หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางทองเพียร ไชยคำอุดมโรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นางงามนิตย์ พรหมวรรณโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางสุพร ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
4. นางสุภาพ วงค์คำโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นางสุมาลี กาวีโรงเรียนวัดคีรีเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางรำพรรณ จิตปัญญาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางธนพร ธนสีลังกูลโรงเรียนประชาเกษม น้ำซุ้มกรรมการ
3. นางบัวผัน หน่อตุ้ยโรงเรียนวัดดงป่างิ้วกรรมการ
4. นางจิราลักษณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
5. นางสายแก้ว เต็มปวนโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ศรีธวัช ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงชมพู เฮ็งประเสริฐโรงเรียนวัดกู่คำ(วิสัยคณาธร)กรรมการ
3. นางสุพรรณี ไชยเทพโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสุภาพร ละอูมโรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
5. นางมลิวัลย์ ชัยบุรีโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพัชรบูลย์ ตันติยากรโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร อุปวรรณโรงเรียนบ้านร่่องน้ำกรรมการ
3. นางสาวประไพ ตาคำโรงเรียนบ้านกวนกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สิทธิโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
5. นางสายหยุด สมบูรณ์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย ลือชาโรงเรียนบ้านแสนตอประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ยะจาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางเนืองนิตย์ ปัญจะเรืองโรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการ
4. นางประชิต ไชยสุยะโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
5. นางวิไล เจริญสุขโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว ตาเจริญเมืองโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์ เสวิกาโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางกิจชไลยพร สดับพจน์โรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
4. นางพรรณี วงค์ศรีวิลัยโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอำพร ขอดแก้วโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ สีตระกูลโรงเรียนวัดสองแควกรรมการ
3. นางอนงค์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นางแสงดาว ใจสุขโรงเรียนวัดดอนชื่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพีระพัฒน์ เรือนมาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์๋ ณะใจโรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการ
3. นางรำไพ เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านตองกายกรรมการ
4. นางอำพัน เกษชัยโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการ
5. นางพะเยาว์ สุนทรารักษ์โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลำดวน แก้วอินไชยโรงเรียนวัดท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นางทองพูล สมคะเณย์โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นางทัศนีย์ เสถียรโชคโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
4. นางดวงหทัย คำวังโรงเรียนกรรมการ
5. นางดัมพิกา สิทธินันท์โรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ช่วยค้ำชูโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ประธานกรรมการ
2. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
3. นางชลนารา ญานะโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางศรีวิไล กันเรืองโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
5. นางธนธรณ์ ชงโคสันติสุขโรงเรียนวัดตำหนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสุุพรรณี บุญทวีโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐวี บัวไพจิตรโรงเรียนวัดตำหนักกรรมการ
3. นางนันท์นภัส เสาสุรินทร์โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ อิทธิเดชโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางพัชรี สัญญาลักษณ์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพวัน แก้วสุวรรณโรงเรียนวัดหนองหลั้วประธานกรรมการ
2. นางชไมพร วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ คำมูลโรงเรียนบ้านเหล่าเป็ากรรมการ
4. นางสุนทรี คุณาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางเครือมาศ เพ็ญบุญโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวพรรณี เตชะสายโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ คล่องการโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางวารุณี วังปรีชาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนิยม ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ใจวังโรงเรียนวัดสารภีวิทยาคารกรรมการ
3. นางมยุรี โชติกิตติโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาธร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ อินปั๋นโรงเรียนบ้านหนองตองประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ศิลาเดชโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
3. นางจิราวรรณ กุออโรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางผ่องพรรณี เป็งธินาโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ มณีเมืองโรงเรียนบ้านตองกายกรรมการ
3. นางพิกุลทอง ภู่รัตน์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ วันเอกโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นายสุริยา เกิดคำโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ วีระโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายจำรัส การรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยประธานกรรมการ
2. นางนัธมน ตาจายโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางธัญญาภรณ์ แสงหนุ่มโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ วันเอกโรงเรียบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ วีระโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
3. นายสุริยา เกิดคำโรงเรียวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุทิน ปินทองโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญนิดา บรรดิษฐ์ภักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางสาวพรทิวา เมืองลือโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ สุทะปานันท์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางกัญญาธิดา กัญญาณุวงค์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นายญาณกวี ขัดสีทะลีโรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ อินเสาร์โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาธร)ประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา วรรณชัยโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นายเกรียงไกร สมการณ์โรงเรียนวัดพญาชมภูกรรมการ
4. นางอิสราภรณ์ ทิพย์วงศ์โรงเรียนวัดขุนคงกรรมการ
5. นายดวงเด็จ ตุ่นใจโรงเรียนบ้านวังศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ประสาธน์สุวรรณ์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา มิตกิติโรงเรียนบ้านแม่ขานกรรมการ
3. นางสาวมลิวัลย์ แดงตันกีโรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)กรรมการ
4. นางทรายทอง บุญโญโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
5. นางสาวนภาพร ยารังฝั้นโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอินแสง เขียวพันธ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ยศชัยศรีโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางสุพิตร เหลาพรหมโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการ
4. นายสนิท ศิริโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
5. นางสาวนภาพร ยารังฝั้นโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
6. นางสาวสิรภัทร ไกรสิทธิโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
7. นางอัญชนา สืบสกุลโรงเรียนบ้านกวนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ สุริยาโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา หลุยจำวันโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางแสงระวี จันทะนะโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง วงค์สุวรรณ์โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสุดา ราชโสมโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. นางนิตยา สุภาวงค์โรงเรียนสันป่าตองกรรมการ
4. นางรสริน ศรีสมยาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
