หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวนารีรัตน์ มโนวงค์โรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นางบุษบา อินต๊ะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นางธันยพร เมืองนางโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสายทิพย์ นันทขว้างโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
2. นางจินดา นุชมาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
3. นายดนุพล ใจอ้ายโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสมศรี จันระสาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางณัฐนิช พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ แก้ววงศ์ดีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายพัทธพล สิทธิ์คงชนะโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
2. นางมาลี คำก๋องโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ฐานวิเศษโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัชนี ยอดศิริโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ นันทะน้อยโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสาวจินตนา สุนิติธารกุลโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ หมีคณะโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นางนวลทิพย์ สุตาคำโรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธุ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางฉันทนา คำแดงโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางพรรณี ขัตลิวงศ์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางบุญศรี อุดมโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางชญาดา หล้านันตาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จีรการโรงเรียนบ้านสบแม่รวมกรรมการ
3. นางอำพร เหลี่ยมวานิชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79(หนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี มุทุมลโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
2. นางสาวนิธินันท์ มูลแก้วโรงเรียน ออป.13กรรมการ
3. นายวิเชียร นามแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางนิภา ทิพย์เจริญโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ชัยวงค์โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นางอัญชลี บาลชัยโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาวสังวาลย์ ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
2. นางระเบียบ แสนสีอ่องโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางตรีชฎา วิจันทร์ตาโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายดนุพล ใจอ้ายโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
2. นางวรรภา ขันแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
3. นางสาวนงนุช ยะมะโนโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเสาวลักษณ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางอำพร ไชย์มูลโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวรักชนก ใจเย็นโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญนภา จันทร์เต็มโรงเรียนบ้านสบแม่รวมกรรมการ
2. นางลิชากร คำไหวโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี เขื่อนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณัฐนันท์ แสนเรือนโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นายสมพล ศรีจอมทองโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
3. นายสมบัติ มายางโรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฏฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายกรภัทร์ เย็นใจมาโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
3. นางสาวชุติมา เรือนคำฟูโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางจารุณี ซื่อตระกูลโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายธนภัทร ภูดอนตองโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาววาสนา ธเนศโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฏฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายกรภัทร์ เย็นใจมาโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
3. นางสาวชุติมา เรือนคำฟูโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางจารุณี ซื่อตระกูลโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายธนภัทร ภูดอนตองโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาววาสนา ธเนศโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางวิไลย์ มนทนมโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ผาสุขโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
3. นางวัฒนา ปุรณะวิทย์โรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ผาสุขโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายดนุพล ตลาดโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางกรรณิกา คำป๊อกโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางพิชญาภัค พุทธวงค์โรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นางสาวภาวนา ปวีณเกียรติคุณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ชาวเชียงขวางโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางผ่องพรรณ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นายดนุพล ตลาดโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายเดช กุณาธรรมโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา สวัสดิ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางศิราณี หน่อคำโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นายสุพรรณ์ คำตาโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางศุภลักษณ์ รักษาดีโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นางอนงค์ วรรณคำโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวฐิตินันท์ ตันทะราโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ แก้วมณีโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นางนิรมล ดีแป้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางบรรณสรณ์ หล้าเต็นโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางนวรัตน์ ริยะนาโรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ประลองผลโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่มกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมัตติกา ติดนนท์โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายธนรัชต์ โหนขุนทดโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางมัตติกา ติดนนท์โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายธนรัชต์ โหนขุนทดโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเกศชฏา ศรีติ๊บโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางเกศริน กาชัยโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
3. นางลักษณา ปัญญาเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยสะแพดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเกศชฏา ศรีติ๊บโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางเกศริน กาชัยโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
3. นางลักษณา ปัญญาเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยสะแพดกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจุฬารัตน์ เพ็ชรจินดาโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
2. นางนงคราญ จันทร์วันโรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
3. นายอดิเรก สารขาวโรงเรียนบ้านอมขูดกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ เพ็ชรจินดาโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
2. นางนงคราญ จันทร์วันโรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
3. นายอดิเรก สารขาวโรงเรียนบ้านอมขูดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์ กาไวโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
2. นายวิทยา รัตนย่อมงามดีโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
3. นางสุนันท์ นิลรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวรนล จารณะโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นางสาวปิยะฉัตร นันธิสิงห์ โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา บุญทาขันแก้วโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวรนล จารณะโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นางสาวปิยะฉัตร นันธิสิงห์ โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา บุญทาขันแก้วโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสองธารกรรมการ
2. นายไกรรัตน์ ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางสาวผ่องพรรณ สิทธิโม๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสองธารกรรมการ
2. นายไกรรัตน์ ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางผ่องพรรณ สิทธิโม๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธวัช รัตนสุภาชัยโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นางสาวอุสรา จินะสุขโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นางจิราวรรณ ยะป้อมโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุดารักษ์ ธุระวรโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ กันธิยะโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นายชนะภูมิ ยศแสงโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิกานต์ สมถวิลชัยชาญโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นางสาวอุสรา จินะสุขโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นางจิราวรรณ ยะป้อมโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางภาทิวรรณ อุดมศรีโรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
2. นางอรพินท์ กันทะใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา สุทธนะโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายภัทรา แสงคือโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางภาทิวรรณ อุดมศรีโรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ กันทะใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสาวณัฐพร คำภิไลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ช่างขายโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางนายนิกร ไชยบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางนางเพ็ญทอง สุจันทร์แสงโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอนันต์ ช่างขายโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นางเพ็ญทอง สุจันทร์แสงโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
3. นายนิกร ไชยบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางวาสนา อินทรโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นางกานต์มณี เมทาโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ มายางโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวรรณา คำวันโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุภาวดี ยาวิชัยโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นายสรณ์สิริ นาคสืบวงศ์โรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นางสุกัญญา ตันตราโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณา คำวันโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสุภาวดี ยาวิชัยโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางสุปราณี อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพาณิภัค อภิญดาโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ไชยเดชโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายโชติ ณ รังสีโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา บุญกันทะโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นายมาณพ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
3. นางสาวธัญญรัตน์ กันแดงโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ ปินทะยาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางฐิติอร ปินทะยาโรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ ชุมภูศรีโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายไกรเดช อาจหาญโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นายสงกรานต์ แก้วสาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ มนทนมโรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายไกรเดช อาจหาญโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นายสงกรานต์ แก้วสาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ มนทนมโรงเรียนบ้านผานังกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ นะติกาโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
2. นายดิเรก พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยสะแพดกรรมการ
3. นายเกษม มณีวรรณโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
4. นางพรศรี แก้วทันใจโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
5. นายเอกประภู อิ่นป้อโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายดิเรก พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยสะแพดกรรมการ
2. นายเกษม มณีวรรณโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
3. นางพรศรี แก้วทันใจโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
4. นายเอกประภู อิ่นป้อโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง ราชแสนศรีโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นายสงกรานต์ มาพวงโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นายชยานันต์ สุขใจโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นายสถิตย์พงษ์ ตั๋นอภัยโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายชัชพล แก้ววงค์วานโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพนิตตา อินทิสอนโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
2. นายนลาทิศ บุญสุขโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายวีระพงค์ สันติชัยชาญโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
4. นายกวิน ทนันไชยโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางมนัสนันท์ รัตนาภรณ์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ปินนะสุโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
3. นายสมคิด แก้วคำโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ไชยาโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ ลืนคำโรงเรียนบ้านสบแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิเวสน์ ไพรพนาชัยมั่นโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
2. นางอรวรรณ ปัญญารู้โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
3. นายอดุลย์ ราชโยธาโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
4. นายมนตรี มาลาพุดโรงเรียนบ้านขุนยะกรรมการ
5. นายเรวัต พงษ์ตาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นายไกรศรี วงค์ษาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นายวิบูลย์ รุจิเลิศโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวุฒิไกร สุรินทร์โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นายไกรศรี วงค์ษาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นายวิบูลย์ รุจิเลิศโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางชวลี พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นายทองอินทร์ เขียวกันยะโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
3. นางกัลยา นันตาปวนโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทวีป ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ สมบัติโรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
3. นางลักษณา ปัญญาเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยสะแพดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสมเพชร แสนใจโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายอนัน เสียงโตโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสมเพชร แสนใจโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายอนัน เสียงโตโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
2. นายจำรัส สารพันธ์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นายไกรศรี วงค์ษาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ สมบัติโรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
3. นางลักษณา ปัญญาเหล็กโรงเรียนบ้านห้วยสะแพดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประธาน ดวงเด่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นายทวีป ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
3. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางกัลยา นันตาปวนโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายอาคม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ ฝั้นชมภูโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกรีธา ยศถามีโรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
2. นางสาววารุณี ธินวลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายถาวร พุทธวงค์โรงเรียนบ้านหาดนาคกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนพพร ยศถามีโรงเรียนบ้านแม่ตูมกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายกมล แสนใจโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกำธร กัลยาณีโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นายจำรัส สารพันธ์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา ปิมปาโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางบัวเหลียว จันทร์หอมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นายวิมล แก้วคำโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางสาวอังคณา ยะมงคลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
4. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวอังคณา ยะมงคลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
2. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
4. นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา ยะมงคลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
2. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
4. นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวอังคณา ยะมงคลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
2. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
4. นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา ยะมงคลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
2. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
4. นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นางนีลา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นายจิรพล ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
4. นางนุชวรา ทิพย์กันทาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นางนีลา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นายจิรพล ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
4. นางนุชวรา ทิพย์กันทาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นางนีลา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นายจิรพล ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
4. นางนุชวรา ทิพย์กันทาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นางนีลา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นายจิรพล ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
4. นางนุชวรา ทิพย์กันทาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสาววาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสาววาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสาววาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสาววาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฑามาศ เกษมจิตต์โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
2. นางสาววาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสาววาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสาววาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นายวาริษา จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นายวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายบุญศรี วงศ์ษาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
3. นางอภิญญา ฝั้นเฟือนหาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
4. นายวัชรพงค์ เจริญธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุลี ศิลธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางฉัตรวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
4. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุลี ศิลธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางฉัตรวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
4. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุลี ศิลธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางฉัตรวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
4. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุลี ศิลธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางฉัตรวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
4. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุลี ศิลธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางฉัตรวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
4. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุลี ศิลธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางฉัตรวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
4. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุลี ศิลธุศัยโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางฉัตรวลัย ยศถามีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางผกาพรรณ คำโต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
4. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตรโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
3. นางอภิญญา ฝั้นเฟือนหาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
4. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
5. นางอรทัย พิชัยโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจารุนันท์ บุญเฟื่องโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายเศวต ใจมูลโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
3. นางเตือนใจ พิมมะศาลโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเศวต ใจมูลโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางเตือนใจ พิมมะศาลโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางจารุนันท์ บุญเฟื่องโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวัชรินทร์ คัมภิโรโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวเครือวรรณ ปัญญาจักรโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสวาท พงษ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวัชรินทร์ คัมภิโรโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายสงกรานต์ หน้อยปัญญาโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสวาท พงษ์ตาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายครองศักดิ์ เบิกบานโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางวิจิตรา จันทร์มาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายครองศักดิ์ เบิกบานโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางนัฐกานต์ แนบสนิทธรรมโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อุ่นใจจีนโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตราวรรณ วจีสุรีย์นนท์โรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวธีรภรณ์ ยะกันโทโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสาววชิราพร มณีรัตน์โรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
4. นางพรชนัน ขยันการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตราวรรณ วจีสุรีย์นนท์โรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวธีรภรณ์ ยะกันโทโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสาววชิราพร มณีรัตน์โรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
4. นางพรชนัน ขยันการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายครองศักดิ์ เบิกบานโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ ดรกันหาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นายเรวัต แสนพรมมาโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายครองศักดิ์ เบิกบานโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ อุ่นใจจีนโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
3. นายเรวัต แสนพรมมาโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
4. นายเฉลิมพันธ์ สารอิ่นโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมุกดา ใจมณีโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายพีระนัส เป็งใจโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางสิริสรบ์ ก้อนสุรินทร์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา ก๋องแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
2. นางสาวสุภาพร กันทะใจโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายเชิดพงค์ วงค์ห้อโรงเรียน ออป.13กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางมุกดา ใจมณีโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นายพีระนัส เป็งใจโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางสิริสรบ์ ก้อนสุรินทร์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายรพีพัฒน์ รักทุ่งรวงทองโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
2. นางสมเพชร สุทธหลวงโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
3. นางศิริธร ตาปัญญาโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายรพีพัฒน์ รักทุ่งรวงทองโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
2. นางสมเพชร สุทธหลวงโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
3. นางศิริธร ตาปัญญาโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ อุ่นใจจีนโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางอัจฉรียา ปิงกุลโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
3. นางวิลาสินี ทะวงค์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ เจริญตามปัญญาโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
2. นางอรพิน ขันไทยโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอารี แก้วก๋องมาโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นางโสภี สุทธิวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ นันต๊ะโสโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอารี แก้วก๋องมาโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นางโสภี สุทธิวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ นันต๊ะโสโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางเกียรติสุดา วรสโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสาวจรรยารักษ์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วงค์ติ๊บโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นายสาคเรศ ตาวากุลโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นางสาวแสงเพียร ภิญญวงค์โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศุภปริญญาโรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวกุลธิดา เมืองแก้วโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
