รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่ เขต4
ณ รร.วัดเวฬุวัน ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน กันยายน 2556
(ระดับประถมฯ แข่งวันที่ 3 กันยายน 2556 ระดับ ม.ต้น แข่งขันวันที่ 4 กันยายน 2556)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 1. เด็กหญิงอริศรา  ชานนท์เมือง
 
1. นางประสพพร  อุปราสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กหญิงสุวิมล  -
 
1. นางกัญญา  พิชยานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์แก้ว
 
1. นางวัชรี  ช่วยค้ำชู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามหลัง 1. เด็กชายกิตติธัช  พรหมอ่อน
 
1. นางดวงหทัย  คำวัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ากาน 1. เด็กหญิงอิ้งหยุ่น  ทูทอง
 
1. นางวรินทร  ชมชื่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  วงค์มูล
 
1. นางกิ่งแก้ว  ตาเจริญเมือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงศิริญากร  วงศ์อ้าย
 
1. นางนิตยา  จันทรา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หวลบุญ
 
1. นางสุภาพร  บุญรักษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  สมัยประเสริฐ
 
1. นางสาวพวงชมพู  เฮ็งประเสริฐ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วกูลา
 
1. นางนาตยา  เฆมอากาศ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 1. เด็กหญิงผ่องใส  กาวี
2. เด็กหญิงหมวยเงิน  ยอดคำ
 
1. นางพวงสร้อย  สงวนศักดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายทศพล  หล้าทิพย์
2. เด็กหญิงเพียงพอ  เรืองภูมิ
 
1. นางจิราวรรณ  กุออ
2. นางชลนารา  ญานะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนตอ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มาศิริ
 
1. นายดำรงเกียรติ  ทองเจิม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  พรมศร
 
1. นางสาวนันทรัตน์  นวลมา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กชายอัครพงษ์  อินต๊ะไชย
 
1. นางสิริลักษณ์  วันเอก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธารวิมล  ดวงติ๊บ
2. เด็กหญิงปวีร์ธิดา  มาระวิชัย
3. เด็กหญิงมะลิตา  กิรติการกุล
 
1. นางทัศนีย์  ธรรมไชย
2. นางนิตยา  ประสาธน์สุวรรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงบุญญาพร  จะกะ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   คำปัน
3. เด็กหญิงแสงช่วย   ลุงคำ
 
1. นายอินทร์แสง   เขียวพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง 1. เด็กหญิงนัฏฐิรา  ชัยศรี
2. เด็กหญิงวรนุช  อภิรักษ์ไพรสณฑ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ซื่อสันติกุล
 
1. นางสาวกัลยา  แก้วจันทร์
2. นางสาวชนิดา  จันต๊ะมา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  กันทา
2. เด็กชายสมชาย  ดาวน้อย
3. เด็กชายหน่อลืน  ลุงป่าง
 
1. นางสาวขวัญนิดา  บรรดิษฐภักดิ์
2. นายพัชรพล  ชิดชม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายณัฐภัทร  ใจคำ
2. เด็กชายนครินทร์  นันตาหนู
 
1. นางสาวสิรภัทร  ไกรสิทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายธนายุทธ   จะลู
2. เด็กชายวัชรพล   ทิพย์ปัญญา
 
1. นางกัญญาธิดา  กัญญาณุวงค์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงนิภากร  สุโรพันธ์
 
1. นายกฤศน์วรรต  บัวเรียว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุตรชัย
 
1. นายกฤศน์วรรต  บัวเรียว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงนิด  แซ่เจียง
 
1. นางกุลพิธาน์  บุญกัน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1. เด็กชายจรัณธรณ์  ปุพพโก
2. เด็กชายปวริศ  อยู่บำรุง
3. เด็กชายอนุรักษ์  อินต๊ะบุญมา
 
1. นางกันต์ฤทัย  นาห้วยทราย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงจิตวลี  หลี้แซม
2. เด็กชายพงศธร  มณีวรรณ์
3. เด็กหญิงรจนา  ดีตา
 
1. นางศรีวิไล  บุญเรือนยา
2. นางสายวสันต์  จันทร์ตา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงนาลอคา  จะจู๋
2. เด็กหญิงบุญ  สุขใส
3. เด็กหญิงมอญจิ่ง  ทุน
 
1. นางคมคาย  พฤกษากร
2. นางเพ็ญศรี  เหลืองสุวรรณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายกานต์ธิดา    แซ่ลี
2. เด็กชายพิทวัส   คำฝั้น
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ตลาด
 
1. นางสาวมนัสชนม์   มูลเมือง
2. นางศิรากานต์   ไชยชนะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายธนกฤษ์  สุขจี่
2. เด็กชายภานุเดช  กิจวัฒนา
3. เด็กหญิงสุฑาภรณ์  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวกมลพรรณ  ดวงเขตต์
2. นายณรงค์  ก้อนแหวน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายพล  วีระ
2. เด็กชายอัมรินทร์  ลำใน
3. นายเดชา  ไทยชนะกุล
 
1. นายชยพล  ตุ้ยสิทธิ
2. นางสาวพัชราภรณ์  คำซาว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงพิชญา   สุกิน
2. เด็กหญิงอาทิตยา   พรมศรี
3. เด็กหญิงแสงสร้อย   นายซิ่ง
 
1. นางรชยา   จิระธรรม
2. นางเพ็ญศรี   เหลืองสุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ภู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  มูลหงษ์
3. เด็กหญิงอำพรรณ  คำหมื่นยอง
 
1. นางมันทนา  สองไชย
2. นางแสงระวี  จันทะนะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงคำหลี  วงค์คำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ญาณเปียง
 
