สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 34 15 5 0 54
2 บ้านแม่นาจร 29 6 4 5 39
3 ศรีจอมทอง 27 14 3 3 44
4 บ้านขุนกลาง 23 4 3 1 30
5 บ้านกองแขก 21 9 4 2 34
6 อินทนนท์วิทยา 20 9 0 1 29
7 บ้านปางอุ๋ง 19 10 5 7 34
8 บ้านแม่แฮเหนือ 18 15 9 10 42
9 บ้านแม่ศึก 18 5 2 2 25
10 บ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 16 11 3 9 30
11 บ้านห้วยทราย 16 8 5 1 29
12 บ้านขุนแปะ 15 5 5 4 25
13 สามัคคีสันม่วง 13 4 0 4 17
14 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 12 11 2 2 25
15 บ้านแม่ซา 12 7 5 5 24
16 บ้านปากทางท่าลี่ 12 3 5 2 20
17 บ้านปางหินฝน 11 6 3 3 20
18 บ้านเนินวิทยา 11 1 2 1 14
19 บ้านขุนแม่หยอด 9 8 0 0 17
20 บ้านโรงวัว 9 6 0 1 15
21 ห้วยส้มป่อย 9 5 1 3 15
22 บ้านทัพ 9 4 3 1 16
23 บ้านท่าหลุก 9 3 2 1 14
24 บ้านนาฮ่อง 9 3 0 0 12
25 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 9 1 0 1 10
26 บ้านปางเกี๊ยะ 8 9 1 2 18
27 บ้านแจ่มหลวง 8 6 2 5 16
28 บ้านแม่ปอน 8 5 0 0 13
29 บ้านขุนแตะ 8 4 2 0 14
30 บ้านโม่งหลวง 8 4 1 1 13
31 บ้านห้วยม่วง 8 3 0 0 11
32 บ้านขุนแม่รวม 7 5 1 1 13
33 ณัทชวิทย์ 7 3 2 1 12
34 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 7 2 0 1 9
35 ชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 7 1 2 2 10
36 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 7 1 2 2 10
37 บ้านบนนา 7 1 1 0 9
38 แม่วาก 7 0 3 1 10
39 บ้านสบแปะ 6 7 0 1 13
40 ป่ากล้วยพัฒนา 6 5 1 1 12
41 บ้านใหม่สารภี 6 2 1 1 9
42 บ้านวังน้ำหยาด 6 2 0 3 8
43 บ้านน้ำตกแม่กลาง 6 0 1 1 7
44 บ้านแม่เอาะ 6 0 0 2 6
45 เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 5 5 3 3 13
46 บ้านจันทร์ 5 3 3 3 11
47 บ้านแม่แดดน้อย 5 1 1 1 7
48 แม่สอย 4 7 2 2 13
49 ชุมชนตำบลท่าผา 4 5 0 1 9
50 บ้านทุ่งแก 4 4 1 5 9
51 บ้านนากลาง 4 2 2 1 8
52 บ้านผานัง 4 2 2 0 8
53 นิยมไพรผาหมอน 4 1 0 0 5
54 บ้านขุนยะ 4 0 0 0 4
55 บ้านแม่ปาน 4 0 0 0 4
56 บ้านห้วยผา 3 4 2 2 9
57 บ้านสบวาก 3 4 0 1 7
58 บ้านห้วยน้ำดิบ 3 4 0 1 7
59 แม่ตูม 3 4 0 1 7
60 บ้านพุย 3 3 0 5 6
61 สหมิตรวิทยา 3 2 1 4 6
62 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 3 2 1 0 6
63 บ้านหนองคัน 3 2 0 0 5
64 บ้านผาละปิ 3 1 0 2 4
65 บ้านต่อเรือ 3 1 0 0 4
66 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 3 0 2 0 5
67 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 3 0 0 0 3
68 แม่มุ 3 0 0 0 3
69 บ้านห้วยยา 2 3 1 3 6
70 บ้านแม่ตะละเหนือ 2 3 1 0 6
71 บ้านแม่มะลอ 2 3 0 1 5
72 วัดพุทธนิมิตร 2 2 1 0 5
73 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 2 1 1 1 4
74 บ้านแม่แฮใต้ 2 1 0 0 3
75 บ้านข่วงเปาใต้ 2 1 0 0 3
76 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 2 0 0 0 2
77 ราชประชานุเคราะห์ 31 2 0 0 0 2
78 บ้านอมเม็ง 2 0 0 0 2
79 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 1 4 0 0 5
80 บ้านสบแม่รวม 1 3 3 0 7
81 บ้านเฮาะวิทยา 1 3 1 0 5
82 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1 2 2 0 5
83 บ้านเมืองอาง 1 2 1 3 4
84 บ้านสามสบ 1 2 0 0 3
85 บ้านห้วยปู 1 2 0 0 3
86 บ้านขุนแม่นาย 1 1 0 0 2
87 บ้านเมืองกลาง 1 1 0 0 2
88 บ้านแปะ 1 1 0 0 2
89 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1 0 0 0 1
90 อนุบาลสุทธิวงค์ 1 0 0 0 1
91 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 1 0 0 0 1
92 บ้านแม่หอย 1 0 0 0 1
93 บ้านห้วยสะแพด 0 3 0 0 3
94 บ้านแม่หงานหลวง 0 2 3 0 5
95 บ้านแปะสามัคคี 0 2 2 1 4
96 บ้านท่าข้าม 0 2 0 1 2
97 บ้านอมขูด 0 1 2 0 3
98 บ้านหาดนาค 0 0 2 0 2
99 บ้านสองธาร 0 0 1 2 1
100 บ้านทุ่งยาว 0 0 1 0 1
101 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 0 0 0 1 0
102 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 0 0 0 0 0
รวม 643 335 133 139 1,250