5. นางสุนันทา หน่อเต็มโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการ
6. นางรัติกร เทพกุลโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
7. นายพัชรินทร์ ดุษฎีวิทิตย์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเสาวรักษ์ ไชยวัณณ์โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายชัยบุญ อินตุ่นโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายยุทธพงษ์ เจียมศักดิ์โรงเรียนบ้านกวนประธานกรรมการ
2. นางสาววินิตา น้าประเสริฐโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ มาลีพัตรโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
4. นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธพงษ์ เจียมศักดิ์บ้านกวนประธานกรรมการ
2. นางสาววินิตา น้าประเสริฐโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ มาลีพัตรโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางราตรี แก้วมีศรีโรงเรียนวัดแม่สะลาบประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางบุบผา สุวรรณแก้วโรงเรียนวัดบุบผารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเกษร สุวรรณแก้วโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุจันทร์เที่ยงโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางมณี อินต๊ะแก้วโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุมาลี กิติมูลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศรีวิไล บุญเรือนยาโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นางวัลภา พรมท้าวโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสายสวาท กันทะมังโรงเรียนบ้านหัวยแก้วกรรมการ
4. นางจิราพร ชมภูมิ่งโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางนิลวรรณ กองธรรมโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นางจิลดา สุธรรมทานโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวภัชชญา วงศ์เสือโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราวรรณ เขียววันโรงเรียนวัดบวกครกเหนือประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา ศรีจันทร์ดรโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางสาวพรชนก ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำแพร่่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางดวงสมร สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)ประธานกรรมการ
2. นายมนัส จอมเตปินโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางสลักจิตร์ โลกคำลือโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิทยา กุออโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายฉกรรจ์ เชื้อจันทราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นายพัฒนา อมาตยกุลโรงเรียนบ้านหัวยชข่วงกรรมการ
4. นางจีรศักดิ์ กันธิโนโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี เอกอมรรัตนกุลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
6. นางปภัชญา อ่อนชูศรีโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
7. นายเมืองทอง ชรสุวรรณโรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการ
8. นางเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวิทยา กุออโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายฉกรรจ์ เชื้อจันทราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นายพัฒนา อมาตยกุลโรงเรียนบบ้านหัวข่วงกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ กันธิโนโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี เอกอมรรัตนกุลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
6. นางปภัชญา อ่อนชูศรีโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
7. นางพิมพ์ผกา เมืองไสยโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
8. นางเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุทิน จันทน์เทศโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ฌายีเนตรโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางสุไร จันทร์ไชยโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
4. นายประทีป มีป้อโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
5. นายประภัตร เมืองใจโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
6. นางทิวา วีระโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุทิน จันทน์เทศโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ฌายีเนตรโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางสุไร จันทร์ไชยโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
4. นายประทีป มีป้อโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
5. นายประภัตร เมืองใจโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
6. นางทิวา วีระโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอุดม ปุระพรหมโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอุษา ขอนกลายโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
3. นางจันทนา เทพวงค์โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศรีพรรณ เตโชโรงเรียนบ้านหนองตองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี เตชะสายโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการ
3. นางสาวณัฐินี ฝนขาวโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง มูลยศโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางรัตนากร กุลนาโรงเรียนวัดพญาชมภูกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บุญทวีโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสง่า สารพันธ์โรงเรียนบ้านสามหลังประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ก้อนเขื่อนโรงเรียนประชาเกษม-น้ำซุ้มกรรมการ
3. นางสาวรำจวน จักษุแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจีราพรรณ ใจเถิงโรงเรียนบ้านท่าขุนคงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ตุ่นวันโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการ
3. นายอุดม แสงจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร์ ขุนเพิ่มโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศศิวิมล สิริมูลโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวอมรา นาคเฉลิมโรงเรียนวัดสันดอนมูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุธน เขียนแสนโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ ฝั้นเมาโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ขันธะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางอรุณ ทาคำโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางอุไร ทองพฤกษ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
3. นางถนอมศรี ใจซื่อโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา เพียรมุ่งงานโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอังคนา วรรณประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง)กรรมการ
3. นางอภิญญา ยาโนโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฎฐภัทร สุริยะโรงเรียนวัดพญาชมภูประธานกรรมการ
2. นางธนภร เรือนศรีโรงเรียนวัดบุบผารามกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ นันทโกวัฒน์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นางฟองจันทร์ พิการัตน์โรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวพรศรี อุ่นตุ้มโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ปัญญาเจริญใจโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางธีราพร สนธินาโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางราตรี ลำนวลโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
2. นางสาวธิติมา ธาวงค์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ คำทองโรงเรียนวัดประชาเกษม-น้ำซุ้มกรรมการ
4. นางสาวนุชลีพร พิมพ์ภัทรพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกิ่งกาญจน์ คำวงค์ปินโรงเรียนวัดกู่่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
2. นางนิตยาพร รัตนชมภูโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
3. นางแสงระวี วุฒิรัตน์โรงเรียนบ้านตองกายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสิงห์ทอง หมุนอินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบประธานกรรมการ
2. นางจันทรา แปงบุญเลิศโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางแสงเวียน เรือนโตโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนิจ ทายะนาโรงเรียนบ้านพันตนประธานกรรมการ
2. นางลำจวน ชัยแก้วโรงเรียนวัดศรีล้อมกรรมการ
3. นางศศิธร แสนธรรมโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายจรัญ สุธรรมธานโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สุกันโรงเรียนวัดพญาชมภูกรรมการ
