สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเวียงฝาง 11 8 1 20 26 15 8 4 49
2 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 11 3 1 15 18 4 4 5 26
3 ไทยรัฐวิทยา 12 8 5 1 14 17 10 5 12 32
4 บ้านม่อนปิ่น 7 3 8 18 20 9 2 3 31
5 บ้านแม่สาว 7 3 1 11 17 4 1 1 22
6 บ้านทุ่งหลุก 6 1 4 11 16 4 1 1 21
7 บ้านเชียงดาว 5 10 10 25 31 9 7 6 47
8 รังษีวิทยา 5 9 6 20 20 18 7 7 45
9 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 5 4 4 13 26 18 11 3 55
10 ชุมชนบ้านเมืองงาย 5 4 1 10 13 20 3 7 36
11 บ้านใหม่หนองบัว 5 3 3 11 19 10 5 6 34
12 บ้านเวียงหวาย 5 3 2 10 13 3 3 0 19
13 ชุมชนบ้านคาย 5 2 4 11 19 11 8 3 38
14 บ้านลาน 5 2 0 7 7 2 3 3 12
15 บ้านปางเฟือง 5 1 0 6 8 8 5 5 21
16 บ้านเปียงหลวง 4 7 7 18 22 14 8 7 44
17 บ้านม่วงชุม 4 5 3 12 22 6 5 9 33
18 บ้านเหมืองแร่ 4 5 3 12 19 2 2 2 23
19 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 4 4 6 14 18 6 2 2 26
20 บ้านสันทรายคองน้อย 4 2 2 8 12 10 7 7 29
21 บ้านดง 4 2 2 8 10 5 0 1 15
22 บ้านต้นส้าน 4 2 0 6 6 2 1 0 9
23 บ้านสันต้นหมื้อ 4 1 3 8 13 10 10 6 33
24 บ้านขอบด้ง 4 0 0 4 6 0 2 0 8
25 วัดนันทาราม 3 8 3 14 23 6 4 8 33
26 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 3 7 5 15 22 12 6 4 40
27 บ้านต้นโชค 3 4 0 7 13 7 1 0 21
28 บ้านทุ่งข้าวพวง 3 3 7 13 26 15 11 11 52
29 บ้านแม่นะ 3 3 3 9 14 4 6 5 24
30 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 3 2 1 6 8 6 4 4 18
31 บ้านห้วยไคร้ 3 2 1 6 7 1 1 0 9
32 บ้านปางปอย 3 1 6 10 15 7 5 2 27
33 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 3 1 1 5 8 3 2 2 13
34 บ้านจอง 3 1 0 4 10 3 2 1 15
35 บ้านนาหวาย 3 1 0 4 7 5 1 3 13
36 บ้านหลวง (ฝาง) 3 0 4 7 8 8 4 4 20
37 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 2 3 2 7 11 3 2 3 16
38 บ้านแม่สูนน้อย 2 3 0 5 7 2 1 1 10
39 บ้านอรุโณทัย 2 2 3 7 17 5 4 2 26
40 ราชประชานุเคราะห์ 30 2 2 3 7 11 2 5 2 18
41 บ้านหนองเขียว 2 2 2 6 10 5 2 3 17
42 บ้านหนองยาว 2 2 1 5 10 3 2 0 15
43 บ้านสุขฤทัย 2 1 2 5 9 7 3 8 19
44 ศีลรวี 2 1 0 3 5 4 4 1 13
45 บ้านแม่คะ 2 0 2 4 10 4 5 2 19
46 บ้านล้องอ้อ 2 0 2 4 4 1 2 2 7
47 บ้านแม่ใจ 2 0 1 3 4 1 2 1 7
48 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 2 0 0 2 3 2 2 0 7
49 บ้านถ้ำตับเตา 2 0 0 2 3 2 0 1 5
50 บ้านกองลม 1 5 1 7 9 7 4 0 20
51 บ้านท่ามะแกง 1 4 1 6 7 7 7 4 21
52 บ้านแม่ข่า 1 3 4 8 12 14 13 11 39
53 รัตนาเอื้อวิทยา 1 2 4 7 12 7 2 1 21
54 บ้านโป่งนก 1 2 2 5 12 3 3 4 18
55 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 1 1 1 3 4 1 1 1 6
56 สันติวนา 1 1 1 3 3 3 6 2 12
57 บ้านใหม่ 1 1 0 2 5 5 3 1 13
58 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 1 0 2 3 4 0 0 7
59 บ้านห้วยป่าซาง 1 1 0 2 3 3 0 1 6
60 บ้านแม่ขิ 1 1 0 2 3 3 0 0 6
61 บ้านสันทราย 1 0 2 3 1 2 0 1 3
62 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 0 1 2 7 6 5 2 18
63 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1 0 1 2 5 7 4 7 16
64 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1 0 1 2 4 1 0 3 5
65 บ้านเวียงแหง 1 0 1 2 3 3 2 1 8
66 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 1 0 1 2 1 12 5 3 18
67 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1 0 0 1 6 5 2 5 13
68 บ้านแม่อ้อใน 1 0 0 1 4 3 2 1 9
69 วัดศรีบุญเรือง 1 0 0 1 4 2 4 2 10
70 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
71 บ้านออน 1 0 0 1 1 3 2 1 6
72 วัดจอมคีรี 1 0 0 1 1 0 1 2 2
73 วัดอรัญวาสี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านสันต้นดู่ 0 3 1 4 11 6 1 1 18
75 บ้านห้วยเฮี่ยน 0 2 3 5 12 2 3 5 17
76 บ้านปางต้นเดื่อ 0 2 1 3 18 4 5 10 27
77 สายอักษร 0 2 1 3 3 4 13 7 20
78 บ้านห้วยไผ่ 0 2 0 2 4 6 4 3 14
79 บ้านห้วยคอกหมู 0 2 0 2 3 8 7 0 18
80 บ้านศรีดอนชัย 0 1 3 4 7 3 0 0 10
81 บ้านเมืองนะ 0 1 2 3 7 6 7 3 20
82 บ้านป่าแดง 0 1 2 3 7 6 1 4 14
83 บ้านสันป่าแดง 0 1 1 2 9 6 5 4 20
84 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 1 1 2 4 4 3 2 11
85 บ้านหัวฝาย 0 1 1 2 3 1 5 1 9
86 บ้านผาแดง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
87 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 0 1 1 2 2 3 5 6 10
88 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 1 0 1 5 1 0 2 6
