หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางปิ่นแก้ว จันตาวรรณเดช โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. นายอธิพงษ์ ดาวเวียงกัน โรงเรียนบ้านบ่อสลี กรรมการ
3. นางกมลพร ขวัญคีรี โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางสาววรดิวันต์ ราชภัณฑ์ โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
5. นายจรูญ กันธะมา โรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณ พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านแควมะกอก กรรมการ
3. นางสาวศรีวิไล สมสุนันท์โรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นางสุจินดา อินวอโรงเรียนบ้านแปลง 5 กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ปู่เดือน โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย เหมือนฟูโรงเรียนบ้านงิ้วสูงประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ พรหมซาว โรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการ
3. นางสาวกิตติวรา แบนใจวางโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
4. นางสาวจุนลารัตน์ เอกพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
5. นายสันติ ฤทธิ์งาม โรงเรียนบ้านห่างหลวง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ทนันชัย โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ จิรมณวรกุล โรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แก้วใจ โรงเรียนกรรมการ
4. นายธนชัย ปวนคำโรงเรียนบ้านขุนตื่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางภัทรารัตน์ พัฒน์นิติชัย โรงเรียนบ้านหลังท่อ ประธานกรรมการ
2. นางกัลยณัฐ ธิต๊ะโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง กรรมการ
3. นางอรวรรณ แก้วคำ โรงเรียนกรรมการ
4. นายมนต์ชัย รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านแม่บวน กรรมการ
5. นายจำนง นะที โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ แก้วก๋องมาโรงเรียนบ้านนาคอเรือ ประธานกรรมการ
2. นายอุดรพัฒน์ บุญมา โรงเรียนบ้านนาฟ่อน กรรมการ
3. นางสาววันวิษา กุลอ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ อินต๊ะปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์พร เบญจศศิกุลโรงเรียนบ้านแม่ตูบ ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา วิชาโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา กรรมการ
3. นายรัตภูมิ กันนิกาโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา กรรมการ
4. นางกุศลิน อิ่นคำโรงเรียนบ้านแควมะกอก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย ชาลีอัน โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง ประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรญาณ นาระต๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ กรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ สานาโรงเรียนบ้านยางแก้ว กรรมการ
4. นางสาวกานดา เอ้งซุ้น โรงเรียนบ้านเกาะหลวง กรรมการ
5. นางสาวกิตติวรา แบนใจวาง โรงเรียนบ้านบงตัน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย พรหมเสนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงแข กันธะนะ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง กรรมการ
3. นางวินิจดา ชัยราชโรงเรียนบ้านนาคอเรือ กรรมการ
4. นางสาวประนมพร วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการ
5. นางสาวรดิวันต์ ราชภัณฑ์ โรงเรียนบ้านมูเซอ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา ปันแก้วโรงเรียนแม่โถวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรญาน์ นาระต๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
3. นางทับทิม ชัยชะนะ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กรรมการ
4. นางสาวอัมพวรรณ์ ใจสวน โรงเรียนบ้านนาเกียน กรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ ผัดแก้ว โรงเรียนบ้านยางครก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
2. นางสาวพิกุล บุญทิโรงเรียนบ้านตุงลอย กรรมการ
3. นางสาวชญารณ์รัฎร์ มะโนรัตน์โรงเรียนบ้านนาไคร้กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ปานศรี โรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน พรหมเสน โรงเรียนบ้านแม่งูด ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณ์ ทาแดง โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย กรรมการ
3. นายนริศ ปัญโญ โรงเรียนบ้านบ่อสลี กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ปู่เดือนโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
5. นางสาวกมลพร ขวัญคีรี โรงเรียนบ้านตุงลอย กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสมควร แสนสามกองโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช มาณกิจโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก กรรมการ
3. นายธีรพล ทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านตีนตก กรรมการ
4. นางนิตยา แก้วใส โรงเรียนบ้านตุงลอย กรรมการ
5. นางสาวธนภร ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านยางเปา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเกศสุดา เผือกอ่อน โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านดอยคำ กรรมการ
3. นางจงรักษ์ อริยะกองโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง กรรมการ
4. นางสาวจิราพร ปัญญานันท์โรงเรียนบ้านยางเปียง กรรมการ
5. นางอารีย์ ภู่น้อยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
6. นางสาววรัญญา ผาลัยโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
7. นางสาวอโนทัย บรรทา โรงเรียนบ้านเด่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศันสนีย์ อุบลโรงเรียนบ้านฉิมพลี ประธานกรรมการ
2. นางสร้อยเพชร วารีโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นายสุรชัย แสนสุรินทร์โรงเรียนบ้านบ่อหลวง กรรมการ
4. นางสาวกิ่งสอน น้ำสาโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ กรรมการ
5. นางสาวประภาพร เร่งเร็วโรงเรียนตรีมิตรวิทยา กรรมการ
6. นางมีนา กันทะยอมโรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา พวงจันทร์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวนายิกา ตาคำโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
4. นายเกียรติพงษ์ พร้อมใจ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง กรรมการ
5. นางแสงจันทร์ ยองรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
6. นางวัลภา ปราบสงครามโรงเรียนบ้านแม่งูด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสนันท์ อภิชัยโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิตา เสริมมติวงค์โรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางสุพรรณษา ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุภาศรี โรงเรียนบ้านเตียนอาง กรรมการ
5. นางสาวพัชรียา กาน้อย โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายจตุรงค์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นางธัญพิชชา รุ่งศิริโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาลโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
4. นางปรียาพร ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านโค้งงามกรรมการ
5. นางญาณี สุขศรีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณิศา ลีกรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรพิไล ใจอินปันโรงเรียนบ้านดอกแดง กรรมการ
3. นางกัญจนา แลงขำโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา กรรมการ
4. นางสาวกรพิชญา สีชาติโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
5. นายกัมปนาท ใจมาลาโรงเรียนบ้านแม่สะเต กรรมการ
6. นายมนตรี ก๋องตาโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวกิ่งสอน น้ำสา โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่โรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ คำใจโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นางสาวพิลาวัลย์ แดนวิมานโรงเรียนบ้านกองลอย กรรมการ
4. นางจุฑามาศ จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา กรรมการ
5. นางสาวพัชรี มาลีเศษโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
6. นางสาววรรณิศา สีกรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายจาตุรงค์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นางธัญพิชชา รุ่งศิริโรงเรียนแม่โถวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวศิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง กรรมการ
4. นางปรียาพร ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านโค้งงาม กรรมการ