2. นางสาวพฤกษา สีมาเรณูโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา นันธิสิงห์โรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนขุนแปะกรรมการ
2. นางสาวสายชล ศรีพูลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
3. นางบุษบาภรณ์ วังสมบัติโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางโสภา ธัญธราดลโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางกนกวรรณ สมวถาโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริกร เพิ่มบุญมาโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา กาตั้งโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ รุจิเลิศโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกายโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นายสนิท ศรีคำเมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสบแม่รวมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ รุจิเลิศโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกายโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วงค์ติ๊บโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นายสาคเรศ ตาวากุลโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายดนัย แสนธิวังโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
2. นางสาววันลัดดา สุภาวงค์โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
3. นายเอก วิจันทร์ตาโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นายกรกฤต พรหมพิจารย์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
5. นายพงศ์ธวัช อภิชาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายดนัย แสนธิวังโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
2. นายกรกฤต พรหมพิจารย์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นายเอก วิจันทร์ตา โรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวรวีวรรณ แปงน้อยโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
2. นางสุวัฒนา สุตาคำโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวเกตุสุวรรณ ศิริโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายภูมิ วอนพระพรโรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
2. นางสุวัฒนา สุตาคำโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ใจบาลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ คำธิยศ โรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สายลือภาโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
3. นายภูมิ วอนพระพรโรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางจิราธร นาดีโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางสาวปพิชญา แอ่นดอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางปิ่นทอง ทาสมโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางจุไร พิณโนเอกโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางศุทธินี เตชะตาโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลางกรรมการ
3. นางจิราธร นาดีโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางทอรุ้ง หอมคงโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางสาวจรูญรัตน์ แสงบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
3. นางสาวปิ่นทอง ทาสมโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา ราชโยธาโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นางนันทริน เขื่อนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสาวละมัย ธรรมจินดาโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ราชโยธาโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำภีระโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางจุไร พิณโนเอกโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ คำแปงโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ปาสุนันท์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาวนนทวรรณ นามะยอมโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ ถาวะระโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
2. นางสาวปพิชญา แอ่นดอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางจิราธร นาดีโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนันทริน เขื่อนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางนันทวดี จบสูงเนินโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรชนก วงศ์ใหญ่โรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร ตาคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. Miss Qiu Yu Weiโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. Miss Tian Jing Yanโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ กูลเรือนโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ หงษ์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
3. นายสุกิจ ใจเรือนโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางประภารัตน์ ชื่นชูไพรโรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
2. นางสาวสิริรัญญา กรรณิกาโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
3. นางสาวนนทวรรณ นามายอมโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิวัฒน์ สังขรักษ์โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
2. นายอดุลย์ ราชโยธาโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พรหมปัญญาโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
4. นายจิรสิน สุวีสพป.เชียงใหม่ เขต 6กรรมการ
5. นายธฤตวัน ใจคำปันโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
6. นายมีสุข วงษ์ชื่นโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ อินทรโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
2. นายจวง น้อยเรือนโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
3. นายวีระ สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
4. นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย เตียสุวรรณโรงเรียนบ้านผานังกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชูโชค แนบสนิทธรรมโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์กรรมการ
2. นายนิรันดร์ นันทขว้างโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นายธฤตวัน ใจคำปันโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
4. นายมีสุข วงษ์ชื่นโรงเรียนบ้านขุนแตะกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายธัชชัย เถินภู่วิไลโรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
2. นายบุญส่ง กะระวีโรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ รัตนะบำเพ็ญโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ มายะลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นายประเสริฐ คามคีรีมีชำนาญโรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นายต้อย จิตอรุณโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดาวรรณ วุฒิจำเริญโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางปราณี โสภาโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวผ่องพรรณ สุวรรณาโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายศิลป์ น้อยเรือนโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางโสภา คำวิชัยโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
3. นางปราณี โสภาโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ แก้วทันใจโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางวราภรณ์ อุทัยทัศน์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางอำพัน คำมาเมืองโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ แก้วทันใจโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
2. นางวราภรณ์ อุทัยทัศน์โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นายศรันย์ วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายจำนง แดงสีโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินภา จอมปุกโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางณปภัช ยอดเมืองโรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาววรินทร์ทิพย์ เลิศพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
2. นายจำนง แดงสีโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ หงษ์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายเกษม บุตรดาจันทร์โรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ กวีรัตน์ภูผาโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางสาวลีลาวดี ปละอุดโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นายชลวิทย์ ชื่นใจโรงเรียนบ้านขุนยะกรรมการ
