สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเชียงดาว 29 9 7 6 45
2 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 26 18 11 3 55
3 บ้านทุ่งข้าวพวง 26 15 11 11 52
4 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 22 12 6 4 40
5 บ้านม่วงชุม 22 6 5 9 33
6 บ้านเปียงหลวง 21 14 8 7 43
7 บ้านเวียงฝาง 21 14 8 3 43
8 รังษีวิทยา 20 18 7 7 45
9 ชุมชนบ้านคาย 19 11 8 3 38
10 บ้านม่อนปิ่น 18 9 2 3 29
11 วัดนันทาราม 18 6 4 8 28
12 บ้านปางต้นเดื่อ 18 4 5 10 27
13 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 18 4 4 5 26
14 ไทยรัฐวิทยา 12 17 10 5 12 32
15 บ้านใหม่หนองบัว 17 10 5 6 32
16 บ้านอรุโณทัย 17 5 4 2 26
17 บ้านแม่สาว 17 4 1 1 22
18 บ้านทุ่งหลุก 15 4 1 1 20
19 บ้านปางปอย 14 7 5 2 26
20 บ้านเหมืองแร่ 14 2 2 2 18
21 ชุมชนบ้านเมืองงาย 13 20 3 7 36
22 บ้านสันต้นหมื้อ 13 10 10 6 33
23 บ้านต้นโชค 13 7 1 0 21
24 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 13 5 2 1 20
25 บ้านเวียงหวาย 13 3 3 0 19
26 บ้านสันทรายคองน้อย 12 10 7 7 29
27 รัตนาเอื้อวิทยา 12 7 2 1 21
28 บ้านสันต้นดู่ 11 6 1 1 18
29 บ้านแม่นะ 11 4 6 4 21
30 บ้านโป่งนก 11 3 3 4 17
31 บ้านแม่คะ 10 3 5 2 18
32 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 10 3 2 3 15
33 บ้านจอง 10 3 2 1 15
34 บ้านหนองยาว 10 3 2 0 15
35 บ้านแม่ข่า 9 12 13 11 34
36 บ้านกองลม 9 7 4 0 20
37 บ้านสุขฤทัย 9 7 3 8 19
38 บ้านสันป่าแดง 9 6 5 4 20
39 บ้านปางเฟือง 8 8 5 5 21
40 บ้านหลวง (ฝาง) 8 8 4 4 20
41 บ้านห้วยงูกลาง 8 6 8 2 22
42 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 8 6 4 4 18
43 บ้านหนองเขียว 8 5 2 3 15
44 เอื้อวิทยา 7 8 4 4 19
45 บ้านท่ามะแกง 7 7 7 4 21
46 บ้านเมืองนะ 7 6 7 3 20
47 ฉือจี้เชียงใหม่ 7 6 5 2 18
48 บ้านป่าแดง 7 6 1 4 14
49 บ้านนาหวาย 7 5 1 3 13
50 บ้านดง 7 5 0 1 12
51 บ้านปางสัก 7 4 5 8 16
52 บ้านศรีดอนชัย 7 3 0 0 10
53 บ้านห้วยเฮี่ยน 7 2 3 5 12
54 บ้านแม่สูนน้อย 7 2 1 1 10
55 บ้านห้วยไคร้ 7 1 1 0 9
56 บ้านต้นผึ้ง 6 12 3 6 21
57 บ้านเมืองคอง 6 9 7 5 22
58 วัดป่าแดง 6 9 3 5 18
59 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 6 5 2 5 13
60 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 6 3 1 2 10
61 บ้านต้นส้าน 6 2 1 0 9
62 บ้านขอบด้ง 6 0 2 0 8
63 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 5 7 4 7 16
64 บ้านดอนชัย 5 5 1 1 11
65 ศีลรวี 5 4 4 1 13
66 บ้านหนองขี้นกยาง 5 3 2 1 10
67 ราชประชานุเคราะห์ 30 5 1 5 1 11
68 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 5 1 0 1 6
69 บ้านอ่าย 4 7 5 2 16
70 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 4 4 3 2 11
71 บ้านป่าบง 4 4 1 0 9
72 นามน 4 3 2 2 9
73 บ้านลาน 4 2 3 2 9
74 บ้านล้องอ้อ 4 1 2 2 7
75 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 4 1 1 1 6
76 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 4 1 1 1 6
77 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 4 1 0 3 5
78 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 4 1 0 2 5
79 บ้านห้วยคอกหมู 3 8 7 0 18
80 บ้านม่วงป๊อก 3 6 2 1 11
81 บ้านใหม่ 3 5 3 1 11