5. นางญาณี สุขศรีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวดานุรัตน์ จันทะรสโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นางธีรวัลย์ คำฮอมโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่โรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา แก้วมาโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ ดวงแดงโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจาตุรงค์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤดี จามิตรโรงเรียนบ้านซิแบร กรรมการ
3. นายธีระเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา จาวอวนโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม กรรมการ
5. นางจุฑามาศ จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา กรรมการ
6. นางสาววงค์เดือน จันทา โรงเรียนบ้านห่างหลวง กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพโสลีโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจิรา มะโนสารโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นางสาวอัมพร ปาทะโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นางนภาลักษณ์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา บุญเป็งโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพากร วรรณวิริยะวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
7. นางประไพรัตน์ เผือกเอี่ยมโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
8. นางกุลิสา กิติกุลโรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
9. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแม่สะนามกรรมการ
10. นางเสาวนีย์ อินตีะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
11. นายพิทักษ์ เลิศฤดี โรงเรียนบ้านผาปูน กรรมการ
12. นางเยาวเรศ ชัยพรมโรงเรียนบ้านนาเกียน กรรมการ
13. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพโสลีโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจิรา มะโนสารโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นางสาวอัมพร ปาทะโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา บุญเป็งโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพากร วรรณวิริยะวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางประไพรัตน์ เผือกเอี่ยมโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
7. นางกุลิสา กิติกุลโรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
8. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแม่สะนามกรรมการ
9. นางนภาลักษณ์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
10. นางเสาวนีย์ อินตีะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
11. นายพิทักษ์ เลิศฤดีรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
12. นางเยาวเรศ ชัยพรมโรงเรียนบ้านนาเกียน กรรมการ
13. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายโสภณ มาลารัตน์โรงเรียนบ้านเตียนอางประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทยา วงค์ชัย โรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นายธนพล ดอนชวนชม โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร กรรมการ
4. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนิทา แก้วอุดมโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ มาลารัตน์โรงเรียนบ้านเตียนอางประธานกรรมการ
2. นางขวัญภัทร ไชยวงค์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายนิกร มะโนโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
4. นายชุณหกาญจน์ ลิ้มมณีโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นางสาวยศสินี ใจน้อยโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
6. นายวรพันธ์ ปุกปันโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สันกลกิจโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายธีระเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาวยุพิน สิงห์ฆราชโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางกานดา ธีระตระกูลโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา ทาสุรินทร์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล กันธิมา โรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย สันกลกิจโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายธีระเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาวยุพิน สิงห์ฆราชโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางกานดา ธีระตระกูลโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา ทาสุรินทร์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล กันธิมา โรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายจรูญ ปันทวังโรงเรียนบ้านขุนประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี สวัสดีโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวกันฐาภรณ์ ปินตา โรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
4. นายทศพร ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายจรูญ ปันทวังโรงเรียนบ้านขุนประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี สวัสดีโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวกันฐาภรณ์ ปินตา โรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
4. นายทศพร ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์วิศรุต ปันมูลโรงเรียนบ้านแม่สะเตประธานกรรมการ
2. นายคงกช เจภูติ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ กรรมการ
3. นางณัฐชญา คงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา แสนใจอิโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นางนันทวรรณ ปัญญามา โรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์วิศรุต ปันมูลโรงเรียนบ้านแม่สะเตประธานกรรมการ
2. นายคงกช เจภูติ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
3. นางณัฐชญา คงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา แสนใจอิโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นางนันทวรรณ ปัญญามาโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายเอกชัย ภามณี โรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
4. นายศราวุฒิ หม่องมาลี โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นายเกรียงไกร โสภารดี โรงเรียนนาคอเรือกรรมการ
6. นางสาวณหทัย ศรีชัย โรงเรียนบ้านบงตัน กรรมการ
7. นายฝนเพชร ธงธาสี โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว กรรมการ
8. นายดำรงศักดิ์ อุ่นทา โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
9. นางอัษฎาภรณ์ ต่อระบิล โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โสภารดีโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นายเอกชัย ภามณีโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
4. นางสาวณหทัย ศรีชัยโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นายพนม สุรินทร์ โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
6. นายศราวุฒิ หม่องมาลี โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
7. นายฝนเพชร ธงธาสี โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นายดำรงศักดิ์ อุ่นทา โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
9. นางอัษฎาภรณ์ ต่อระบิล โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โสภารดีโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นายเอกชัย ภามณีโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
4. นางสาวณหทัย ศรีชัยโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นายพนม สุรินทร์ โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
6. นายศราวุฒิ หม่องมาลี โรงเรียนบ้านแม่งูด กรรมการ
7. นายฝนเพชร ธงธาสี โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นายดำรงศักดิ์ อุ่นทา โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
9. นางอัษฎาภรณ์ ต่อระบิล โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ หม่องมาลีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
4. นายเอกชัย ภามณี โรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
5. นางสาวณหทัย ศรีชัย โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
6. นายเกรียงไกร โสภารดี โรงเรียนนาคอเรือกรรมการ
7. นายฝนเพชร ธงธาสี โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นายดำรงศักดิ์ อุ่นทา โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
9. นางอัษฎาภรณ์ ต่อระบิลโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ หม่องมาลีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
4. นายเอกชัย ภามณี โรงเรียนบ้านแม่บวน กรรมการ
5. นางสาวณหทัย ศรีชัย โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
6. นายเกรียงไกร โสภารดี โรงเรียนนาคอเรือกรรมการ
7. นายฝนเพชร ธงธาสี โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นายดำรงศักดิ์ อุ่นทา โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