1. นายธนาวิทย์  ทาปิยะ
2. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีเขต 1. เด็กหญิงณัฐชา  สารมะโน
2. เด็กชายไกรสร  แซ่ย่าง
 
1. นายนิกร  ปัญญาวงค์
2. ว่าที่ร้อยโทเสน่ห์  ก้อนใจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กชายพัชรพล  วงศ์มณี
2. เด็กชายหน่อ  ลุงทุน
 
1. นายพิสิษฐ์  มณีเมือง
2. นายอัครวัฒน์  อิ่นคำมูล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กชายจอม  ลุงเลา
2. เด็กชายทุนอู   ออหว่อหลิ่ง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บาลี
2. นางเพ็ญศรี   เหลืองสุวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กชายสมนึก  จะโป
2. เด็กชายสมพงษ์    เลาสือ
 
1. นางวณารีกานต์  พันธุศาสตร์
2. นายสรวิศ  ทัศนะวรพจน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุญเสน
2. เด็กชายอานนท์  ศรีเนตร
 
1. นายศุภกร  มาลีแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายสมชาย   ลุงติยะ
2. เด็กชายแสง  ลุงคำ
 
1. นายมนตรา   อินต๊ะ
2. นางวัลลภา  พรมท้าว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุยะ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กันธรรม
3. เด็กหญิงรัชนี  ดุ่งมะลี
4. เด็กหญิงอนงค์   ลุงโพ
5. เด็กหญิงอภิษฎา  สมบุญบัติ
 
1. นางดาวเรือง  สายมณี
2. นางรัตนากร  กุลนา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองครอบ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขใจ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  คำแปง
3. เด็กหญิงพรวิภา  สามอ้าย
4. เด็กหญิงศิริธิดา  ดวงบุปผา
5. เด็กหญิงสุจาริณี  ยกยอดี
 
1. นางประมวล  หงษ์ทอง
2. นายวีรชาติ  สุอินต๊ะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  อำมะ
2. เด็กหญิงคำอู  ลุงคำ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปินตา
4. เด็กหญิงสุภัทรตรา  สุวรรณโชติ
5. เด็กหญิงหอม  มะหะ
 
1. นางสาวรำจวน  จักษุแก้ว
2. นางวันวิสา  นวพงศ์ไพบูลย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์มา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สืบเทพ
3. เด็กชายวิรภัทร  ปันไต่
4. เด็กชายสุวิจักษณ์  แก้วมา
5. เด็กหญิงอชิรญา  ธรรมชาติสถืตย์
 
1. นางปิิ่นเพชร  อินทร์ตุ้ม
2. นางพิมพ์กานต์  เทพวงค์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโป่ง 1. เด็กหญิงธนพร  อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญา
3. เด็กชายสิงหราช  อินต๊ะวงค์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองคำ
5. เด็กหญิงอาพาพร  เหมอินทร์
 
1. นางสาวรัตนา  คำหมื่นยอง
2. นางสุภาพร  ละอูม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกานติมา   บุญเรือง
2. เด็กหญิงนิศามณี   แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงพนิตกาญจน์   กันทะวงค์
4. เด็กหญิงสายใจ   แซ่จัง
5. เด็กหญิงแสงดาว   ลุงทอง
 
1. นางยุพิน   พิลาแดง
2. นางสาววิชุภรณ์   สมเทา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โสภา
2. เด็กหญิงดารณี  ปัญญาวุฒิกุล
3. เด็กชายยุทธภูมิ  กุณา
4. เด็กหญิงรินรดา  กำเนิดดี
5. เด็กหญิงสุรีย์พร   สามไชย
 
1. นายกัมพล  โยกาศ
2. นายพิสันติ์  จันทร์เขียว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยานะใจ
2. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ขัดตุ่น
3. เด็กหญิงกุลเนตร  สิทธิบุญทา
4. เด็กหญิงจิรประภา  จีโน
5. เด็กหญิงตรีรัตน์  เป็งคำตา
6. เด็กหญิงทักษพร  เขียวคำ
7. เด็กหญิงนัฐกานต์  จันทร์สีมุ่ย
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สมบุญชัย
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  กิตติ
10. เด็กหญิงรตนะวรรณ  เตชะยา
11. เด็กหญิงรพีพรรณ  จันทร์เขียว
12. เด็กหญิงลักษมี  อินต๊ะแสน
13. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  ติ๊บปั๋น
14. เด็กหญิงสิริพร  สินธุรักษ์
15. เด็กหญิงสิริอัยการ  ทะขุ่ย
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขัดตุ่น
17. เด็กหญิงอาภัสรา  สิงห์กัน
 
1. นางฟองจันทร์  พิการัตน์
2. นางมยุรีย์  วาหลิ่งต๊ะ
3. นางสลักจิตร์  โลกคำลือ
4. นางสาวอัมพวัน  แก้วสุวรรณ
5. นางสาวเอกมณีฎ์  กัญชนะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ขนบจรรยา
2. เด็กหญิงจิราภา  จ๊ะโด
3. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีเอื้องดอย
4. เด็กชายชุมพล  อยู่รุ่งเรือง
5. เด็กชายธรณ์เทพ   เจริญสุขสมบัติ
6. เด็กชายธีรสิทธิ์  ผดุงพนไพร
7. เด็กชายธีรโชติ  ธารณอรัญ
8. เด็กหญิงนันทิกานต์  เจริญสุขสมบัติ
9. เด็กหญิงปสุดา  ตะลุ
10. เด็กหญิงพรฉวี  ทุ่งสุริยา
11. เด็กหญิงพรนภา  ไพศาลประพิณ
12. เด็กชายมนตรี  แดนดอกไม้
13. เด็กหญิงมนภรณ์  มณฑาธารสวรรค์
14. เด็กชายวรวิช  แสงกระจ่างเรือง
15. เด็กชายศรชัย  แสนผูก
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาโยทัย
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทุ่งอุดมทรัพย์
18. เด็กชายอภิชัจ  พะแก
19. เด็กชายเขมทัต  อยู่รุ่งเรือง
20. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พาอุน
 
