งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม เครือข่ายภูผาสวรรค์ 1. เด็กชายวรชัย    สายใจเริงทรัพย์
1. นายอนัน    เสียงโต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กชายอนุชา    จอดนอก
1. นายพิชาญยุทธ    ปัญญาฟู
3 โรงเรียนบ้านขุนกลาง เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กหญิงบังอร    ทองมู่
1. นายอาคม    บัวพัฒน์
4
4 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    คุณจรูญนันต์
1. นายสุภษร    เยาวโสภา
4
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กชายวิทวัส    เคร่งครัด
1. นายสุพจน์    คำแปง
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านแม่ซา เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กชายทิวากร    ก่อกุศลก้องภพ
1. นายเอกประภู    อิ่นป้อ
7 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กหญิงพัชรา    แซ่จ่าว
1. นางสาววารุณี    ธินวล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................