9. นางอัษฎาภรณ์ ต่อระบิลโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชวน วนากำเนิดโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา กล้าประจินโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ คำใจโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกิตติวัช แบนใจวางโรงเรียนบ้านแม่งูดประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ หงษ์เขียวโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
3. นายนรินทร์ มีแก้วโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ญานะวงษาโรงเรียนบ้านแม่งูดประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ นำปุ๊ดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางกันยากาญจน์ มโนโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ ฝั้นติ๊บโรงเรียนบ้านแม่งูดประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ ไชโยกาศโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายชาตรี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอิศรากุล ตุ่นเครือโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ศร จันทร์มลโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางทัศนวรรณ สุขทองโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีมาวิน สุวรรณศรีทำโรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ผดุงพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวสมร ปานคงโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
4. นางสาววรรณริยา ดลภักดีโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
5. นายสมพร ปิมปาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพิศิษฐ์พงค์ ไชยแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ ถาปินตาโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ คากิซากิโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสุภารัตน์ คากิซากิโรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นายปัญญา แง่โว้โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา เวียงนาคโรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการ
4. นายบุญเนียม สิทธิ์คงเชื้อโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ โปธามูลโรงเรียนบ้านดอกแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายวีระ ยะอนันต์โรงเรียนบ้านนาคอเรือประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ใจเร่งโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
3. นางสาวส้มโอ อ่องประกฤติโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิพร การะบูรณ์โรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายว่างเปล่า ไพรพนากุลโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
3. นางศศิธร ลังกาศรีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ คำจันทร์โรงเรียนบ้านเด่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ กาละวิชัยโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุริญา บุษดาคำโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยา นะวะโตโรงเรียนบ้านห้วยฝางประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล เชานีโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกัลยา ประสานเนตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิสรา สุคัมภีร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวอานันท์นิตย์ สุรินทร์ตาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวดาวสวรรค์ เพทาคำโรงเรียนบ้านหางดงประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
3. นางสาวกมลลักษณ์ เปลอยโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวมัทนา เสียงแจ่มโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ยงสุนทรรุ่งโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
3. นางอโณทัย กุณาหย้องโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ์ ปันยายศโรงเรียนบ้านวังหม้อประธานกรรมการ
2. นายทรงยศ ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการ
3. นางรัตติกานต์ สกุณาคีรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายทินกร ครุ่ยทองโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายนิวัตร หน้อยดีโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
3. นายศักรินทร์ ลีโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ นะศรีโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
5. นายประวุฒิ ฟองคำโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
6. นางธัญญารัตน์ กันทะลือโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ติใหม่โรงเรียนบ้านโปงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ กันทะลือโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
3. นายทินกร ครุ่ยทองโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
4. นายประวุฒิ ฟองคำโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นายนิวัตร หน้อยดีโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
6. นายชุติพนธ์ คำมามูลโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธนพล ซึมกลางโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นางเรณู ราชวังแก้วโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นายเอกพงษ์ บงกชลาวัลย์โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยสกุลโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
6. นางศศิธร อินต๊ะจันทร์โรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
7. นางอ้อยทิพย์ อินไชยโรงเรีนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนพล ซึมกลางโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นางเรณู ราชวังแก้วโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นายอนันธชัย อรุณทรงพรโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายเอกพงษ์ บงกชลาวัลย์โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
6. นางศศิธร อินต๊ะจันทร์โรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
7. นางอ้อยทิพย์ อินไชยโรงเรียบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนฤนาท ชาญพนาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธานกรรมการ
2. นายอมร ดวงดอกโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ยะสุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายพศิน ใบศลโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
5. นายอนุภาพ โพธิโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
6. นางนริศรา จันตายศโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
7. นางรุ่งรัตน์ ยศกามีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญพฤกษ์ จินาดาวงค์โรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายวัฒธีระ หนูขาวโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นางสุรภา จุมปาดงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
4. นายจรรยา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นายยอดชาย นุโพโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญจา แจ้งสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุเมธี ขัติประทุม โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ศักดิ์ นนทลูน โรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุเมธี ขัติประทุม โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ศักดิ์ นนทลูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ สุดใจโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
5. นางนงนภา เจซอโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก กรรมการ
6. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
7. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
8. นางสาวนวลจันทร์ สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
9. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อ สุขต้อ โรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายสว่าง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ศักดิ์ นนทลูนโรงเรียนบ้านผาปูน กรรมการ
3. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ สุดใจโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
5. นางนงนภา เจซอโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก กรรมการ
6. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
7. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
9. นางสาวนวลจันทร์ สิทธิวงค์ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
10. นายทนงศักดิ์ ขันสุภา โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ศักดิ์ นนทลูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ สุดใจโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