1. นายจรัญ  สุธรรมทาน
2. นางสาวสุกัญญา  ซุ่นล้อ
3. นายอรุณ  วังจังหวัด
4. นางอาพร  ไพศาลประพิณ
5. นางสาวเกษร  อินต๊ะทา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายกฤษฎา  ชมดวง
 
1. นางสาวสุพิน  นิทัศน์วิจิตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีล้อม 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  ปานปรุง
 
1. นางอุดมลักษณ์  ตินตะชาติ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  หล้าจ้อน
 
1. นางบังอร  บุญเรือง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุระมิตร
2. เด็กชายศราวิน  จิตรประสงค์
 
1. นางอำพร  หมอกเมฆ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายจักรินทร์  กองหมอก
2. เด็กหญิงชนากานต์  วิชญสกุล
 
1. นางรัตนา  ปัญญาเจริญใจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมา
2. นายสุภกิจ  ชำนาญ
 
1. นายดวงคำ  คำจันทร์
2. นางวาสนา  ปฤษณภานุรังษี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปันก้อน
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์  สมัยประเสริฐ
3. เด็กชายชนานนท์  จันเครือเกิด
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  จายคำ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพมาลัย
6. เด็กชายนนทพันธ์  เป็งทา
7. เด็กชายนรินทร์  อินถา
8. เด็กหญิงนันทนา  วงศ์ไชย
9. เด็กชายพศิณ  ไชยสิงห์คำ
10. เด็กหญิงลลิตภัทร  สุริยะ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  คำวงค์ปิน
2. นายชัยพร  นิธิวิทยา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   รังสิมันตุชาติ
2. เด็กหญิงชลธิชา   ฟองคำ
3. เด็กหญิงชุติมา  สมภารจันทร์
4. เด็กหญิงปาณิสรา   อุส่าเงี้ยว
5. เด็กหญิงวาสิตา   ทองวรรณ
6. เด็กหญิงวิลาสิณี  ธรรมชัย
7. เด็กหญิงวิศรุตา  อินต๊ะรักษา
8. เด็กหญิงสิริรัตน์   สมพงษ์
9. เด็กหญิงอารียา   อุตะมะ
10. เด็กหญิงเบญจพร   บุญตันจีน
 
1. นางสาวปริญญา  ศรีวิชัย
2. นางพรรณี   แสงเกิด
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุคำปัน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พรหมคำมา
3. เด็กหญิงชนมน  ช่างหล่อ
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ปันใจ
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวพัฒน์
6. เด็กหญิงปิยะรัตน์  โอโอ๊ค
7. เด็กหญิงปุญญิศา  คิดชนะ
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  พวงมาลา
9. เด็กหญิงภนิดา  ปวงมะลิ
10. เด็กหญิงมาลี  รักกฎหมาย
11. เด็กหญิงรัชสิยาพร  สังเวียนวรรณ
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำหล้า
13. เด็กหญิงอวยพร  -
14. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ศิริโกมล
15. เด็กหญิงเป็ง  ลุงทุน
 
1. นายชัยพร  นิธิวิทยา
2. นายทวีศักดิ์  สิงห์ต๊ะ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โศลกพร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงชวัลนุช  วงค์วัฒนะรุจี
4. เด็กหญิงฐิตาภา  จันทร์สม
5. เด็กหญิงนงนภัส  เป็งดี
6. เด็กหญิงภาชินี  นุเกร
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  นุลาย
8. เด็กหญิงวิกานดา  ปันมูล
9. เด็กหญิงศิริญากร  สุขปา
10. เด็กหญิงศิริพร  ไอโหล
11. เด็กหญิงสรัลนุช  ฟ้าพยับเมฆ
12. เด็กหญิงสุพรรนิดา  สายจันทร์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ปาทา
14. เด็กหญิงแสง  ซอ
15. เด็กหญิงโสภิดา  ตาสิติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกีรติพงศ์  ศิริรัตนประภากร
2. นางวราภรณ์  ยศชัยศรี
3. นายวริทภัทร  ศรีหรั่งไพโรจน์
4. นายสยาม  ยอดใจ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วมา
2. เด็กหญิงปวีณา  รูปสูง
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีวิชัย
 
1. นางวรรณา  แสงอรุณ
2. นางสุกัญญา  สิงห์กี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หม่องคำ
2. เด็กหญิงธัญมาส  จันทร์พุทธิ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วประเสริฐ
 
1. นางเยาวเรศ  สนประเทศ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสรัลพร  โปธิ
2. เด็กหญิงสุวิมล  สุขเมือง
 
1. นางวรรณา  แสงอรุณ
2. นางอาภรณ์  ถาธัญ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายวนิชนันท์  ประไพพันธ์
2. เด็กชายเวน  ลุงคำ
 
1. นายวิเชียร  สายวงษ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงแสงสา  ทาคำ
 
1. นางอารยา  มีทอง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กชายธีรภัทร์  แก่นดี
 
1. นายวิรัตน์  จันทร์ไชยศรี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงวิกานดา   ศรีบุญเรือง
 
