สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเวฬุวัน 43 17 12 11 72
2 บ้านสันป่าสัก 34 15 5 12 54
3 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 29 5 9 5 43
4 แม่วินสามัคคี 24 17 8 3 49
5 บ้านเหล่าเป้า 20 6 5 7 31
6 บ้านน้ำแพร่ 18 8 1 8 27
7 บ้านสามหลัง 17 12 4 5 33
8 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 16 14 2 4 32
9 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 16 9 3 8 28
10 บ้านทรายมูล 15 6 2 1 23
11 วัดบวกครกเหนือ 15 4 1 4 20
12 บ้านปากเหมือง 14 11 9 9 34
13 บ้านสันผักหวาน 11 7 2 1 20
14 บ้านหัวริน 11 6 4 4 21
15 กรป.กลางอุปถัมภ์ 11 5 9 10 25
16 วัดท่าต้นกวาว 10 3 1 3 14
17 บ้านร่องน้ำ 9 9 4 6 22
18 วัดพระนอนหนองผึ้ง 9 4 3 1 16
19 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 8 12 9 6 29
20 บ้านปง 8 8 6 5 22
21 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 8 6 0 5 14
22 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 8 3 1 1 12
23 บ้านกาด(เขมวังส์) 7 5 2 5 14
24 บ้านดง 7 3 2 1 12
25 วชิราลัย 7 2 1 0 10
26 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 7 0 2 0 9
27 บ้านห้วยตอง 6 7 2 7 15
28 บ้านกวน 6 6 4 7 16
29 พัฒนาวิทย์ศึกษา 6 4 0 0 10
30 วัดอุเม็ง 6 3 0 0 9
31 วัดจอมทอง 6 2 0 0 8
32 วัดช่างกระดาษ 6 1 0 0 7
33 วัดโรงวัว 5 9 8 4 22
34 วัดน้ำบ่อหลวง 5 7 2 0 14
35 วัดวังขามป้อม 5 5 4 4 14
36 บ้านหัวข่วง 5 5 0 3 10
37 วัดเทพาราม 5 4 1 1 10
38 บ้านหนองตอง 5 3 2 3 10
39 วัดพระเจ้าเหลื้อม 5 3 2 2 10
40 บ้านใหม่หนองหอย 5 3 2 1 10
41 วัดสามหลัง 5 3 1 1 9
42 บ้านฟ่อน 5 3 0 0 8
43 บ้านตองกาย 5 2 0 0 7
44 วัดท่าโป่ง 5 1 1 0 7
45 วัดศรีล้อม 5 0 0 2 5
46 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 4 6 4 6 14
47 บ้านห้วยส้ม 4 3 5 3 12
48 บ้านสันทราย(สารภี) 4 3 2 3 9
49 วัดหนองหลั้ว 4 3 1 0 8
50 บ้านเหล่าป่าฝาง 4 2 4 0 10
51 บ้านม่วงพี่น้อง 4 2 0 2 6
52 บ้านคุณแม่ 4 2 0 1 6
53 บ้านท้าวบุญเรือง 4 1 1 3 6
54 สันป่าตอง 4 1 0 0 5
55 วัดมะกับตองหลวง 3 5 2 5 10
56 วัดทุ่งศาลา 3 4 0 0 7
57 วัดดงป่างิ้ว 3 3 2 0 8
58 บ้านสันทราย(หางดง) 3 2 3 1 8
59 บ้านป่าตาล 3 2 1 3 6
60 วัดพญาชมภู 3 1 1 1 5
61 บ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 3 1 1 1 5
62 วัดช่างคำ 3 1 0 1 4
63 วัดคีรีเขต 3 1 0 0 4
64 วัดนันทาราม 3 0 1 1 4
65 บ้านหนองเต่า 3 0 0 1 3
66 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 2 6 4 3 12
67 วัดประชาเกษม 2 3 1 0 6
68 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 2 3 0 2 5
69 วัดศรีโพธาราม 2 2 1 0 5
70 วัดสองแคว 2 2 1 0 5
71 วัดหนองครอบ 2 1 1 3 4
72 นันทชาติเกรดสกูล 2 1 1 1 4
73 บ้านห้วยน้ำขาว 2 1 1 0 4
74 วัดกองทราย 2 1 0 0 3
75 บ้านดอยหล่อ 2 1 0 0 3
76 วัดตำหนัก 2 0 1 0 3
77 สืบนทีธรรม 2 0 1 0 3
78 บ้านแสนตอ 2 0 0 1 2
79 วัดสันดอนมูล 1 4 0 0 5
80 วัดท้องฝาย 1 4 0 0 5
81 วัดห้วยแก้ว 1 3 3 2 7
82 วัดท่ากาน 1 3 1 3 5
83 บ้านทุ่งหลวง 1 3 0 0 4
84 วัดแม่สะลาบ 1 2 1 2 4
85 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1 2 1 1 4
86 เวียงเศรษฐีวิทยา 1 2 1 1 4
87 วัดดอนชื่น 1 2 0 0 3
88 วัดบุปผาราม 1 2 0 0 3
89 บ้านแม่ขาน 1 1 1 1 3
90 บ้านห้วยข้าวลีบ 1 1 1 1 3
91 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 0 2 0 3
92 ปัญญาเด่น 1 0 1 0 2
93 บ้านพันตน 1 0 1 0 2
94 วัดศิริชัยนิมิตร 1 0 0 0 1
95 บ้านใหม่ปางเติม 1 0 0 0 1
96 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 0 6 2 0 8
97 ไตรมิตรวิทยา 0 5 4 3 9
98 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 0 4 0 2 4
99 ลักษณ์พงค์วิทยา 0 3 0 2 3
100 บ้านใหม่สวรรค์ 0 1 4 3 5
101 บ้านดงป่าหวาย 0 1 2 0 3
102 บ้านเจริญสามัคคี 0 1 0 0 1
103 วัดขุนคง 0 1 0 0 1
104 วัดศรีสุพรรณ์ 0 1 0 0 1
105 บ้านไร่ 0 0 1 3 1
รวม 595 384 202 226 1,181