สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเชียงดาว 31 9 7 6 47
2 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 26 18 11 3 55
3 บ้านทุ่งข้าวพวง 26 15 11 11 52
4 บ้านเวียงฝาง 26 15 8 4 49
5 วัดนันทาราม 23 6 4 8 33
6 บ้านเปียงหลวง 22 14 8 7 44
7 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 22 12 6 4 40
8 บ้านม่วงชุม 22 6 5 9 33
9 รังษีวิทยา 20 18 7 7 45
10 บ้านม่อนปิ่น 20 9 2 3 31
11 ชุมชนบ้านคาย 19 11 8 3 38
12 บ้านใหม่หนองบัว 19 10 5 6 34
13 บ้านเหมืองแร่ 19 2 2 2 23
14 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 18 6 2 2 26
15 บ้านปางต้นเดื่อ 18 4 5 10 27
16 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 18 4 4 5 26
17 ไทยรัฐวิทยา 12 17 10 5 12 32
18 บ้านอรุโณทัย 17 5 4 2 26
19 บ้านแม่สาว 17 4 1 1 22
20 บ้านทุ่งหลุก 16 4 1 1 21
21 บ้านปางปอย 15 7 5 2 27
22 บ้านแม่นะ 14 4 6 5 24
23 ชุมชนบ้านเมืองงาย 13 20 3 7 36
24 บ้านสันต้นหมื้อ 13 10 10 6 33
25 บ้านต้นโชค 13 7 1 0 21
26 บ้านเวียงหวาย 13 3 3 0 19
27 บ้านแม่ข่า 12 14 13 11 39
28 บ้านสันทรายคองน้อย 12 10 7 7 29
29 รัตนาเอื้อวิทยา 12 7 2 1 21
30 บ้านโป่งนก 12 3 3 4 18
31 บ้านห้วยเฮี่ยน 12 2 3 5 17
32 บ้านสันต้นดู่ 11 6 1 1 18
33 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 11 3 2 3 16
34 ราชประชานุเคราะห์ 30 11 2 5 2 18
35 บ้านหนองเขียว 10 5 2 3 17
36 บ้านดง 10 5 0 1 15
37 บ้านแม่คะ 10 4 5 2 19
38 บ้านจอง 10 3 2 1 15
39 บ้านหนองยาว 10 3 2 0 15
40 บ้านกองลม 9 7 4 0 20
41 บ้านสุขฤทัย 9 7 3 8 19
42 บ้านสันป่าแดง 9 6 5 4 20
43 บ้านปางเฟือง 8 8 5 5 21
44 บ้านหลวง (ฝาง) 8 8 4 4 20
45 บ้านห้วยงูกลาง 8 6 8 2 22
46 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 8 6 4 4 18
47 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 8 3 2 2 13
48 เอื้อวิทยา 7 8 4 4 19
49 บ้านท่ามะแกง 7 7 7 4 21
50 บ้านเมืองนะ 7 6 7 3 20
51 ฉือจี้เชียงใหม่ 7 6 5 2 18
52 บ้านป่าแดง 7 6 1 4 14
53 บ้านนาหวาย 7 5 1 3 13
54 บ้านปางสัก 7 4 5 8 16
55 บ้านป่าบง 7 4 1 0 12
56 บ้านศรีดอนชัย 7 3 0 0 10
57 บ้านลาน 7 2 3 3 12
58 บ้านแม่สูนน้อย 7 2 1 1 10
59 บ้านห้วยไคร้ 7 1 1 0 9
60 บ้านต้นผึ้ง 6 12 3 6 21
61 วัดป่าแดง 6 10 3 5 19
62 บ้านเมืองคอง 6 9 7 5 22
63 บ้านอ่าย 6 8 5 3 19
64 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 6 5 2 5 13
65 บ้านต้นส้าน 6 2 1 0 9
66 บ้านขอบด้ง 6 0 2 0 8
67 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 5 7 4 7 16
68 บ้านใหม่ 5 5 3 1 13
69 บ้านดอนชัย 5 5 1 1 11
70 ศีลรวี 5 4 4 1 13
71 บ้านหนองขี้นกยาง 5 3 2 1 10
72 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 5 1 0 2 6
73 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 5 1 0 1 6
74 บ้านห้วยไผ่ 4 6 4 3 14
75 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 4 4 3 2 11
76 นามน 4 3 2 2 9
77 บ้านแม่อ้อใน 4 3 2 1 9
78 วัดศรีบุญเรือง 4 2 4 2 10
79 บ้านล้องอ้อ 4 1 2 2 7
80 บ้านแม่ใจ 4 1 2 1 7
81 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 4 1 1 1 6
82 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 4 1 1 1 6