5. นางนงนภา เจซอโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
6. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
7. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยากรรมการ
8. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
9. นางสาวนวลจันทร์ สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
10. นายทนงศักดิ์ ชันสุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายสว่าง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อ โรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายสว่าง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายสว่าง หลุ่ยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนศุนย์อพยพแปลง4กรรมการ
6. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ศักดิ์ นนทลูน โรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ สุดใจโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
5. นางนงนภา เจซอโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก กรรมการ
6. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
7. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
9. นางสาวนวลจันทร์ สิทธิวงค์ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
10. นายทนงศักดิ์ ขันสุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก่อยประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ศักดิ์ นนทลูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ สุดใจโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
5. นางนงนภา เจซอโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก กรรมการ
6. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตก กรรมการ
7. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
9. นางสาวนวลจันทร์ สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
10. นายทนงศักดิ์ ขันสุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อ โรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายสว่าง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อ โรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายสว่าง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ศักดิ์ นนทลูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ สุดใจโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
5. นางนงนภา เจซอโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก กรรมการ
6. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
7. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
9. นางสาวนวลจันทร์ สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
10. นายทนงศักดิ์ ขันสุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ศักดิ์ นนทลูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
5. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ สุดใจโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
7. นางนงนภา เจซอโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก กรรมการ
8. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
9. นางสาวนวลจันทร์ สิทธิวงค์ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
10. นายทนงศักดิ์ ขันสุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนตีนตกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายสว่าง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นางสุรัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางศิริรัตน์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. นายชินกร ทานาโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางศิริรัตน์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. นายชินกร ทานาโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. นายชินกร ทานาโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอรรคพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายกฤษดากร ศรีเที่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอรรคพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายกฤษดากร ศรีเที่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรคพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายกฤษดากร ศรีเที่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรคพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายกฤษดากร ศรีเที่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทธิชัย อัมโรสถโรงเรียนบ้านแม่ตื่นประธานกรรมการ
2. นายจตุพงษ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย อัมโรสถ โรงเรียนบ้านแม่ตื่นประธานกรรมการ
2. นายจตุพงษ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทธิชัย อัมโรสถโรงเรียนบ้านแม่ตื่นประธานกรรมการ
2. นายชินกร ทานาโรงเรียนตุงลอยกรรมการ
3. นายจตุพงษ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย อัมโรสถโรงเรียนบ้านแม่ตื่นประธานกรรมการ
2. นายจตุพงษ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์ โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางกรกช ทองกรโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิชชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเมทิกา วงศ์อัญญาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ สง่ารูปโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเมทิกา วงศ์อัญญาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ สง่ารูป โรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางพรสิริน เกตวงค์โรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์ โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางเมทิกา วงศ์อัญญาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางสาวธมลวรรณ สง่ารูปโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
4. นางสาววรรณลี เทพก๋อง โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นางพรสิริน เกตวงค์โรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจิตตกาญจน์ สมยศโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์ โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวธมลวรรณ สง่ารูปโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
4. นางพรสิริน เกตวงค์โรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
5. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรสิริน เกตวงค์โรงเรียนบ้านกองลอยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางกรกช ทองกรโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
4. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณลี เทพก๋อง โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นางจิตตกาญจน์ สมยศโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางกรกช ทองกรโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
4. นางพรสิริน เกตวงค์โรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
5. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธมลวรรณ สง่ารูปโรงเรียนบ้านพุยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณลี เทพก๋อง โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางจิตตกาญจน์ สมยศโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางกรกช ทองกรโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางผกาพรรณ ทิพย์หิรัญโรงเรียนบ้านตาลใต้ประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้เลี้ยงโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
4. นายบุญศรี ศิริวรรณ์ โรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
5. นายเอกรินทร์ เต๋จ๊ะโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
6. นางวณิชชา เขียนปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวชมพูนุช เผือกผลครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางผกาพรรณ ทิพย์หิรัญโรงเรียนบ้านตาลใต้ประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้เลี้ยงโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
4. นายบุญศรี ศิริวรรณ์ โรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
5. นายเอกรินทร์ เต๋จ๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
6. นางวณิชชา เขียนปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวชมพูนุช เผือกผลครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประยูร โกฏธิโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายจีรยุทธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายชรินทร์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายปัญญา คำเนียมโรงเรียนบ้านอ่างขางกรรมการ
