รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กหญิงพรนภัส  จิตอารีย์
 
1. นางสาวโสภา  สุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กหญิงสิกัญญามาศ   ทำกิน
 
1. นางอัจฉรียา  ไพรวัลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  อินต๊ะ
 
1. นางภัทรภรณ์  ศรีถาวร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ 1. เด็กชายจายมล  ลุงโพง
 
1. นางประนอม  มุกสะดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงส่วยห่าน  ลุงยะ
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กหญิงวนิดา  สิริปา
 
1. นางสาวสุพัตร  ถาเป็ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายธีรพันธ์  พงพิทักษ์วาณิช
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงวรกานต์  ชมพู
 
1. นางสาวพรทิพย์  เงินสัจจา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. นางสาวสุทธิดา  เบียงเล่
 
1. นางสาวนงเยาว์  ศรีอินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  จองทุน
 
1. นางภัทรภรณ์  ศรีถาวร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงพัชรา  แสงหลู่
2. เด็กหญิงแสงพู  ลุงสายใส
 
1. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
2. นางมาลี  บุญเทพ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงซอน  ลุงโหยก
2. เด็กหญิงน๊อต  ลุงกุน
 
1. นางจันทร์จิรา  กันธวรรณ์
2. นางอรพรรณ  เขื่อนล้อม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายวสวัตติ์  รัตนภูมิ
 
1. นางบุษบา  ฉายะสุโข
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กชายปวเรศ  จั่นต่า
 
1. นางบุศยา  พรหมสิทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. นายทรัพย์ทวี  ธิดา
 
1. นางสาววราพร  ชินนะมา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำนวน  ลุงนะ
2. เด็กหญิงธนพร  นายจาง
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงสุ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กติกาสติ
2. เด็กหญิงดาวเรือง  คงรักษ์
3. เด็กหญิงพรรณาราย  เสาร์คำ
 
1. นายพงษ์เทพ  เชียงพรม
2. นายวิสุทธิ  แสนสุวรรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กชายกิตติธัช  จองเจน
2. เด็กหญิงธนพร  จองมิ้น
3. เด็กหญิงแสงซื่อ  มูหลิ่ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ษา
2. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงธัญสินี  ชัยภิญโญภาส
2. เด็กหญิงฤดี  สมชาย
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นายลู
 
1. นางพรรณทิพย์  อินทยศ
2. นายวีรชน  คล้ำจีน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายหนุ่มเมือง  หยิ่นนะ
2. เด็กชายอาซี่  ลุงตี้
 
1. นางผวรรณตรี   หนูอุ่น
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กชายกัญจน์  แสงคำ
2. เด็กชายต้อย  บุญธรรม
 
1. นายยวน  มูลสถาน
2. นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายสมชาย  แซ่หลี่
 
1. นายเมธี  แสนสำโรง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  แซ่กอ
 
1. นางพรรณทิพย์  อินทยศ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. นายวีรากร  เมืองเหลา
 
1. นายอรรถพล  บุญกลิ่น
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงธัญณิกา  แก้วพรหม
2. เด็กชายบุญทวี  แซ่หยั้ง
3. เด็กชายแดง  นันติ
 
1. นางชัชวาลย์  เลิศประเสริฐ
2. นางสาธิดา  ก้อนสมบัติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กหญิงชนากานต์  พลดงนอก
2. เด็กหญิงปริมประภา  ธรรมสูตร
3. เด็กหญิงพรราตรี  สมสาย
 
1. นางศิโรรัตน์  บุญเกิดไวย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธรรมเฮิง
2. เด็กชายนที   ปู่ทวย
3. เด็กหญิงพอง  ลุงแขก
 
1. นายสราวุธ   จีนใจ
2. นางเรียม  สิงห์ทร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงกัลยาวรรณ  โปธายะ
2. เด็กหญิงศิริพร  ชัยดวงแก้ว
3. เด็กชายศิวัช  นันตา
 
1. นางอัมพร  แก้วคำเชื้อ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายจิ่ง  ยอดเงิน
2. เด็กชายหลู่  ลุงปัน
3. เด็กชายอุทัย  นายแค
 
1. นางสุภาพร  เมตไตรพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กชายปภาวิชญ์  นันทะจันทร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์จาง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทรายคำ
 
1. นางศิโรรัตน์  บุญเกิดไวย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงพันธิตรา  เบียแซ
2. เด็กหญิงพิมมาดา  อินตา
3. เด็กหญิงแหม่ม  ลุงปั่น
 
1. นางสาวคนึงนิจ  วงศ์เขต
2. นายธวัชชัย  ต้องใจ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คำมูล
2. เด็กหญิงรจนาพร  กล้าผจญ
3. เด็กหญิงเกศราพร  นามออ
 
1. นางสาวประภาพร  เปลี่ยนแพล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. นายน้อง  จิตต๊ะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณเมฆ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง
2. นายวัชระ  ยะสง่า
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายจาตุรงค์  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงทุน  ลุงป้าง
 
1. นายประวิทย์  ฟองมูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กชายภู  ลุงอินต๊ะ
2. เด็กชายสุรดิษ  แสงปั่น
 
1. นางสาวมาเรียม  ปินะกะตา
2. นางสาวอภันตรี  มณีโสภณ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านออน 1. เด็กชายนัทพล  ดีต๊ะ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ญาติฝูง
 
1. นางเพ็ญจันทร์  คงบุญแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายนรินทร์  มูลเมือง
2. เด็กชายสิทธิพล  ธนาชัยกุล
 
1. นายสิทธิโชค  สุขวิสิทธิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายณัฐพล  อินลง
2. เด็กชายเจนธรรม  ปัญญา
 
1. นายสงกรานต์  กาวิโล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายนนทวัตน์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายเด็กชายมิ้น  ไชยคำ
 