5. นางผ่องพรรณ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ปุรณะวิทย์โรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ กวีรัตน์ภูผาโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี อะทะวงษาโรงเรียน ออป.13กรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา หนุ่มศรีโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
5. นางสาวลีลาวดี ปละอุดโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
2. นางพร เงินคำคงโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จาระณะโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
2. นางพร เงินคำคงโรงเรียนบ้านเมืองกลางกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จาระณะโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายกมล จินะป๊อกโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
2. นายปรีชา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ กองคำโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
4. นางสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี อะทะวงษาโรงเรียน ออป.13กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวจริยา ยะคำป้อโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
2. นายปรีชา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ กองคำโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางโสภา คำวิชัยโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
2. นางสุภัค ปราสมุทร์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
3. นางสาวดวงเดือน เสาเมืองมูลโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสายสุนีย์ จันทรชาติโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางยุพิน พรหมจันทร์ใจโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
3. นางเอื้องจิต ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเกศรินทร์ จุมปาโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นางดลวรางค์ บุญเกิดโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
3. นางจินตนา บุญเทียมโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางอัมพร อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางทัศบูรณ์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางอัมพร อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางทัศบูรณ์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางอัมพร อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางทัศบูรณ์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นายอัมพร อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางทัศบูรณ์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ นนทธรรมโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางอัมพร อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางทัศบูรณ์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันวิสาห์ อานันท์โรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางสาวระรินทิพย์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสายทอง อินไผ่โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันวิสาห์ อานันท์โรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางสาวระรินทิพย์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสายทอง อินไผ่โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวันวิสาห์ อานันท์โรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางสาวระรินทิพย์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสายทอง อินไผ่โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวันวิสาห์ อานันท์โรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
2. นางสาวระรินทิพย์ ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
3. นางสายทอง อินไผ่โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิริสา พวงทองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
2. นางอัมพร นะติกาโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา เกติโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิริสา พวงทองโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
2. นางอัมพร นะติกาโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา เกติโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกชัย แสนสัจจะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นายมีชัย พิพัฒน์หฤทัยกุลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางเอื้อมพร ยั่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกชัย แสนสัจจะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
2. นายมีชัย พิพัฒน์หฤทัยกุลโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
3. นางเอื้อมพร ยั่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางวราภรณ์ จิตสุขโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ นันทวงศ์โรงเรียน ออป.13กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางวราภรณ์ จิตสุขโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ นันทวงศ์โรงเรียน ออป.13กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางวราภรณ์ จิตสุขโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ นันทวงศ์โรงเรียน ออป.13กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางวราภรณ์ จิตสุขโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ นันทวงศ์โรงเรียน ออป.13กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางวราภรณ์ จิตสุขโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ นันทวงศ์โรงเรียน ออป.13กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางงธนพร สมใจอ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นางวราภรณ์ จิตสุขโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ นันทวงศ์โรงเรียน ออป.13กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิภา สุปินโนโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางวัลภา สมยศโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ชื่นสุขเจริญกุลโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิภา สุปินโนโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นางวัลภา สมยศโรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ชื่นสุขเจริญกุลโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นางมัณฑรา ชัยสุริยะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ยานะโสโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นางมัณฑรา ชัยสุริยะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ยานะโสโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพิชชา ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
2. นางมัณฑรา ชัยสุริยะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ยานะโสโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระวัฒน์ ก๋องเงินโรงเรียนบ้านเมืองอางกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แก้วกัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นายเจริญ ยานะโสโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระวัฒน์ ก๋องเงินโรงเรียนบ้านเมืองอางกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แก้วกัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นายเจริญ ยานะโสโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระวัฒน์ ก๋องเงินโรงเรียนบ้านเมืองอางกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แก้วกัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นายเจริญ ยานะโสโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระวัฒน์ ก๋องเงินโรงเรียนบ้านเมืองอางกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แก้วกัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
3. นายเจริญ ยานะโสโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นายรามจิตติ มูลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายยอดขวัญ เทพสุธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)กรรมการ
2. นายรามจิตติ มูลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางนภาพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทร สิงขรบรรจงโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ปาลีกุยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายพิชิต พนารัตนดอนชัยโรงเรียนบ้านแม่หอยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทร สิงขรบรรจงโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ปาลีกุยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายพิชิต พนารัตนดอนชัยโรงเรียนบ้านแม่หอยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทร สิงขรบรรจงโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ปาลีกุยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายพิชิต พนารัตนดอนชัยโรงเรียนบ้านแม่หอยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทร สิงขรบรรจงโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ปาลีกุยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายพิชิต พนารัตนดอนชัยโรงเรียนบ้านแม่หอยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]