3. นางสุจา การรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านแม่ขานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายดำรงค์ สมบูรณ์โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางยุพิน พิลาแดงโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย อินต๊ะผัดโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายบัญชา อินใจโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงประธานกรรมการ
2. นายจรัล อินต๊ะผัดโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
3. นางชัดเจน เจนรักสุขุมโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นางชฎาพร ปราโมทย์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกรรมการ
5. นางดวงฤดี พงษ์เทิพศักดิ์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเดชา ทิพย์เดโชโรงเรียนวัดตำหนักประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สิงห์ต๊ะโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นายเจษฎาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดสันดอนมูลกรรมการ
4. นายนิคม โนชัยโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางสุพรศรี สมบัตินันท์โรงเรียนวัดศรีฑธารามกรรมการ
6. นางชฎาพร ปราโมทย์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอุดม แก้วมาโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
2. นางงามนิจ พรหมวรรณโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางปราณี ภู่อิ่นอ้อยโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
4. นางสาวพวงพะยอม อาณาจักรโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ จำรูญหินโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)รองประธานกรรมการ
2. นางสกาววรรณ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านดอยหล่อกรรมการ
3. นางวรินทร ชมชื่นโรงเรียนวัดท่ากานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพรชัย ตัดติยากรโรงเรียนวัดช่างกระดาษประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ มูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ แสนใจโรงเรียนบ้านดอยหล่อกรรมการ
4. นายอุดม คำจินะโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์กรรมการ
5. นายดำรงเกียรติ ทองเจิมโรงเรียนบ้านแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ต๊ะคำโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางประธานกรรมการ
2. นายศรีทอน ปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นายสมชาย ปะมะสอนโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
4. นางสาวกมลพรรณ ดวงเขตต์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ เรืองนพสิทธิ์โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเสถียร มอยติละโรงเรียนบ้านกวนประธานกรรมการ
2. นายชัยวิเชียร เซ่งยะโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววิญญาภรณ์ อินสอนใจโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายฉลอง ทองตันโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ มาบุญปั๋นโรงเรียนวัดเทพารามกรรมการ
3. นางวิไล รัตนเจริญมิตรโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ตั๋นแจ้โรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
3. นางพิศยา ดวงติ๊บโรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางนฤมล คำวงศ์ศาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ จันทร์ไชยศรีโรงเรียนวัดอุเม็งกรรมการ
3. นางอารยา มีทองโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธนวน แสนกุยโรงเรียนบ้านห้วยตองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เรือนงามโรงเรียนแม่กุ้งหลวง-รัตนารามกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อุ่นประเสริฐโรงเรียนบ้านพันตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสามารถ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางราตรี มณีขัติโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ ปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งเส้ียว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร ผ่องเกสรโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสุทธิรัตน์ ลักษณะสุทธิโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา จันทร์เป็งโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางนวลลออ กาวิแหงโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
3. นางสุนันทา อุปนันท์โรงเรียนวัดขุนคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุจิตรา ถิ่นนาโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางนันทยา งามใสโรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการ
3. นายถวิล รัตนกุลโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายดำรงค์ศักดิ์ พุกกะจันทรโรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ ไทรงามโรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการ
3. นางรุ่งอุษา สุภาพลโรงเรียนวัดแม่สะลาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวรรัตน์ จิรสุทธิสารโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัญญา พิชยานนท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการ
3. นายเกษเมือง ชัยเมืองโรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย มโนวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ สุขแก้วโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นางอัญชิสา อุประกุลโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางปัญชลี จันทรโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายธเนตร ลักษณะสุทธิโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
3. นางสุภัสมณฑ์ บริพันธ์โรงเรียนวัดวังขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางแสงจันทร์ ชัยสุรินทร์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู จันทร์กุยโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
3. นางสิรภัทร ไกรสิทธิ์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรีย์ ชัยศรีสวัสดิ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนวัดประชาเกษม-น้ำซุ้มกรรมการ
3. นายชัชชัย พึ่งม่วงโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวีรยุทธ์ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา ศิริวัยโรงเรียนกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางพัชรี ศรีพิชยานนท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวีระยุทธ์ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา ศิริวัยโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางพัชรี ศรีพิชยานนท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวีรยุทธ์ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา ศิริวัยโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางพัชรี ศรีพิชยานนท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ์ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา ศิริวัยโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางพัชรี ศรีพิชยานนท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวีรยุทธ์ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา ศิริวัยโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางพัชรี ศรีพิชยานนท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ์ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา ศิริวัยโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางพัชรี ศรีพิชยานนท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวีระยุทธ์ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา ศิริวัยโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางพัชรี ศรีพิชยานนท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ์ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา ศิริวัยโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางพัชรี ศรีพิชยานนท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวีระยุทธ์ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางณา ศรีวิชัยโรงเรียนวัดกู่คำกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ปลูกงาโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวีระยุทธ์ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางบุศรา บุตรตาคำโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ปลูกงาโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ์ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ศรีพิชยานนท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ปลูกงาโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายวีระยุทธ์ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติภพ เตชะรังโรงเรียนวัดอุเม็งประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กิติยาโรงเรียนบ้านตองกายกรรมการ
