมทองกรรมการ
3. นางวิมลวรรณ์ อินสุวรรณกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ วรพจน์กรรมการ
5. นางสาวนัฐทพร ชื่นชอบกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกชกร อนาวันกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ทาระกรรมการ
3. นายวิทยา หน่อคำกรรมการ
4. นางศิริกานต์ คำใสกรรมการ
5. นางสาวพริ้มเพรา มณีโชติกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวัชราพร วอพะพอกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ ไชยวัณณ์กรรมการ
3. นายรัตน์ เขื่อนเพชรกรรมการ
4. นางสาวพรรษา จันต๊ะคำกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ คมผลกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางผ่องพรรณ ท่าข้ามกรรมการ
2. นางสาวฉันท์ชนิต สิทธิบุญมีกรรมการ
3. นางนงคราญ บุญทากรรมการ
4. นายนิรุทธิ์ พรมใหม่กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวรพีพรรณ วันคำกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ โปยทองกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ศรีธิพันธ์กรรมการ
4. นายศราวุธ คำมากรรมการ
5. นางสาวพาณิภัค เพ็ชรวิจิตรกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ เนระคำกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายศรีทน จองเซกรรมการ
2. นางสาวศุภมาส อริวรรณากรรมการ
3. นางสาวศิริวรรร ชาน้อยกรรมการ
4. นางสาวจามจุรี สวัสดิ์รักษ์กรรมการ
5. นางสาวสุชีรา วรรณชัยกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวสวรรค์อำไพ มณีส้าวกรรมการ
2. นายอนุชา ลังกาพยอมกรรมการ
3. นางยาใจ ธรรมลังกากรรมการ
4. นางสาวจันธวรรณ ศรีนวลใหญ่กรรมการ
5. นางอรนุช แก้วกันกรรมการ
6. นายพิษณุ ศรีนวลใหญ่กรรมการ
7. นางสาวอรอำไพ ศรีวิชัยกรรมการ
8. นางสาวพรพิมล ธรรมลังกากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางบุญทริก สุรินทร์กรรมการ
2. นายธนาดล เลาจี่กรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางดารา ชุ่มวารีกรรมการ
2. นางละเอียด ขันชัยกรรมการ
3. นางนันทิตา เหล่าขัติยะกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ชาวน่านกรรมการ
5. นางชยาภรณ์ แสนศรีกรรมการ
6. นายโยบ เทพดวงแก้วกรรมการ
7. นางเยาวนิตย์ ไชยราชกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางดารา ชุ่มวารีกรรมการ
2. นางละเอียด ขันชัยกรรมการ
3. นางนันทิตา เหล่าขัติยะกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ชาวน่านกรรมการ
5. นางชยาภรณ์ แสนศรีกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางเสาร์คำ แสนทาโจกรรมการ
2. นางสาวชนานันท์ สิทธิวงศ์กรรมการ
3. นายอรรพล บุญกลิ่นกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ วงค์วรรณกรรมการ
2. นางอัมพร อินตาลากรรมการ
3. นายอากร บุญหมื่นกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางมยุเรศ ชัยชนะกรรมการ
2. นางสายทอง วรรณเลิศกรรมการ
3. นางจันทรา เรือนธนวงษ์กรรมการ
4. นางนภาพร บุตรเปากรรมการ
5. นางธนกร เรือนน้องกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปิยะนาถ ธรรมสิทธิ์กรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ยาประเสริฐกรรมการ
3. นางรัตนาพร จันทร์แก้วกรรมการ
4. นางศศิภา ใจคำปันกรรมการ
5. นางพัชรี สายผาบกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวจันจิรา อุดมากรรมการ
2. นางบัญชร สุรศาสตร์พิศาลกรรมการ
3. นางเมทนี อาสการกรรมการ
4. นางศิรินภา พลอยสำลีกรรมการ
5. นางสาววันวิสา อินทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญากรรมการ
2. นางณมน ศักดิ์ใหญ่กรรมการ
3. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
4. นางสาวสายพิณ เดชปัญญากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญากรรมการ
2. นางณมน ศักดิ์ใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสายพิณ เดชปัญญากรรมการ
4. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญากรรมการ
2. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
3. นางสาวสายพิณ เดชปัญญากรรมการ
4. นางณมน ศักดิ์ใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญากรรมการ
2. นางณมน ศักดิ์ใหญ่กรรมการ
3. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
4. นางสาวสายพิณ เดชปัญญากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญากรรมการ
2. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
3. นางณมน ศักดิ์ใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสายพิณ เดชปัญญากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญากรรมการ
2. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
