รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ..5
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง และโรงเรียนบ้านกองหิน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน กันายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงชนิกา  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสุรีย์พร  เบญจศศิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กชายคุณานันท์  ปู่หล้า
 
1. นางกานดา  ธีรตระกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงวรรณิศา  อาศัยการณ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรหมเสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ประยูรพืช
 
1. นางสาวบุปผาชาติ  เข็มวิชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงพรดา  สมแก้ว
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กชายอังคาร  ใจสดใส
 
1. นายชาติชาย  ษมาจิตสุจริตทำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกัลย์ณิศา  มโน
 
1. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กหญิงพรภัสสร  เสนอจิตร
 
1. นางสาววรัญญาภรณ์  นาถา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงพรสุดา  กรือสอ
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงนฤมล  จันตะอินทร์
 
1. นางสาวรมินตรา  วรงค์ปกรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางแก้ว 1. เด็กหญิงนริศรา  อินทรเกษม
2. เด็กหญิงพุทธิดา  พรอาณาเขต
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  สานา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงพรนภา  ปู่เดือน
2. เด็กหญิงศศิธร  ปู่กำ
 
1. นางสาวธนนารถ  พงษ์นุช
2. นางสาววราภรณ์  ปู่เดือน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงทัชชา  ม้าวิ่ง
 
1. นายชูศักดิ์  นำปุ๊ด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กหญิงดลพร  คำโด
 
1. นางสาววรัญญาภรณ์  นาถา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายธีรชัย  เป็ดมา
 
1. นางอำไพ  โนชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงภัทรลดา  ระพีเจิดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พยุงกรรณิกา
3. เด็กหญิงสุวรรณี  เชาว์ยิ่งยง
 
1. นายพิทักษ์  เลิศฤดี
2. นางสุกัญญา  ธรรมดา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงกฤษณา   บุษบาพยุง
2. เด็กหญิงวาสนา   ควาแฮ
3. เด็กหญิงสียา  พัลลภสิริ
 
1. นางสาววรัญญา  ผาลัย
2. นางสาวสุริญา  บุษดาคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญมาปะ
2. เด็กชายอิสิวัฎ  นพรัตน์
 
1. นางธนัท  สุวรรณสิทธิ์
2. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายวรรณกร  โคกโพธิ์
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แก้วตั๋น
 
1. นางธนัท  สุวรรณสิทธิ์
2. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงมธุรส   บุษบาพยุง
 
1. นางสาววรัญญา  ผาลัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายธนพล   ทีพอ
 
1. นางสาวทิพวรรณ   สุดนุช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาเทพ   ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาวลิดาว   ปัญโญใหญ่
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ปพัชฌ์  ขาวผ่อง
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันพระยา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  มูลอุด
 
1. นางนภาลักษณ์  คำมะนาง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายธนกร  หลู่ปิน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยศศรี
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  วงศ์พิบูลรัตนา
 
1. นายมนตรี  ก๋องตา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วนาสมบูรณ์
2. เด็กชายชัยพร  สุพอ
3. เด็กชายสุธรรม  ชาตรียินดี
 
1. นายณัฐพัฒน์  เพ็งสาย
2. นายภัทรพงศ์  สมลา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. นางสาวนฤมล  ดีหลวง
2. นางสาวยุวดี  สาคเรศจำลอง
3. เด็กหญิงเอมวลี  หาญหม่อง
 
1. นายอดิศักดิ์   อินต๊ะปัญญา
2. นางเสาวนีย์  อินต๊ะปัญญา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1. เด็กหญิงณัจฉริยา  ต๋าต๊ะ
2. เด็กชายธีภัทร์  เขียวแปน
3. เด็กหญิงสุนิษา  สิริใจ
 
1. นายคงกช  เจภูติ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายนพดล  กังลา
2. นางสาวศิริลักษณ์  คำนวน
3. นางสาวสไบทิพย์  พงศ์เกษมศานต์
 
1. นายชรินทร์  คำภิไหล
2. นางพรทิพย์  คำภิไหล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงบุญทิต  นามอุษา
2. เด็กหญิงบุญมา  เขงะ
3. เด็กหญิงปรารถนา  พยุงกรรณิกา
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจันดา   จรูญโกมล
2. เด็กหญิงพะดา   นัยพีโชบล
3. เด็กหญิงหล้า   ชงโคพยุง
 
1. นางสาวทิพย์มณี  ดวงคำมูล
2. นางสาววรัญญา  ผาลัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงประกายดาว  บุญวัน
2. เด็กชายพิทักษ์   รัศมีไพรวัลย์
 
1. นายชัยรัตน์  ปิโข่
2. นายธีรเดช  นวลสนิท
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงกัลยา  น่อชะเจ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จอสุขะ
 
