สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 14 10 11 35 34 15 5 0 54
2 บ้านแม่นาจร 12 10 3 25 29 6 4 5 39
3 ศรีจอมทอง 11 17 6 34 27 14 3 3 44
4 บ้านกองแขก 11 8 4 23 21 9 4 2 34
5 บ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 11 3 2 16 16 11 3 9 30
6 อินทนนท์วิทยา 8 6 6 20 20 9 0 1 29
7 บ้านขุนกลาง 7 6 7 20 23 4 3 1 30
8 บ้านปางอุ๋ง 7 4 5 16 19 10 5 7 34
9 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 7 0 0 7 9 1 0 1 10
10 บ้านแม่ศึก 6 6 4 16 18 5 2 2 25
11 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 6 4 4 14 12 11 2 2 25
12 บ้านห้วยทราย 5 7 4 16 16 8 5 1 29
13 สามัคคีสันม่วง 5 2 3 10 13 4 0 4 17
14 ณัทชวิทย์ 5 2 1 8 7 3 2 1 12
15 บ้านแม่แฮเหนือ 4 6 8 18 18 15 9 10 42
16 บ้านเนินวิทยา 4 5 1 10 11 1 2 1 14
17 บ้านนาฮ่อง 4 3 2 9 9 3 0 0 12
18 บ้านแจ่มหลวง 4 1 0 5 8 6 2 5 16
19 ชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 4 0 1 5 7 1 2 2 10
20 บ้านขุนแปะ 3 6 6 15 15 5 5 4 25
21 บ้านปากทางท่าลี่ 3 6 5 14 12 3 5 2 20
22 ห้วยส้มป่อย 3 2 4 9 9 5 1 3 15
23 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 3 2 1 6 7 2 0 1 9
24 บ้านใหม่สารภี 3 1 3 7 6 2 1 1 9
25 ป่ากล้วยพัฒนา 3 1 2 6 6 5 1 1 12
26 บ้านขุนยะ 3 1 0 4 4 0 0 0 4
27 บ้านท่าหลุก 3 0 2 5 9 3 2 1 14
28 บ้านขุนแม่หยอด 3 0 0 3 9 8 0 0 17
29 บ้านทัพ 2 6 3 11 9 4 3 1 16
30 บ้านโม่งหลวง 2 3 1 6 8 4 1 1 13
31 บ้านปางหินฝน 2 2 5 9 11 6 3 3 20
32 บ้านแม่ปอน 2 1 2 5 8 5 0 0 13
33 บ้านห้วยม่วง 2 1 2 5 8 3 0 0 11
34 บ้านสบแปะ 2 1 1 4 6 7 0 1 13
35 บ้านน้ำตกแม่กลาง 2 1 0 3 6 0 1 1 7
36 แม่สอย 2 1 0 3 4 7 2 2 13
37 บ้านต่อเรือ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
38 บ้านสบวาก 2 0 1 3 3 4 0 1 7
39 บ้านแม่ปาน 2 0 0 2 4 0 0 0 4
40 บ้านแม่ซา 1 5 2 8 12 7 5 5 24
41 แม่วาก 1 3 3 7 7 0 3 1 10
42 บ้านขุนแตะ 1 3 2 6 8 4 2 0 14
43 บ้านห้วยน้ำดิบ 1 3 0 4 3 4 0 1 7
44 บ้านโรงวัว 1 2 2 5 9 6 0 1 15
45 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1 2 2 5 7 1 2 2 10
46 บ้านขุนแม่รวม 1 2 1 4 7 5 1 1 13
47 บ้านบนนา 1 2 1 4 7 1 1 0 9
48 เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 1 1 5 7 5 5 3 3 13
49 บ้านปางเกี๊ยะ 1 1 2 4 8 9 1 2 18
50 บ้านแม่เอาะ 1 1 2 4 6 0 0 2 6
51 บ้านทุ่งแก 1 1 1 3 4 4 1 5 9
52 สหมิตรวิทยา 1 1 1 3 3 2 1 4 6
53 บ้านหนองคัน 1 1 1 3 3 2 0 0 5
54 บ้านแม่มะลอ 1 1 1 3 2 3 0 1 5
55 บ้านสามสบ 1 1 1 3 1 2 0 0 3
56 นิยมไพรผาหมอน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
57 บ้านห้วยผา 1 1 0 2 3 4 2 2 9
58 บ้านแม่ตะละเหนือ 1 1 0 2 2 3 1 0 6
59 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 1 1 0 2 2 1 1 1 4
60 บ้านจันทร์ 1 0 3 4 5 3 3 3 11
61 ชุมชนตำบลท่าผา 1 0 1 2 4 5 0 1 9
62 บ้านนากลาง 1 0 0 1 4 2 2 1 8
63 บ้านแม่แฮใต้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
64 บ้านสบแม่รวม 1 0 0 1 1 3 3 0 7
65 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 อนุบาลสุทธิวงค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านวังน้ำหยาด 0 2 0 2 6 2 0 3 8
68 บ้านห้วยยา 0 2 0 2 2 3 1 3 6
69 บ้านพุย 0 1 2 3 3 3 0 5 6
70 บ้านแม่แดดน้อย 0 1 1 2 5 1 1 1 7
71 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
72 แม่ตูม 0 1 0 1 3 4 0 1 7
73 บ้านข่วงเปาใต้ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 0 1 0 1 1 2 2 0 5
76 บ้านเมืองอาง 0 1 0 1 1 2 1 3 4
77 บ้านห้วยปู 0 1 0 1 1 2 0 0 3
78 บ้านขุนแม่นาย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านผานัง 0 0 4 4 4 2 2 0 8
81 บ้านผาละปิ 0 0 2 2 3 1 0 2 4
82 แม่มุ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
83 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 0 0 1 1 3 2 1 0 6
84 วัดพุทธนิมิตร 0 0 1 1 2 2 1 0 5
85 ราชประชานุเคราะห์ 31 0 0 1 1 2 0 0 0 2
86 บ้านเฮาะวิทยา 0 0 1 1 1 3 1 0 5
87 บ้านแม่หอย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 0 0 0 0 3 0 2 0 5
89 บ้านอมเม็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
90 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
91 บ้านเมืองกลาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 บ้านแปะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
93 บ้านห้วยสะแพด 0 0 0 0 0 3 0 0 3
94 บ้านแม่หงานหลวง 0 0 0 0 0 2 3 0 5
95 บ้านแปะสามัคคี 0 0 0 0 0 2 2 1 4
96 บ้านท่าข้าม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
97 บ้านอมขูด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
98 บ้านหาดนาค 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99 บ้านสองธาร 0 0 0 0 0 0 1 2 1
100 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
102 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 211 185 158 554 643 335 133 139 1,111