1. นายสิทธิโชค  สุขวิสิทธิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ลุงสอน
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  ศรีเดช
3. เด็กหญิงศิริมาภรณ์  สอนเสนา
4. เด็กหญิงอัมพร  ลุงหลู่
5. เด็กหญิงเมริซ่า  สุขสีทอง
 
1. นางสาวชนิตร์นันท์  ตาลป่า
2. นายสุรกานต์  คำใหญ่
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงจิราพร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพรวิสา  ขวาเมือง
3. เด็กหญิงพิชัญญา  เลี้ยงถนอม
4. เด็กหญิงสมใจ  คงคาใส
5. เด็กหญิงสุชาดา  จองจ่าน
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
2. นายภูวนาถ  วรรณรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงกานดา  กุลวรารัตน์
2. เด็กหญิงจันจิรา  จะชี
3. เด็กหญิงปณิตา  ศรีวรรณ
4. เด็กหญิงศรีนวล  คำเฮือง
5. เด็กหญิงแพรวา  ปู่จองปาน
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
2. นายภูวนาถ  วรรณรัตน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงกางวาน  ปันดอน
2. เด็กหญิงณหทัย  ศักดิ์งาม
3. เด็กหญิงนันทิยา  แสนใบ
4. เด็กหญิงบุญฑริก  ขันคำ
5. เด็กชายแดง  อูแตะ
 
1. นางภัทร์วดี   ปัจจารี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายกวิน  ธรรมมะ
2. เด็กหญิงวีรยา  ธรรมเงิน
3. เด็กชายสาม  คำแสน
4. เด็กหญิงเก่ง  คำเซ
5. เด็กชายไกรวิทย์  ลายคำ
 
1. นางสาวประไพ  ธิมา
2. นางเรียม  สิงห์ทร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายจือปิง  แซ่หย่าง
2. เด็กชายประวิทย์  แซ่จง
3. เด็กชายพสิษฐ์  แซ่จู
4. เด็กชายยศพร  จะกอ
5. เด็กชายรักเกียรติ  แซ่หย่าง
 
1. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน  รัตนธรรม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายการุณย์  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  แซ่เฉิน
3. เด็กชายปิยพงศ์  แซ่หยาง
4. เด็กชายสราวุฒิ  แซ่หลู่
5. เด็กหญิงฮัวเหมย  แซ่วู่
 
1. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน  รัตนธรรม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. นายกิตติภณ  แซ่จู
2. นางสาวจารุณี  เสนางคนิกร
3. เด็กหญิงจาหยู  แซ่ย่าง
4. นายฉิ่งเฉ่า  แซ่เฉิ่ง
5. นายดวงรุ่ง  ศรีเมือง
6. นายถิรายุ  แซ่เจี้ยง
7. นางสาวบุญรอด  แซ่กวง
8. เด็กหญิงพลอย  ปันต๊ะ
9. นายสมควร  แซ่ห่อ
10. นางสาวสุริยา  แซ่ควาง
11. เด็กหญิงหลีชง  แซ่หลิ่ว
12. นางสาวอรอนงค์  แซ่หย่าง
13. นางสาวอัศนีพร  จิรวัฒน์ธัญญา
14. นายอาทิตย์  แซ่หย่าง
15. นายเกรียงไกร  ทวีอภิรดีสกุล
16. นางสาวเจนจิรา  แซ่ว่าง
 
1. นายจักรพงษ์  เกษมศรี
2. นางพิมพ์นารี  ธนะเรือง
3. นางลำดวน  โปธา
4. นายสยาม  ปิมปา
5. นายสำราญ  คำเป็ง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กชายชัยรัตน์  แซ่ห่วง
2. เด็กชายณรงค์ชัย  แซ่หลู่
3. เด็กชายณัฐนนท์  แซ่หยิ่ง
4. เด็กชายธัชพล  ลือชา
5. เด็กหญิงนวรัตน์  แซ่หล่อ
6. เด็กหญิงนุ้ย  ลุงตา
7. เด็กหญิงฟู่ยิง  แซ่จื้อ
8. เด็กหญิงฟู่ลี่  แซ่จื้อ
9. เด็กหญิงมาลี  แซ่ลี
10. เด็กหญิงลี่ซิว  แซ่หลิ่ว
11. เด็กหญิงศิริพร  แซ่หลี่
12. เด็กชายสมชัย  แซ่ห่อ
13. เด็กหญิงสาธิกา  รุ่งชำนาญกิจ
14. เด็กชายสิทธิชัย  ลุงสู้
15. เด็กหญิงสุมาลี  ทวีอภิรดีฝาง
16. เด็กหญิงอรณี  แซ่ลี้
17. เด็กหญิงอารายา  แซ่หว่าง
18. เด็กชายอุสรา  แซ่เฉ่า
19. เด็กชายเหวิ่งปิง  แซ่หล่อ
20. เด็กหญิงเอมพิกา  แซ่อี่
 
1. นายนรากร  ณ น่าน
2. นายวัฒนา  ปัญญาตากรณ์
3. นายศราวุธ  สุขดี
4. นางศิราณี  ปัญโญกิจ
5. นางเนาวรัตน์  สันกาวี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงเบญญา  รายวงค์
 
1. นางปรางแก้ว  นิติกร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงกิติยารัตน์  บุญสูง
 
1. นางปรางแก้ว  นิติกร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ติยานุพันธุ์
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายขวัญชัย  บุญยงศ์
2. เด็กหญิงณิชชาภัทร  ธำรงไทสกุล
 
1. นางภรภัทร์  สาคร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายมนชัย  ลุงทุน
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  อุ่นกันทา
 
1. นางชนินาถ  ยุพการณ์
2. นางสาวธัญนันท์  เดชานุวัติ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เตชะคง
2. เด็กชายศราวุธ  ทองคำ
 
