งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีจอมทอง เครือข่ายจอมทอง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    พงศ์สถิตบวร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ทองชื่น
1. นายชรัณชิต    แสนใจบาญ
2. นางวรรณวิไล    กัลยา
10
2 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ เครือข่ายพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงไพรัลยา    เกานิลมณี
2. เด็กหญิงณัฐพร    โกวิทพนาศิงขร
1. นางสาวณัฐติยา    นันตะละ
8
3 โรงเรียนบ้านทัพ เครือข่ายท่าผาเทพนม 1. เด็กหญิงจันทิมา    ไชยยอง
2. เด็กหญิงโชษิตา    น้อยยะ
1. นางสาวทศพร    จันทรประณีต
2. นางสาวอนงค์นุช    วรรณคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านขุนกลาง เครือข่ายอินทนนท์ 1. เด็กหญิงณภัทร    อำนาจเจริญศีล
2. เด็กหญิงมโนชา    แซ่วะ
1. นางวรวีร์    ดวงเด่น
2. นางสายทอง    อินไผ่
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านแม่ศึก เครือข่ายสามัคคี 1. เด็กหญิงเจนจิรา    สิริปวีณกุล
2. เด็กหญิงกรวิพรรณ    มุขมหาลาภ
1. นางบุษบา    อินต๊ะพันธ์
2. นางวรวรรณ    โอบอ้อม
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านท่าหลุก เครือข่ายโมคคัลลาน 1. เด็กชายรุ่งเพชร    ธิติธรรมสกุล
2. เด็กชายนันทิพัฒน์    ทรัพย์สวรรยา
1. นางสมบูรณ์    ยานะโส
2. นางอุษา    เป็งใจยะ
5
7 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา เครือข่ายประจิมพัฒนา 1. เด็กชายสวโรจน์    เทิดพาณิชย์
2. เด็กหญิงชุติมา    สิริจรูญ
1. นางสาวพุทธชาด    ดำรงวงศ์งาม
2. นางภัทรนาถ    วะไลใจ
10
8 โรงเรียนแม่สอย เครือข่ายแม่สอย 1. เด็กหญิงฉัตรทอง    ราชแสนศรี
2. เด็กหญิงณัฐพร    อินต๊ะคำ
1. นางสาวพิมพ์นภา    อินจิโน
2. นางศิรินิภา    หล้าคำ
9
9 โรงเรียนแม่วาก เครือข่ายแม่นาจร 1. เด็กหญิงลักษิกา    โพธาวรรณ
2. เด็กหญิงศศินา    สุนันตา
1. นางสาวดาวเรือง    สิงห์คำ
2. นางสาวอังคณา    นะที
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนบ้านแปะ เครือข่ายท่าข้าม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    สุทธา
2. เด็กหญิงณัฐนรี    กันทะวงค์
1. นางสุรางค์    สุตาแก้ว
2. นางสาวอนันตาพร    ตาบุญใจ
6
11 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด เครือข่ายเบญจมิตร 1. เด็กหญิงวริษฐา    จิราภรณ์กานดา
2. เด็กชายฉันทพัฒน์    เกียรติพิชิตพนา
1. นางสาวจีรารัตน์    ยิ่งสินสุวัฒน์
2. นางสาวปนิดา    เกิดปัญญา
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................