1. นางสิริทิพย์  ศรีวิชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายลาโซ  วลีคม
2. เด็กชายสมบูรณ์  พาราสรรเสริญ
 
1. นายกล้าณรงค์  ทูแก้ว
2. นายเนตร  เทิดพาณิชย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายประวิทย์  บุปผาวนา
2. เด็กชายอภิชาติ  ปูดอก
 
1. นายชัยวัฒน์  หน่อแก้ว
2. นายนรินทร์  รังสรรค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กชายเดชพล  ปู่ป๋า
2. เด็กชายเอกวิชญ์  ปินตาคำ
 
1. นายพนม  สุรินทร์
2. นายสมบัติ  สาคร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นะวะโต
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เลาว้าง
 
1. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชูศักดิ์  แซ่ท้าว
2. เด็กชายวัฒนชัย  เลาย้าง
 
1. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงนภาพร  ขาวจันทร์ตา
2. เด็กหญิงผไทมาศ  ขาวจันทร์ตา
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แสนเมืองมา
4. เด็กหญิงสุพรษา  หล้าจู
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนเมืองมา
 
1. นางกรกช  ทองกร
2. นางสาวรัชนีวรรณ  คำใจ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงดวงกมล  จือผล
2. เด็กหญิงพรพิมล  ใจก้องเกรียงไกร
3. เด็กหญิงมัลลิกา  เต๊ะเง
4. เด็กหญิงรวิวรรณ  สายชลวิภา
5. เด็กหญิงเพ็ญพักต์  วิภาคงคา
 
1. นางสาวนิยดา  ติเจ
2. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงกัลยา  ขุนคำ
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สมจิต
3. เด็กหญิงจิรนันท์  กาวิน
4. เด็กหญิงธารวิมล  ธรรมสอน
5. เด็กหญิงสุภาพร  จินดา
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
2. นางสาวอัมพวา  จอมนงค์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  วงศ์น้อย
2. เด็กชายจักรพันธ์  แต๊ะเจ
3. เด็กหญิงจุรารัตน์  โอดฟู
4. เด็กหญิงศิริประภา  จุยเขียว
5. เด็กชายเจตดิลก  คะคาย
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทาหนัก
2. เด็กหญิงณัฐชยาน์  ท้าวแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรพร  กันทะแก้ว
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เที่ยงจันตา
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คุ้มครอง
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
2. นางสายสุนีย์  ต่างใจรักษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงชนิดา  การเวกผล
2. เด็กหญิงนริศรา  หล้าหม่น
3. เด็กชายปรเมศ  ปาลี
4. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  นิศามณีรุ่งโรจน์
5. เด็กหญิงส่องแสง  จริตดีสม
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
2. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บานหฤทัย
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ไพศาลวนาลี
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สิงห์พัฒนาเมือง
4. เด็กชายศรชัย  เทา
5. เด็กชายสมพงษ์  โภชนาการเด่น
 
1. นางคัทลียา  ธิวงษา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้เลี้ยง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 1. เด็กหญิงกฤติยา  หล้าเป็ง
2. เด็กชายปวีณ  ดอกป๋อ
3. เด็กหญิงพรนิด  ดอกแก้ว
4. เด็กชายพัชราพล  อรประภา
5. เด็กชายวรเมธ  ทาหมี
 
1. นายกฤษณ์  วิรัศมี
2. นางสาวปาริชาติ   จันต๊ะโมกข์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  หล้าลี่
 
1. นางสาวณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 1. เด็กชายสราวุธ  โชคชัยหาญ
 
1. นางกันยากาญจน์  มโน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงบุญยดา   พิทักษ์ไพรสกุล
 
1. นางวรรณริยา   ดลภักดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 1. เด็กหญิงกุลทินี  ไผ่โกวิทพันธ์
2. เด็กชายธนโชติ  ตั๋นแก้ว
 
1. นางสาวกิตติกานต์  คงแดง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายทศพล  แก้วหล้า
2. เด็กหญิงธิติรัตน์  หลังบะ
 
1. นางสาวอังคณา  กล้าประจัน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กชายมนัส  ไชยคำ
 
1. นางสาวอังคณา  กล้าประจัน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายชิษณุชา  ใหวยะ
2. เด็กชายญาณวุฒิ  โรปิน
3. เด็กชายทะเล  วงกาวิน
4. เด็กชายธนธรณ์  กิ้งคำปา
5. เด็กชายนพดล  ไหวยะ
6. เด็กหญิงนภาพร  ตามา
7. เด็กชายปณิธิ  มาใจ
8. เด็กหญิงสุพิชญาย์  สอนณะ
9. เด็กชายไชยวัฒน์  ติ๊บเปอะ
 