1. นางวราลักษณ์  ขันวิชัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์ต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงจ๋ามเงิน  ลุงหลู่
3. เด็กหญิงปภัสรา  ทรายคำ
4. เด็กหญิงประกายดาว  แดงหม่อง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  อิ่มแสน
6. เด็กหญิงภาคินี  อินต๊ะลอ
7. เด็กหญิงวาสนา  มาลี
8. เด็กหญิงหมวย  หม่องจ่า
9. เด็กหญิงเกตสุดา  ซื่อจ่อย
10. เด็กหญิงแสงทัย  ลุงต่า
 
1. นางสาวปรีดานันท์  โนนคำ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญเฮง
2. เด็กหญิงจินตนา  อิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงนันทิกา  คำจันทร์
4. เด็กหญิงพิรัณญา  บุญรักษ์
5. เด็กหญิงฤทัยกานต์  ลุงคำ
6. เด็กหญิงสุชานาถ  ศรีบุรี
7. เด็กหญิงอรอนงค์  วงค์จันทร์
8. เด็กหญิงอัญติมา  อินทร์ชัย
9. เด็กหญิงอาทิตยา  คำนวน
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลุงคำ
 
1. นางนงนุช  หมีโชติ
2. นางปรางแก้ว  นิติกร
3. นายปราโมช  อุปถัมภ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 1. เด็กหญิงคำแปง  จันทร
2. เด็กหญิงจันทินี  นามติ๊บ
3. เด็กหญิงจิ่ง  ลุงซอ
4. เด็กหญิงดาว  น้อยแสง
5. เด็กหญิงฝน  ลูต๊ะ
6. เด็กหญิงพรรณา  สุจินะ
7. เด็กหญิงยลดา  นายแสง
8. เด็กหญิงยุพา  นามติ๊บ
9. เด็กหญิงวราพร  โกฏคำ
10. เด็กหญิงอามอญ  ลุงยี่
11. เด็กหญิงอำพร  ปิ่นคำ
12. เด็กหญิงอ๋ามนวล  นายหม่อง
13. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  คำสน
14. เด็กหญิงเอ้ยลี  ลุงต๊ะ
15. เด็กหญิงไข่บัว  หนานกาวิ
 
1. นางขวัญใจ  ฟองมูล
2. นางสาวสลีวรรณ  สมหลาน
3. นางสุภาภรณ์   อินหวัน
4. นางอินทรีย์  ประทุมพงษ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงกัลยา  ลุงปิง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  น้อยมะโน
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีอำภา
4. เด็กหญิงจันทรา  วงศ์กิจ
5. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สุริยะ
6. เด็กหญิงทัดดาว  สมยง
7. เด็กหญิงธิดา  ญัณณะ
8. เด็กหญิงนงนุช  ไชยบุญเรือง
9. เด็กหญิงนุจรินทร์  สุโข
10. เด็กหญิงปริญญา  ศรีอำภา
11. เด็กหญิงปวีณา  จองคำมั่น
12. เด็กหญิงพรหมพร   พรหมเพ็ชร
13. เด็กหญิงวาสนา  สิทธิ
14. เด็กหญิงศิริพรรณ  ตุ่นแก้ว
15. เด็กหญิงหล้าหญิง  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวณิชกมล  มณี
2. นางสาวบัณฑิตา  สุบินรักษ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงนิชดา  พิมแสน
2. เด็กหญิงรินรดา  ปวงรัตน์
3. เด็กหญิงส้ม  นานจอง
 
1. นายบุญช่วย  ชัยมงคล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กชายธีรเดช  สุวรรณ
2. เด็กชายนวล  แซ่หยี่
3. เด็กหญิงใหม่  อินบุญ
 
1. นายวัฒนชัย  จิตติ
2. นางสาววันเพ็ญ  ก้อนจำปา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธนวัติ  นางเคอ
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  คงมั่น
 
1. นางนฤมล  เตชะใจ
2. นายอำนวย  หนองภักดี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายกิตติ  แซ่อี
2. เด็กหญิงนารี  ดุจรัตนะ
 
1. นายยุทธนันท์  มาแดงสาย
2. นายสุทัศน์  วรรณขาว
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายศุภกร  แซ่จ๋าว
 
1. นายอุดม  สาลี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงคำเหย่น  ลุงกอ
 
1. นายอุดม   สาลี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายกิตติ  สิงห์คำ
 
1. นายอุดม  สาลี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายอาหลู่  ส่างกาน
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงมอนจิ่ง  ย่าจิ่งต๊ะ
 
1. นายอุดม  สาลี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงยิงเหมย  วันชัย
 
1. นายอุดม  สาลี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. นางสาวอรพิณ  ลุงต๊ะ
 
1. นายอุดม  สาลี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. นายจาย  ศรีทอง
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กชายสมศักดิ์  ลุงซุ
2. เด็กชายแดง  จะฟู
 
1. นางปรางแก้ว  นิติกร
2. นางแสงหล้า  ไทยวงษ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงจ๋าม
2. เด็กหญิงพิมผกา  ติยะ
 
1. นางนงนุช  หมีโชติ
2. นางแสงหล้า  ไทยวงษ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายชาย  ลุงวงค์
2. เด็กชายปาน  ลุงติ
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีพล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงก่ำ  ลุงสา
 
1. นายอุดม  สาลี
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายวัน  ลุงคำ
2. เด็กหญิงหล้า  ลุงหนาน
3. เด็กหญิงเจิม  ปางน้อย
 
1. นายปัณณทัตถ์  ปวงคำ
2. นางพิมจันทร์  ปวงคำ
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายทูล  ลุงส่วย
2. เด็กชายปลื้ม  ลุงมน
3. เด็กชายเรือน  ลุงกลม
 
1. นางสาวดวงฤทัย  โสภี
2. นางวรรณี  ทองชัย
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายชิษณุพงค์  กองแก้ว
2. เด็กชายธรรมนุสรณ์  ยานรินทร์
3. เด็กชายอินธารา  วิชัย
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงบัวชมพู  สิงห์แก้ว
 
1. นายอรุณศักดิ์  พิมสาร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยะสุ
 