6. นายพีรภาส โปธิมา โรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประยูร โกฏธิโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายจีรยุทธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายชรินทร์ คำภิไหล โรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายปัญญา คำเนียมโรงเรียนบ้านอ่างขางกรรมการ
6. นายพีรภาส โปธิมาโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีวรรณ รังสีโรงเรียนบ้านโปงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ขวัญอ้นอินโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสุมิตรา วิชัยโรงเรียนบ้านแม่อมลอง กรรมการ
4. นางสาวจุรีภรณ์ อุดหล้าโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นายโสภณ ยารังษีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
7. นางสาวศรีพิรุณ สุใจคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
8. นางสาวอำไพ กันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวรรณ รังสีโรงเรียนบ้านโปงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ขวัญอ้นอินโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสุมิตรา วิชัยโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
4. นางสาวจุรีภรณ์ อุดหล้าโรงเรียนบ้านยางเปียง กรรมการ
5. นายโสภณ ยารังษีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
7. นางสาวศรีพิรุณ สุใจคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
8. นางสาวอำไพ กันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพิมลพรรณ คำติโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กรรมการ
3. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นายอัฐพล นาฝั้นโรงเรียนบ้านนาเกียน กรรมการ
5. นายเรืองเดช วิจารณ์จิตรโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
6. นางธนพร แสงปราชโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพิมลพรรณ คำติโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นายอัฐพล นาฝั้นโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
5. นายเรืองเดช วิจารณ์จิตรโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
6. นางธนพร แสงปราชโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรจิตร ยศอาลัยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายจักรกรินทร์ บ่อเงิน โรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
3. นายบรรจง คำหล้าโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
4. นางนัฎธิดา จันทกูฎโรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการ
5. นางสุริยา กำมังละการโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
6. นางสาวกันยา พอเซอโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร ยศอาลัยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายจักรกรินทร์ บ่อเงินโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
3. นายสุริยา กำมังละการโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
4. นายบรรจง คำหล้าโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางนัฎธิดา จันทกูฎโรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการ
6. นางสาวกันยา พอเซอโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพันธ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
3. นางเมธีวดี ไววางโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นางธนพร กิ่งสายหยุดโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางเมธาวี ไชยแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางธนวันต์ อินต๊ะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ประสานศรีโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายเจษฎา อินตายวงโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสาวกานต์พิชชา คำภูมิโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาภรณ์ ป้อฝั้นโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
7. นางสาวเศรณี มรกตคันโธโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวีรญา ยศอาลัย โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพันธ์ ตุ้ยแก้ว โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา กรรมการ
3. นางเมธีวดี ไววางโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นางธนพร กิ่งสายหยุดโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางศรีลา นำปุ๊ดโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา โนมาโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ มูลย่องโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
4. นางสาวนันธิรา ดูดีโรงเรียนบ้านเด่นวิทยากรรมการ
5. นายกรองผล พัฒนาศาสตร์กุลโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
6. นายบุญชนะ เครือทองโรงเรียนบ้านนาไคร้กรรมการ
7. นางสาวรจนา พูลสุขโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางศรีลา นำปุ๊ดโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา โนมาโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ มูลย่องโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
4. นางสาวนันธิรา ดูดีโรงเรียนบ้านเด่นวิทยากรรมการ
5. นายกรองผล พัฒนาศาสตร์กุลโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
6. นายบุญชนะ เครือทองโรงเรียนบ้านนาไคร้กรรมการ
7. นางสาวรจนา พูลสุขโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางละเอียด โนจ๊ะ โรงเรียนบ้านวังหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทรณภางค์ พลนาคโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางชลธิชา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางจิราพรรณ จาตุนันท์โรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายวราวุธ การะบูรณ์โรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
6. นางสาวราตรี โปะคาโรงเรียนบ้านพุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางละเอียด โนจ๊ะโรงเรียนบ้านวังหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทรณภางค์ พลนาคโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางชลธิชา ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางจิราพรรณ จาตุนันท์โรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายวราวุธ การะบูรณ์โรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
6. นางสาวราตรี โปะคาโรงเรียนบ้านพุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนิภา ทับทองโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางสมพร สุภาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นางเสาวรัตน์ วิชัยโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นายสดใส หล้าหม่นโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
5. นางกฤชภรณ์ คำรินทร์โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
6. นางสาวกิตติกานต์ คงแดงโรงเรียนบ้านเด่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิภา ทับทอง โรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางสมพร สุภาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง กรรมการ
3. นางเสาวรัตน์ วิชัยโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นายสดใส หล้าหม่นโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
5. นางกฤชภรณ์ คำรินทร์โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงกรรมการ
6. นางสาวกิตติกานต์ คงแดง โรงเรียนบ้านเด่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์โรงเรียนบ้านผาจุกประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ปุรณะวิทย์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นายอรรถวิทย์ คลั่งคงโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
4. นางสาวภริตพร ชัยมณีโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยกรรมการ
5. นายประเสริฐ สานาโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ ชัยพรมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี วงษ์ไชยมูลโรงเรียนบ้านแปลง 8ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ์ ดำฤทธิ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคม กรรมการ
3. นายอังคาร วงค์มะโนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกรรณิการ โนมาโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
5. นายธวัตชัย งามพงโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายณัฐวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านตาลใต้ ประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ ปิโข่โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาววณิชา จันทะทัยโรงเรียนบ้านขุนตื่นกรรมการ
4. นายกฤษ์ วิรัศมีโรงเรียนบ้านห้วยฝางกรรมการ