1. นางอารยา   มีทอง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงบุษบา  แซ่หม้อ
 
1. นางสาวเรณู  จันทร์กุย
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงลู่นวล   ฝน
 
1. นางอัญชุลีกร   ชัยภิบาล
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายพงษ์   ทาคำ
 
1. นางอารยา   มีทอง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงพิมประภัสร   สืบซาว
 
1. นางอารยา   มีทอง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงฟอง   ลุงติ
 
1. นางอารยา   มีทอง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 1. เด็กชายคำพิโล  ลุงช่วย
2. เด็กชายทุน  บุญดี
 
1. นายศักดิ์ชัย  มโนวงศ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงจันจิรา  -
2. เด็กหญิงหน่อย  ที่มา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แสนมงคล
2. นางณิชกุล  ต้อตานา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กชายกสิน  เขียวแก้ว
2. เด็กชายสานนท์  ฉิมงาม
 
1. นายจรัล  อินต๊ะผัด
2. นางวันทนี  ไชยวัณณ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ใจคำ
 
1. นายเสถียร  มอยติละ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ่อน 1. เด็กชายทรายน้อย  เฉือด
2. เด็กชายปลี  ลุงแก้ว
3. เด็กชายแมน  ลุงจันต๊ะ
 
1. นายธัชชัย  พึ่งม่วง
2. นางภูมรี  บุญเฉลียว
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงจ้ามทอง  นายเฮิง
2. เด็กชายมิ้น  ลุงหม่อง
3. เด็กชายหริ่ง  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวนิตยา  มณีวรรณ
2. นางภัทรพรรณ  มะธุ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกิติยาพร  สืบคำแก้ว
2. เด็กหญิงวาริน   ชมเจริญ
3. เด็กหญิงสุภาวดี   เทพา
 
1. นางแสงจันทร์  ไชยสุรินทร์
2. นางแสงจันทร์  ไชยสุรินทร์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายพงษกร  ทองขันธ์
 
1. นายชวลิต  แพถนอม
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงอารียา  ลุงซู่
 
1. นางกิจชไลพร  สดับพจน์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงภาวิณี  ปวนคำตื้อ
 
1. นางสาวพยุง  ไชยวงค์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงพนิดา  ทาแก้ว
 
1. นางสาววรางคณา  ศิริวัย
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ชมภู
 
1. นางพัชรี  ศรีพิชยานันท์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปิงคำ
 
1. นางสาววรางคณา  ศิริวัย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กชายตระการ  ลุงตา
 
1. นางพัชรี  ศรีพิชยานันท์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1. เด็กชายธนัท  สัตตธารา
 
1. นางปานหทัย  อึ้งเกษมศรี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุณา
 
1. นางบุศรา  บุตรตาคำ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงพนิดา  ทาแก้ว
 
1. นางสาววรางคณา  ศิริวัย
 
88 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขเกษม
2. เด็กชายกันตพัฒน์  อนันต์บัณฑิต
3. เด็กชายจักริน  จันทร์เป็ง
4. เด็กชายจิณณวัตร  ฟองแก้ว
5. เด็กหญิงณัชชา  บุญสูง
6. เด็กชายณัชพล  ขาคำ
7. เด็กชายธนกฤต  หวลคำ
8. เด็กชายธนวัฒน์  แดงจ่าม
9. เด็กชายธนากร  ภู่ผะกา
10. เด็กชายธนาธร  ดิษฐบรรจง
11. เด็กหญิงนริศรา  ดวงสีดา
12. เด็กชายบารมี  โพธิ
13. เด็กหญิงประภาพร  พงษ์เทพ
14. เด็กชายพชร  ต้นเมืองมา
15. เด็กหญิงพิมลวรรณ  โปธิ
16. เด็กชายภราดร  การะหงษ์
17. เด็กชายภาณุพงษ์  ปินชัย
18. เด็กชายวิทยา  อุตสุภา
19. เด็กชายศตวรรษ  ทองทิพย์
20. เด็กหญิงศิริประภา  ขันศรี
21. เด็กชายสิริศักดิ์  ถาน้อย
22. เด็กหญิงสุชาดา  อุดมพันธ์
23. เด็กหญิงสุชานุช  ธรรมวงค์
24. เด็กหญิงอรยาณี  สุภา
25. เด็กชายอรรถชัย  ศิริมงคล
26. เด็กหญิงอาริษา  ปาลี
27. เด็กชายอิทธิพล  พิทักษ์คีรีเขต
 
1. นางจรรยา  มหานันท์
2. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์
3. นายธนู  มีสัตย์
4. นางนิตน้อย  อินชัย
5. นางผ่องพรรณ  คำมงคล
6. นางรัตนาภรณ์  ขันธะ
7. นางวนิดา  สมบัติ
8. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1. เด็กชายกฤษฎา  คำมะวัน
 
1. นางรุ่งระวี  ชัยวงค์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายจักริน  จันทร์เป็ง
 
1. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   เรือนวิน
 
1. นางสายชล  สงวน
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงรัตติยา  ยะเสียงแรง
 
1. สิบเอกอุเทน  ธิโย
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังขามป้อม 1. เด็กชายวงศกร  ทรตัน
 
1. นายพิพัฒน์  พงษ์สุข
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1. เด็กหญิงกัลยากร  พลเยี่ยม
 
1. นางรุ่งระวี  ชัยวงค์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  บุสุวะ
 
1. นายนกุล  แก้วยองผาง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กหญิงกรชนก  ลังกากาศ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  เขียววัน
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 1. เด็กชายธนนท์ชัย  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  เฉลยไกร
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1. เด็กหญิงชีวาพร  นภาคีรีรมย์
 