1. นายอรุณศักดิ์  พิมสาร
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงปารถนา  แสนคำ
 
1. นายอรุณศักดิ์  พิมสาร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงทูน  ลุงต๊ะ
 
1. นายอรุณศักดิ์  พิมสาร
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศรีหน่อ
 
1. นายวีรชัย  ยะธะนะ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มัชฌลีลา
 
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์  วิวัฒนเจริญ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุนันต์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงพิศ  รายวงค์
 
1. นางพัชรินทร์  สมดุลยาวาทย์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. นางสาวคำมล  ฟองแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  กาสุริยะ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กหญิงขวัญดาว  ลุงสู้
2. เด็กชายชนินทร์  ลุงหย่าง
3. เด็กชายชานน  ลุงปันต๊ะ
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  จิ่งนะ
5. เด็กชายทัศน์สนะปกรณ์  ขุมเงิน
6. เด็กชายธนวินท์  สุโกพันธ์
7. เด็กชายบูรพา  แก้วเมือง
8. เด็กหญิงปรียานุช  ลุงต๊ะ
9. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ขาวเถิน
10. เด็กหญิงภูตะวรรณ  ลุงออ
11. เด็กหญิงมาริสา  บัวศรี
12. เด็กชายศิวกร  จุ่มปอด
13. เด็กชายสมชาย  นายต๊ะ
14. เด็กหญิงหลู่  ลุงต๊ะ
15. เด็กหญิงเพชรฉาย  ขาวเถิน
 
1. นายดุสิต  กันทะศักดิ์
2. นางสาวปริศนา  มะโนการ
3. นายศราวุธ  ปัญญา
4. นางอัมพา  มะลิใจ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กชายจะลู  ลุงเหล็ก
2. เด็กชายซื้อ  ลุงป้าง
3. เด็กชายบุนส่ง  แสนติ
4. เด็กชายประกาศิต  ปาวะสาร
5. เด็กหญิงพรสินี  นายต๊ะ
6. เด็กหญิงพัชราวรรณ  ปัญญา
7. เด็กชายพิษณุ  อากู
8. เด็กชายยอด  ลุงเฮือง
9. เด็กหญิงรัตติยา  อะเต๋า
10. เด็กชายวีรศักดิ์  พานทอง
11. เด็กชายสองเมือง  พอก๊ะ
12. เด็กชายสุรศักดิ์  ลุงคำ
13. เด็กชายหมั้น  ลุงต๊ะ
14. เด็กชายหมุน  ลุงนะ
15. เด็กชายอติวิทย์  ลุงทุน
16. เด็กชายอาต๊ะ  อย่างจา
17. เด็กชายอิทธิพล  ลุงกี
18. เด็กชายเจษฏา  เรือแก้ว
19. เด็กหญิงเปา  ปันทุน
20. เด็กชายเสาร์  ลุงชู
 
1. นางชนิดา  บุญล้ำ
2. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
3. นายวรวัฒน์  ธรรมจัย
4. นายสมพงษ์  รักประชา
5. นางสุวนา  ขัดเงางาม
6. นางสาวแพรวนภา  สารกา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กหญิงกชกร  ซาลือ
2. เด็กชายคำลง  เยอส่อ
3. เด็กชายจักรภพ  วูยือ
4. เด็กชายชูศักดิ์  มาเยอะ
5. เด็กชายธนวัฒน์  ซูผะ
6. เด็กชายธนวินท์  ซูผะ
7. เด็กหญิงพัชรี  ซิแซะ
8. เด็กหญิงพิราอร  พิหมิว
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชิอยู่
10. เด็กหญิงยอดแสง  นายแก้ว
11. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เยปองกู่
12. เด็กชายวิชัย  ซิแซะ
13. เด็กชายวิพัฒน์  งัวผะ
14. นายวิโรจน์  หน่ายลี
15. เด็กชายสมชาย  บีกา
16. เด็กชายสามารถ  เม่อแล
17. เด็กหญิงสายฟอง  มะลิสาน
18. เด็กหญิงสุพรรณ  ยือซอ
19. เด็กหญิงสุภา  ใจรักวิศรุติวงศ์
20. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่เฉิน
21. เด็กหญิงสุวิพร  นายคำ
22. เด็กชายอนุชา  นายยี่
23. เด็กหญิงอาหมี่มะ  งัวผะ
24. เด็กหญิงอาหวู่  โหล่จา
25. เด็กหญิงอาเลมะ  งัวผะ
26. เด็กชายเปา  บาหลา
27. เด็กหญิงเสาวรี  มะเชอะ
 
1. นายวีรชัย  ยะธะนะ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายพงศ์ธากานต์  สิทธิภา
 
1. นายนิพัฒร์   เรือนใจ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายธนาวิทย์  ชาญเลาหศักดิ์พงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย  ดาวแสง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญวาสี 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เดวีเลาะ
 
1. นางศรีลัย  ดวงศรี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  พะสีนาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บุญทวี
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายงามพล  ชัยวงค์
 
1. นางปราณี  สุขพันธ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงณัฐมน  อินต๊ะ
 
1. นายอุทัย  ชัยวงค์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. นายโยคิน  ทองใจ
 
1. นายสาธิต  ชัยเมืองยอง
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวนา 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  แซ่หลิว
 
1. นายเดชา  ไชยเมืองชื่น
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. นายหนุ่ม  ลุงหลู่
 
1. นางสาวพลับพลึง  ทารัตน์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายธวัลรัตน์   พงศ์กู่
 
1. นางนันทวรรณ  วัฒนวราห์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงมัญชุพร  แซ่ย่าง
 
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์  วิวัฒนเจริญ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงวิษิณี  คำมูลใจ
 
1. นายวอน  โชติระวีวัฒน์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะ 1. เด็กชายศุภกร  บุญประครอง
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. นายมานพ  ทองอินทร์
 
1. นายสาธิต  ชัยเมืองยอง
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงปสิตา  สิทธิเทพ
 
