หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   7 ก.ย. 2556   8 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 8 ก.ย. 2556 09.00-11.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 8 ก.ย. 2556 09.00-11.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 8 ก.ย. 2556 09.00-11.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 8 ก.ย. 2556 09.00-11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/1 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/3 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/3 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง (ย้ายไปห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ) 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.4/4 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง อนุบาล1/4 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ย้ายไปโรงยิม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (หนองอาบช้าง) 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ย้ายไปโรงยิม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (หนองอาบช้าง) 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 5 หน้าโรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามหญ้าด้านใต้ 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง ห้องประชุม สพป.ชม.๖ 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที่ 5 หน้าโรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/2 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องหลวงปู่ 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง (ย้ายไปหอประชุม ร.ร.ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามหญ้า 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง Soundlab 8 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/3 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/3 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/4 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556
9 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556
10 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556
11 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556
12 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 8 ก.ย. 2556 09.00-10.00
13 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 8 ก.ย. 2556 09.00-10.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 8 ก.ย. 2556 09.00-10.00
16 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 8 ก.ย. 2556 09.00-10.00
17 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556
18 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556
19 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556
20 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556
21 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 8 ก.ย. 2556 09.00-10.00
22 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556
23 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 8 ก.ย. 2556 13.00-เป็นต้นไป
24 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 8 ก.ย. 2556 13.00-เป็นต้นไป
25 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 8 ก.ย. 2556 13.00-เป็นต้นไป
26 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 8 ก.ย. 2556 10.00-เป็นต้นไป
27 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 3 8 ก.ย. 2556 10.00-เป็นต้นไป
28 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 2 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
29 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 2 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
30 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 2 8 ก.ย. 2556 13.00-เป็นต้นไป
31 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 2 8 ก.ย. 2556 13.00-เป็นต้นไป
32 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556
33 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 8 ก.ย. 2556 09.00-10.00
34 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556
35 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 8 ก.ย. 2556 09.00-10.00
36 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 8 ก.ย. 2556 09.00-10.00
37 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง เวที 1 8 ก.ย. 2556 10.30 - 11.30
38 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลเล่ย์บอล 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลเล่ย์บอล 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลเล่ย์บอล 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลเล่ย์บอล 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง เต้นท์สนามวอลเล่ย์บอล 8 ก.ย. 2556 09.00-11.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง โรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง โรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง โรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง โรงอาหาร 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารอภิชัยขาวปี 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 8 ก.ย. 2556 09.00-14.00
13 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 8 ก.ย. 2556 09.00-14.00
15 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
17 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง ใต้ถุนอาคารอภิชัยขาวปี 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 8 ก.ย. 2556 09.00-11.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 8 ก.ย. 2556 13.00-15.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 8 ก.ย. 2556 09.00-11.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 8 ก.ย. 2556 13.00-15.00
5 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 8 ก.ย. 2556 09.00-11.00
6 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 8 ก.ย. 2556 13.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง (ย้ายไปค่ายลูกเสือจอมทอง) 8 ก.ย. 2556 08.30-12.00
2 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอภิชัยขาวปี ชั้น 2 ห้อง ป1/1 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอภิชัยขาวปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอภิชัยขาวปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารอภิชัยขาวปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีจอมทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 8 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]