1. นางปรียา  พงษ์ธิ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงจิตลดา  จองมวย
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายขจรยศ  นารายณ์
 
1. นางสาวพวงชมพู  เฮ็งประเสริฐ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายคุณานนท์  เอลู
 
1. นายชัยวิเชียร  เช่งยะ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วใจชื่น
 
1. นางพรวลัย  ธาตุทอง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงทัศนี  จันสม
 
1. นายชัยวิเชียร  เช่งยะ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 1. เด็กหญิงขอบฟ้า  นพจิรากุล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สามนวล
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แขวงแดง
4. เด็กชายธนวันต์  แซ่หลี
5. เด็กชายปราชญ์   ขาวนุช
6. เด็กหญิงพชร  อิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงพรชิตา  ถาไวย์
8. เด็กชายภูมิพัฒน์  กมลพุฒิเศรษฐ์
9. เด็กชายศิริชัย  ชัยสุวรรณถาวร
10. เด็กหญิงสุชานาถ  นะติกา
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางประทุม  สมบูรณ์
3. นางสาวศิริพร  อุตส่าห์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กหญิงชลลัดดา  คำป่าง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  วงค์บุญเกื้อกูล
3. เด็กหญิงมอญคำ  ลุงออ
4. เด็กหญิงยลลดา  ไทยรัตน์
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  คงประดิษฐ์
6. เด็กหญิงแสงเดือน  นายลุ
 
1. นางสาวพูลผล  สมุทร์ทัย
2. นางสรรพคุณ  ชินารักษ์
3. นางเกศนีย์  บุญวัฒน์
4. นางสาวแสงจันทร์  ใจแก้ว
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ่อน 1. เด็กหญิงจันทร์ฟอง  จะเร
2. เด็กหญิงจำโพย  ลุงติ๊
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทองคำ
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ชอลี
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผาด่าน
6. เด็กหญิงแสงเครือ  ลุงต๊ะ
 
1. นางกรรณิการ์  คุณรา
2. นางสาวทิพย์สุดา  แซ่ลิ้ม
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 1. เด็กหญิงกชพรรณ  แสงเฮงธนสาร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริ
3. เด็กหญิงณัฐชา  ดวงพรม
4. เด็กหญิงณัฐริกา  กุนทอง
5. เด็กหญิงธารารัตน์  กุยแก้ว
6. เด็กชายธีรยุทธ์  โปธาแปง
7. เด็กชายนราทิพย์  พรมมาจา
8. เด็กชายภาณุพันธ์  ตันหน้อย
9. เด็กหญิงศินาพร  บุญมา
10. เด็กหญิงสาวิตรี  สิงห์โตวะนา
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แดงเสถียร
12. เด็กหญิงอมลธีรา  พันทอง
13. เด็กชายอัมรัตน์  ถิ่นพฤกษ์งาม
14. เด็กชายอัมรินทร์  ถิ่นพฤกษ์งาม
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  ดวงอาภัย
16. เด็กหญิงแกมกาญจน์  ตันหน้อย
 
1. นางสาวนิตยา  เรือนงาม
2. นางสาววิมลรัตน์  ชิตนันท์พงศ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กชายคำ  ลุงน้อย
2. เด็กหญิงจารุภรณ์  สมบัติ
3. เด็กหญิงณัฐชา  ดวงปินตา
4. เด็กชายทินกร  สายเดช
5. เด็กหญิงธมลพร  ปู่เฮง
6. เด็กชายนครไทย  ปู่เฮง
7. เด็กหญิงบุ้ง  ลุงคำ
8. เด็กชายวันชัย  สุนทร
9. เด็กหญิงวันวิสา  ลุงอ่อง
10. เด็กชายสาธิต  พลโต
11. เด็กชายสาโรจน์  พลโต
12. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  มูลงาม
13. เด็กหญิงอติพร  คนเที่ยง
14. เด็กชายอุ้ม  คำป่าง
15. เด็กหญิงเพชรา  ตื้อสัก
16. เด็กชายไม้  ลุงปา
 
1. นางธนพร  แสงมณี
2. นางนงนุช  ศรีจันทร์ดร
3. นายประเสริฐ  สุริยโต้
4. นางราตรี  พยาราช
5. นางสรรพคุณ  ชินารักษ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1. เด็กชายคำดู่  ลุงสู้
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จินะราช
3. เด็กชายวีรทรัพย์  จันทวรนันทวิช
 
1. นางศรัณยา  หลุยจำวัน
2. นายอนิรุทธิ์   จิตหาญ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายปิยพนธ์  แสนสุขอุดมขวัญ
2. เด็กชายพงค์พัทธ์  บุญทา
3. เด็กชายวิทยา  จะนะ
 
1. นายสุทัศน์  ทาวงค์
2. นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กชายณัฐนันท์  สายเลิศ
2. เด็กหญิงดาวหวาน  ลุงวิ
3. เด็กหญิงหมวย  ชัยยานนท์
 
1. นางทับทิม  อินตะยศ
2. นายปรัชญากร  ธรรมปัญญา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงธารทิพย์  จั๋นทิมา
2. เด็กหญิงสี  สุทอง
3. เด็กชายอานนท์  ชัยยานนท์
 
1. นางบังอร  บุญเรือง
2. นายประหยัด  ราชโสม
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงกรพินท์  แซ่ว้าน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตชะเลิศพนา
3. เด็กหญิงคำแก้ว  ลุงขุน
4. เด็กหญิงพิมพา  เกษตรกุลทรัพย์
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่วะ
6. เด็กหญิงอรทัย  ชัยรักษ์วารี
 