1. นางปราณี  สุขพันธ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงซากินี  มะหะมะ
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
106 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงกระต่าย  ลุงหมาย
2. เด็กหญิงกัลยาณี  วรรณดี
3. เด็กชายกาน  ลุงต่า
4. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  บุญมาก
5. เด็กหญิงคำเอง  คำแหลง
6. เด็กชายจาย  จันทราช
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่องคำ
8. เด็กชายนครินทร์  ลุงต๊ะ
9. เด็กหญิงพัตรพิมล  คำยี่
10. เด็กหญิงภนิดา  ลุงนุ
11. เด็กหญิงรจนา  สุวรรณะ
12. เด็กหญิงรติกรณ์   ศรีวิชัย
13. เด็กหญิงลลิตา  จะบู่
14. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ลุงต๊ะ
15. เด็กหญิงลิ้นจี่  ลุงปี
16. เด็กหญิงวัชรพรณ์  บุญมาก
17. เด็กชายศตวรรษ  ศรีสังข์
18. เด็กหญิงศุขนิตา  พีรธรรม
19. เด็กหญิงอาทิตยา  วันทนา
20. เด็กหญิงอาเหมย  ลุงต่า
21. เด็กหญิงอำพร  นายจ่าม
22. เด็กชายอ่องเมือง  ลุงมุ่ง
23. เด็กชายเครือ  แสงเมือง
24. เด็กชายเผ่  ลุงสาม
25. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  ลุงยะ
26. เด็กหญิงเมนิสา  แสนคำ
27. เด็กหญิงเอมิกา  จีนา
28. เด็กหญิงแดง  ปู่แหลง
 
1. นางชนิดาภา  บุญล้ำ
2. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
3. นายบรรเจิด  วิมลสุจริต
4. นางสาวปาหนัน  จอมนงค์
5. นางวรรณพร  กอบพึ่งตน
6. นางวันเพ็ญ  ชาวน่าน
7. นางสุวนา  ขัดเงางาม
8. นายอภิชาติ  สุวพงษ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายชนาธร  บุญชัย
3. เด็กหญิงชาลิสา  อินทะวัง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  มณีโสภณ
6. เด็กชายพีรพงศ์  นะริน
7. เด็กชายสหัศวรรษ  ช่างฝั้น
8. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สามแก้ว
10. เด็กหญิงแทน  แสงสังวาร
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายชาญกิจ  ใจคำ
2. เด็กชายฐิติพัทธ์  สีคำ
3. เด็กชายดนัย  คำภู
4. เด็กหญิงปวริศา  สิทธิ
5. เด็กหญิงฝน  แซ่หวัง
6. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สนธิยา
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  นั่นแก้ว
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เลาย้าง
9. เด็กชายเมธาวัฒน์  ปัญญาคง
10. เด็กชายเมธาวิทย์  ปัญญาคง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บุญทวี
 
109 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
2. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
4. เด็กหญิงมธุรดา  จะอื่อบวย
5. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
6. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีแสงใส
7. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
8. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงฐานิกา  ดุสิรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ก๋อย
3. เด็กหญิงศศิประภา  แซ่จัง
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
5. เด็กหญิงอรทัย  วิชัย
6. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
7. เด็กหญิงอังคณา  แสงคำ
8. เด็กหญิงโสภา  ลุงหลู่
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงจา  นายเมิง
2. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
3. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
5. เด็กหญิงพักตร์ผจง  ผัดเจริญ
6. เด็กหญิงมธุรดา  จะอื่อบวย
7. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
8. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีแสงใส
9. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สามแก้ว
11. เด็กหญิงแทน  แสงสังวาร
12. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงฐานิกา  ดุสิรัตน์
4. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
5. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ก๋อย
6. เด็กหญิงศิรประภา  ก๋องแก้ว
7. เด็กหญิงศุภากร  รู้การงาน
8. เด็กหญิงอรทัย  วิชัย
9. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
10. เด็กหญิงอังคณา  แสงคำ
11. เด็กหญิงอารียา  กิติวงค์
12. เด็กหญิงโสภา  ลุงหลู่
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงจา  นายเมิง
2. เด็กชายธนาธร  บุญชัย
3. เด็กชายธรรมโชติ  ชมกุล
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จะอื่อบวย
5. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
6. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
7. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
8. เด็กหญิงพักตร์ผจง  ผัดเจริญ
9. เด็กหญิงมธุรดา  จะอื่อบวย
10. เด็กหญิงวรรณา  จะหา
11. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
12. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีแสงใส
13. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
14. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
15. เด็กหญิงแทน  แสงสังวาร
16. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงฐานิกา  ดุสิรัตน์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  หมูฝั้น
5. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
6. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ก๋อย
7. เด็กชายยุทธศักดิ์  บุญสง่า
8. เด็กหญิงศศิประภา  แซ่จัง
9. เด็กหญิงศิรประภา  ก๋องแก้ว
10. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
11. เด็กหญิงสุภากร  รู้การงาน
12. เด็กหญิงอรทัย  วิชัย
13. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
14. เด็กหญิงอังคณา  แสงคำ
15. เด็กชายโชคชัย  ปาระมี
16. เด็กหญิงโสภา  ลุงหลู่
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายคมสัน  ลุงโม
2. เด็กชายจีรวัฒน์  กันทอน
3. เด็กชายปาณัสม์  แก้วปุก
4. เด็กชายยรรยง  ลุงหมั้น
5. เด็กชายวีรวุธ  เตจา
 
1. นายชัยพร  ปันดอนตอง
2. นายอรรถพล  บุญกลิ่น
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กชายถิรเจตน์  ตุเว
2. เด็กชายสุรชัย  ลาห่อ
3. เด็กชายเอกราช  ดิตุ๊
 
