งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ชมเกิดทอง
1. นางสาวมาลี    ศักดิ์ชลธารกุล
7
2 โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย เครือข่ายภูผาสวรรค์ 1. เด็กชายทรงวุฒิ    น้อยเกะ
1. นายพะนะนำ    ฤดีเหมันต์
3 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ เครือข่ายท่าผาเทพนม 1. เด็กชายยุง    ไทยใหญ่
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต    นัคคีย์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กหญิงอัญชลี    แซ่ยะ
1. นางสาวปราณี    ศรีนทีไพรวัลย์
5
5 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เจริญผล
1. นายพิทักษ์    เพ็ญธรรม
6
6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กหญิงสินีนาฎ    บุญเพ็ง
1. นางสาวพัชโรบล    ยอมวิไล
10
7 โรงเรียนบ้านทุ่งแก เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กชายวีรยุทธ    พีระวัฒน์คีรี
1. นายนิรันด์    ปินตา
8
8 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กชายเกียรติกร    แซ่ยะ
1. นายอุดม    เตชะตา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านห้วยผา เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    สุธรพรหมรักษ์
1. นางนีลา    เฟื่องฟูกิจการ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ เครือข่ายพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนรวีร์    เกษมใจเจริญ
1. นายสรายุทธ    หอมนาน
11 โรงเรียนบ้านสบแปะ เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กหญิงแสงเทียน    เจริญปัญญา
1. นายวิวัฒน์    สังขรักษ์
9
12 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    พุทธิมา
1. นายวราวุฒิ    สุการประสิทธิ์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................