สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 33 14 5 0 52
2 ศรีจอมทอง 27 14 2 2 43
3 บ้านแม่นาจร 24 6 3 5 33
4 บ้านกองแขก 20 8 3 2 31
5 บ้านปางอุ๋ง 19 10 5 7 34
6 บ้านแม่แฮเหนือ 18 14 9 10 41
7 บ้านแม่ศึก 18 5 2 2 25
8 บ้านขุนกลาง 18 4 3 1 25
9 อินทนนท์วิทยา 16 8 0 1 24
10 บ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 15 11 3 8 29
11 บ้านห้วยทราย 15 8 5 1 28
12 บ้านขุนแปะ 15 5 5 4 25
13 สามัคคีสันม่วง 13 4 0 4 17
14 บ้านแม่ซา 12 6 4 3 22
15 บ้านปางหินฝน 11 6 3 3 20
16 บ้านปากทางท่าลี่ 11 3 5 2 19
17 บ้านขุนแม่หยอด 9 8 0 0 17
18 บ้านโรงวัว 9 6 0 1 15
19 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 9 1 0 1 10
20 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 8 10 2 1 20
21 บ้านปางเกี๊ยะ 8 9 1 2 18
22 บ้านแจ่มหลวง 8 6 2 4 16
23 บ้านแม่ปอน 8 5 0 0 13
24 บ้านโม่งหลวง 8 4 1 1 13
25 บ้านห้วยม่วง 8 3 0 0 11
26 บ้านนาฮ่อง 8 2 0 0 10
27 บ้านขุนแม่รวม 7 5 1 1 13
28 ห้วยส้มป่อย 7 4 1 2 12
29 ณัทชวิทย์ 7 3 2 1 12
30 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 7 2 0 1 9
31 ชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 7 1 2 2 10
32 บ้านเนินวิทยา 7 1 2 1 10
33 บ้านขุนแตะ 7 1 2 0 10
34 บ้านบนนา 7 1 1 0 9
35 แม่วาก 7 0 3 1 10
36 บ้านสบแปะ 6 7 0 1 13
37 ป่ากล้วยพัฒนา 6 5 1 1 12
38 บ้านทัพ 6 2 2 1 10
39 บ้านใหม่สารภี 6 2 1 1 9
40 บ้านวังน้ำหยาด 6 2 0 3 8
41 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 6 1 2 1 9
42 บ้านน้ำตกแม่กลาง 6 0 1 0 7
43 บ้านแม่เอาะ 6 0 0 2 6
44 เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 5 5 3 3 13
45 บ้านจันทร์ 5 3 3 3 11
46 บ้านท่าหลุก 5 3 2 1 10
47 บ้านแม่แดดน้อย 5 1 1 1 7
48 แม่สอย 4 7 2 2 13
49 ชุมชนตำบลท่าผา 4 5 0 1 9
50 บ้านทุ่งแก 4 4 1 5 9
51 บ้านนากลาง 4 2 2 1 8
52 บ้านผานัง 4 2 2 0 8
53 นิยมไพรผาหมอน 4 1 0 0 5
54 บ้านแม่ปาน 4 0 0 0 4
55 บ้านห้วยผา 3 4 2 2 9
56 บ้านสบวาก 3 4 0 1 7
57 บ้านห้วยน้ำดิบ 3 4 0 1 7
58 แม่ตูม 3 4 0 1 7
59 บ้านพุย 3 3 0 5 6
60 สหมิตรวิทยา 3 2 1 4 6
61 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 3 1 1 0 5
62 บ้านผาละปิ 3 1 0 2 4
63 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 3 0 2 0 5
64 บ้านต่อเรือ 3 0 0 0 3
65 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 3 0 0 0 3
66 แม่มุ 3 0 0 0 3
67 บ้านห้วยยา 2 3 1 3 6
68 บ้านแม่ตะละเหนือ 2 2 1 0 5
69 วัดพุทธนิมิตร 2 2 1 0 5
70 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 2 1 1 1 4
71 บ้านแม่แฮใต้ 2 1 0 0 3
72 บ้านข่วงเปาใต้ 2 1 0 0 3
73 บ้านหนองคัน 2 0 0 0 2
74 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 2 0 0 0 2
75 ราชประชานุเคราะห์ 31 2 0 0 0 2
76 บ้านอมเม็ง 2 0 0 0 2
77 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 1 4 0 0 5
78 บ้านสบแม่รวม 1 3 3 0 7
79 บ้านเฮาะวิทยา 1 3 1 0 5
80 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1 2 2 0 5
81 บ้านเมืองอาง 1 2 1 3 4
82 บ้านสามสบ 1 2 0 0 3
83 บ้านห้วยปู 1 2 0 0 3
84 บ้านขุนแม่นาย 1 1 0 0 2
85 บ้านเมืองกลาง 1 1 0 0 2
86 บ้านแปะ 1 1 0 0 2
87 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1 0 0 0 1
88 อนุบาลสุทธิวงค์ 1 0 0 0 1
89 บ้านขุนยะ 1 0 0 0 1
90 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 1 0 0 0 1
91 บ้านแม่หอย 1 0 0 0 1
92 บ้านแม่มะลอ 0 3 0 1 3
93 บ้านห้วยสะแพด 0 3 0 0 3
94 บ้านแม่หงานหลวง 0 2 3 0 5
95 บ้านแปะสามัคคี 0 2 2 1 4
96 บ้านท่าข้าม 0 2 0 1 2
97 บ้านอมขูด 0 1 2 0 3
98 บ้านหาดนาค 0 0 2 0 2
99 บ้านสองธาร 0 0 1 2 1
100 บ้านทุ่งยาว 0 0 1 0 1
101 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 0 0 0 1 0
102 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 0 0 0 0 0
รวม 598 317 128 130 1,173