1. นายสมพร  กำลังศรี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงปารินา  ลาหู่นะ
2. เด็กชายละ  นายคำ
3. เด็กหญิงอำไพพร  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงจอง
2. เด็กหญิงหย่ง  ลุงติ๊
3. เด็กชายเสกสรร  ลุงมู
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงคำแดง  หยั่นนะ
2. เด็กหญิงจ๋าม  ลุงยุ้น
3. เด็กหญิงยอด  ลุงวิ
4. เด็กหญิงหมวย  ลุงอ่อง
5. เด็กหญิงเปาคำ  ลุงทุน
6. เด็กหญิงแดง  ลุงยุ้น
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  ประเสริฐยิ่ง
2. นางสาวจรัชนันท์  จันทร์ทิพย์
3. นางผวรรณ์ตรี  หนูอุ่น
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. นางสาวนาจูนิ  จะโบ
2. นางสาวรุ่งนภา  นายปัน
3. เด็กหญิงศรีไทย  ลุงออ
4. เด็กชายศุภนัฐ  จันทร์เขียว
5. เด็กหญิงอรุณ  แซ่เหลาะ
6. นางสาวเอื้ออังกูร  เทพบูชา
 
1. นางปานจันทร์  อุปนันท์
2. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
3. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เลาหมี่
2. เด็กหญิงณิชากร  หลักแต่ง
3. เด็กหญิงหนู  ลุงมู
 
1. นายธนวินท์  มูลทากรม
2. นางสาวสุภาวรรณ  สินธุยา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายพงศกร  อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงฮง  คำยุง
3. เด็กชายแลง  จองสาม
 
1. นายชาญชัย  ทิพย์ชู
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. เด็กหญิงคคนัมพร  ดวงปัญญา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงแอนนา  เปียงแล
 
1. นางสาวปัชมาภรณ์  ยืนนาน
2. นางสาวเหมือนดาว  ตันเจริญ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายธวัชชัย  ลายคำ
2. เด็กชายสราวุฒิ  ยอดดี
3. เด็กชายอนุพงศ์  สายสุข
 
1. นางเพลินพิศ  เรืองอ่อน
2. นางสาวโสภิดา  ทองดัง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงนติยา  คำอู๋
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ลุงพิศ
3. เด็กหญิงเปา  ลุงตง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์สาร
2. นางสาวนงคราญ  นวลฝั้น
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายดนัย  พิมพ์ทอง
2. เด็กชายวาสิต  ท้าวสม
 
1. นายปริญญา  ยาประเสริฐ
2. นายปัณณทัตถ์  ปวงคำ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจินดา  ไวเขียว
2. เด็กหญิงปริศนา  จองคำ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขมาลา
 
1. นางสาววรรณระวี  แสนสุวรรณ์
2. นางสุรีย์  ทรายคำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายจันทร์  ลุงจ่าน
2. เด็กชายธีรนันท์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงศลิษา  วงค์เสือ
 
1. นางสาวฐิรัฏชญาน์  อัจฉวิยะสกุล
2. นางวัชรีย์  บุญมา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงจรรจิรา   ดวงดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เดคำกาศ
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ขันตัน
 
1. นางสาวพิมพร  บัวหอม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงวันทนีย์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงสุภตา  มูลคำ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ปารีแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  เมืองแก้ว
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  แซ่ถัง
2. เด็กหญิงธีราพร  แซ่ถัง
3. เด็กหญิงวรวรรณ  แซ่เฉิน
 
1. นางกนกพร  กาญจนาปกรณ์
2. นางจักรี  ทารการ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายหนุ่มแก้ว  คำดี
2. เด็กชายหลู่  ลุงอ่อง
3. เด็กชายแสงทิพย์  คำดี
 
1. นางปราณี  พรมพันธ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายจ่อ  ลุงซอ
2. เด็กหญิงปัน  ลุงหลู่
3. เด็กชายสอน  ละวรรณ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นายนิพัฒร์  เรือนใจ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงตาน  ลุงละ
2. เด็กหญิงมิ้น  ศรีทัย
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่หย่าง
2. เด็กหญิงปภาวดี  แซ่หลี่
 
1. นางพิกุล  กาสุริยะ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  กาสุริยะ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกุลนิดา  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงเมธินี  จะมู
 
1. นายอุดร  ใจบุญ
2. นางสาวอุษณีย์  บัวเปิด
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายคำ  จั่นต๊ะ
2. เด็กหญิงฉันทนา  ลุงยี่
 
1. นางสาวปวีณ์วิชญ์  ศิวะปรัชญ์
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1. เด็กชายพลพล  ลุงจันต๊ะ
2. เด็กชายอภิชาติ  ลุงกอยะ
3. เด็กชายไอ่นุ  กะลี
 
1. นายวรนิตย์  มั่นนุช
2. นางสาวอ้อมพร  พุ่มร่วมใจ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายสมชาย  เป็งศรี
2. เด็กชายสมชาย  ปัญญานนท์
 
1. นางสาวทิพากร  ปิ่นใหญ่
2. นางสาวสุภาพร  ศุภชัยทิวารัตน์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายบูรพา  อายุมั่น
2. นายวีรพันธ์  ใจตั้ง
 
1. นางพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง
2. นางสมจิตร  พิทาคำ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. นายคฑาวุฒิ  ลุงทุน
2. เด็กหญิงปัทมา  ลุงซู่
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เตจ๊ะ
2. เด็กหญิงมาริษา  ธิมาคำ
 
1. นายรัตพล  บุญชู
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. นายณัชพล  สุรินทร์ตา
2. เด็กชายอัครวินท์  อินตานิ
 
1. นายกิตติคุณ  นันตา
2. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงธัญรดี  ยาเทา
2. เด็กหญิงสุจินดา  เบียผะ
 
1. นายนิทัศน์  โยธา
2. นายสงบ  ผ่องพรรณ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1. เด็กชายปี  ติยะ
2. เด็กชายปี  ลุงเหน่
3. เด็กชายอ่องส่า  จิ่งนะ
 