3. นางณมน ศักดิ์ใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสายพิณ เดชปัญญากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอังคณา เลิศบุญลักษณ์กรรมการ
2. นางพรรณิภา เนติพลกรรมการ
3. นางยาใจ ธรรมลังกากรรมการ
4. นางสาวสาธิกา เต็งโหย่งกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสาธิกา เต็งโหย่งกรรมการ
2. นางสาวแพรวตะวัน ธีระนันท์วดีกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ปุ๊ดปากรรมการ
4. นางดาวเรือง กินาวงศ์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัตนา ปุ๊ดปากรรมการ
2. นางปารณีย์ แว่นฟ้ากรรมการ
3. นางกัญญาภัคร์ อาจหาญกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวแพรวตะวัน ธีระนันท์วดีกรรมการ
2. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์ การะหงษ์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา ปุ๊ดปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวแพรวตะวัน ธีระนันท์วดีกรรมการ
2. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์ การะหงษ์กรรมการ
4. นางสาวรัตน ปุ๊ดปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวแพรวตะวัน ธีระนันท์วดีกรรมการ
2. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์ การะหงษ์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา ปุ๊ดปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวแพรวตะวัน ธีระนันท์วดีกรรมการ
2. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์ การะหงษ์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา ปุ๊ดปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวแพรวตะวัน ธีระนันท์วดีกรรมการ
2. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
3. นางสาวรัตนา ปุ๊ดปากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์ การะหงษ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวแพรวตะวัน ธีระนันท์วดีกรรมการ
2. นายกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์ การะหงษ์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา ปุ๊ดปากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวแพรวตะวัน ธีระนันท์วดีกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ปุ๊ดปากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์ การะหงษ์กรรมการ
4. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนา ปุ๊ดปากรรมการ
2. นางปารณีย์ แว่นฟ้ากรรมการ
3. นางกัญญาภัคร์ อาจหาญกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัตนา ปุ๊ดปากรรมการ
2. นางปารณีย์ แว่นฟ้ากรรมการ
3. นางกัญญาภัคร์ อาจหาญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัตนา ปุ๊ดปากรรมการ
2. นางปารณีย์ แว่นฟ้ากรรมการ
3. นางกัญญาภัคร์ อาจหาญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัญญาภัคร์ อาจหาญกรรมการ
2. นางปารณีย์ แว่นฟ้ากรรมการ
3. นางสาวรัตน ปุ๊ดปากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนัฐพงษ์ พุฒวงษ์กรรมการ
2. นางวาสนา บำรุงเกียรติกรรมการ
3. นางณมน ศักดิ์ใหญ่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ขันคำกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนัฐพงษ์ พุฒวงษ์กรรมการ
2. นางวาสนา บำรุงเกียรติกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ขันคำกรรมการ
4. นางณมน ศักดิ์ใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนัฐพงษ์ พุฒวงษ์กรรมการ
2. นางวาสนา บำรุงเกียรติกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ขันคำกรรมการ
4. นางณมน ศักดิ์ใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนัฐพงษ์ พุฒวงษ์กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ขันคำกรรมการ
3. นางวาสนา บำรุงเกียรติกรรมการ
4. นางณมน ศักดิ์ใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยาใจ ธรรมลังกากรรมการ
2. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ชมเชยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยาใจ ธรรมลังกากรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ ชมเชยกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยาใจ ธรรมลังกากรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ ชมเชยกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ ชมเชยกรรมการ
3. นางพรรณิภา เนติพลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
2. นางพรรณิภา เนติพลกรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ชมเชยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ ชมเชยกรรมการ
3. นางพรรณิภา เนติพลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
Email : slpcm3@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]