1. นายชูศักดิ์  นำปุ๊ด
2. นางศรีลา  นำปุ๊ด
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ระวิรุ่ง
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  พยุงกรรณิกา
3. เด็กหญิงภัทราวดี  นิลศิลา
4. เด็กหญิงมณฑิตา  พลพิทักษ์ชาติ
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  นทีเชาว์
6. เด็กหญิงรักษา  รหัทศุภรงค์
7. เด็กหญิงรัตนา  นามอุษา
8. เด็กหญิงราตรี  รุจิภาสอัมพร
9. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แก้วกลางดง
10. เด็กหญิงวิมลศิริ  ภูดัย
11. เด็กหญิงสุชานาถ  พยุงกรรณิกา
12. เด็กหญิงอรพรรณ  เชาว์ยิ่งยง
13. เด็กหญิงอัญชลี  แววพิราม
14. เด็กหญิงเพชรมณี  นิลศิลา
15. เด็กหญิงเยาพา  แววพิราม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำยอง
2. นายวรชัย  ภิรมย์
3. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
4. นายอมร  ดวงดอก
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงกลิ่นสุธา  บุญอุปละ
2. เด็กหญิงกัณทิมา  จ่อแผ
3. เด็กหญิงกาญจนา  ปู่ปี
4. เด็กหญิงจรรยพร  ทาปุ๊ด
5. เด็กหญิงชลลดา  จีนเจือ
6. เด็กหญิงณัชฌา  ขันปาลี
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  เป็งดี
8. เด็กชายธีรนัย  ดอกป๋อ
9. เด็กชายพงษ์กร  ทาฟู
10. เด็กหญิงพิมพร  ปู่แย
11. เด็กหญิงมนต์มนัส  มะจะกรณ์
12. เด็กหญิงวรรณนิสา  แดงแก้ว
13. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สร้อยเรือน
14. เด็กหญิงศรสวรรค์  รูแก้ว
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เป็ดมา
 
1. นางธีรวัลย์  คำฮอม
2. นางพรรณระภา  ใจอ้าย
3. นางสาววิลาวัลย์  มูลย่อง
4. นายศราวุฒิ  หม่องมาลี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทัง 1. เด็กหญิงชนากานต์  วงค์จันตา
2. เด็กชายปฏิภาณ  แสนคำเพีย
3. เด็กหญิงเขมิกา  มังสุยะ
 
1. นายกฤษฎากร  ศรีเที่ยง
2. นายอุทัย  เยาวนา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงธิดา  สายชลรำไพ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ฟ้าประทานไพร
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เสริมไพริน
 
1. นางสาวพิมพา  พลทวิช
2. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายพงษ์อนันต์  ปันติ๊บ
2. เด็กหญิงอัมพิกา  ถาสุวรรณ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ธรรมขันแก้ว
2. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. นางสาวจีรวรรณ   ปู่แป
2. นางสาวทัศนีย์   ตานะเปิ้น
 
1. นางกัญญากานติ์   ธนะปัด
2. นายจุติศักดิ์   โก่งสายเงิน
 
59 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายชาตรี   ปู่วัน
 
1. นางศิริกุล   ขัติประทุม
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายเฉลิมพล   กติกาธรรม
 
1. นางศิริกุล  ขัติประทุม
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงวัลลีย์  รุจิภาสอัมพร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์   ยอดสรรเสริญ
 
1. นายสุเมธี   ขัติประทุม
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงอารียา   พิมลอารี
 
1. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นายยิ่งยง   แซ่เฒ่า
 
1. นายนเรศ   มูลเป็ง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายกิติกร  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาววาสนา  เงแก้ว
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงสุรพร  ชาญชนวุฒิ
2. เด็กหญิงอรัญญา  สถิรกุลพงศ์
 
1. นางฤทัยรัตน์  กุศลินมงคล
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขแพ่ง
2. เด็กหญิงอลิสา  แก้ววัง
 
1. นางสาวนลินดา  ตานุ
2. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงนิตยา  รูปโฉม
2. เด็กชายสิงหา  ดิ๊แฮ
 
1. นายชาติชาย  ษมาจิตสุจริตทำ
2. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงมือลี  นทีเชาว์
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หทัยผ่องใส
2. เด็กชายสมชาติ  สมสุขเสมา
3. เด็กชายสุวิทย์  มะเชอพะ
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี   วงศ์คำ
2. เด็กชายสืบสกุล   อุ่นเพชร
3. เด็กหญิงสุกัญญา   แก้วกัน
 
