หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   7 ก.ย. 2556   8 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 7 ก.ย. 2556 09.00-11.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 7 ก.ย. 2556 13.00-15.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 7 ก.ย. 2556 09.00-11.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 7 ก.ย. 2556 09.00-11.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 7 ก.ย. 2556 09.00-10.30
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 7 ก.ย. 2556 10.30-12.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป3/4 7 ก.ย. 2556 09.00-11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/1 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง (ย้ายไปห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ) 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/4 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/5 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง อนุบาล1/4 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ย้ายไปโรงยิม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (หนองอาบช้าง) 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ย้ายไปโรงยิม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (หนองอาบช้าง) 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ย้ายไปโรงยิม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (หนองอาบช้าง) 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 5 หน้าโรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 5 หน้าโรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามหญ้าด้านใต้ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามหญ้าด้านใต้ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ห้องประชุม สพป.ชม.๖ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที่ 5 หน้าโรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที่ 5 หน้าโรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที่ 5 หน้าโรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล1/2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล1/3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องหลวงปู่ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง (ย้ายไปหอประชุม ร.ร.ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามหญ้า 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง Soundlab 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/2 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนบาล 1/3 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/3 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/4 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 7 ก.ย. 2556 09.00-10.00
10 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 7 ก.ย. 2556
11 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 7 ก.ย. 2556
12 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 7 ก.ย. 2556
13 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 7 ก.ย. 2556 09.00-10.00
14 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 7 ก.ย. 2556 09.00-10.00
15 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 7 ก.ย. 2556 09.00-10.00
16 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 7 ก.ย. 2556 09.00-10.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 7 ก.ย. 2556 09.00-10.00
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 7 ก.ย. 2556 09.00-10.00
19 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 7 ก.ย. 2556 09.00-10.00
20 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 7 ก.ย. 2556
21 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 7 ก.ย. 2556
22 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 7 ก.ย. 2556 09.00-10.00
23 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 7 ก.ย. 2556 10.00-เป็นต้นไป
24 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 7 ก.ย. 2556 13.00-เป็นต้นไป
25 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 7 ก.ย. 2556 10.00-เป็นต้นไป
26 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 7 ก.ย. 2556 10.00-เป็นต้นไป
27 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
28 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
29 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 2 7 ก.ย. 2556 13.00-เป็นต้นไป
30 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 2 7 ก.ย. 2556 13.00-เป็นต้นไป
31 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 7 ก.ย. 2556 13.00-เป็นต้นไป
32 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 7 ก.ย. 2556 10.00-12.00
33 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 7 ก.ย. 2556 10.00-12.00
34 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 7 ก.ย. 2556 10.00-12.00
35 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 7 ก.ย. 2556 10.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลเล่ย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลเล่ย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลเล่ย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลเล่ย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลเล่ย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-11.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 7 ก.ย. 2556 09.00-14.00
12 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 7 ก.ย. 2556 09.00-11.00
14 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารอภิชัยขาวปี 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 7 ก.ย. 2556 09.00-11.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 7 ก.ย. 2556 13.00-15.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 7 ก.ย. 2556 09.00-11.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 7 ก.ย. 2556 13.00-15.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 7 ก.ย. 2556 09.00-11.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 7 ก.ย. 2556 13.00-15.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 7 ก.ย. 2556 09.00-11.00
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 7 ก.ย. 2556 13.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ค่ายลูกเสือจอมทอง 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ค่ายลูกเสือจอมทอง 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอภิชัยขาวปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอภิชัยขาวปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอภิชัยขาวปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอภิชัยขาวปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อนุบาล2/1 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อนุบาล2/2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อนุบาล2/3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/1 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/1 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/1 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ปง4-1 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป4/1 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.2/61 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/2 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/2 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/2 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 115 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/2 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/3 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/3 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง (ย้ายไปหอประชุม ร.ร.ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 139 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง (ย้ายไปหอประชุม ร.ร.ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป4/4 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/4 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป4/4 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป4/4 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป4/4 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป4/4 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง เวที่ 3 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง เวที่ 3 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลย์บอล 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]