หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ..5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง และโรงเรียนบ้านกองหิน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน กันายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอุทิศ ขัติวงษ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายไกรสร สุทินโน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายฉัตรชัยมงคล ก้อนแก้ว รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายลิขิต ฐานมั่น ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นางนงลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นางศิริกานดา คำดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายวิชัย ปานอุทัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นายประกาสิทธิ์ อ่างคำ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นางสาวกลอยใจ ปั๋นติ๊บ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
19 นายไกรสร สุทินโน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
20 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
21 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
22 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
23 นางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
24 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
25 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
26 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
27 นางรชฏ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
28 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
29 นายวรากุล ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
30 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
31 นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
32 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
33 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
34 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
35 นางเกศราพร นะจา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
36 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
37 นายรณชัย ขาวกิจไพศาล เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
38 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
39 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
40 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
41 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
42 นางอำไพ มณีวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
43 นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
44 นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
45 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
46 นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
47 นายวรากุล ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
48 นายวีระ ยะอนันต์ ครู ร.ร.บ้านนาคอเรือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
49 นางสาวสกาวรัตน์ แก้วบุญตัน ครู ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
50 นางณภาพร ชัยเจริญวิจิตร ครู ร.ร. บ้านบงตัน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
51 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
52 นายชาญชัย แสงกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
53 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
54 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
55 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
56 นางกรรณิการ์ ชนันชนะ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
57 นางศิริกานดา คำดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
58 นายอินสร คำปัน นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
59 นางสุมาลี ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
60 นางวิลาวัลย์ ขันคำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
61 นายสาโรจน์ ชมสวน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ(คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
62 นางณัฐธิดา การบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
63 นางสาวโสภาพรรณ เดชาคำ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
64 นางสาวดลฤทัย อุปนันท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
65 นางสาวพัชชา เจริญเมือง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
66 นางสาวศิริพรรณ นันตาบุญ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
67 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
68 นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
69 นายสมชาย สันกลกิจ ผอ.โรงเรียนบ้านนาฟ่อน คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
70 นางปรานอม ยะมัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
71 นางวิภาพร สุวรรณหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
72 นายภัทรพงศ์ เจียระนันท์ ครู ร.ร.บ้านนาฟ่อน คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
73 นางสาวรัชนีวรรณ คำใจ ครู ร.ร.บ้านนาฟ่อน คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
74 นางวรรณดี สวัสดี ครู ร.ร.บ้านนาฟ่อน คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
75 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง.ผอ.สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
76 นายวิชัย ปานอุทัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
77 นางสาวดารารัตน์ วงค์สถาน นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
78 นางสาววิรัก สุขรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
79 นางเบญจมาศ จาติ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
80 นางสาวสุจิตรา คำจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
81 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
82 นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
83 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
84 นางสาวพัทรา ถาวรเกษมหทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
85 นายภัทรพงศ์ เจียระนันท์ ครู ร.ร.บ้านนาฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
86 นางวรรณดี สวัสดี ครู ร.ร.บ้านนาฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
87 นายโชติ สุวรรณ ครูธุรการ ร.ร.บ้านแม่อมลอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
88 นางสาวสมศรี ตาสา ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
89 นางสุภนันท์ แก้วก๋องมา ครูธุรการ ร.ร.บ้านแม่งูด คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
90 นายวารุตม์ วิรัศมี พนักงานราชการ ร.ร.บ้านแม่งูด คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
91 ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิกา โนมา ครูอัตราจ้าง ร.ร.ถิ่นสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
92 นางสาวภาวิณี บุญทา ครูธุรการ ร.ร.ถิ่นสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
93 นายนิวัตร์ หน้อยดี ครู ร.ร.บ้านแปลง 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
94 นางสาวภัทรนภางค์ พลนาค ครู ร.ร.ชุมชนบ้านใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
95 นางสาวบุปผชาติ เข็มวิชัย ครู ร.ร.บ้านแม่ต๋อม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
96 นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่ ครู ร.ร.บ้านแม่ต๋อม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
97 นางมัลลิกา โทนแก้ว ครู ร.ร.บ้านยางครก คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
98 นางสาวมณีรัตน์ หนูสา ครู ร.ร.บ้านยางเปียง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
99 นางสาวเบญจมาศ ปู่เดือน ครูธุรการเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
100 นางสาวเกษศิรินทร์ แก้วคำมา ครูธุรการเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
101 นางสาวนฤมล ธนารมย์ ครู ร.ร.บ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
102 นางสางเศรณี มรกตคันโธ ครู ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
103 นางสาวอลิษา พริบไหว ครู ร.ร.บ้านนาเกียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
104 นางสาวอัมภา พยาวัง ครูธุรการ ร.ร.บ้านอูตูม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
105 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล
106 นายสุทธิชัย อัมโรสถ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตื่น คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันฯ
107 นายลีน จันทะนะ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สะนาม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันฯ
108 นางสาวพิชชาพร กันทะยวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันฯ
109 นางสาวชนิดา คำภิโล นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันฯ
110 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันฯ
111 นางสาววรนันท์ โพธิป้อม ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันฯ
112 นางพิชยาพร ยศเดชากิตต์ ครู ร.ร.ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 8 คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันฯ
113 นางสาวพาวิณี บุญทา ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันฯ
114 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันฯ
115 นายไกรสร สุทินโน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
116 นายสุภาพ อินตา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
117 นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี ผอ.โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
118 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ผอ.โรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
119 นางนงลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
120 นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
121 นางสาววาสนา สายพิณ รอง.ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
122 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
123 นางพิมลพรรณ คำติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
124 นางสุลัดดา กองสิงห์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
125 นายจรูญ กันธะมา ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
126 นายคงศักดิ์ เสวลาภี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
127 นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
128 นายธีรเดช นวลศิริ ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
129 นายมลวัฒน์ มะลิวัลย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านฉิมพลี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
130 นายณภัทร กองจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
131 นายชัยวุฒิ อุปแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร.บ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
132 นายอุดม ปินตาอินทร์ หัวหน้าหมวดรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
133 นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษม ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
134 นายประพันธ์ จ๊ะเขียว พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
135 นายสุเบญจ์ ประพฤติ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
136 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
137 นายลีน จันทะนะ ผอ.โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
138 นายสุรจิตร ยศอาลัย ครูโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
139 นายรณชัย ขาวกิจไพศาล เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
140 นายฉัตรชัยมงคล ก้อนแก้ว รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
141 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมรสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
142 นางสาววาสนา สายพิน รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
143 นางฉวีวรรณ ยะสุรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
144 นางพิมลพรรณ คำติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
145 นางนิภา ทับทอง ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
146 นายสุกแก้ว ศรีบุตร ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
147 นายชัยรัตน์ เขียวมัง ช่างไม้ ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
148 นายพิภพ ใสสว่าง ช่างไม้ ชั้น 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
149 นางจุฑาทิพย์ เป็งลือใจ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
150 นางสาวปทุมทิพย์ ไชยทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
151 นางสาวนุช ต๋าฝั๋น ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
152 นางเกศราพร นะจา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
153 นางสินีนาฎ วงค์น้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
154 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
155 นายลิขิต ฐานมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
156 นางอริศรา กังแฮ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
157 นางสาวฐญามน วงค์การณ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
158 นางเสาวภา วงศ์ห้อ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
159 นางสาวพีรดา ธรรมขัน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
160 นางสาวสุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
161 นางสาวปณัฎฐา จูแวน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
162 นางสาวธัญญรัตน์ ทิวงค์เวียง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
163 นางสาวแก้วใจ เชียงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
164 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
165 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
166 นางสาวอมลวรรณ กบกันทา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
167 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
168 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
169 นายธงชัย ประมวล ผอ.โรงเรียนบ้านกิ่วลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
170 นายนพดล สุริยะสาร ผอ.โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
171 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
172 นายวิชัย รินแต้ว ลูกจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
173 นายสุกแก้ว ศรีบุตร ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
174 นายชัยรัตน์ เขียวมัง ช่างไม้ ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
175 นายพิภพ ใสสว่าง ช่างไม้ ชั้น 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจร
176 นายเอกพงษ์ สุขรักษ์ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
177 นายนิติวัฒน์ ทองผาง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกิ่วลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
178 นายอุดม คำวงศ์ษา ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการฝ่ายจราจร
179 นายสุทัศ ทาหล้า ช่างไม้ ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
180 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายจราจร
181 นายถวิล สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
182 นายม่อนถิ่น นพคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
183 นางฐิติยา ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
184 นางสาววิชญาพร วรรณโกฎิ ครู โรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
185 นายบุญสุข จีรเดช ครู โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
186 นางสาวอรพรรณ ทรเทพ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
187 นางวิไลลักษณ์ หลีทำ ครู โรงเรียนบ้านแม่ตูบ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
188 นายปิยะ อินต๊ะคำ ครู โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
189 นางสาวจินตนา ทาใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
190 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
191 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
192 นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ่อน คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
193 ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหลวง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
194 นายโสภณ มาลารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตียนอาง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
195 นายพงษ์วิศรุต ปันมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะเต คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
196 นางสาวยศสินี ใจน้อย ครูโรงเรียนบ้านมูเซอ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
197 นางกุลิสรา กิติกุล ครูโรงเรียนบ้านดงดำ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
198 นางอัญชลี สุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
199 นางนภาลักษณ์ คำมะนาง ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
200 นายนิกร มะโน ครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
201 นายอัศวิน จันทร์ศร ครูโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
202 นายธีระเดช นวลสนิท ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
203 นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
204 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษษปฏิบัติการ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
205 นายโอฬาร เปลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกียน คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
206 นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
207 นายธนพล ซึมกลาง ครู โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
208 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
209 นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
210 นางสาวพัชรินทร์ คำน้อย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
211 นายวิทวัส บุญสวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