1. นางศิริกุล   ขัติประทุม
2. นางอนงค์   หน่อแก้ว
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายมนทกร  หน่อไม้หวาน
2. เด็กชายลามือทู  วิสัยพัฒนพล
3. เด็กชายสุรพล  หทัยอมรวงศ์
 
1. นายณัฏฐพัชร  ตาคำ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงติง 1. เด็กชายทิวัตถ์   วุฒิศีลวัต
 
1. นายสุรินทร์   แสนคำหล่อ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายณัฐพงค์  วงษา
 
1. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันมา
 
1. นางกรกช  ทองกร
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ประยูรเวียง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายสุมิตร  ซอทาโซะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัชชา  สุรินรังษี
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ฑัณทะรักษ์
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปู่เข้า
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธนภัทร์  อินทรพานิช
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายสุมิตร  ซอทาโซะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงลักษิกา  บุญทวี
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กชายต่อพงษ์  อุ่นอุดมวนา
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายปิยศักดิ์  คำปา
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เคารพปรัชญา
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ประยูรเวียง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายกฤตยศ  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาโน
3. เด็กชายกิตติ  กันทะ
4. เด็กชายณฐวรรธณ์  จาตุนันท์
5. เด็กหญิงธัญพิมล  ไพรรัชชาตินิยม
6. เด็กชายธีรศักดิ์  เอโหย่
7. เด็กหญิงมนทิรา  จันทรา
8. เด็กหญิงมาริษา  จั๋นต๊ะทา
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยะมัง
10. เด็กชายเอกชัย  สกุณาวงศ์
 
1. นายอรรถพล  ยอดกันทา
2. นางสาวอัจฉรา  วนากำเนิด
 
91 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. นายชาติชาย  มานิตพนา
2. นายทวี  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงนวลอนงค์  กันทะเป็ง
4. เด็กหญิงน้องเมล์  ซิป๋วย
5. เด็กชายน้อยชาย  ก้านต่อดอก
6. เด็กหญิงวีรนุช  เปโพ
7. นายสิงคาร  แหย่พะ
8. เด็กหญิงอุษณีย์  เขาไกรลาศ
 
1. นางจิตตกาญจน์  สมยศ
2. นางสาวพิกุล  บุญทิ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  สินทร
 
92 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คีรีสถาวร
2. เด็กหญิงกฤษณวรรณ  เนภู
3. เด็กชายนิติธรรม  จังปวย
4. เด็กชายภัทรพงษ์  ปู่เงิน
5. เด็กชายศิริศักดิ์  ประพาสพนา
6. เด็กหญิงเรวดี  ส่องแสงอาภากร
 
1. นางจิตตกาญจน์  สมยศ
2. นางนิตยา  แก้วใส
3. นางศรีนวล  เชาวนี
4. นางสาวอารีรัตน์   สุนันตา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงศิริพร  บ่งผอ
2. เด็กหญิงศุภมาศ  หมื่นจาย
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เป๊ะเละ
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ธรรมขันธ์
5. เด็กหญิงเจนนี่  สิงห์แก้ว
6. เด็กหญิงเพ็ญสุข  เพชรอ่างขาง
 
1. นางสาวกมลพร  ขวัญคีรี
2. นางจิตตกาญจน์  สมยศ
3. นางปวีณา  แก้ววงศ์วาน
4. นางอภิญญา  สุยะ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงขวัญพร  แจแว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  รำไพสาคร
3. เด็กหญิงจินาพรรณ  โป๊ะคำ
4. เด็กหญิงทาลิธา  กิตติคุณรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  ไพบูลย์เฉลย
6. เด็กหญิงสุทธิดา  พัฒนพงพี
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ขจรบุญเจริญ
8. เด็กหญิงเสาวณีย์  ถนอมคีรี
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจิตรากมล  คำมา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พวงมาลา
3. เด็กหญิงรวี  สมัครณรงค์
4. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  จันทร์ซุย
5. เด็กหญิงศศลักษณ์  อุตนะวงค์
6. เด็กหญิงสุภิการ์  สร้อยฟ้า
7. เด็กหญิงอภิชญา  ขุนแก้ว
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  วุฒิคุณ
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ผักหวาน
2. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
3. นางศิริวรรณ  ปันทวงค์
4. นางสาวเมษา  จูแวน
 
