หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่ เขต4
ณ รร.วัดเวฬุวัน ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน กันยายน 2556
(ระดับประถมฯ แข่งวันที่ 3 กันยายน 2556 ระดับ ม.ต้น แข่งขันวันที่ 4 กันยายน 2556)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวประไพ พักตรเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
2 นางภิรมย์ อำเอี่ยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
3 นางสาวประไพ พักตรเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
4 นายสามารถ รักษาศิลป์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
5 นายจรญ มหานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
6 นายลือเดช จุลโพธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล
7 นายพิเชฐ คำรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล
8 นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
9 นางคณิตฐา คำแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
10 นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
11 นางสาวพูนศิริ วิทามงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและพัสดุ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
12 นางแสงจันทร์ กันยะมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
13 นางอุไร กาละปัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
14 นายมานิตย์ พุทธโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนตามสาระการเรียนรู้
15 นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
16 นายบรรเลง สุปี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
17 นายปริญญา ศุภกาญจนพันธุ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 นายมงคล ปัญญานะ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการอำนวยการด้านสถานที่
19 นางแสงจันทร์ ไชยสุรินทร์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการอำนวยการด้านสถานที่
20 นางผ่องพรรณ คำมงคล ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการสถานที่
21 นางสาววาสนา ต๊ะกาบโค ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
22 นางสาวธิดารัตน์ อิมัง ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
23 นางรุ่งเรือง ถิ่นคำ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
24 นางพวงสร้อย เจริญผล ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
25 นางแสงเดือน ปัญญานะ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
26 นางนิภาพร รัตนดวงประทีป ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
27 นางสาวบุญชม คำมูล ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
28 นางเจริญรัตน์ วังบรรพต ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
29 นางอัญชัญ เลพิมาย ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
30 นางอรชร จันทิมา ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
31 นางสิริมา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
32 นางนิตน้อย อินชัย ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
33 นางผ่องศรี มโนชมภู ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
34 นางพัชรี เกษมณี ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
35 นางสาวอัจฉรา ธนัญชัย ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
36 นางสาวปิยะรัตน์ เงาผ่อง โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
37 นางนุจนา ขุนสมุทร์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
38 นางพัชริดา คนตรง ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
39 นางสาวนภาพร ยารังฝั้น ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
40 นายชนมภูมิ อัครระมิงค์สกุล ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
41 นายประทีป จันต๊ะมา ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
42 นายประเสริฐ วงค์ชัย ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
43 นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
44 นายภาสกร กันทาแก่น ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
45 นายวีรวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
46 นายมงคล ปัญญานะ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
47 นายสมควร เขียมสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
48 นายสวิง วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
49 นายวรวัฒน์ สิงหาด ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
50 นายศุภชัย ปัญญาวิภาส ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
51 นายนาวี ศรีอ้าย ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
52 นายทนงศักดิ์ ม่านมุงศิลป์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
53 นายอนุพงศ์ ใจกว้าง ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
54 นายประยูร สุรยศ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
55 นางสาวจรีรัตน์ สมสุข ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายประสานงานด้านสถานที่
56 นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
57 นางสมจิต อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
58 นางแสงจันทร์ กันยะมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
59 นางบัวจันทร์ สุริโย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
60 นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสิมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
61 นาบัวจันทร์ สุริโย นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
62 นางแสงจันทร์ กันยะมูล นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
63 นางสมจิต อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
64 นายทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
65 นายบุญทวี จิตติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รองประธานกรรมการอำนวยการ
66 นายสมศักดิ์ ไชยยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
67 นางเบญจมาภรณ์ พัฒนพงศา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
68 นายธนู มีสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นายพันธุ์ศักดิ์ จันทรมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวน รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นางสาวอุษณีย์ สกุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวน รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นายยุทธนา คำวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
72 นายประเสริฐ วค์ชัย ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
73 นายบุญทวี จิตติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
74 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
75 นางสาวอุษณีย์ สกุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวน รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
76 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กรรมการอำนวยการ
77 นายสามารถ รักษาศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กรรมการอำนวยการ
78 นายสกุล หล้าปาวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กรรมการอำนวยการ
79 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กรรมการอำนวยการ
80 นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กรรมการอำนวยการ
81 นายสมศักดิ์ ไชยยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กรรมการอำนวยการ
82 นายวิฑูรย์ มูลละ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กรรมการอำนวยการ
83 นายภู่พงศ์ ภู่อาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กรรมการอำนวยการ
84 นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กรรมการอำนวยการ
85 นายลือเดช จุลโพธิ์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
86 นายพิเชฐ คำรินทร์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
87 นายเจริญ ปัญญา พนักงานธุรการ 3 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
88 นายวีระชัย ภู่อิ่นอ้อย ช่างไม้ 4 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