212 นางฉวีวรรณ ยะสุรินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
213 นายจรูญ กันธะมา ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
214 นายฉัตรทอง ปัญญาดง ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาย คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
215 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
216 นางฉัตรชฏา อำนำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
217 นางสาววาสนา สายพิน รองผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
218 นางจันทร์แรม ดวงเพชร ครูโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย คณะกรรมการวิชาการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
219 นางมัลลิกา โทนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านยางครก คณะกรรมการวิชาการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
220 นางสาวยุพิน สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการวิชาการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
221 นางวิไลลักษณ์ ยะมัง ครูโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 คณะกรรมการวิชาการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
222 นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง คณะกรรมการวิชาการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
223 นางสาวสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
224 ว่าที่ ร.ต.รณชัย ขาวกิจไพศาล เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการวิชาการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
225 นายพิทักษ์ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
226 นายสุทธิชัย อัมโรสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
227 นางอัญชลี ไม้โพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
228 นายจตุพงษ์ วรส รอง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
229 นายชัยยศ สุขต้อ ครูโรงเรียนบ้านยางเปา คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
230 นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
231 นายพรรณพัชร ธีรนันท์พงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตีนตก คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
232 นายอุดร สมัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านยางแก้ว คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
233 นางกรกช ทองกร ครูโรงเรียนบ้านนาฟ่อน คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
234 นางสาววรรณาลี เทพก๋อย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
235 นางศิริกุล ขัติประทุม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
236 นางสุลัดดา กองสิงห์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
237 ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ สินทร ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
238 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
239 นางสาววราภรณ์ ปันทนนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ศิลปะ
240 นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุน คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
241 นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
242 นายสุพรรณ ปันทะยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหม้อ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
243 นายชูศักดิ์ นำปุ๊ด ครูชำนาญการโรงเรียบ้านไร่ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
244 นางกรองจิตร เตจ๊ะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
245 นางรชฏ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
246 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
247 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
248 นายถวิล สุทธิวรรณจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการวิชาการการศึกษาปฐมวัย
249 นายสุภาพ อินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการการศึกษาปฐมวัย
250 นายอดิศักดิ์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวการโรงเรียนบ้านกองวะ คณะกรรมการวิชาการการศึกษาปฐมวัย
251 นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย คณะกรรมการวิชาการการศึกษาปฐมวัย
252 นายคงศักดิ์ สวลาภี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการวิชาการการศึกษาปฐมวัย
253 นางพรพิมล ยารังษี ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการวิชาการการศึกษาปฐมวัย
254 นายจำลอง พงษ์ปวง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง คณะกรรมการวิชาการการศึกษาปฐมวัย
255 นางสาวทองทิพย์ มณีกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการวิชาการการศึกษาปฐมวัย
256 นางสาวสมศรี เป็งใจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการวิชาการการศึกษาปฐมวัย
257 นางจินดารัตน์ ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการวิชาการการศึกษาปฐมวัย
258 นางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวิชาการการศึกษาปฐมวัย
259 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวิชาการการศึกษาปฐมวัย
260 นายสันธาน สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
261 นางจันทร์ฉาย พรหมเสน ครู โรงเรียชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
262 นางพิสมัย ชาลีอัน ครู โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
263 นางทับทิม ชัยชนะ ครู โรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
264 นางกัลยณัฐ ธิต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
265 นายชาติชาย เหมือนฟู ครู โรงเรียนบ้านงิ้วสูง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
266 นางสาวจุนลารัตน์ เอกพงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
267 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
268 นางเกศราพร นะจา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
269 นายเทียม วันมหาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
270 นายกิติพันธ์ ปันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
271 นางสุมิตรา เกิดผล ครู โรงเรียนบ้านโปง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
272 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
273 นางเกศราพร นะจา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
274 นายณรงค์ชัย จินาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลอง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
275 นายสุรเชษฐ์ ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลาย คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
276 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
277 นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
278 นายพัรวุฒิ ลังกาพินธ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาย คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
279 นายปัญญา คำเนียม ครู โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
280 นายสุรจิตร ยศอาลัย ครู โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
281 นางวีรญา ยศอาลัย ครู โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
282 นายโสภณ ยารังษี ครู โรงเรียนบ้านแปลง 4 คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
283 นายวรากุล ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
284 นางสาวพิชญ์ณัฎฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
285 นายสุริยันต์ แก้วสามสี ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
286 นายขัตติยะ ไวยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
287 นายจิรพงษ์ คำปวง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
288 นายบัณฑิต กันธิวัง ครูโรงเรียนบ้านมูเซอ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
289 นางเมธาวี ไชยแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
290 นายธนพล กมลหัตถ์ ครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
291 นางสาววรวลัญช์ จัตุกุล ครูโรงเรียนบ้านแปลง 5 คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
292 นางอังคาร วงศ์มะโน ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
293 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
294 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
295 นายนิเวศน์ สมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านดงดำ คณะกรรมการวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
296 นายพรชัย แก้วอุ่น ครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะกรรมการวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
297 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
298 นายเกษม ใจเถิง ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
299 นายสุดสาคร จันทะล่าม ผอ.โรงเรียนบ้านมูเซอ คณะกรรมการวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
300 นางรชฏ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทร 053-461089 - 122 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]