96 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ค้ำจุนพนม
2. เด็กหญิงชมพูนุช  กมุทพยุง
3. เด็กหญิงทรายสุวรรณ  การเวกจรูญ
4. เด็กหญิงนฤมล  วิภากระดังงา
5. เด็กหญิงพนิดา  สุขใจ
6. เด็กหญิงพิทยารัตน์  อมตปรีชา
7. เด็กหญิงมิตรอรุณ  มากสุข
8. เด็กหญิงวรัญญา  สายลมเย็น
9. เด็กหญิงศิรินธร  คีรีมาศรำไพ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  บือแกระ
11. เด็กหญิงสุชานาถ  พิมพารุ่งโรจน์
12. เด็กหญิงสุภาพร  โหมะถู
13. เด็กหญิงสุภาวิดา  คำตา
14. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พิมพารุ่งโรจน์
15. เด็กหญิงอัมภวรรณ  คำตา
16. เด็กหญิงเปรมิกา  กสินเลิศ
 
1. นางนริศรา  จันตายศ
2. นางสาวรุ่งนภา  จาวอวน
3. นางสาววิสุนันท์  บุญมา
4. นางสาวเบญจวรรณ  กันใหม่
5. นางเมทิกา  วงศ์อัญญา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจิติมา  ธาราธงชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิการณ์  คีรีรำไพ
3. เด็กหญิงนพมาศ  ค้ำจุนวนา
4. เด็กชายนฤเบศ  สุริยบุปผา
5. เด็กหญิงปานฤทัย  สายชลอำรุง
6. เด็กหญิงพรสุดา  อำรุงพนาลี
7. เด็กหญิงวาสนา  กรพินธุ์จรูญ
8. เด็กชายสุทัศน์  กาแวน
9. เด็กหญิงสุวิชาดา  ปู่กรู
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โกมุทผดุง
11. เด็กหญิงอรนุช  คีรีรำไพ
12. เด็กหญิงอรวรรณ  ธนาโชคชัย
13. เด็กชายเกียรติชัย  คงคารำไพ
14. เด็กชายเกียรติราช  ก้านต่อดอก
15. เด็กชายเบญจมินท์  คีรีมาลัย
16. เด็กชายแสงขจร  กาแวน
 
1. นางนริศรา  จันตายศ
2. นางสาวรุ่งนภา  จาวอวน
3. นางสาวสุนทรีย์  พรมตา
4. นางสาวเบญจวรรณ  กันใหม่
5. นางเมทิกา  วงศ์อัญญา
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายธงชาติ  รำไพบรรพต
2. เด็กชายวีระพงษ์  พงศ์พิทยาภรณ์
3. เด็กชายอนันต์  เกอบึ
 
1. นายกิติพันธ์  ทิประมูล
2. นายชรินทร์  คำภิไหล
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายจตุพงษ์  คำใจ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  สุภัคจตุพร
3. เด็กชายอัครวิทย์  ปาระดี
 
1. นายทศพร  พรมมี
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กชายกวิน  ใจบุญมา
2. เด็กชายวุฒิชัย  เผอะแส
3. เด็กชายเอก  เสาร์คำ
 
1. นางสาวกุลยรัศม์  ยอดยิ่ง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. นายศุภชัย  เกล็ดนาค
2. นายสุรินทร์  กะรัตหลวง
3. นายเฉลิมวุฒิ  ปิบือ
 
1. นายกรองพล  พัฒนาศาสตร์กุล
2. นายเจษฎา  อินตายวง
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กหญิงกาญมณี  ปัญญา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปันคำ
4. เด็กหญิงวชิรินทรา  สิริใจ
5. เด็กหญิงอำนา  ปิ๊กปี๋
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  เดินฉาย
 
1. นางกรรณิการ์  หน้อยดี
2. นายนิวัตร  หน้อยดี
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. นางสาวจรรยาภรณ์  พิมลโรจน์
2. เด็กหญิงจริยา  ชื่นมาธุสร
3. เด็กหญิงมึเสาะ  กิจการพิบูล
4. นางสาวเสาะวา  คล่องดารณี
5. เด็กหญิงแป๊ะกา  ยศยิ่งอภิราม
6. เด็กหญิงแป๊ะลึ  มะฮี่
 
1. นางสาวนพวรรณ  ทนันชัย
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปู่เป็ง
2. เด็กหญิงพินภา  ถาอิน
3. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ปู่ก่ำ
 
1. นายธนพล   ดอนชวนชม
2. นางวีรญา  ยศอาลัย
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายจำรัส  พานสกุลดี
2. เด็กชายสุกา  พะเลนอย
3. เด็กหญิงไพจิตร  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายขุมวิทย์  อาศัยสมุนไพร
2. เด็กหญิงปิยะพร  รำไพสาคร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อำรุงสาคร
 
1. นายกิติพันธ์  ทิประมูล
2. นายชรินทร์  คำภิไหล
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. นายพงษ์ศักดิ์  ติถู
2. นางสาวสุธิดา  วุฒิศิลวัต
3. เด็กหญิงแสงดาว  พลทวิช
 