5. นางสาวปณิดา ซองชะลัยโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางชลธิชา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโปงประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกภรณ์ อุปธรรมโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นายวารุตม์ วิรัศมีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านยางเปีบงกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ปินตาอินทร์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธนพล กมลหัตถ์โรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แสนผาบโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาวเมสิณี ชะนะชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
4. นางสาวปิยฉัตร พุทธโสโรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววรวลัญช์ จัตุกุลโรงเรียนบ้านแปลง 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจ์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นายเชษฐา ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจรา เจริญศรีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ สมคิดโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ หมี่นใจโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์โรงเรียนบ้านผาจุกประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ปุรณะวิทย์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นายอรรถวิทย์ คลั่งคงโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
4. นางสาวภริตพร ชัยมณีโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยกรรมการ
5. นายประเสริฐ สานาโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ ชัยพรมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านตาลใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิเรจ กันทะใจโรงเรียนบ้านยางเปียง กรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ปิโข่โรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการ
4. นายกฤษณ์ วิรัศมีโรงเรียนบ้านห้วยฝางกรรมการ
5. นางสาวปณิดา ซองชะลัยโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
6. นางสาววณิชา จันทะทัยโรงเรียนบ้านขุนตื่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา สุรินทร์โรงเรียนบ้านสบลานกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญศรี วงษ์ไชยมูลโรงเรียนบ้านแปลง8ประธานกรรมการ
2. นายอังคาร วงค์มะโนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายสมเกียรติ์ ดำฤทธิ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกรรณิการ โนมาโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
5. นายธวัตชัย งามพงโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต กันธิวังโรงเรียนบ้านมูเซอประธานกรรมการ
2. นายจิรพงษ์ คำปวง โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงไกร กุลวิเชียรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ลาคปาละโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
5. นางสาวศิริพร คงแดงโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร กุลวิเชียรโรงเรียนบ้านบ่อหลวง กรรมการ
3. นางสาวจิราภา ลาคปาละโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
4. นางสาวศิริพร คงแดงโรงเรียนบ้านยางครก กรรมการ
5. นายธนพล กมลหัตถ์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
6. นายบัณฑิต กันธิวังโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
7. นางสาววรวัญช์ จัตุกุลโรงเรียนบ้านแปลง 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธนพล กมลหัตถ์โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทพัฒส์ จันทร์ออนโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. นางณัฐชญา คงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
5. นางรัชฎา นามวงษ์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธนพล กมลหัตถ์โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทพัฒส์ จันทร์ออนโรงเรียนบ้านยางครก กรรมการ
3. นางณัฐชญา คงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
5. นางรัชฎา นามวงษ์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ การดีโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ปินตาเลิศโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นายบุญสุข จีรเดชโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ การดีโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ปินตาเลิศโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นายบุญสุข จีรเดชโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายมงคล วงศ์กันยาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. MissJamie Fereioโรงเรียนฟ้าใสกรรมการ
3. นางสาวกุลรัศมี ธินาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางฐิติยา ชัยวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์สุภางค์ ลิ้มอรุณโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นางสาวยุรีย์ จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางฐิติยา ชัยวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์สุภางค์ ลิ้มอรุณโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นางสาวยุรีย์ จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรา กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธานกรรมการ
2. นายจรัสพงษ์ ใจวงศ์โรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นายอติ เลี้ยงเพ็ชรโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวจินตนา ทาใจโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี สุขสมพนารักษ์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ กันทะยศโรงเรียนบ้านแม่สะเตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ สรณะรังสรรค์โรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางสาวมยุรี กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสุนทร บุญทาโรงเรียนบ้านแม่งูดประธานกรรมการ
2. นางสาววรินทร์ธร ออนแก้วโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ ขันทะสอนโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
4. นายสมชาย ศรีกระจ่างโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวราตรี สิทธิ์คงตั้งโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี ปัญโญโรงเรียนบ้านแปลง4ประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาดา หน่อใหม่โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายศุภกรณ์ บุญอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ปินตาเลิศโรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา พริบไหวโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ทาใจโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ ฟองผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.5ประธานกรรมการ
2. นางสาวภูษนิศา นาถธราดลโรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการณ์ ฟองผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.5ประธานกรรมการ
2. นางสาวภูษนิศา นาถธราดลโรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ ฟองผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.5ประธานกรรมการ
2. นางสาวภูษนิศา นาถธราดลโรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายปัญญา บุญเทียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว กรรมการ
3. นางสาวพีรณัฎ มาลีแย้มอรุณ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ทะระมาโรงเรียนบ้านกองลอย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวลลิกา อนถาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เกษมศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง กรรมการ
3. นางสาวจุรีภรณ์ อุตหล้า โรงเรียนบ้านยางเปียง กรรมการ
4. นางสาวสุดา วงศ์โสตถิไกรโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางอำไพ โนชัยโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นายทินกร สาธิพาโรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
4. นายวรพันธ์ ปุกปันโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ คำยอง โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นายมลวัฒน์ มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการ
7. นางสมจิตร ไตรสีห์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
8. นายพรชัย แก้วอุ่นโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
9. นางสาวสรินนา เป็งใจโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายถนอม จินะเป็งกาศโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ คำใจโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงษ์ เปลาโรงเรียนบ้านนาเกียน กรรมการ
4. นายวัตร สุขใจโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นายธนากร เมืองคำโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นายนิคม โชติชื่นโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
7. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
8. นายมนตรี ก๋องตาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
9. นายมังกร ใบทองโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
10. นายชูชาติ สกุณาคีรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเกษม ใจเถิงโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวกันฐณัฏฐ์ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
4. นางวรัญญาภรณ์ นาถาโรงเรียนบ้านฉิม พลีกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ฟองสุยะโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
6. นางสาวจันทนา พนมการนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุดสาคร จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกษม ใจเถิงโรงเรียนบ้านโค้งงามกรรมการ
3. นางสาวกันฐณัฎฐ์ ธรรมบุตรโรงเรียนธรรมบุตรกรรมการ
4. นางสาววรัญญาภรณ์ นาถาโรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ฟองสุยะ โรงเรียนบ้านโปง กรรมการ
6. นางสาวจันทนา พนมการนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ สุยะโรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
3. นางพรสิริทร์ เกตวงค์โรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ สุขกลางดงโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
5. นางสาววีณา ปาโนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แสนสุขโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวคชาภรณ์ ผักหวานโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นายวรรณา วิชาโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา กรรมการ
4. นางยุพิน เตจ๊ะโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
5. นางพิกูล บุญทิโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
6. นางสาวพิกูล บุญทิโรงเรียนตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายจรูญ กันธะมาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางไพลิน สิงห์คำโรงเรียนบ้านสบลานกรรมการ
4. นางสาวกลอยใจ ปั๋นติ๊บโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
5. นางสาวสุจินดา อินวอโรงเรียนบ้านแปลง 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โชติชื่นโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมีนาภรณ์ ชัยบุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา กองขามโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวกันฐาภรณ์ ปินตา โรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
5. นางสุมาลี ปันกองโรงเรียนบ้านแม่สะนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาววิลาวัณย์ ฐิติวรรณภาโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์ ภูมิมาลา โรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
3. นางวาริษา ภีระมูลโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ดารากาญจนาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ อินทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านมูเซอประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา สาระคำโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นายพงศ์ปณต ปัญญาโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
4. นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางธีรวัลย์ คำฮอมโรงเรียนบ้านแม่งูดประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี ตาสาโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
3. นางสาวอรุณการณ์ เกตุบุญเรืองโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นางสาวชัญญานุช มาณกิจโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก กรรมการ
5. นางณิชานันท์ ไชยปรุงโรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางธีรวัลย์ คำฮอมโรงเรียนบ้านแม่งูดประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ตาสาโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
3. นางสาวอรุณการณ์ เกตุบุญเรืองโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นางสาวธัญญานุช มาณกิจโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางณิชานันท์ เขมปรุงโรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางทับทิม ชัยชะนะโรงเรียนบ้านตาลเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา วิรัศมีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นางสาวศุกร์ศิริ ศรีจันทร์เรือนโรงเรียนกรรมการ
4. นายอัษฎางค์ พงษ์เฉย โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นางสาวบุปผาชาติ เข็มวิชัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชฎา พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ น๊ะดอกโรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ ทนันชัยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นายธวัฒน์ชัย ภูคะเณร โรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
5. นายอินทร์ศร ชัยวงศ์ญาติโรงเรียนบ้านโป่งทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวศลิษา ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายธนธรณ์ เลาว้างโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สุดนุชโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายธีรพล ทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านตีนตก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวศลิษา ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายธนธรณ์ เลาว้างโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สุดนุชโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายธีรพล ทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านตีนตก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางณัฐยา ปิ่นกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาวรัตน์ แก้วบุญปันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางวันทนา ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางดารา ปะระดีโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
5. นางอำพร ปันทวังโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
6. นางจินดารัตน์ ปัญญาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
7. นางสาวสมศรี เป็งใจโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
8. นางภัทราภรณ์ ผลสลัดโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
9. นางนภาพร ชัยเจริญวิจิตรโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
10. นางสาววิลาสินี ดีอุ่นโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
11. นางสาวทองทิพย์ มณีกุลโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
12. นางพรพิมล ยารังสีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาววิชชุดารัตน์ บุญสูงโรงเรียนบ้านงิ้วสูงประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ หมีทองโรงเรียนบ้านโปงทุ่งกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันทรบุตรโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาวนภาพร อิ่นอ้ายโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
5. นางผ่องพรรณ์ บัวว้องโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
6. นางมีนา ปันต๊ะทาโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
7. นางสาวสุนทรีย์ พรมตาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
8. นางสาวพรรณูกุล พรมทาโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
9. นางภัทรวดี เครือใจโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
10. นางวราภรณ์ มโนแสงโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
11. นางสาวธนนารถ พงษ์นุชโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
12. นางสาววลัยพร พรมจินาโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
13. นายจำลอง พงษ์ปวงโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
14. นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวสมจิตร วิวัฒนชีวินโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ปันทวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวกัญญ์ภา สุภายองโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางวราภรณ์ มโนแสงโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นางสุธิดา โสภากัญญาโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
6. นางสาวพรรณุกุล พรมทาโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
7. นางสาวเครือวัลย์ แก้วปุกโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