1. นางสาวกรณิกา  อิ่นแก้ว
2. นางภาวนา  โนนทนวงศ์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายกิติพันธ์  ขันคำ
2. เด็กชายกุมภา  หน่อคำ
3. เด็กชายจีรายุ  คำแดง
 
1. นางสาวสนทยา  บาลเย็น
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรลภัส  คำเงิน
 
1. นางหฤทัย  บุญมาไชย
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายชัยชนะ  บึทู
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงรวิภา  กมลรัตนวรรณ
 
1. นางปิติพร  ธรรมราช
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายเทพบดินทร์  ใจอินสม
 
1. นางสาวสุชาดา  นิธิวนันท์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  บุญทา
 
1. นางศศิเขมณัฐ  สิญจนาพิมาน
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  เซียมราย
 
1. นายบุญทำ  แผ่นชัยภูมิ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ลุงออ
 
1. นางสาวสุชาดา  จองคำ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายธนชิต  อนันต๊ะ
 
1. นางสาวประภารัตน์  ไชยวัน
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงออง เจีย  มิน
 
1. นางสาวพัชรี  เตจารังษี
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชกอ
 
1. นางสาวประภารัตน์  ไชยวัน
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายธนกร  กูยี
2. เด็กหญิงพิชญาภา  หล่อธาร
3. เด็กหญิงภัทธิยา  โปธา
4. เด็กหญิงวณิชยา  แก้วเมืองมา
5. เด็กหญิงอรนลิน  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวประภารัตน์  ไชยวัน
2. นางรุ่งนภา  เกตุบุญเรือง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงปราณี  แซ่ว้าน
 
1. นางสาวจิ่งหลี่  แซ่สิ่ว
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงนวลนภา  แซ่หลี่
 
1. นางนงเยาว์  อินสอน
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กชายกษิดิษ  ปาริวัน
2. เด็กหญิงพรพิมล  วงค์คำ
 
1. นางดรุณศรี  ศักดิ์ใหญ่
2. นางศรีรวย  เชิดศิลป์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. นายภานุวัตร  นันตา
2. นายไทย  ลุงซอ
 
1. นางสาวกิติยา  สมพันธ์
2. นายสดายุ  ธีระสวัสดิ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กชายทุนละ  ลุงกอ
2. เด็กหญิงน้องคิด  ลุงมู
3. เด็กชายบุญชู  ลุงจาย
4. เด็กหญิงลูน  จอมตา
5. เด็กชายหล้าแปง  อ้ายจาย
6. เด็กหญิงแสงมาด  ลุงจาย
 
1. นายประสาน  ประทุมมณี
2. นายอัศนัย  ไชยสุ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1. เด็กชายจายน้อง  ลุงหวัง
2. เด็กชายนัท  จะนะ
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  วงค์หาญ
4. เด็กชายยอด  ลุงจาย
5. เด็กชายสองเมือง  บุญน่า
6. เด็กชายเพชร  ลุงแดง
 
1. นายประสาน  ประทุมมณี
2. นายผดุงเกียรติ์  เทพนา
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชายกิติขจร  มะลิออน
2. เด็กชายวุฒิชัย  กาวี
3. นายสถิตคุณ  ศิริปัญญา
4. เด็กชายสรวิชญ์  งามพร้อม
5. เด็กชายสิทธิชัย  ชมชื่น
6. เด็กชายสิทธิพล  อภัย
7. เด็กชายสุพัด  เตชะ
8. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  งามพร้อม
 
1. นายกิติพงษ์  อุดทัย
2. นางอำพร  ยาวิลาส
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มารมย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธิวงค์แก้ว
3. เด็กหญิงบุษรินทร์  ดำรงศักดิ์
4. เด็กหญิงปราณี  แซ่ฟาง
5. เด็กหญิงพรพิมล  ซาวจ้อย
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  วรรณมูล
7. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขเจริญ
 
1. นางสาวสร้อยนรินทร์  คุมคำ
2. นางแพรวนภา  จงหาญ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กชายพชร  รักเสมอ
2. เด็กชายลอด  ลุงออ
3. เด็กชายวีรัช  คำมา
4. เด็กหญิงสามพอง  ลุงอุ้ย
5. เด็กหญิงสิรินธร  ปิงพยอม
6. เด็กหญิงหล้าอู  ลุงวิ
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิผล
8. เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งเรืองศรี
9. เด็กชายเป็ง  สายฝน
10. เด็กหญิงแอน  สายฝน
 
1. นายบุญทอง  คำปัญญา
2. นายพงศ์พันธ์  เขียวตา
3. นายสุริยันต์  จันทร์ดี
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก    
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงทวย  ลุงละ
2. เด็กหญิงนภาพร  นายหนุ่ม
3. เด็กหญิงปี  อ่องเงิน
 
1. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
2. นางมาลี  บุญเทพ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายปี  ลุงบง
2. เด็กหญิงแสงจิ่ง  ลุงตี้
3. เด็กชายแสงห่าน  ลุงยะ
 
1. นางกชกร  อนาวิน
2. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงรัตนา  จองใส
3. เด็กหญิงลีลาวดี  นันตา
 
1. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
2. นางมาลี  บุญเทพ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงกฤติมา  เหลืองทอง
2. เด็กหญิงนิภา  แซ่หมู่
3. เด็กชายโยธา  ดาจันทร์
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางสุรัตนาพร  สมบูรณ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. นางสาวอินทิรา  เม็ดสาร
2. นางสาวเมี๊ยะหลู่  ก๋าวีระ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กันธโย
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงนภา  ทองดี
2. เด็กหญิงนฤมล  ลุงนะ
 
1. นางสาวพิชญา  คำหอม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. นายภูวดล  ปวนปุก
2. เด็กชายสุรชาติ  จะนู
 
1. นายอรรถพล  บุญกลิ่น
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กชายปานจิ่ง  จะเล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลุงย้ง
 