1. นายดำรงศักดิ์  อุ่นทา
2. นายปัญญา  คำเนียม
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดงดินดำ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กัณธิวงค์
3. เด็กหญิงเตที  แดเชอร์
 
1. นายจรรยา  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กหญิงวาสนา  จำนงจามิกร
2. เด็กหญิงสุนิดา  ชิดวนา
3. เด็กหญิงสุภาวา  พิไลนพ
 
1. นางสาวพัชราพร  คำทา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงจิรพันธ์  ธนพรกว้างไกล
2. เด็กหญิงปรีชญา  กุลวรารัตน์
 
1. นายสุวรรณ  ตาสา
2. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 91.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคำ
2. เด็กชายธนพนธ์  ผู่ป๋า
3. เด็กหญิงภัทรากุล  อุ๊ดศิลป์
 
1. นางสาวกันยา  พอเซอ
2. นางสาวอำไพ  กันทะสิทธิ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงอารียา  จงดีหาญชัย
2. เด็กหญิงเพลินพิศ  สุขศรีวนาลัย
3. เด็กหญิงเพ็ญพุทธ  ปู่แรง
 
1. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงชไมพร   จรูญมาลี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   ใจน้อย
3. เด็กหญิงอรทัย   พนาลีรำไพ
 
1. นางสาวสรารัตน์  ดีทู (ช่วยราชการจาก ร.ร.บ้านยางเปา)
2. นางสาวสุริญา  บุษดาคำ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. นางสาวจริยา  ภาวัตอร่ามศรี
2. นางสาวสายสุดา  ถนอมคีรี
3. นางสาวอีสุข  งีแด
 
1. นางจันทิมล  พรมใบลา
2. นายศืลป์นคร  หิรัญกนกธร
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงภาวินีย์  ไพรพนากุล
2. เด็กหญิงรัชดาวรรณ  พะแนะ
3. เด็กหญิงสุนารี  ดีเง
 
1. นางจิราพรรณ  จาตุนันท์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงชลิดา  กันขัต
2. เด็กหญิงอรทัย  โจเรือน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กันทะวี
 
1. นางสาวปภาดา  หน่อใหม่
2. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายสงกรานต์  ชาวอินเอก
2. เด็กชายสิริราช  บุญทา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  จันต๊ะ
2. นางเมธาวี  ไชยแก้ว
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มณีวรรณ์
2. นายเจษฎา  ทาปัญญา
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวนิติยา  โนจิตร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฟองตายา
2. เด็กหญิงวาสนา  รักสกุลใหม่
 
1. นายสุวรรณ  ตาสา
2. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แปงเจอร์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉั่วจา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. นายภัทร  ตั๋นแก้ว
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  นิ้วธิยะ
3. นางสาวอัมพิกา  บุญเขียว
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
2. นายอภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นายชัยพร   เลาหาม
2. เด็กชายอัษฏาวุฒิ    ไพศาลธารา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   ชัยพรม
2. นายสมเกียรติ   ดำฤทธิ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายจิรพงค์  มหาวรรณ
2. เด็กชายอานนท์  ควายคณะ
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ใจพันธ์
2. นางสาวปิยะบุตร  ปินตาใจ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายอภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  จันแก้ว
2. เด็กหญิงสุมาลี  คีรีรำไพ
 
1. นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา
2. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายธีรนัย  คำปาต๋า
2. เด็กชายพงศธร  ชัยโย
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงเปรียญชรินทร์  ขัดก๋า
 
1. นายสุวรรณ  ตาสา
2. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  กันทะวัง
2. เด็กชายพงศ์ภัค  วันยาว
3. เด็กชายสหรัฐ  คำมูล
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายอัศวิน  จันทร์ศร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายธนดล  วงศ์แก้ว
2. เด็กชายสิทธา  ตาปิน
3. นายอภิยุต  โนจ๊ะ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายอัศวิน  จันทร์ศร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายกำชัย  ปฐมบวรทัต
2. เด็กชายอนุวัตร์  รัตน์เฉลิม
3. เด็กชายเชิดชัย  บรรพตกุญชร
 
1. นางสาวฉันทพัฒส์  จันทร์ออน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายศุภากร  จำธรรม
2. เด็กชายสุวิชชา  กันทาดง
3. เด็กชายอาทิตย์  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาวจินตนา  ทาใจ
2. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ค้ำจุนคงคา
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงชนิดา  คำแสน
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวพรรณพร  รติอภิรมย์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กหญิงณหทัย  ชัยประพันธ์
 
1. นางสาววรัญญาภรณ์  นาถา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงศศิธร  จินาต๊ะ
 
1. นายมงคล  วงค์กันยา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  รูดู
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงมัลลิกา  กะทู
 
