หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่ เขต4
ณ รร.วัดเวฬุวัน ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน กันยายน 2556
(ระดับประถมฯ แข่งวันที่ 3 กันยายน 2556 ระดับ ม.ต้น แข่งขันวันที่ 4 กันยายน 2556)

[ ทั้งหมด   3 ก.ย. 2556   4 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน : อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน : อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 1 ห้อง ป.4/6 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน : อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 1 ห้อง ป.3/ 5 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน : อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ม.1/3 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน : อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 2 ห้อง ป.5/ 3 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน : อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน : อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน : อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2. 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ชั้น 1 ห้อง คอมฯป.4-ป.6 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 3 ห้อง ศูนย์เพียร์ 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเอนกประสงค์ 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเอนกประสงค์ 3 ก.ย. 2556 09.00-เป็นต้นไป
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเอนกประสงค์ 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 3 ห้อง ห้องแสนแคง 3 ก.ย. 2556 09.00-เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 3 ห้อง ห้องแสนแคง 3 ก.ย. 2556 09.00-เป็นต้นไป
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร ป.1-3 3 ก.ย. 2556 09.00 -เป็นต้นไป
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ประชุม 100 ปี 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ประชุม 100ปี 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 2 ห้อง วิทย์ มัธยมฯ 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ประชุม 100 ปี 3 ก.ย. 2556 13.00-16.30
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุมาศ ชั้น 2 ห้อง ภูมิปัญญา 3 ก.ย. 2556 09.00 -12.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุมาศ ชั้น 2 ห้อง ภูมิปัญญา 3 ก.ย. 2556 13.00-16.30
12 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง นาฎศิลป์ (ถัดจากอาคารเวฬุฉัตร) 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สนามบาสเกตบอล 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สโมสรสระว่ายน้ำ 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตร์ ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 3 ก.ย. 2556 09.00
6 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานคณิตศาสตร์ 3 ก.ย. 2556 09.00
7 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานหน้าห้องพยาบาล 3 ก.ย. 2556 09.00
8 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 3 ก.ย. 2556 09.00
9 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 3 ก.ย. 2556
10 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 3 ก.ย. 2556
11 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 3 ก.ย. 2556
12 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 3 ก.ย. 2556 13.00
13 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 3 ก.ย. 2556 09.30
14 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหารใหญ่ 3 ก.ย. 2556 09.00
15 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหารใหญ่ 3 ก.ย. 2556 09.00
16 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 3 ก.ย. 2556 10.00
17 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 3 ก.ย. 2556 10.00
18 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 3 ก.ย. 2556 13.00
19 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 3 ก.ย. 2556 13.00
20 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุโรจน์ ชั้น 3 ห้อง แสนแคง 3 ก.ย. 2556 13.00
21 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น 3 ห้อง แสนแคง 3 ก.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ห้อง พลศึกษา (ด้านหลังโรงเรียนต่อจากสระน้ำ) 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ลานหน้าห้องพลศึกษา 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ดนตรี 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 หอประชุม 100 ปี 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ (มัธยม) 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงอาหาร(ส่วนด้านหลัง) 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงอาหาร(ส่วนด้านหลัง) 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 อาคารเวฬุโรจน์ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง กอท. 3 ก.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
10 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 อาคารเวฬุรัตน์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์(มัธยม) 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 อาคารเวฬุฉัตร ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ (ประถมฯ) 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 อาคารเวฬุฉัตร ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์(ประถม) 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 หอประชุมใหญ่ 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ชั้น 1 ห้อง ป1/1 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 3 ก.ย. 2556 13.00-16.30
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 3 ก.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สนามตระกร้อ 3 ก.ย. 2556 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สนามฟุตบอล 2(ด้านหลัง) 3 ก.ย. 2556 13.00
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 3 ก.ย. 2556 09.00
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องสมุด 3 ก.ย. 2556 13.00
5 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 3 ก.ย. 2556
14 ก.พ. 2556
09.00
6 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 3 ก.ย. 2556
14 ก.พ. 2556
09.00
7 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 3 ก.ย. 2556 09.00
8 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 3 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานหน้าอาคารอนุบาล 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง อนุบาล 1 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง อนุบาล 2 3 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]