3. นางประมวล หงษ์ทองโรงเรียนวัดหนองครอบกรรมการ
4. นายปรีชา มณีเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
5. นางสุภาพร บุญรักษาโรงเรียนบ้านกวนกรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
7. นางสาวอรุณรัตน์ อาญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ เตชะรังโรงเรียนวัดอุเม็งประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่่กรรมการ
3. นายประมวล หงษ์ทองโรงเรียนวัดหนองครอบกรรมการ
4. นางสุพร บุญรักษาโรงเรียนบ้านกวนกรรมการ
5. นางสุชาดา ยอดโมคีโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
6. นายปรีชา มณีเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติภพ เตชะรังโรงเรียนวัดอุเม็งประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่่กรรมการ
3. นายประมวล หงษ์ทองโรงเรียนวัดหนองครอบกรรมการ
4. นางสุพร บุญรักษาโรงเรียนบ้านกวนกรรมการ
5. นางสุชาดา ยอดโมคีโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
6. นายปรีชา มณีเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ เตชะรังโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กิติยาโรงเรียนบ้านตองกายกรรมการ
3. นางประมวล หงษ์ทองโรงเรียนวัดหนองครอบกรรมการ
4. นายเมืองทอง ชรสุวรรณโรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการ
5. นางสุภาพร บุญรักษาโรงเรียนบ้านกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมาน โปธิปันโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน มโหธรโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายสำเร็จ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นายประทวน แสนขันแก้วโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการ
5. นายนิติพงษ์ สิทธิชนโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมาน โปธิปันโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งประธานกรรมการ
2. นางรัญจวน มโหธรโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายสำเร็จ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นายประทวน แสนขันแก้วโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการ
5. นายนิติพงษ์ สิทธิชนโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน โปธิปันโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน มโหธรโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายสำเร็จ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นายนิติพงษ์ สิทธิชนโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน โปธิปันโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน มโหธรโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายสำเร็จ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นายประทวน แสงขันแก้วโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการ
5. นายนิติพงษ์ สิทธิชนโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชวลิต แพถนอมโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นายชานนท์ นันไชยโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
4. นางสาวเรณู จันทร์กุยโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชวลิต แพถนอมโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นายชานนท์ นันไชยโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
4. นางสาวเรณู จันทร์กุยโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชวลิต แพถนอมโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นายชานนท์ นันไชยโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
4. นางสาวเรณู จันทร์กุยโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชวลิต แพถนอมโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นายชานนท์ นันไชยโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
4. นางสาวเรณู จันทร์กุยโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทองเนตร ทองบ้านโรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางฟองแก้ว ปัญญามงคลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นางกิมศรี ตุมะแก้วโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พงษ์สุขโรงเรียนวัดวังขามป้อมกรรมการ
5. นางปัญชลี จันทรโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
6. นายวิเชียร สุแก้วโรงเรียนวัดประชาเกษม-น้ำซุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองเนตร ทองบ้านโรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางฟองแก้ว ปัญญามงคลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นางกิมศรี ตุมะแก้วโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พงษ์สุขโรงเรียนวัดวังขามป้อมกรรมการ
5. นางปัญชลี จันทรโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
6. นายวิเชียร สุแก้วโรงเรียนวัดประชาเกษม-น้ำซุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทองเนตร ทองบ้านโรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางฟองแก้ว ปัญญามงคลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นางกิมศรี ตุมะแก้วโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พงษ์สุขโรงเรียนวัดวังขามป้อมกรรมการ
5. นางปัญชลี จันทรโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองเนตร ทองบ้านโรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางฟองแก้ว ปัญญามงคลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
3. นางกิมศรี ตุมะแก้วโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พงษ์สุขโรงเรียนวัดวังขามป้อมกรรมการ
5. นางปัญชลี จันทรโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
6. นายวิเชียร สุแก้วโรงเรียนวัดประชาเกษม-น้ำซุ้มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ พรหมมินท์โรงเรียนบ้านดอยหล่อประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ยามวงค์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางรัชฎา เรือนมั่นโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางณัฏฐิรา ถาวรรักษ์โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา เชื้อหมั้นโรงเรียนวัดสามหลังกรรมการ
3. นางจินตนา มูลทรัพย์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรัชฎา เรือนมั่นโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิพาพร คำนวลโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
3. นางกาญจนา ปัญญามณีศรโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ตั้งธนวิชญ์โรงเรียนบ้านสันผักหวานประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ มังคละศรีโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางอารี ตันเขียวโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางราตรี พยาราชโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวประธานกรรมการ
2. นางนิรัชพร จันทร์สีสมโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางธดาภรณ์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
4. นางสาวอรัญญา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
5. นางสาวประนอม แก้วคำมูลโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจิรวุฒิ โสภาศรีโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
2. นางสาวสัชญา ไชยคำเทพโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5กรรมการ
3. นางไพรัชนี บุญมามณีโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางธนพร อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางดวงธิดา ชัยเรือนแก้วโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ คีรีไพรภักดีโรงเรียนวัดวังผาปูนกรรมการ
3. นายเกษเมือง ชัยเมืองโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นางมงคล ตันนราโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรกรรมการ
5. นางอาทร วิชัยพรหมโรงเรียนวัดหัวข่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญทวี มโนจาโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ขวัญคงโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอัญชัญ พิมุโรงเรียนวัดขุนคงกรรมการ
4. นางมันทนา สองไชยโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ รัตนยุวันโรงเรียนวัดจอมทองประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ แก้วสวางนภาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ สุทธคำโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางเกศมณี รอดทองโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นางพาริณี รวดเร็วโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางสกุณา สายศรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางพานี เที่ยงอยู่โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจินตนา นัดสาสารโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประธานกรรมการ
2. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ปัญญาปิงโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
4. นางเพลินพิศ กุศลเพิ่มสุขโรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางประทุมพร เทพมาลัยโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางชญาภา ไทยสมัครโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
3. นางสุพร มีสัตย์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางวันวิสา นวพงศ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายมนัส หน่อตุ้ยโรงเรียนวัดดงป่างิ้วประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ จิตหาญโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
3. นางวรรณเพ็ญ วรรณคำโรงเรียนวัดดอนชื่นกรรมการ
4. นางเพ็ญพรรณ เงาโสภาโรงเรียนวัดสันดอนมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุริยา เกิดคำโรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นายทองอินทร์ คล่องการโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นายสุรพล อินตะยศโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปาณิศา เขียวอ่อนโรงเรียนวัดดงป่างิ้วประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ธนามีโรงเรียนวัดคีรีเขตกรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์ตาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นายณรงค์ หลุย์จำวันโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แกโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายณํฐนันท์ สมเจริญโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางสาวฐิตารัตน์ คำภีระโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร์ ใจแก้วโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย แก้วจีนโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ สายสุภาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
7. นางสาวคณิสร สมณะโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
8. นายวีรยุทธ บัวเรียวโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติมกรรมการ
9. นายนิรันดร์ ปันเขียวโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์กรรมการ
10. นางสาวพิธี มณีสอนโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
11. นางสาวอัจฉราพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวิไล วงศ์ศรีโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา คลังทองโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางดาเรศ อินตาวงศ์โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง)กรรมการ
4. นางอุทุมพร ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
5. นางพวงทอง ใสด้วงโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางรุ่งระวี ชัยวงค์โรงเรียนป่าลานประสิทธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรัตน์ จิรสุทธิสารโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางพัชรี เกษมณีโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
4. นางรพีพรรณ พันธุรักษาโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นางจีรนันท์ กมลทิพย์โรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ ดวงติ๊บโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ กุออโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางเพ็ญพรรณ เงาโสภาโรงเรียนว้ดสันดอนมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวพยุง ไชยวงศ์โรงเรียนวัดช่างคำประธานกรรมการ
2. นางพัชรี เกษมณีโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางธิติมา ธาวงศ์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางหอมหวล ปันต๊ะทาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์กรรมการ
5. นางพิมพรรณ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านท่าขุนคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางภัคณภัทร เทพคุณโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
2. นางมนตร์ธา สุดจิตรโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัน แก้วสุุวรรณโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรัญญา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)ประธานกรรมการ
2. นางมัฒนา ไชยาลักษณ์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการ
3. นางเสงี่ยม เวียงคำโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางแสงเดือน สิริมูลโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
5. นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการ
6. นางกัลยรัตน์ รัตนกูลโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรัญยา หลุยจำวันโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
2. นางบุษบา แก้วหล้าโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางอรวรรณ ปัญญารู้โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปรียาดา ทะพงค์แกโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ สมเจริญโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางสาวฐิตารัตน์ คัมภีระโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร์ ใจแก้วโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย แก้วจีนโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
6. นางสาวคณิสร สมณะโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ สายสุภาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
8. นางสาวพิธี มณีสอนโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
9. นายนิรันดร์ ปันเขียวโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติมกรรมการ
10. นางสาวอัฉจราพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
11. นายวีรยุทธ บัวเรียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาดา ทะพงค์แกโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงจันทร์ ใจแก้วโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
3. นายณัฐนันท์ สมเจริญโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
4. นางสาวฐิตารัตน์ คัมภีระโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย แก้วจีนโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
6. นางสาวคณิสร สมณะโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ สายสุภาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
8. นางสาวพิธี มณีสอนโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
9. นายนิรันดร์ ปันเขียวโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติมกรรมการ
10. นายวีรยุทธ บัวเรียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
11. นางสาวอัฉจราพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แกโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ สมเจริญโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางสาวฐิตารัตน์ คัมภีระโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร์ ใจแก้วโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย แก้วจีนโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
6. นางสาวคณิสร สมณะโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ สยสุภาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
8. นางสาวพิธี มณีสอนโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
9. นายนิรันดร์ ปันเขียวโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติมกรรมการ
10. นายวีรยุทธ บัวเรียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
11. นางสาวอัจฉราพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวปรียาดา ทะพงค์แกโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ สมเจริญโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางสาวฐิตารัตน์ คัมภีระโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร์ ใจแก้วโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย แก้วจีนโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
6. นางสาวคณิสร สมณะโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ สายสุภาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
8. นางสาวพิธี มณีสอนโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
9. นายนิรันดร์ ปันเขียวโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติมกรรมการ
10. นางสาวอัฉจราพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
11. นายวีรยุทธ บัวเรียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรวิทย์ กรรณิการ์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้าประธานกรรมการ
2. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ออนเขียวโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สิงห์แก้วโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
5. นายอุทัย จิตไพรมนีโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวอภิชญา วงศ์หล้าโรงเรียนพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
7. นายเกรียงไกร ตาสาโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการ
8. นายพิทักษ์ชน คำอ้ายโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
9. นายสุครอง แสงสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิ์วิทยากรรมการ
10. นางสาวเอกมณีฎ์ กัญชนะโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการ
11. นายบงการ ศรีนันตาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
12. นายกฤตติภูมิ เขียวคำสุขโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
13. นายเอกพิงค์ วงษ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
14. นางจุฑามาศ ใจแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
15. นางสาวจันธิมา มีงานโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
16. นายพิสันต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจตุรวิทย์ กรรณิกาโรงเรียนบ้านแม่ขานประธานกรรมการ
2. นายบงการ ศรีนันตาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ออนเขียวโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร สิงห์แก้วโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
6. นายอุทัย จิตไพรมั่นโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวอภิชญา วงศ์หล้าโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
8. นายพิทักษ์ชน คำอ้ายโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
9. นายสุครอง แสงสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยากรรมการ
10. นางสาวเอกมณีฎ์ กัญชนะโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการ
11. นายกฤตติภูมิ เขียวคำสุขโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
12. นายเอกพิงค์ วงษ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
13. นางจุฑามาศ ใจแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
14. นางสาวจันธิมา มีงานโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
15. นายพิสันต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรวิทย์ กรรณิกาโรงเรียนบ้านแม่ขานประธานกรรมการ
2. นายบงการ ศรีนันตาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ออนเขียวโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
5. นายอุทัย จิตไพรมั่นโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวอภิชญา วงศ์หล้าโรงเรียนพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
7. นายเกรียงไกร ตาสาโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการ
8. นายพิทักษ์ชน คำอ้ายโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
9. นายสุครอง แสงสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยากรรมการ
10. นางสาวเอกมณีฎ์ กัญชนะโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการ
11. นายกฤตติภูมิ เขียวคำสุขโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
12. นายเอกพิงค์ วงษ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
13. นางจุฑามาศ ใจแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
14. นายพิสันต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
15. นางสาวจันธิมา มีงานโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรวิทย์ กรรณิกาโรงเรียนบ้านแม่ขานประธานกรรมการ
2. นายบงการ ศรีนันตาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ออนเขียวโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
5. นายอุทัย จิตรไพรมั่นโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวอภิชญา วงศ์หล้าโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
7. นายเกรียงไกร ตาสาโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการ
8. นายพิทักษ์ชน คำอ้ายโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
9. นายสุครอง แสงสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยากรรมการ
10. นางสาวเอกมณีฎ์ กัญชนะโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการ
11. นายเกียรติภูมิ เขียวคำสุขโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
12. นายเอกพิงค์ วงษ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
13. นางจุฑามาศ ใจแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
14. นางสาวจันธิมา มีงานโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
15. นายพิสันต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธีรภาพ นามวงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ประเสริฐยาโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางสาวทรัพย์ศิริ สุใจคำโรงเรียนชุมชนกิวแลหลวงประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรติมา คำปวนโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการ
5. นางสาวยศวดี เขตเมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
6. นางสาวดารุณี แก่นการโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์กรรมการ
7. นายชาตรี ศรีล้อมโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง-รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีรภาพ นามวงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ประเสริฐยาโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางสาวทรัพย์ศิริ สุใจคำโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรติมา คำปวนโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการ
5. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
6. นางสาวดารุณี แก่นการโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์กรรมการ
7. นายชาตรี ศรีล้อมโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง-รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธีรภาพ นามวงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ประเาสริฐยาโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นายนิติธาดา หล้าสาโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
4. นายอัชวินทร์ สุ่ยทรัพย์สินโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
5. นางสาวทรัพย์ศิริ สุใจคำโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวรติมา คำปวนโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการ
7. นางสาวลัดดา คำมูลโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
8. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
9. นางสาวดารุณี แก่นการโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์กรรมการ
10. นายชาตรี ศรีล้อมโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง-รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธีรภาพ นามวงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ประเสริฐยาโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางสาวนิตยฎธาดา หล้าสาโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
4. นายอัชวินทร์ สุ่ยทรัพย์สินโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
5. นางสาวทรัพย์ศิริ สุใจคำโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวรติมา คำปวนโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการ
7. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
8. นางสาวดารุณี แก่นการโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์กรรมการ
9. นายชาตรี ศรีล้อมโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง-รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. MissEmily -โรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ กุลวิเชียรโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ นาตาโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
4. นางสุนีรัตน์ ทองต้นโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. MissLauren -โรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางณิชกุล ต้อตานาโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ พงษ์ปวนโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