1. นางสาวนริศรา  จันทร์คำ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าใส 1. เด็กชายอานนท์  บุตร์ตะก่า
 
1. นางสาวฆาริน  เกียรติเวช
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญปั๋น
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ฐิติวรรณภา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายชนะวงค์  ดีคำ
2. เด็กชายดีจัง  หลังบะ
3. เด็กหญิงรัชนี  รอแก้ว
4. เด็กชายอาทิตย์  คำปัน
5. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  คำสุข
 
1. นางสาวณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงศิตาภา  ใจมั่นคง
2. เด็กหญิงสถาพร  โนต๊ะ
 
1. นางสาววิชญาพร  วรรณโกฏิ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ปันต๊ะ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ตันมา
 
1. นางสาวจินตนา  ทาใจ
2. นางสาวอำภา  เทิดพงษ์พร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายจีรศักดิ์    สวัสดิ์อร่ามเรือง
2. เด็กชายพงษ์พันธ์   วารียินดี
3. เด็กชายยงยุทธ   เคียงอมร
4. เด็กชายยุทธนา    ผดุงโกมุท
5. เด็กชายศุภฤกษ์   สีไผ่แดง
6. เด็กชายสงลิศักดิ์   แทะแคว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงค์   เปลา
2. นายภาคภูมิ  ยะมะโน
3. นายภิญโญ   จิยะวรนันท์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาเจ๊ก
2. เด็กชายมนตรี  อิ่นอ้าย
3. เด็กชายสืบสิน  อินต๊ะพันธ์
4. เด็กหญิงอริสรา  จันทร์มูล
5. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปัญญาแก้ว
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  นะรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร  สุขใจ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนันตา
2. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์บัว
3. เด็กหญิงนฤมล  จันตะอินทร์
4. เด็กหญิงนิตยา  จันตะอินทร์
5. เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  สมเสาร์
6. เด็กชายภิรมย์พร  โจเรือน
7. เด็กชายวรวุฒิ  กาวี
8. เด็กหญิงวรัญญา  หล้าเหลื้อม
9. เด็กหญิงวลัยพร  สร้อยฟ้า
10. เด็กหญิงสุรินยา  สร้อยเรือน
 
1. นาย-  -
2. นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค
3. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงภวลัญช์  ทามา
2. เด็กหญิงรัชนี  ถาโน
3. เด็กหญิงวณัชยา  แก้วยะ
4. เด็กชายสายฟ้า  ไหวยะ
5. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ตาติ๊บ
 
1. นายจตุรงค์  คำมะนาง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารวี   ไพศาลธารา
2. เด็กหญิงบัวทอง    เตชะเลิศพนา
3. เด็กหญิงสุธีรา   อัมพรคีรีมาศ
 
1. นางสาวขนิษฐา   จันทะมงคล
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วโหว้
2. เด็กหญิงรินรดา  วังแก๋
3. เด็กหญิงแสงอรุณ  ชุ่มดวงพร
 
1. นางวัลภา  ปราบสงคราม
2. นางอัจฉรา  วิรัศมี
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  จูแวน
2. เด็กหญิงวารุณี  สร้อยฟ้า
3. เด็กชายวิศรุต  ต๊ะสา
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ผักหวาน
2. นางสายสุนีย์  ราชแสนศรี
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงณฐิกา  แก้วยศ
2. เด็กหญิงธีรภรณ์  เป็งใจ
3. เด็กหญิงพรรณนิศา  จันทร์ต๊ะอินทร์
 
1. นางสาวรมินตรา  วรงค์ปกรณ์
2. นางสายสุนีย์  ราชแสนศรี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันสา
2. เด็กชายสิทธิโชติ  วงคำปวน
 
1. นางพิชญ์ศุภางค์  ลิ้มอรุณ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ปูใส
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  เขียวมัง
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สมมะนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วมา
 
1. นางจุฑามาศ   จันทร์ศร
2. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายวรัญชิต  ขัติวงค์
2. เด็กหญิงอทิตยา  เรือนปลี
 
1. นางจุฑามาศ   จันทร์ศร
2. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงศิริพร  คำแก้ว
2. เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์เดือน
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงวิบลรัตน์  ต๋าคำ
2. เด็กหญิงเบญญาดา  มาวิน
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญาชัย
 
1. นางจุฑามาศ   จันทร์ศร
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ดิลกประพฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  มาลีเศษ
 
161 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 1. เด็กหญิงกิรติพร  เอี่ยมละออ
 
1. นางสุพัตรา   โปธิมอย
 
162 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กชายกฤษติน   ไพศาลกระสินธู์
2. เด็กชายชญานนท์   ไพสิฐพิทักษ์
3. เด็กหญิงเกศรา  ปู่ติ๊บ
 