89 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 1 0 1 4 1 1 1 6
90 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 0 1 0 1 3 4 2 1 9
91 บ้านปง 0 1 0 1 3 3 0 5 6
92 บ้านหัวนา 0 1 0 1 3 3 0 0 6
93 บ้านปางมะเยา 0 1 0 1 3 2 3 1 8
94 วัดห้วยน้ำเย็น 0 1 0 1 2 3 2 2 7
95 บ้านฮ่างต่ำ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
96 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 0 1 0 1 2 0 1 0 3
97 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 0 1 0 1 1 2 2 0 5
98 บ้านปางสัก 0 0 3 3 7 4 5 8 16
99 บ้านต้นผึ้ง 0 0 3 3 6 12 3 6 21
100 บ้านป่าบง 0 0 2 2 7 4 1 0 12
101 เอื้อวิทยา 0 0 1 1 7 8 4 4 19
102 บ้านเมืองคอง 0 0 1 1 6 9 7 5 22
103 บ้านอ่าย 0 0 1 1 6 8 5 3 19
104 บ้านหนองขี้นกยาง 0 0 1 1 5 3 2 1 10
105 นามน 0 0 1 1 4 3 2 2 9
106 บ้านดงป่าลัน 0 0 1 1 3 0 3 0 6
107 บ้านป่าก๊อ 0 0 1 1 2 8 3 2 13
108 บ้านแม่กอนใน 0 0 1 1 2 3 2 1 7
109 บ้านสันปอธง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
110 บ้านป่างิ้ว 0 0 1 1 2 0 1 0 3
111 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 0 0 1 1 1 9 2 3 12
112 บ้านแม่ป๋าม 0 0 1 1 1 1 1 1 3
113 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2
114 บ้านห้วยงูกลาง 0 0 0 0 8 6 8 2 22
115 วัดป่าแดง 0 0 0 0 6 10 3 5 19
116 บ้านดอนชัย 0 0 0 0 5 5 1 1 11
117 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 5 1 0 1 6
118 บ้านม่วงป๊อก 0 0 0 0 3 6 2 1 11
119 บ้านโละ 0 0 0 0 3 4 2 1 9
120 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 3 2 1 2 6
121 บ้านปงตำ 0 0 0 0 3 0 5 3 8
122 บ้านสันป่าเหียว 0 0 0 0 2 6 2 2 10
123 บ้านยาง 0 0 0 0 2 3 2 3 7
124 บ้านวังมะริว 0 0 0 0 2 3 1 2 6
125 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
126 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 0 0 0 0 2 2 5 4 9
127 บ้านหล่ายฝาง 0 0 0 0 2 2 2 2 6
128 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 2 2 2 0 6
129 วิรุณเทพ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
130 บ้านสินชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 5 4 2 10
132 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 1 4 0 2 5
133 บ้านแม่แมะ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
134 บ้านสันป่าข่า 0 0 0 0 1 2 4 1 7
135 บ้านแม่ทะลบ 0 0 0 0 1 2 2 3 5
136 บ้านหนองตุ้ม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
137 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 0 0 1 1 4 1 6
138 ปราณีวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
139 เทศบาล1ไชยปราการ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
140 กมล-เรียม สุโกศล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
141 บ้านโป่งไฮ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านหลวง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
143 บ้านสันม่วง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 0 0 0 1 0 0 1 1
145 วัดบ้านท่า 0 0 0 0 0 4 3 2 7
146 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 3 3 2 6
147 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
148 บ้านดอน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
149 ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
150 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
151 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
152 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
153 โครงการหลวงแกน้อย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
154 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
155 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านแม่งอนกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 อนุบาลประกายดาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
160 วัดปางมะโอ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
161 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านสบคาบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านหนองเต็ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 ตชด.ทุติยโพธิอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 แกน้อยศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 217 191 181 589 1,027 678 449 372 2,154