4. นางพิทยาธร อะตะมะโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. MissCavell Rosellโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายศุภวุฒิ อุดมวรรธน์กุลโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางชนิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. MissJulia -โรงเรียนบานสันผักหวานประธานกรรมการ
2. นางกนกนุช ดวงจินดาโรงเรียนบ้านแสนตอกรรมการ
3. นางมลฤดี จิตหาญโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. MissNatalee -โรงเรียนบ้านสันผักหวานประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สุทธิวรรณโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการ
3. นางสาวอนงค์พรรณ ศิลาธรรมรงค์โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. MissCavell Rosellโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ โยกาศโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ วิชัยยาโรงเรียนวัดสันดอนมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. MissJulia -โรงเรียนบ้านสันผักหวานประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย วุฒิสุภาโรงเรียนวัดเทพารามกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ คำจินะโรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. MissEmily -โรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางอำพวัน กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
3. นางประภาพร อินทรัตน์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
4. นางสุพัตรา สุริยะวงค์โรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. Mr.Liam -โรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์พิชชา แกนุโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นางสาวภาวนา กิตติธนาภิวัฒน์โรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นางเพียงใจ เดชะวังโรงเรียนแม่กุ้งหลวง-รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. MissLauren -โรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางชนิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางนงจิตต์ ปั๋นตนโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
4. นางปรียา พงษ์ธิโรงเรียนห้วยตองกรรมการ
5. นางรัตนา ใจเสมอโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. Mr.Jeff Owenโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางอุบล บุญปัญญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางนิศานาฎ เกิดที่สุดโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Mr.Wang Dongchengโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. Mr.yin Jungiangโรงเรียนวัดดงป่างิ้วกรรมการ
3. MissXiang Zheniโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นางเจียน เดชะบุญโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Miss Huang Ting Tingโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. Miss Xie Chengxiโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. Miss Ji Yuxiโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ปินตาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสรัลชนา เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุลโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสายพิณ ธิวงค์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางปรียา พงษ์ธิโรงเรียนบ้านห้วยตองประธานกรรมการ
2. นางศรีเนียม ชัยเมืองเขียวโรงเรียนวัดตำหนักกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ณ จินดาโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา บุญแปลงโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางปิ่นเพชร อินุทร์ตุ้มโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
4. นายอรุณ วังจังหวัดโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
5. นางเนตรนภา อัมโรสถโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงกรรมการ
6. นายพิเชฐ อินตะนนโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
7. นายสุรินทร์ ปิงมาโรงเรียนวัดเฬวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ธิวันนาโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สุยะยองโรงเรียนวัดประชาเกษมสาขาน้ำซุ้มกรรมการ
3. นายเสน่ห์ นามวงค์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ กันธิโนโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
5. นายวีรยุทธ นันทะขว้างผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือกรรมการ
6. นายสุรพงษ์ ศิริเขตผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือกรรมการ
7. นายวีระยุทธ นันทะขว้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
9. นางสาววิลาวัลย์ สุจาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นายสาทร เนตรประสิทธิ์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นายมนตรี ปันคำโรงเรียนต้นน้ำที่ 5 ขุนวางกรรมการ
4. นายวีรยุทธ นันทะขว้างผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ศิริเขตผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือกรรมการ
6. นางพวงทอง เทพาโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเสาวณี ปันเขียวโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ ชิตนันท์พงศ์โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนารามกรรมการ
3. นางวงเดือน บรรจงจิตต์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวณารีกานต์ พันธุศาสตร์โรงเรียนบ้านสันผักหวานประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ สุทธะคำโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นายเสงี่ยม ใหม่จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสนิท วงศ์คำโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
2. นายดอนพนา เทพบุญโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวประคองศรี เจริญวัยโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ปิงมาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางอุษา มูลใจโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายอนงค์ บุญเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิธินาถ ทวีศักดิ์โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
3. นางสาวดวงใจ บุญมาเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. MissMargie Constantionโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา พิณสุวรรณโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นางอัจฉราพร ประสพโชคชัยวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ปทุมไพโรจน์โรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรพร เรืองศรีโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นายศุภกร มาลีแก้วโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายนาคร อินทราโรงเรียนวัดหนองครอบประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ละอูมโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางสาวจตุพร ศิลาเดชโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายสนิท วงศ์คำโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธานกรรมการ
2. นายดอนพนา เทพบุญโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวประครองศรี เจริญวัยโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษากรรมการ
4. นางอุษา มูลใจโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ปิงมาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายอนุภาพ บุญพอโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ วันเอกโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
3. นายวิทยา วงค์ชมภูโรงเรียนร่องน้ำกรรมการ
4. นางอัญชลี เกิดคำโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
5. นางรุจิรัต แก้วกลางเมืองโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
6. นายญาณกวี ขัดสีทะลีโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางมยุรี โชติกิตติโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี เกิดคำโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
2. นายอนุภาพ บุญพอโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ วันเอกโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
4. นายวิทยา วงค์ชมภูโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
5. นางรุจิรัต แก้วกลางเมืองโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
6. นายญาณทวี ขันทะละสีโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางมยุรี โชติกิตติโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางกิ่งจันทร์ อุตอิ่นแก้วโรงเรียนบ้านตองกายประธานกรรมการ
2. นางคมคาย พฤษากรโรงเรียนวัดพระนองหนองผึ้งกรรมการ
3. นางจีรพรรณ ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงกรรมการ
4. นางวนิดา เดชาฤทธิ์โรงเรียนบ้านดอยหล่อกรรมการ
5. นางเกษร กันทะวังโรงเรียนวัดพระกับตองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอนงค์ ทองหล้าโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงจันทร์ พูนธวังค์โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)กรรมการ
3. นางอรุณี กันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
4. นางพิกุล ดุลิกานนท์โรงเรียนวัดดอนชื่นกรรมการ
5. นางศรีวัย พุทธโยธาโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางบานเย็น ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ เตจ๊ะมังโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ใจทองโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นางนริศรา กระจายสัญจรโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา แก้วจันทร์โรงเรียนวัดศรีดดอนชัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย ไชยวันดีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางพรทวี เต๋จาโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
3. นางอำไพ สมณะโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย ไชยวันดีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สมณะโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางพรทวี เต๋จาโรงเรียนบ้านเกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย ไชยวันดีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สมณะโรงเรียนบ้านเหล่าป้ากรรมการ
3. นางพรทวี เต๋จาโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย ไชยวันดีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สมณะโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางพรทวี เต๋จาโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำพร ขอดแก้วโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิพอ ถิ่นพนาลัยโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวนภัทร เรือนรักเราโรงเรียนวัดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำพร ขอดแก้วโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิพอ ถิ่นพนาลัยโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวนภัทร เรือนรักเราโรงเรียนวัดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำพร ขอดแก้วโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิพอ ถิ่นพนาลัยโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวนภัทร เรือนรักเราโรงเรียนวัดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำพร ขอดแก้วโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิพอ ถิ่นพนาลัยโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวนภัทร เรือนรักเราโรงเรียนวัดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางพัทรินทร์ ตื้อแปงโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางนันตพร บุญมาโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร มั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางพัทรินทร์ ตื้อแปงโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางนันตพร บุญมาโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ เปรมวุฒิโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แก้วมูลโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติมกรรมการ
3. นางสาวหัสยา สิทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ บุญอำนวยโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการ
5. นางผ่องใส ต๊ะมาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ เปรมวุฒิโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แก้วมูลโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติมกรรมการ
3. นางสาวหัสยา สิทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ บุญอำนวยโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการ
5. นางผ่องใส ต๊ะมาโรงเรียนม่วงพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ เปรมวุฒิโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แก้วมูลโรงเรียนวัดวังผาปูนกรรมการ
3. นางสาวหัสยา สิทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ บุญอำนวยโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการ
5. นางผ่องใส ต๊ะมาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ เปรมวุฒิโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ แก้วมูลโรงเรียนวัดวังผาปูนกรรมการ
3. นางสาวหัสยา สิทธิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ บุญอำนวยโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการ
5. นางผ่องใส ต๊ะมาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองพูน มณีวรรณ์โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยา เชี่ยววิชาโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางปรัศนียา จันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองพูน มณีวรรณ์โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นางพัทยา เชี่ยววิชาโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางปรัศนียา จันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางประภัสสร เรือนรักเราโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางประภัสสร เรือนรักเราโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางประภัสสร เรือนรักเราโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางประภัสสร เรือนรักเราโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางเรณุ กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางประภัสสร เรือนรักเราโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางประภัสสร เรือนรักเราโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางประภัสสร เรือนรักเราโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางประภัสสร เรือนรักเราโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายผดุง วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางประภัสสร เรือนรักเราโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชลนารา ญานะโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางประทุม คุณกะมุตโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางจุไรลักษณ์ ผันแก้วโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชลนารา ญานะโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางประทุม คุณกะมุตโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางจุไรลักษณ์ ผันแก้วโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์ เจริญเมืองโรงเรียนวัดทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้าน้ำแพร่กรรมการ
3. นางกรองจิตร์ ธรรมคุณโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์ เจริญเมืองโรงเรียนวัดทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี คำแปงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางกรองจิตร์ ธรรมคุณโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ ทาวงศ์โรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ ทาวงค์โรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ ทาวงค์โรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดทุ่งศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิชาญ คำราพิชโรงเรียนวัดทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพิม ไกรจงวิวัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางสุปราณี กันทาปันโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิชาญ คำราพิชโรงเรียนวัดทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพิม ไกรจงวิวัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางสุปราณี กันทาปันโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิชาญ คำราพิชโรงเรียนวัดทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางสุปราณี กันทาปันโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวารุณี วังปรีชาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ชัยวงศ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางจิตนิภา สมปรารถนาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวารุณี วังปรีชาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ชัยวงค์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางจิตนิภา สมปรารถนาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวารุณี วังปรีชาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ชัยวงศ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางจิตนิภา สมปรารถนาโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]