งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีจอมทอง เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กชายพุทธิพงศ์    เวียงบรรพต
1. นายชรัณชิต    แสนใจบาญ
4
2 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา    แซ่ยั้ง
1. นายฉลาด    ญาณมงคลศิลป์
9
3 โรงเรียนบ้านทัพ เครือข่ายท่าผาเทพนม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ไชยยอง
1. นางสาวอนงค์นุช    วรรณคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กหญิงแสงสิบ    ลุงติ
1. นางนงลักษณ์    วณีสอน
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กชายปุณณวิช    บุญมาปะ
1. นายอาทิตย์    ญาณพันธุ์
6
6 โรงเรียนแม่ตูม เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    รักษาอนันต์
1. นายนพพร    ยศถามี
10
7 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กหญิงทองดี    แซ่ลิ
1. นางโสภา    คำวิชัย
7
8 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กหญิงธิดา    -
1. นายทวีป    ศรีสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กหญิงตาราวตรี    จอกแก้ว
1. นายมนตรี    อินทะยนต์
8
10 โรงเรียนบ้านนากลาง เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์พงษ์    นฤมาน
1. นายสิทธิชัย    คีรีรัตนะคำรณ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................