1. นางประทุมพร  เทพมาลัย
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันต๊ะพิงค์
2. เด็กหญิงพรญาณี  แซ่วะ
3. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ท่อ
4. เด็กหญิงสายฝน  ย่าวงศ์ไกรสร
5. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงเพชรไพบูรณ์
6. เด็กหญิงอาทิตยา  รี่ลื่อ
 
1. นางดวงตะวัน  หวันแดง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโป่ง 1. เด็กชายธนบดี  ยาลิมูล
2. เด็กหญิงศุภวดี  ไชยจินะ
3. เด็กหญิงเม้า  ใจมั่น
 
1. นางสาวรัตนา  คำหมื่นยอง
2. นางสุภาพร  ละอูม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายจอม  อินตา
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  มีหอม
3. เด็กชายแสง  คำน้อย
 
1. นายชูศักดิ์  ละอูม
2. นายไชยณรงค์  คำมูล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตุ้ยกาศ
2. เด็กหญิงปี  มาแสน
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  กันทะวงศ์
 
1. นางดวงดาว  วาณิชประดิษฐ์
2. นางสาวปัทมพร  คุณสิทธิ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงญาดา  มะแหล่หน่อแฮะ
2. เด็กหญิงณิชา  พรพนาธาร
3. เด็กหญิงมี่  นุแจะต๋าดิ
 
1. นายสุทัศน์  ทาวงค์
2. นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงธิณัฐดา   ปัญญาวงค์
2. เด็กหญิงวาสนา  ก้อนตา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีธิมา
 
1. นางณิชานันท์  ปวงคำ
2. นางสาววินิตา  น้าประเสริฐ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทิพย์เทพา
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  สิทธิเวช
3. เด็กหญิงยอน  ลุงทูล
 
1. นายบุญส่ง  วงศ์สุวรรณ์
2. นางเพียรศิริ  โพธา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาผ่อง
2. เด็กชายแสงมาว  ลุงติ๊
 
1. นางดวงดาว  วาณิชประดิษฐ์
2. นายมนตรี  ไชยบุญทา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีเขต 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  ปลอดรุชา
2. เด็กหญิงวนิดา  ลุงกาน
3. เด็กหญิงสัภยา  เลาว่าง
 
1. นางอรวรรณ  ธนามี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายชนะชัย  หงษ์ทอง
2. เด็กชายศุภชัย  พรหมจักร
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่หลี
 
1. นางสาววิภาวรรณ  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายเอกพิงค์  วงษ์แก้วจันทร์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกองทราย 1. เด็กชายยะป่า  ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงริบาคา  เจริญดี
3. เด็กหญิงวรรณิษา   คำมา
 
1. นางจริยา   ภูมิวิเศษ
2. นางรัชนีวรรณ   ฟุ้งเฟื่อง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวน 1. นางสาวกาญจนา  สายทองคำ
2. นางสาวศศิประภา  ดวงสว่าง
3. นางสาวเขมิกา  หน่อท้าว
 
1. นางวาสนา  เปี่ยมทองคำ
2. นายเสถียร  มอยติละ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงธัญวลัย  ลอยออ
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ลอยออ
3. เด็กหญิงนีรภัทร  ปิ่นดี
 
1. นายวัลลภ  รัตนยุวัน
2. นางอรวรรณ  ปัญญารู้
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาบุญลือ
2. นางสาวจีรวรรณ  ลุงเล็ก
3. เด็กหญิงปรางค์ทอง  แก้วคำมา
 
1. นางนงจิตต์  ปั๋นตน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพชรเย็น
2. เด็กชายทรรศนะ  เพ็ญจันทร์
 
1. นายกีรติ  ทรัพย์จุล
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นหอม
2. เด็กชายสิทธิกร  เรือนดวง
 
1. นายบงการ  ศรีนันตา
2. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงยุ้ม  ลุงเฮือง
2. เด็กหญิงวีนัสญา  ธรรมสาโรจน์
 
1. นายบงการ  ศรีนันตา
2. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงพร  ศรีอาจ
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ลุงปิว
 
1. นายวิชาญ  ไชยพูน
2. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธนวัตร  กันตีมูล
2. เด็กชายปรัชญา  แสงรัตน์
3. เด็กชายวรชาติ  สุริยะ
 
1. นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ
2. นางสาวเพชรรัตน์  หลวงฤิทธิ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายธนโชติ  กันธา
2. เด็กหญิงสุฤมล  ผัดแก้ว
 
1. นายพัชรพล  ชิดชม
2. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายกานต์รวี  ทับน้อย
2. นายแซม  ลุงลูน
 
1. นายเกรียงไกร  ตาสา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กชายเมือง  ตียะ
2. เด็กชายแดงใหญ่  ไทยใหญ่
 
1. นางดวงดาว  วาณิชประดิษฐ์
2. นายมนตรี  ไชยบุญทา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายระห่าน  ลุงนำ
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  ดำรักษ์
 
1. นายบงการ  ศรีนันตา
2. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  วรรณหลวง
2. เด็กชายเจตนรินทร์  ปินตาสาร
 
1. นายภูวดล  ประเสริฐยา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายธนพนธ์   นันตาดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   คุ้มภัย
 
1. นายณัฐวุฒิ   สายสุภา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 1. เด็กชายฐิติรัฐ  ทนน้ำ
2. เด็กชายปรีชาชาญ  แก้วสามแสง
3. เด็กชายเติมศักดิ์  วาโร
 
1. นางสาวเอกมณีฎ์  กัญชนะ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายธนบดี  จีราออน
 