1. นางสาวศิลาพร  สวัสดิ์คำ
2. นางสาวโสภา  สุวรรณ์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงญาดา  โพธา
2. เด็กหญิงยุ้น  ใจยะ
 
1. นางศรีประทิน  สมบูรณ์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  โชติรังษี
2. เด็กหญิงอติพร  บุญศรี
 
1. นางกิ่งกมล  ฉลอม
2. นางนารินทร์พร  วัชรธนาพัฒน์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจิ่ง  ละวรรณ
 
1. นางสาวนงคราญ  นวลฝั้น
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายนิคม  แซ่หวัง
 
1. นางสาวชนานันท์  ประสิทธิวงค์
 
180 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงณฤทัย  ศรีลา
 
1. นางมยุเรศ  ชัยชนะ
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายรัชชานนท์  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงวรรณา  ลุงซู่
3. เด็กชายอริญชัย  ลุงหมั้น
 
1. นางชุลีลักษณ์  โรจน์ธนสุทธิ
2. นางศศิภา  ใจคำปัน
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงหญิง  ลุงละ
2. เด็กหญิงอรนลิน  จุมพรม
3. เด็กหญิงแสงคำ  สุขใจ
 
1. นางพรศรี  ผุยเจริญ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายวันมงคล  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสายพิน  เดชปัญญา
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   อินสม
 
1. นางเยาวลักษณ์   ก้อนแก้ว
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กมลประภา
 
1. นางยาใจ  ธรรมลังกา
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงจองใจ  แซ่แจ๋ว
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงรอด  ลุงตอ
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีสุวรรณ
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ 1. เด็กชายหนุ่ม  ศรีจอม
2. เด็กชายอาทิตย์  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายเอกชัย  จันทาวงษ์
 
1. นางสาวกชนิภา  จันทร์หอม
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่หม่า
2. เด็กหญิงกัลยา  แลเชอ
 
1. นางกฤษณา  จรรยานะ
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงกรวิภา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสมเกียรติ   เล่าปัญญาศักดิ์
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
2. นางสาวแสงวงค์  อินคำ
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายวีระพงษ์  วัฒนาถาวรทรัพย์
2. เด็กหญิงสาวิกา  ขาวเขียว
 
1. นายณัฐพงษ์  ชินายี
2. นางปารณีย์  แว่นฟ้า
 
192 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  เลาหาง
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงภัครภรณ์  เลาหาง
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  สินจ้าง
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  เลาลี
 
1. นางสาวชิดชนก  แก้วมณี
2. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสมศรี  บัวผัน
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายณัฐนนท์  ลุงวิ
 
1. นางโนรี  รินเขียว
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมคีรี 1. เด็กชายอนัน  คุ้ยเขี่ย
 
1. นางเพ็ญศรี  ศรีมา
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ยศน้อย
 
1. นายนัฐพงษ์  อินทิทา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กชายประมวล  ลุงเสาร์
 
1. นางพัชรา  มุ้งเงิน
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายตี๋เล็ก  ลุงต๋า
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงยุพิน  เลาหาง
 
1. นายชัชวาล  ปรัง
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายชญานนท์  จิโนตัน
 
1. นางสาวพรรณี  จันณรงค์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงนัทธมน  แซ่หล่อ
 
1. นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ
2. นางสาวดวงเดือน  ลัยยะ
3. นางสาวปาณิสรา  จันศร
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายอดิเทพ  วงค์เคา
 
1. นางยาใจ  ธรรมลังกา
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายวรวิทย์  นวลอ่อน
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุขมา
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงมน  เซียมราย
 
1. นางอำพร  แสงคำมา
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัลจนา  เลาหาง
2. เด็กชายจีรภัทร  เลาหาง
3. เด็กหญิงยุภา  เลาหาง
 
1. นางสาวชิดชนก  แก้วมณี
2. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายหม่อง  ปอกะ
2. เด็กหญิงเข็ม  ลุงจะหริ่ง
3. เด็กหญิงเซ  ลุงจ่าหริ่ง
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  ประเสริฐยิ่ง
2. นายเรวัฒน์  ลำแปง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 1. เด็กหญิงชนิตา  ตามิ
2. เด็กหญิงนุก  ปังน้อย
3. เด็กชายภานุพงศ์  เลายี่ปา
 
1. นายนัฐพงษ์  พุฒวงษ์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายสุรพงศ์  จะตอ
2. เด็กชายสุรเดช  บรรจงกระเสนา
3. เด็กชายหล่อซอ  อาซอกู่
 
1. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
2. นางสุปราณี  สุทธะ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงปุ้น  ลุงจ่าหริ่ง
2. เด็กหญิงยิงอ่อน  ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงหลาวเงิน  ลุงติ๊
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  ประเสริฐยิ่ง
2. นางนิภา  วงศ์ใหม่
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. นายณรงค์ฤทธิ์  หอมช่วง
2. นายทรงวุฒิ  สมวงค์
 
1. นายธนญชัย  มุกพลอย
2. นางปารณีย์  แว่นฟ้า
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงจีรดา  แสนหน่อ
2. เด็กชายธีนกร  อมรศิริสิงขร
 
1. นางนิภาพร  ใจมูล
2. นางเกตุอรุณ  กล่อมเกลา
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกษิกานต์  มหาชัย
2. เด็กชายจัตุรงค์  ลุงก๊ะ
 
1. นายภูมิ  วิริยะ
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกตุมณี
2. เด็กชายธนาดล  พรนันทิวัฒน์
3. เด็กชายวทัญญู  แก่นพินิจ
 
1. นางดาวเรือง  กินาวงศ์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกิตติพล  เป็งเรือน
2. เด็กชายปรีชา  ชนะแก้ว
3. เด็กชายพงศธร  เมืองวิลัย
 
1. นางดาวเรือง  กินาวงศ์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่โห่
2. เด็กชายพลากร  ปริญญาศุกมาส
3. เด็กชายวีรากร  แซ่พ่าน
 
1. นางดาวเรือง  กินาวงศ์