82 สายอักษร 3 4 13 7 20
83 บ้านโละ 3 4 2 1 9
84 บ้านโป่งน้ำร้อน 3 4 0 0 7
85 สันติวนา 3 3 6 2 12
86 บ้านแม่อ้อใน 3 3 2 1 8
87 บ้านเวียงแหง 3 3 2 0 8
88 บ้านปง 3 3 0 5 6
89 บ้านห้วยป่าซาง 3 3 0 1 6
90 บ้านแม่ขิ 3 3 0 0 6
91 บ้านหัวนา 3 3 0 0 6
92 วัดศรีบุญเรือง 3 2 4 2 9
93 บ้านปางมะเยา 3 2 3 1 8
94 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 3 2 2 0 7
95 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 3 2 1 2 6
96 บ้านหัวฝาย 3 1 5 1 9
97 บ้านแม่ใจ 3 1 2 1 6
98 บ้านผาแดง 3 1 0 0 4
99 บ้านปงตำ 3 0 5 3 8
100 บ้านป่าก๊อ 2 8 3 2 13
101 บ้านห้วยไผ่ 2 6 4 3 12
102 บ้านสันป่าเหียว 2 6 2 2 10
103 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 2 4 2 1 8
104 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 2 3 5 6 10
105 บ้านยาง 2 3 2 3 7
106 วัดห้วยน้ำเย็น 2 3 2 2 7
107 บ้านแม่กอนใน 2 3 2 1 7
108 บ้านวังมะริว 2 3 1 2 6
109 บ้านหนองขวาง 2 3 0 0 5
110 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 2 2 5 4 9
111 บ้านหล่ายฝาง 2 2 2 2 6
112 บ้านห้วยปู 2 2 2 0 6
113 บ้านฮ่างต่ำ 2 2 1 0 5
114 บ้านถ้ำตับเตา 2 2 0 1 4
115 บ้านสันปอธง 2 2 0 0 4
116 วิรุณเทพ 2 1 1 0 4
117 บ้านดงป่าลัน 2 0 3 0 5
118 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 2 0 1 0 3
119 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 2 0 1 0 3
120 บ้านป่างิ้ว 2 0 1 0 3
121 บ้านสินชัย 2 0 0 0 2
122 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 1 12 5 3 18
123 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 1 9 2 3 12
124 บ้านหนองบัว 1 5 4 2 10
125 บ้านห้วยศาลา 1 4 0 2 5
126 บ้านออน 1 3 2 1 6
127 บ้านแม่แมะ 1 3 1 2 5
128 บ้านสันป่าข่า 1 2 4 1 7
129 บ้านแม่ทะลบ 1 2 2 3 5
130 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 2 2 0 5
131 บ้านสันทราย 1 2 0 1 3
132 บ้านหนองตุ้ม 1 2 0 0 3
133 บ้านห้วยต้นตอง 1 1 4 1 6
134 บ้านแม่ป๋าม 1 1 1 1 3
135 ปราณีวิทยา 1 1 1 1 3
136 เทศบาล1ไชยปราการ 1 1 1 1 3
137 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1 1 0 1 2
138 กมล-เรียม สุโกศล 1 1 0 0 2
139 บ้านโป่งไฮ 1 1 0 0 2
140 บ้านหลวง 1 0 1 2 2
141 บ้านสันม่วง 1 0 1 0 2
142 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 0 0 1 1
143 วัดอรัญวาสี 1 0 0 0 1
144 วัดบ้านท่า 0 4 3 2 7
145 บ้านถ้ำ 0 3 3 2 6
146 บ้านโป่งถืบ 0 2 2 1 4
147 บ้านดอน 0 2 1 0 3
148 ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 0 2 1 0 3
149 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 2 0 1 2
150 บ้านสันต้นเปา 0 2 0 0 2
151 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 1 2 0 3
152 โครงการหลวงแกน้อย 0 1 2 0 3
153 บ้านห้วยม่วง 0 1 1 1 2
154 ดอยสามหมื่น 0 1 1 0 2
155 บ้านห้วยห้อม 0 1 0 0 1
156 บ้านแม่งอนกลาง 0 1 0 0 1
157 อนุบาลประกายดาว 0 1 0 0 1
158 บ้านห้วยบอน 0 0 2 0 2
159 วัดปางมะโอ 0 0 2 0 2
160 วัดจอมคีรี 0 0 1 2 1
161 บ้านห้วยบง 0 0 1 0 1
162 บ้านสบคาบ 0 0 1 0 1
163 บ้านหนองเต็ง 0 0 1 0 1
164 ตชด.ทุติยโพธิอนุสรณ์ 0 0 0 1 0
165 แกน้อยศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 952 670 448 364 2,434