งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง เครือข่ายภูผาสวรรค์ 1. เด็กชายอุดร    สุธรพรหมรักษ์
1. นายวรชิต    เชอมือ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กชายชยพล    โชคสร้างทรัพย์
1. นายสุภษร    เยาวโสภา
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กหญิงกาญจนา    เลาต๋า
1. นายสุพจน์    คำแปง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านปางหินฝน เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กหญิงจิดาภา    แซ่ย่าง
1. นายอาทิตย์    วะไลใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กชายกัลยา    ยิ่งมั่น
1. นายหาญณรงค์    แก้วประเสริฐ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................