8. นางสาวนิลเนตร ปัญญาดีโรงเรียนบ้านวังหม้อกรรมการ
9. นางสาวมนธิชา พิศจารโรงเรียนบ้านแปลง 5กรรมการ
10. นางสาวกิ่งกาญจน์ จันกันโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
11. นายนรินทร์ ปัญญาโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
12. นายคงศักดิ์ เสวลาภีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
13. นางกุลนันท์ ปัญญาจักรโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยประธานกรรมการ
2. นายวิไลลักษณ์ ยะมังโรงเรียนศูนยือพยพยแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวยุพิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางไลลักษณ์ ยะมัง โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
3. นางสาวยุพิน สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ยะมังโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ยะมังโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
3. นางสาวยุพิน สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ สุยะโรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเพ็ญ สุขกลางดงโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นายอาณัตพงษ์ แก้วทาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นางสาววังรุ่ง กันทะพงษ์โรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
5. นางสาววีณา ปาโนโรงเรียนเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทับมณี โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ขาวกิจไพศาลเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชม.5กรรมการ
3. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลลักษณ์ ยะมังโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เสี่ยงสนั่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวศรีพิรุณ สุใจคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทินกร ครุ่ยทองโรงเรียนนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ ลีโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ นะศรีโรงเรียนบ้านตรีมิตรกรรมการ
4. นายนิวัตร หน้อยดีโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
5. นางธัญญารัตน์ กันทะลือโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ศักดิ์ นนทลูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ สุดใจโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
5. นางนงนภา เจซอโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
6. นางนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
7. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
9. นางสาวนาลจันทร์ สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
10. นายทนงศักดิ์ ขันสุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายสว่าง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก่อยประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ศักดิ์ นนทลูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ สุดใจโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
5. นางนงนภา เจซอโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
6. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
7. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
9. นางสาวนวลจันทร์ สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
10. นายทนงศักดิ์ ขันสุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อ โรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านตุงลอย กรรมการ
4. นายสว่าง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อ โรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายสว่าง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางคนึงนิจ สนธิคุณ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ศักดิ์ นนทลูนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ สุดใจโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
5. นางนงนภา เจซอโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
6. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
7. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
9. นางสาวนวลจันทร์ สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
10. นายทนงศักดิ์ ขันสุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อ โรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายสว่าง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ศักดิ์ นนทลูน โรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ สุดใจโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
5. นางนงนภา เจซอโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก กรรมการ
6. นางสาววนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
7. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิชญากร คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
9. นางสาวนวลจันทร์ สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา กรรมการ
10. นายทนงศักดิ์ ขันสุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศรีวรรณ รังสีโรงเรียนบ้านโปงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ขวัญอ้นอินโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาวจุรีภรณ์ อุดหล้าโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
4. นางสุมิตรา วิชัยโรงเรียนบ้านแม่อมลอง กรรมการ
5. นายโสภณ ยารังษีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนชุมนศูนย์อพยพแปลง 4 กรรมการ
7. นางสาวศรีพิรุณ สุใจคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือ กรรมการ
8. นางสาวอำไพ กันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางยุพิน สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ขาวกิจไพศาลเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชม.5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลลักษณ์ ยะมังโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ขาวกิจไพศาลเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชม.5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลลักษณ์ ยะมังโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ขาวกิจไพศาลเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชม.5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศรีวรรณ รังสีโรงเรียนบ้านโปงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ขวัญอ้นอินโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสุมิตรา วิชัยโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
4. นางสาวจุรีภรณ์ อุดหล้าโรงเรียนบ้านยางเปียง กรรมการ
5. นายโสภณ ยารังษีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนชุมนศูนย์อพยพแปลง 4 กรรมการ
7. นางสาวศรีพิรุณ สุใจคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
8. นางสาวอำไพ กันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชลธิชา ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านโปงประธานกรรมการ
2. นายวารุตม์ วิรัศมี โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ปินตาอินทร์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางสาวกนกภรณ์ อุปธรรมโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญศรี วงษ์ไชยมูลโรงเรียนบ้านแปลง 8ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ์ ดำฤทธิ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายอังคาร วงค์มะโนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกรรณิการ โนมาโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
5. นายธวัตชัย งามพงโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรจิตร ยศอาลัยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายจักรกรินทร์ บ่อเงินโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
3. นายสุริยา กำมังละการโรงเรียนบ้านลานหลวงกรรมการ
4. นายบรรจง คำหล้าโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางนัฎธิดา จันทกูฎ โรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการ
6. นางสาวกันยา พอเซอโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรจิตร ยศอาลัย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายจักรกรินทร์ บ่อเงินโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
3. นางสุริยา กำมังละการโรงเรียนบ้านลานหลวง กรรมการ
4. นายบรรจง คำหล้าโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางนัฎธิดา จันทกูฎโรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการ
6. นางสาวกันยา พอเซอโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทร 053-461089 - 122 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]