89 นายประยูร ดวงเกตุ ช่างไม้ 4 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
90 นายปริญญา ศุภกาญจนพันธุ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
91 นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
92 นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
93 นางสุนทรี สุวรรณภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
94 นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
95 นางสิริพิม อูปเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
96 นางประภาพร สุวรรณบงกช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
97 นางสาวอรวรรณ พรหมมณี นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
98 นางพัชราภรณ์ เทพวรณณ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
99 นางอบลวรรณ สายเกิด นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
100 นายุทธนา กังแฮ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
101 นางเครือวัลย์ อินทร์ตา นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
102 นางสาวนงคราญ อินจาย นิติกร กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
103 นางนิธิศ ธนภัทรานันท์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
104 นางจำนง ธรรมโชติ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
105 นางบุหงา ศรีโชค นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
106 นางพัชรินทร์ สิทธิอุไรนันท์ นักจัดการทั่วไป กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
107 นางนาตยา สินธุวาทิน นักจัดการทั่วไป กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
108 นางจันทร์แรม บูรณา นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
109 นางชฎาพร ปราโมทย์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
110 นาจิตติมา ลิมปพัฒนวณิชย์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
111 นางอุไร กาละปัน นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
112 นายปิญญา ศุภกาญจนพันธุ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
113 นายบงการ นันตา เจ้าหน้าท่ ศูนย์ ITEC กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
114 นาสาวนิโลบล อำเอี่ยม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
115 นายธนู มีสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายพิธีการ
116 นายอำนาจ สุขแย้ม นิติกร กรรมการฝ่ายพิธีการ
117 นาบลือเดช จุลโพธิ์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายพิธีการ
118 นางสาวประไพ พักตรเกษม นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายพิธีการ
119 นางสาวธนัฏฐา ยศปัน นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายพิธีการ
120 นางแสงจันทร์ กันยะมล นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายพิธีการ
121 นางจิตติมา ลิมปพัฒนวณิชย์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายพิธีการ
122 นางสมจิต อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายพิธีการ
123 นางธัญรดี หลวงโย นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายพิธีการ
124 นางผ่องพรรณ คำมงคล ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายพิธีการ
125 นายประธิป จันต๊ะมา ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายพิธีการ
126 นางพัชรินทร์ ดุษฏีวิทิต ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายพิธีการ
127 นางดวงฤดี พงษ์เทอดศักดิ์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
128 นางจิตติมา ลิมปพัฒนวณิชย์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
129 นางอุไร กาละปัน นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
130 นายพิเชฐ คำรินทร์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
131 ส.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปวนแดง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายปฏิคม
132 นางจันทร์แรม บูรณา นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายปฏิคม
133 นางสมจิต อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม
134 นางรัตนาภรณ์ ขันธะ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
135 นางประมวล จิรากิตติรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
136 นางสหัทยา พัฒนพิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
137 นางสายสมร มหาเทพ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
138 นางสาวเจียมศรี กันทา ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
139 นางภาวินีย์ แสงจันทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
140 นางฉวีวรรณ พรหมคำแดง ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
141 นางเอมอร วงศ์ษา ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
142 นางสมพักตร์ เสือน่วม ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
143 นางมนัญญา เตมียะ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
144 นางพรรณี แสงเกิด ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
145 นางนงคราญ ยวงฟ้า ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
146 นางสาวศรัญญา นาตา ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
147 นางสมศรี ขยัน ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
148 นางสาวปริญญา ศรีวิชัย ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
149 นางสาวรัตติกุล ดวงคำ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
150 นางสาวจิรพรรณ เตจ๊ะต๋า ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
151 นางสาวสิริพร กันทา ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
152 นางสาวอารีลักษณ์ พงษ์ปวน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
153 นางอุบล ไชยวัง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
154 นางสาวพัทยา ทาเกิด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
155 นางสาวพจนารถ วิริยะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
156 นางสาวคริสตมาส เตชะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
157 นางสาวริญญาภัทร์ ใจมัง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
158 นางสาวประไพพร วีระหลานหลวง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
159 นางสาววิณัฐนีย์ ไชยภูมิ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
160 นางสาวพรพิมล บุญสูง ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
161 นาสาไขแข ชัยเงินตรา ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
162 นางเมย์ณิศา พูลจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการฝ่ายปฏิคม
163 นางแสงจันทร์ กันยะมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
164 นางสาวธนัฎฐา ยศปัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผล
165 นางดวงฤดี พงษ์เทอดศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผล
166 นางธัญรดี หลวงโย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผล
167 นายอำนาจ สุขแย้ม นิติกรชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
168 นายสมชาย เมธาวีกุลชัย นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
169 นางวรรณภา ติยชนานนท์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
170 นางสุพิชชา กัณฑเจตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
171 นางอ้อยทิพย์ รุณผาบ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
172 นางกรรณิการ์ นันติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
173 นายไพโรจน์ เดชะบุญ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
174 นายลือเดช จุลโพธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นายอุกฤษฎ์ รัตนวิชัย นิติกรปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
176 นายยุทธนา กังแฮ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
177 นายบงการ ศรีนันตา เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
178 นางปวีณ์พิมพ์ พงษ์ธนาคม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
179 นางฐิตารี คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นางประภาพร สุวรรณบงกช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]