1. นางนฤมล  คำวงศ์ศา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 1. เด็กชายดนัย  ลินสเตท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกีรติกร  ขัติวงศ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กหญิงณัฐธิฌา  ปัดไธสง
 
1. นางยุภาพิน  ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติคุณ  อาศนะ
 
1. นางรัตนา  ใจเสมอ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงณพัฒน์  ถาวรสุขาวดี
 
1. Mr.Marc  Lucas
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  อินแดง
 
1. นางสุพัตรา  สุริยะวงค์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงแคนเอเชีย  โคร่า รีเบ็คก้า เบียลท์
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงอุพรพรหม  ช้างเผือก
 
1. นางชัดเจน  เจนรักสุขุม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาเด่น 1. เด็กหญิงโยษิตา  ชีสแมน
 
1. MissElizabeth  Binyon
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงศศิธร   แก้วมา
 
1. นางสาวรัญจวน  มโหธร
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    จิวหานัง
2. เด็กชายศตวรรษ   ทองทิพย์
3. เด็กหญิงสุปรียา    ไชยกันทา
4. เด็กหญิงหญิงณัฐวสา   เผือกเทียน
5. เด็กหญิงใบเฟิร์น   ดวงแก้ว
 
1. นางอัจฉราภรณ์    ประสพโชคชัย
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  แซ่จัง
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจุฑานาถ  โกศล
 
1. Miss. Zhang   Qian
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองเงา
2. เด็กหญิงอาริยา  จาปัญญะ
 
1. นางมัทณา  ปันคำ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงธนนันท์    ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงสุปรียา    ไชยกัยทา
 
1. นางสาวรัญจวน   มโหธร
2. นางอัจฉราภรณ์    ประสพโชคชัย
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงตุ่มโม   คำใส
2. เด็กชายวรพงศ์    ชูใจ
3. เด็กหญิงอรุณี   จองแก้ว
4. เด็กชายอ้อย   สีกากุล
5. เด็กชายเคอ    ลุงต่า
6. เด็กหญิงเสาวภา   ศรีโสภาพิทาน
 
1. นายมนตรี  ชาติโยธิน
2. นางวนิดา   สุขรัตน์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 1. เด็กหญิงธัญชนก  กันทาใจ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสนสุภา
3. เด็กหญิงสลีธร  สุนา
4. เด็กหญิงสายชล  บุญเงิน
5. เด็กหญิงแสงจิ่ง  ลุงทุน
6. เด็กหญิงใบตอง  เกี๋ยงยนต์
 
1. นายสวัสดิ์  สุขแก้ว
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายกตัณณ์   ไชยพรมมา
2. เด็กชายจิรายุ   ดอนชัย
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ใจทำบุญ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ของมา
5. เด็กชายติณณภพ   พระวุธ
6. เด็กชายธนาธร   ไชยวรรณ์
7. เด็กชายวรชาติ  สุริยะ
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นวลติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ
2. นายนิคม  โนชัย
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญา
3. เด็กหญิงธนัสกมล  ทำบุญ
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สีจันทร์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ตลาด
6. เด็กหญิงรุ้งพลอย  มโนจิตต์
7. เด็กชายวัชรพล  ทิพย์ปัญญา
8. เด็กชายวิทวัส  ดวงปันสิงห์
9. เด็กหญิงศริญญา  แก้ววงค์ดี
10. เด็กหญิงแสงช่วย  ลุงคำ
 
1. นายมนตรา  อินต๊ะ
2. นางรุจิรัต  แก้วกลางเมือง
3. นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงคำนุ  ลู
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปัญญารักษา
3. เด็กหญิงน้ำฝน  จิ่งตา
 
1. นางสายสมร  ทองอินทร์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    ดวงคำ
2. เด็กหญิงหมูแดง   เครือหลวง
3. เด็กหญิงเครือฟ้า   ทอง
 
1. นางสาวศศิประภา   อึ้งตระกูล
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกันติชา  สุทัศน์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  แสนยอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วจันทร์
 
1. นางสุนทรี  คุณา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กชายกฤษฎา  ขอดคำ
2. เด็กชายทุนส่วย  -
 
1. นางศรีภัทร  บุญตัน
2. นายสุริยา  เกิดคำ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายปรามินทร์  บาวเวนส์
2. เด็กชายศิรศิลป์  ขัติยศ
 
1. นางสาวจิดาพันธุ์  ศรีเทศ
2. นางสาวพัชรีย์  พัฒนากูล
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แป้นเขียว
2. เด็กชายอนุชา  เตจ๊ะนัง
 
1. นางสิริลักษณ์  วันเอก
2. นายไกรสร  ปทุมไพโรจน์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายกะยอ  พนาไพร
2. เด็กชายฟ้า  ธงชัย
 
1. นายพัชรพล  ชิดชม
2. นายภัทรพงค์  งามทรง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ่อน 1. เด็กชายบริพัฒน์  ใจบุญ
2. เด็กหญิงพลอย  จานแก้ว
 
1. นางนวรัตน์  ขอดแก้ว
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงแก้ว
 
1. นายสุริยา  เกิดคำ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กหญิงพรพิมล  ดวงแก้ว
 
1. นางอัญชลี  เกิดคำ
 
169 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ณ ลำปาง
 
1. นางสาวณัฐนิตย์ฤดี  เชื้อสุวรรณ
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายกฤษพล  อุ่นเมืองทอง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สมมุ้ง
3. เด็กชายอัษฎาพล   เงาคำ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  อิมัง
2. นางสาวรัตติกุล   ดวงคำ
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกรรชัย  พิมพ์เจริญ
2. เด็กหญิงศิวปรียา  สร้อยคำ
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  สายกุณา
 