1. นางสาวพีรนันทร์  ดีวัง
2. นางสาววิลาสินี  ดีอุ่น
 
163 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กหญิงงามสิริ  คำสุข
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ปิดทัง
3. เด็กหญิงวรนุช  กางแส
 
1. นางสาวพีรนันทร์  ดีวัง
2. นางสาววิลาสินี  ดีอุ่น
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงภานุชนาถ  ฟูตั๋น
 
1. นางอัญชลี  สุรินทร์
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทัง 1. เด็กหญิงอรัญญา  กฤติกรสกุล
 
1. นางสุรภา  จุมปาดง
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วหิรัญกิจ
 
1. นางสุภาวรรณ  ชุ่มเล็ก
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางสาววราภรณ์  กันทะ
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายภูมินันท์  ธนันไชย
2. เด็กชายอดิศร  สมใจ
3. เด็กชายเทวราชย์  สุวรรณลาภ
 
1. นางสาวชยานันท์  แดงใหม่
2. นางพิมลพรรณ  คำติ
 
169 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ตะโทะ
2. เด็กชายศรายุทธ  เก่งผสานคุณ
 
1. นางกัญญาณัฐ  กลิ่นกุหลาบไพร
2. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังท่อ 1. เด็กหญิงจิราภา  ปุ๊ดปา
2. เด็กชายเอกชัย  พาเล่ชา
 
1. นางณภัทรารัตน์  พัฒน์นิติชัย
 
171 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ลือปกรณ์
2. เด็กหญิงฐิติพร  ปู่คำ
3. เด็กหญิงธนพร  หลังบะ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ปู่สุข
5. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปู่เสาร์
6. เด็กหญิงภานุชนาถ  ฟูตั๋น
7. เด็กหญิงรัตนา  อุปสิทธิ์
 
1. นางขวัญภัทร  ไชยวงค์
2. นางสาวณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
3. นางอ้อยทิพย์  อินไชย
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ตะติยะ
 
1. นางธัญญรัตน์  กันทะลือ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ก๋าหล้า
 
1. นางสาวรัศมีแข  พุทธิพิทักษ์วงศ์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงหทัยภรณ์  ควยเสอ
 
1. นางพัชรินทร์  เหลืองทอง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงทักษร  ศรีสุข
 
1. นางสาวราตรี  โปะคา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กชายศรายุท  เทพพะ
 
1. นายจำนง  ยี่นาง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายเอกรินทร์  เมฆแสน
 
1. นายชาติชาย  เวศตัน
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังท่อ 1. เด็กชายอนุวัตร  แก้วต๋า
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์บัว
 
1. นางวนารัตน์  ใจตุ้ย
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงกิติมา  ชัยโย
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  กะแก้ว
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ผลกรรณิกา
 
1. นางสาวณฐา  อาริยกานนท์
2. นางมัลลิกา  โทนแก้ว
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงสุนิสา  อภิมหาชัย
3. เด็กชายสุเทพ  รักษาประเพณี
 
1. นางจันทร์แรม  ดวงเพชร
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังท่อ 1. เด็กชายฆนวัตร์  หล้ายา
2. เด็กหญิงจิตรพร  ดอกแก้ว
3. เด็กชายปิยพนธ์  ติ๊บคำ
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายศราวุธ  สุริยบุปผา
2. เด็กชายสมบูรณ์  พญาเกรียงไกร
3. เด็กชายสุแจะ  ปู่เพอะ
 
1. นายกิตติภูมิ  สุริยะ
2. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กหญิงนภัสสรา  สิงห์บัว
2. เด็กหญิงสุธินี  สิงห์บัว
3. เด็กหญิงแขนภา  นามสม
 
1. นางสาวพรพรรณ  ตาลป่า
2. นางวิลาวรรณ  พรหมบุตร
3. นางวิลาวรรณ  พรหมบุตร
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายธนกร  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงรัชนี  ปู่โนะ
 
1. นายนิติพงษ์  ปิยาโน
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายวิชัย   คีรีสถาวร
2. เด็กหญิงศรีวิไล   อาสาพิทักษ์ไพร
 
1. นายวสันต์   บุญประสม
2. นางสาวอุไรวรรณ   นันตา
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายจักรภัทร  ปู่วัน
2. เด็กชายศิวนาถ  กะผอ
3. เด็กชายเดชาธร  ปู่มูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจรัล  เดชตา
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยสม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สวัสดิ์นที
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปู่เงิน
 
1. นายประวุฒิ  ฟองคำ
2. นายวีรชัย  วงค์คีรีวรรณ