83 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 4 1 0 3 5
84 บ้านห้วยคอกหมู 3 8 7 0 18
85 บ้านม่วงป๊อก 3 6 2 1 11
86 สายอักษร 3 4 13 7 20
87 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 3 4 2 1 9
88 บ้านโละ 3 4 2 1 9
89 บ้านโป่งน้ำร้อน 3 4 0 0 7
90 สันติวนา 3 3 6 2 12
91 บ้านเวียงแหง 3 3 2 1 8
92 บ้านปง 3 3 0 5 6
93 บ้านห้วยป่าซาง 3 3 0 1 6
94 บ้านแม่ขิ 3 3 0 0 6
95 บ้านหัวนา 3 3 0 0 6
96 บ้านปางมะเยา 3 2 3 1 8
97 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 3 2 2 0 7
98 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 3 2 1 2 6
99 บ้านถ้ำตับเตา 3 2 0 1 5
100 บ้านหัวฝาย 3 1 5 1 9
101 บ้านผาแดง 3 1 0 0 4
102 บ้านปงตำ 3 0 5 3 8
103 บ้านดงป่าลัน 3 0 3 0 6
104 บ้านป่าก๊อ 2 8 3 2 13
105 บ้านสันป่าเหียว 2 6 2 2 10
106 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 2 3 5 6 10
107 บ้านยาง 2 3 2 3 7
108 วัดห้วยน้ำเย็น 2 3 2 2 7
109 บ้านแม่กอนใน 2 3 2 1 7
110 บ้านวังมะริว 2 3 1 2 6
111 บ้านหนองขวาง 2 3 0 0 5
112 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 2 2 5 4 9
113 บ้านหล่ายฝาง 2 2 2 2 6
114 บ้านห้วยปู 2 2 2 0 6
115 บ้านฮ่างต่ำ 2 2 1 0 5
116 บ้านสันปอธง 2 2 0 0 4
117 วิรุณเทพ 2 1 1 0 4
118 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 2 0 1 0 3
119 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 2 0 1 0 3
120 บ้านป่างิ้ว 2 0 1 0 3
121 บ้านสินชัย 2 0 0 0 2
122 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 1 12 5 3 18
123 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 1 9 2 3 12
124 บ้านหนองบัว 1 5 4 2 10
125 บ้านห้วยศาลา 1 4 0 2 5
126 บ้านออน 1 3 2 1 6
127 บ้านแม่แมะ 1 3 1 2 5
128 บ้านสันป่าข่า 1 2 4 1 7
129 บ้านแม่ทะลบ 1 2 2 3 5
130 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 2 2 0 5
131 บ้านสันทราย 1 2 0 1 3
132 บ้านหนองตุ้ม 1 2 0 0 3
133 บ้านห้วยต้นตอง 1 1 4 1 6
134 บ้านแม่ป๋าม 1 1 1 1 3
135 ปราณีวิทยา 1 1 1 1 3
136 เทศบาล1ไชยปราการ 1 1 1 1 3
137 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1 1 0 1 2
138 กมล-เรียม สุโกศล 1 1 0 1 2
139 บ้านโป่งไฮ 1 1 0 0 2
140 วัดจอมคีรี 1 0 1 2 2
141 บ้านหลวง 1 0 1 2 2
142 บ้านสันม่วง 1 0 1 0 2
143 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 0 0 1 1
144 วัดอรัญวาสี 1 0 0 0 1
145 วัดบ้านท่า 0 4 3 2 7
146 บ้านถ้ำ 0 3 3 2 6
147 บ้านโป่งถืบ 0 2 2 1 4
148 บ้านดอน 0 2 1 0 3
149 ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 0 2 1 0 3
150 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 2 0 1 2
151 บ้านสันต้นเปา 0 2 0 0 2
152 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 1 2 0 3
153 โครงการหลวงแกน้อย 0 1 2 0 3
154 บ้านห้วยม่วง 0 1 1 1 2
155 ดอยสามหมื่น 0 1 1 0 2
156 บ้านห้วยห้อม 0 1 0 0 1
157 บ้านแม่งอนกลาง 0 1 0 0 1
158 อนุบาลประกายดาว 0 1 0 0 1
159 บ้านห้วยบอน 0 0 2 0 2
160 วัดปางมะโอ 0 0 2 0 2
161 บ้านห้วยบง 0 0 1 0 1
162 บ้านสบคาบ 0 0 1 0 1
163 บ้านหนองเต็ง 0 0 1 0 1
164 ตชด.ทุติยโพธิอนุสรณ์ 0 0 0 1 0
165 แกน้อยศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 1,027 678 449 372 2,154