1. นางปิ่นทอง  คำจันทร์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิอร  พนัสนอก
 
1. นางชลนารา  ญานะ
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกฤตหทัย  ประเสริฐสันติสุข
 
1. นางสาวบุญชม  คำมูล
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1. เด็กหญิงพล  จำสา
 
1. นางพิดาลิน  อินต๊ะแก้ว
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปัณณวิชณ์  โปธิมา
 
1. นางอำไพ  สมณะ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายอธิป  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัทยา  เชี่ยววิชา
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กชายศราวุฒิ  ทิพย์พาละ
 
1. นางราตรี  มณีขัติย์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายชิณ  ทองจ่าม
 
1. นางสุนทรี  คุณา
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 1. เด็กชายชยุต  เป็งลือ
2. เด็กชายศุภโชค  โล่ห์นาก
3. เด็กชายสญชัย  ใจยะ
 
1. นางผ่องใส  ต๊ะมา
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงจารุณี  จิตรเชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงรมณี  พนาวิเวศน์
3. เด็กหญิงแสงดาว  ใจหล้า
 
1. นางสาวสุพรรษา  กิ่งไพรทอง
2. นางอำพร  ขอดแก้ว
 
181 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชาชนะชน
2. เด็กชายอธิป  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัทยา  เชี่ยววิชา
2. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์
 
182 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  บุญมาถาวร
2. เด็กชายธิเบศร์  ภู่ธงแก้ว
 
1. นางพัชริดา   คนตรง
2. นางพัชริดา  คนตรง
 
183 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 36 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1. เด็กชายนครินทร์  แสนสุข
2. เด็กชายนำพล  ลุงแสง
 
1. นางพรวลัย  ธาตุทอง
2. นางอาทร  วิชัยพรหม
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐนันท์  คำฝั้น
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ไชยวงค์
 
1. นางสุปราณี  กันทาปัน
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภัทรนิษย์  เสมอวงศ์ติ๊บ
2. เด็กชายวรภพ  แสนมหาวงค์
 
1. นางสุนทรี  คุณา
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  นาคสมุทร
 
1. นายวันชัย  ฉกาจวิทยาคม
2. นางเฉลิมพร  เขื่อนแก้ว
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กหญิงพิกุล  ลุงหลิ่ง
 
1. นางกัญญา  พิชยานนท์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตันธิมา
 
1. นางสุพรรณี   ไชยเทพ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิอร  พนัสนอก
 
1. นางสาววิภา  บุญสม
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 1. เด็กชายวทัญญู  จันทร์เที่ยง
 
1. นายพงษ์ศิริ  บุญอำนวย
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจีรายุส  ปัญญา
 
1. นางสาววิภา  บุญสม
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายเจนณรงค์  คำพิจารย์
 
1. นางสายพิณ  ธิวงค์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงลไม  แซ่กือ
 
1. นางจุไรลักษณ์  ผันแก้ว
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  พืชผา
 
1. นางอำไพ  สมณะ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชาชนะชน
 
1. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิอร  พนัสนอก
 
1. นางชลนารา  ญานะ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1. เด็กหญิงพล  จำสา
 
1. นางพิดาลิน  อินต๊ะแก้ว
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปัณณวิชณ์  โปธิมา
2. เด็กชายพานทองทศ  คำบอนพิทักษ์
3. เด็กชายอัมรินทร์  อินตุ่น
 
1. นางประภัสสร  เรือนรักเรา
2. นางอำไพ  สมณะ
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายนพณัฐ  เสริฐละออ
2. เด็กหญิงปวีณา  ต้นกัญญา
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  อนุมา
 
1. นางชุติมา  กันทวีชัย
2. นางณิชานันท์  ปวงคำ
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายคุณวุธ  ตานะเป็ง
2. เด็กชายพงษกร  แก้วสุยะ
3. เด็กชายอธิป  รุ่งเรือง
 
1. นางปรัศนียา  แสนคำฟู
2. นางสาวพัทยา  เชี่ยววิชา
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายพิสิฐ  เผือกมี
3. เด็กชายไกรสร  ปัญญา
 
1. นายทศพร  คำภีระ
2. นายสง่า  สารพันธ์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงนฤภร  กฎบัญญัติ
2. เด็กหญิงสโรชา  ดาวเรืองทอง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  พิชิตไพรพงษ์
 
1. นายสุทัศน์  ทาวงค์
2. นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 1. เด็กชายสุพรรณธกาล  พรมประเสิรฐ
2. เด็กชายอริญชัย  เสวตวงษ์
 
1. นายวีรยุทธ  บัวเรียว
2. นางสาวอรัญญา  ศรีสวัสดิ์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชาชนะชน
2. เด็กชายพิพิธธน  จันทร์เป็ง
 
1. นางปรัศนียา  แสนคำฟู
2. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธนรัตน์  เตชะบูรณเทพาภรณ์
2. เด็กชายอรุณ  โพธิ
 
1. นางสุพรรณี   ไชยเทพ
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โนคาน
2. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชาชนะชน
3. เด็กชายศุภเชษฐ์  พืชผา
 
1. นางปรานอม  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงวรัมพร  แน่หน่อมู
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พอมือโพ
3. เด็กหญิงอาภาภร  ละสู่บือ
 
1. นายสุทัศน์  ทาวงค์
2. นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัตร  เลาย่าง
2. เด็กชายจิรายุ  เลาเทาะ
3. เด็กชายไกรภพ  เลาตา
 
1. นายสัมพันธ์  คีรีไพรภักดี
2. นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย