หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเดช อนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายแสวง ด้วงทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายพิทูลย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอิสระ ยานะโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสมชัย ศรีลาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสุภาภรณ์ อินทมา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายประสิทธิ์ นาคมูล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายปรีดา พรหมดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายอำนวย สุนันต๊ะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางทองสุข พิมพาภรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสุภัค อุ่นตา ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายนิพนธ์ มูลใหม่ ประธานเครือข่ายจอมทอง คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายอรรคพล ประสพสุข ประธานเครือข่ายท่าข้าม คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายมานพ แก้วอินไชย ประธานเครือข่ายท่าผาเทพนม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวขนิษฐ์ ทศพงศ์ ประธานเครือข่ายประจิมพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายมานิตย์ พิทธไชย ประธานเครือข่ายพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวสมจิต ตาคำแสง ประธานเครือข่ายภูผาสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายบุญเลิศ ทิพจร ประธานเครือข่ายสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสมยศ จินใจ ประธานเครือข่ายอินทนนท์ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายศรันย์ วรรณรัตน์ ประธานเครือข่ายเบญจมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายจักรพันธ์ เตปิน ประธานเครือข่ายแม่นาจร คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายศรีพันธ์ สุจันทร์แสง ประธานเครือข่ายแม่สอย คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายอุดม ศรีติ๊บ ประธานเครือข่ายโมคคัลลาน คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายอิสระ ยานะโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
31 นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
32 นายมานพ แก้วอินไชย ประธานเครือข่ายฯ ท่าผา - เทพพนม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
33 นางโสภา คำวิชัย ครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
34 นางนงคราญ สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
35 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
36 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นายประสิทธิ์ นาคมูล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นายจักรพันธ์ เตปิน ประธานเครือข่ายฯแม่นาจร คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
39 นางกิ่งกาญจน์ สุภีระ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
40 นางเนตรชนก กันทาดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
41 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
42 นายอำนาย สุนันต๊ะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
43 นางสาวสมจิต ตาคำแสง ประธานเครือข่ายฯ ภูผาสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
44 นางนัทริน เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง) คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
45 นางจิราธร นาดี ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
46 นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
47 นายอิสระ ยานะโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 นางศิริรัตน์ กองอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นางสาวสุจิตรา ผาสุก ครูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52 นางณัฐนันท์ แสนเรีอน ครูโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 นายบุญเลิศ ทิพจร ประธานเครือข่ายสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นายแสวง ด้วงทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
56 นางเตือนใจ ณ รังษี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
57 นางสุภาภรณ์ อินทมา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
58 นายสมยศ จินใจ ประธานเครือข่ายฯ อินทนนท์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
59 นายจักรคำ หวันแดง ผอ.โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
60 นางพัชริน ไชยาเลิศ ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
61 นางศิราณี หน่อคำ ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
62 นางมัณฑนา สวัสดิ์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
63 นางเนตรชนก กันทาดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
64 นายสมชัย ศรีลาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
65 นางจินดา ตุ่นหล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
66 นายอรรถพล ประสพสุข ประธานเครือข่ายฯ ท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
67 นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
68 นางจิราวรรณ ยะป้อม ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
69 นางสายสุนีย์ ปินทะยา ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
70 นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
71 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
72 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
73 นางสาวศรีพรรณ สุจันทร์แสง ประธานเครือข่ายแม่สอย คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
74 นายสมเกียรติ สุทธหลวง ผอ.โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
75 นายสามารถ อินตามูล ผอ.โรงเรียนบ้านปางหินฝน คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
76 นางมณฑิรา ตรีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองกลาง คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
77 จ.อ.ประกาศิต เหมือนสุทธิวงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
78 นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟู ครูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
79 นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศี ครูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
80 นางฉัตรวลัย ยศถามี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง) คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
81 นายสุพจน์ คำแปง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง) คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
82 นางสาวรนิดา ชุมภุศรี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
83 นายสมยศ ใจหาญ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ศึก คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
84 นายอินสน แสนใจบาล ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์)
85 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
86 นางจรรยา มีสิมมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
87 นายปรีดา พรหมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
88 นางพัชรินทร์ วงค์ติ๊บ ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
89 นายนิพนธ์ มูลใหม่ ประธานเครือข่ายจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
90 นางสาวหทัยชนก แก้วสุใจ ครูธุรการโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
91 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเคราะนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
92 นายกิตติวัฒน์ ใจยา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
93 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
94 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
95 นายกฤตติวัฒน์ เมืองวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
96 นายประสิทธิ์ พรหมพิจารย์ ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง) คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
97 นางชณิษฐ์ ทศพงศ์ ประธานเครือข่ายฯประจิมพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
98 นายเฉลิมชัย อินต๊ะยศ ผอ.โรงเรียนบ้านบนนา คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
99 นายนราทิศ บุญสุข ครูโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
100 นางสาวคำหล้า ปันทะรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
101 นางจิรารัตน์ กันธวัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
102 นายเดช อนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
103 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
104 นายศรันย์ วรรณรัตน์ ประธานเครือข่ายฯเบญจมิตร คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
105 นายชูโชค แนบสถิตธรรม ผอ.โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
106 นายสุเทพ อินทร ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจร คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
107 นายธฤตวัน ใจคำปัน ครูโรงเรียนบ้านบนนา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
108 นายวิวัฒน์ สังขรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสบแปะ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
109 นายจิรสิน สุวี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
110 นายมีสุข วงษ์ชื่น ครูโรงเรียนบ้านขุนแปะ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
111 นางจิรารัตน์ กันธวัง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
112 นายเดช อนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
113 นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
114 นายอุดม ศรีติ๊บ ประธานเครือข่ายฯโมคคัลาน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
115 นายสามารถ อินตามูล ผอ.โรงเรียนบ้านปางหินฝน คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
116 นางสุภัค อุ่นตา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
117 นางเอื้อมพร ยั่งยืน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
118 นางนงคราญ สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
119 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
120 นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
121 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
122 นางสาวรณิดา ชุมภูศรี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
123 นายปริวัฒน์ ไชยวงค์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
124 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล
125 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล
126 นางเนตรชนก กันทาดง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล
127 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล
128 นางสาวรณิดา ชุมภูศรี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล
129 นายจิรสิน สุวี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล
130 นายอิสระ ยานะโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน
131 นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน
132 นางสาวเรณู อุตรชัย นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน
133 นางจันทร์จีรา คนเที่ยง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน
134 นางสาวมณฑิรา ทองแย้ม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน
135 นางสาวพรรณรีย์ สุรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการเงิน
136 นายเดช อนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร
137 นายวิวัฒน์ สังขรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสบแปะ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร
138 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร
139 นางสาวละมัย ธรรมจินดา ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร
140 นางสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีกร
141 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
142 นางกรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
143 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
144 นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
145 นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
146 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
147 นางสุภาภรณ์ อินทมา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
148 นางอุษา วิเชียรวรรธนะ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
149 นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
150 นางทัศยา สว่างไสว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
151 นางสาวไพริน เภารอด เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
152 นางนงคราญ สมศรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
153 นางสาวเมธินี คำไทย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
154 นางสาวสิริทิพพา ปิมปาอุด ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
155 นางสาวสุพิชญา จีนใจ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
156 นายจักรินทร์ ปินธุกาศ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
157 นางสาวภัณฑิรา เขื่อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
158 นางเกศรา สมัยกุล พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
159 นางสาวฉัตรหทัย คำตุ้ย พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
160 นางสาวพัชรสุรงค์ สมใจดี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
161 นางสาวสายทิพย์ วงศ์ษา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
162 นางสาวกชพรรณ จิตธร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
163 นางสาวพนิดา วรรณคำ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
164 นางศิริลักษณ์ ธรรมใจ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
165 นางวรพันธ์ ดวงเดือน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคมและประเมินผล
166 นายจักรคำ หวันแดง ผอ.โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
167 นายทวีศักดิ์ นันต๊ะโส ครูโรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
168 นายติ๊บ นันต๊ะภูมิ ช่างไม้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
169 นายดวงจันทร์ ตันโต๋ ช่างไม้โรงเรียนบ้านแม่ปอน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
170 นายล้วน ใจยา ช่างไม้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง) คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
171 นายบุญเลิศ แก้วก๋องมา ช่างไม้โรงเรียนบ้านท่าหลุก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
172 นายบุญตัน เตจ๊ะ ช่างไม้โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
173 นายวิเชียร ต๋าคำดี ช่างไม้โรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
174 นายอินสน สิทธิสอน ช่างไม้โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
175 นายบุญยืน จันตาบุญ ช่างไม้โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
176 นายสง่า ขันติ ช่างไม้โรงเรียนบ้านขุนกลาง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
177 นายอุดม อุตนะวงศ์ ช่างไม้โรงเรียนวัดพระบาท คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
178 นายสุวิทย์ อภิชัย ช่างไม้โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
179 นายประเสริฐ แสนพิชัย ช่างไม้โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
180 นายพงศกร เรือนแก้ว ช่างครุภัณฑ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
181 นายทองคำ อินทะรน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
182 นายอินสอน สิงห์คำ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
183 นายสุรชาติ พิพัฒน์หฤทัยกุล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
184 นายวิสิฐศักดิ์ สุติน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
185 นายพิชิต อภิชัย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
186 นายกฤษณะ ท้าวแก่น ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
187 นายเกิดพงศ์ ใจแก้วแดง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
188 นายจิรสิน สุวี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
189 นายจักรรินทร์ ปินธุกาศ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
190 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
191 นายประสิทธิ์ นาคมูล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
192 นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
193 นายสมชัย ศรีลาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
194 นางสุภาภรณ์ อินทมา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
195 นางฉวีวรรณ ไชยวิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
196 นายแสวง ด้วงทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
197 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
198 นายกฤตติวัฒน์ เมืองวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
199 นายเดช อนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
200 นางเตือนใจ ณ รังษี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
201 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
202 นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
203 นายอิสระ ยานะโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
204 นายปรีดา พรหมดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
205 นางทองสุข พิมพาภรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]