สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 29 14 6 7 49
2 บ้านยางเปา 21 10 4 4 35
3 บ้านตุงลอย 21 10 1 4 32
4 บ้านบงตัน 18 11 6 6 35
5 บ้านแม่ต๋อม 18 9 1 4 28
6 บ้านบ่อหลวง 16 14 5 6 35
7 ชุมชนบ้านอมก๋อย 15 7 2 2 24
8 บ้านห้วยน้ำขาว 13 16 6 12 35
9 แม่โถวิทยาคม 13 14 6 4 33
10 บ้านมูเซอ 13 4 4 2 21
11 บ้านแควมะกอก 12 17 8 4 37
12 บ้านอูตูม 12 12 9 8 33
13 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 12 11 5 8 28
14 บ้านแอ่นจัดสรร 12 8 3 7 23
15 บ้านหลวง 12 7 1 10 20
16 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 12 4 2 1 18
17 บ้านกองลอย 11 10 9 8 30
18 บ้านยางเปียง 11 10 2 3 23
19 บ้านยางครก 11 6 5 2 22
20 บ้านห้วยโค้ง 10 10 3 4 23
21 บ้านแม่ตูบ 10 6 7 5 23
22 ศูนย์อพยพแปลง 8 10 5 2 1 17
23 ชุมชนบ้านดอยเต่า 9 7 4 7 20
24 บ้านแม่งูด 9 5 4 5 18
25 บ้านตาลเหนือ 9 5 3 2 17
26 บ้านนาเกียน 9 3 5 3 17
27 ชุมชนบ้านใหม่ 9 3 3 4 15
28 บ้านนาฟ่อน 8 4 2 3 14
29 บ้านแม่อ่างขาง 7 6 3 2 16
30 บ้านห่างหลวง 7 6 2 2 15
31 บ้านห้วยหล่อดูก 7 5 2 1 14
32 บ้านโปง 7 3 2 4 12
33 บ้านไร่ 7 3 1 1 11
34 บ้านโท้งวิทยา 7 1 4 2 12
35 บ้านพุย 6 6 1 3 13
36 บ้านแม่ลาย 6 5 5 2 16
37 บ้านห้วยปูลิง 6 3 3 1 12
38 บ้านห้วยไม้หก 5 6 1 2 12
39 บ้านทุ่งโป่ง 5 5 9 0 19
40 บ้านนาคอเรือ 5 3 2 4 10
41 บ้านเกาะหลวง 5 2 0 1 7
42 บ้านดงดำ 5 1 3 0 9
43 บ้านผาปูน 4 9 1 2 14
44 บ้านเตียนอาง 4 8 3 7 15
45 บ้านวังกอง 4 6 1 0 11
46 บ้านวังลุง 4 4 0 2 8
47 บ้านตาลใต้ 4 3 1 1 8
48 บ้านถิ่นสำราญ 4 3 1 0 8
49 บ้านฉิมพลี 4 1 1 1 6
50 บ้านแม่ลานหลวง 4 0 0 2 4
51 บ้านผาแตน 4 0 0 0 4
52 บ้านแม่ลายเหนือ 3 6 2 1 11
53 ฟ้าใส 3 5 0 1 8
54 บ้านแม่ทัง 3 4 1 0 8
55 บ้านบ่อสลี 3 3 3 4 9
56 บ้านเด่นวิทยา 3 3 1 4 7
57 บ้านหนองผักบุ้ง 3 3 0 0 6
58 บ้านดอยคำ 3 2 3 0 8
59 บ้านโค้งงาม 3 1 1 1 5
60 บ้านแม่ลอง 3 1 0 0 4
61 บ้านแปลง 5 2 5 2 2 9
62 บ้านกิ่วลม 2 4 0 2 6
63 บ้านวังหลวง 2 3 3 3 8
64 บ้านแม่หลองน้อย 2 2 0 0 4
65 บ้านแปลง 2 2 1 1 2 4
66 บ้านตีนตก 2 1 1 0 4
67 บ้านแม่โขง 2 1 0 2 3
68 บ้านนาไคร้ 2 1 0 0 3
69 บ้านกองวะ 2 1 0 0 3
70 บ้านยางแก้ว 2 0 2 1 4
71 บ้านตุงติง 1 5 2 2 8
72 บ้านทุ่ง 1 5 0 3 6
73 บ้านแม่ตื่น 1 4 0 1 5
74 บ้านงิ้วสูง 1 4 0 0 5
75 บ้านดอกแดง 1 3 1 1 5
76 บ้านกองหิน 1 2 2 0 5
77 บ้านสบลาน 1 2 1 1 4
78 บ้านวังหม้อ 1 2 1 0 4
79 บ้านแม่อมลอง 1 1 1 0 3
80 ตรีมิตรวิทยา 1 1 0 0 2
81 บ้านทุ่งจำเริง 1 0 3 0 4
82 บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 1 0 1 1 2
83 บ้านแม่สะนาม 1 0 1 0 2
84 บ้านผีปานเหนือ 1 0 0 3 1
85 บ้านห้วยฝาง 1 0 0 1 1
86 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 0 0 0 1
87 บ้านหลังท่อ 0 2 1 0 3
88 บ้านหางดง 0 2 0 0 2
89 บ้านแม่บวน 0 2 0 0 2
90 บ้านขุน 0 1 2 5 3
91 บ้านขุนตื่น 0 1 0 2 1
92 บ้านแม่สะเต 0 1 0 1 1
93 บ้านสันติสุข 0 1 0 0 1
94 บ้านใบหนา 0 0 2 4 2
95 บ้านหนองบัวคำ 0 0 2 0 2
96 บ้านโปงทุ่ง 0 0 0 1 0
97 บ้านซิแบร 0 0 0 1 0
รวม 549 417 204 226 1,396